of 87
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Hydranty wewnętrzne. Wymagania w zakresie produkcji, instalowania i przeglądów.

Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 9 | Pages: 87

Extension: PDF | Download: 1

Share
Description
Hydranty wewnętrzne. Wymagania w zakresie produkcji, instalowania i przeglądów. Akty prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. Ustanawiające zharmonizowane
Transcript
Hydranty wewnętrzne. Wymagania w zakresie produkcji, instalowania i przeglądów. Akty prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014r. Zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych Akty prawne Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst w Dz. U poz. 191, Dz. U. 2016, poz. 298). Rozporządzenie MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 poz. 719 ). Akty prawne Norma PN-EN 671-1:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część I. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. Norma PN-EN 671-2:2012. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część II. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. Norma PN-EN 671-3:2009. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część III. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym. Norma PN-EN 694:2014. Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych. Norma PN-EN 14540:2014. Węże pożarnicze. Węże nie przepuszczające wody płasko składane do hydrantów wewnętrznych. Hydranty wewnętrzne cel stosowania We właściwym stanie stanowią bardzo efektywne urządzenie do zwalczania pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę. (PN-EN wprowadzenie) W odpowiednich warunkach umożliwiają bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę. (PN-EN wprowadzenie) Hydranty wewnętrzne cel stosowania Właściwie zadbane hydranty wewnętrzne stanowią skuteczne wyposażenie gaśnicze zapewniając stały i natychmiastowy dostęp do wody. Są one szczególnie efektywne w początkowej fazie pożaru i mogą być używane przez osoby nieprzeszkolone. Ich przydatność do użycia wynosi kilkanaście lat pod warunkiem, że przeprowadza się prace konserwacyjne służące utrzymaniu hydrantów wewnętrznych w stanie gotowości. (PN-EN wprowadzenie) Obowiązki właściciela budynku Obowiązki właściciela budynku Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej art. 4.1 pkt 3) Obowiązki właściciela budynku Właściciele budynków [ ] z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych: utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. (Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 2 par. 4 ust.2 pkt 1), 4)b ) Dostęp do urządzeń przeciwpożarowych Jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenie działania ratowniczego lub ewakuacji: uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych. (Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 2, par. 4 ust. 1 pkt 18a) Wykonywanie tzw. przeglądów zerowych Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. (Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 1 przepisy ogólne par. 3 ust. 1) Wykonywanie przeglądów Urządzenia przeciwpożarowe [ ], powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. (Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 1, par. 3 ust. 2) Wykonywanie przeglądów Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. (Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 1, par. 3 ust. 3) Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. (Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 1, par. 3 ust. 4) Co pięć lat ciśnienie robocze we wszystkich węża powinno podlegać kontroli i zostać zwiększone do maksimum zgodnie z normą PN-EN i/lub PN-EN (PN-EN pkt 6.2). Osoba kompetentna Inspekcje oraz prace konserwacyjne będą przeprowadzane przez osoby kompetentne (PN-EN pkt 6.1). Prace konserwacyjne połączenie działań technicznych oraz administracyjnych, włącznie z nadzorem, w celu zachowania lub odnowienia urządzenia tak, aby mogło ono wypełniać swoją funkcję (PN-EN pkt 3.2). Osoba kompetentna Osoba kompetentna, tj. osoba posiadająca: niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i dostęp do właściwych narzędzi, odpowiedniego wyposażenia, instrukcje oraz wiedzę na temat specyficznych procedur zalecanych przez producenta w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych zgodnie z normą PN-EN (PN-EN pkt 3.1). Osoba odpowiedzialna Osoba, która jest odpowiedzialna za lub sprawuje kontrolę nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń lub danego budynku. Osoba odpowiedzialna prowadzi rutynowe kontrole hydrantów, celem zapewnienia że hydrant/hydranty jest: Umocowany we właściwym miejscu; Drożny, widoczny, z czytelnymi instrukcjami; Niewadliwy, nieskorodowany i niecieknący. (PN-EN pkt 3.3 i pkt 4) Punkty poboru wody (w tym hydranty wewnętrzne). Miejsce ich stosowania i wymagania wg rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w budynkach: Rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych 1) hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio hydrantem 25 i hydrantem 33 2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej hydrantem 52 3) zawór hydrantowy, zwany dalej zaworem 52 bez wyposażenia w wąż pożarniczy. Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich norm dotyczących tych urządzeń. Zawory 52 musza spełniać wymagania PN dotyczących tych urządzeń. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. Zastosowanie hydrantów wewnętrznych Hydranty z wężem półsztywnym 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL : 1) Na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV 2) Na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego: a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m 2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL V b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III: o powierzchni przekraczającej 200m 2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000 m 2 o powierzchni przekraczającej 1000 m 2 w budynku niskim Zastosowanie hydrantów wewnętrznych Hydranty 33 musza być stosowane w garażu: 1) jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach 2) wielokondygnacyjnych UWAGA: Powyższe nie dotyczy wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. oraz w strefach pożarowych {zamiast hydrantów 52}: w strefie produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 200m 2, i przy wejściach do pomieszczeń magazynach lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200m 2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m 2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, II, III lub V, znajdującej się w budynku niskim lub średniowysokim. Zastosowanie hydrantów wewnętrznych Hydranty 52 musza być stosowane: 1) w strefie produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 200m 2, {lub HW 33} 2) w strefie produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m 2, w których znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m 2 i gęstości ogniowej przekraczającej 1000 MJ/m 2 ; 3) i przy wejściach do pomieszczeń magazynach lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200m 2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m 2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, II, III lub V, znajdującej się w budynku niskim lub średniowysokim. {lub HW 33} Zastosowanie hydrantów wewnętrznych Hydranty wew. oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po 2 zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zawrze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach. Hydranty wew. oraz zawory 52 powinny być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności : 1) Przy wejściach do budynków i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych; 2) w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych; 3) przy wejściach na poddasza; 4) przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem. Zasięg hydrantów wewnętrznych Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia z uwzględnieniem: 1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach PN-EN i PN-EN ) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m - dla prądów rozproszonych w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej 10m w pozostałych budynkach W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30m, w celu spełnienia wymagań, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż. Montaż zaworów hydrantowych Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 + / - 0,1 m od poziomu podłogi Nasady tłoczne zaworów muszą być skierowane do dołu Zawory narażone na uszkodzenie lub dewastację, umieszcza się w metalowych szafkach ochronnych z zamkiem zgodnym z PN otwieranym głowicą toporka strażackiego. Minimalna wydajność poboru wody oraz średnice nominalne przewodów zasilających hydranty wewnętrzne Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi: - dla hydrantu 25 1,0 dcm 3 /s (60 l/ min) - dla hydrantu 33 1,5 dcm 3 /s ( 90 l/ min) - dla hydrantu 52 2,5 dcm 3 /s (150 l/min) - dla zaworu 52 2,5 dcm 3 /s ( 150 l/ min) Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty wewnętrzne i zawory 52, powinny wynosić co najmniej: - DN 25 dla hydrantów 25 - DN 50 dla hydrantów 33 i 52 - DN 80 dla zaworów 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i wysokościowych. Warunki poboru wody w zależności od rodzaju budynku Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z: 1. jednego hydrantu wewnętrznego w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m 2 ; 2. dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 w budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową; 3. czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52: w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25m, w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 3000m 2 Podział hydrantów wewnętrznych wg. PN-EN z wężem półsztywnym - Norma: PN-EN z wężem płasko składanym - Norma: PN-EN Definicja wg normy: Urządzenie do zwalczania pożaru składające się ze zwijadła z dostarczaną centralnie wodą, ręcznego zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem, węża półsztywnego, prądownicy z zaworem zamykającym i jeśli to koniecznie z prowadnicy węża Definicja wg normy: Urządzenie do zwalczania pożaru składające się ze wspornika węża, ręcznego zaworu odcinającego, węża płasko składanego wraz z łącznikami, prądownicy z zaworem odcinającym, zamkniętych w szafce lub chronionych pokrywą. Wąż półsztywny: - zgodny z normą PN-EN średnica węża: 19 mm, 25 mm, 33 mm - długość max: nie powinna przekraczać 30 m Wąż płasko składany: - zgodny z normą PN-EN średnica węża: nie powinna przekraczać 52 mm norma PN-EN uwzględnia średnice: 25; 38; 40/42/45, 50/51/52 - długość max: nie powinna przekraczać 20 m Podział hydrantów wewnętrznych wg. PN-EN z wężem półsztywnym - Norma: PN-EN z wężem płasko składanym - Norma: PN-EN maksymalne ciśnienie robocze: 1,2 MPa (25mm), 0,7 MPa (33 mm,) maksymalne ciśnienie robocze: 0,7 MPa Wąż powinien być zakończony prądownicą z zaworem odcinającym, który powinien umożliwiać następujące regulowane ustawienie: a) zamknięte i b) prąd wodny rozproszony i/lub c) prąd wodny zwarty Wąż powinien być zakończony prądownicą z zaworem odcinającym, który powinien umożliwiać następujące regulowane ustawienie: a) zamknięte i b) prąd wodny rozproszony i/lub c) prąd wodny zwarty Wymagania dla węży pożarniczych stosowanych w hydrantach wewnętrznych półsztywnych 25 półsztywnych 33 płasko składanych 52 maksymalne ciśnienie robocze 1,2 MPa (1,2*) 0,7 MPa (0,7*) 1,5 MPa ciśnienie próbne 2,4 MPa (1,8*) 1,4 MPa (1,05*) 2,25 MPa ciśnienie rozrywające 4,2 MPa (3,0*) 2,45 MPa (1,75*) 4,5 MPa tolerancja długości zgodna z PN-EN ISO 1307:2008 +/- 1 % ( dla długości od 1800 mm) +/- 12 mm ( dla długości 1200 i 1800) +/- 1 % ( dla długości od 1800 mm) tolerancja średnicy wewn. +/ - 1 mm ,5-0,5 mm, + 1,5 mm (PN-EN 694 Węże gaśnicze Półsztywne węże do systemów stałych; pkt 5 PN-EN Węże nieprzepuszczające wody, płasko składane do hydrantów wewnętrznych; pkt 5) *- max. ciśnienie dla hydrantów wewnętrznych (wg. PN-EN pkt ) Prądownice hydrantowe Strumień rozproszony Strumień zwarty Prądownice hydrantowe Wąż powinien być zakończony prądownicą zamykaną, która powinna umożliwiać następujące regulowane ustawienia: a) zamknięte b) prąd wodny rozporoszony; c) prąd wodny zwarty. Zaleca się aby kolejność była taka, jak podano powyżej, z ustawieniem prądu rozproszonego, pomiędzy ustawieniem zamkniętym a ustawieniem na prąd zwarty. (PN-EN pkt i PN-EN pkt ) Prądownice hydrantowe Typy: Zastosowanie: Przepływ wody przy ciśnieniu 0,2 MPa mierzony na zasilaniu hydrantów (dynamiczne ciśnienie po otwarciu zaworu hydrantowych): PWh-25 produkcja Supron3. HW l/min (1 l/s) - dla węża 30 mb, dla węży o mniejszej długości będzie większy. PWh -33 przystosowana do podłączenia węża półsztywnego o średnicy 33 mm produkcja Supron3. PWh-52/D produkcja Supron3. Posiadamy dobrowolny certyfikat. HW 33 HW l/min (1,5 l/s) - dla węża 30 mb, dla węży o mniejszej długości będzie większy. 150 l/min (2,5 l/s) - dla węża 20 mb, dla węży o mniejszej długości będzie większy. Właściwości hydrauliczne hydrantu wew. z wężem półsztywnym 25 Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa. Prąd wody rozproszony stożkowy: nie mniejszy niż 45 Natężenie przepływu /wydajność/ Q ciśnienie strumień strumień strumień zwarty rozproszony rozproszony strumień zwarty wąż 30 mb wąż 30 mb wąż 20 mb wąż 20 mb Średnica równoważna 10 mm 0,2 MPa 61 l/min 60 l/min 65 l/min 64 l/min 0,4 MPa 86 l/min 85 l/min 92 l/min 91 l/min 0,6 MPa 104 l/min 103 l/min 112 l/min 111 l/min Współczynnik K Średnica równoważna 9 mm 0,2 MPa 49 l/min 48 l/min 52 l/min 51 l/min 0,4 MPa 68 l/min 67 l/min 74 l/min 73 l/min 0,6 MPa 82 l/min 81 l/min 91 l/min 90 l/min Współczynnik K Średnica równoważna 8 mm 0,2 MPa 41 l/min 40 l/min 45 l/min 44 l/min 0,4 MPa 59 l/min 57 l/min 64 l/min 63 l/min 0,6 MPa 70 l/min 69 l/min 78 l/min 77 l/min Współczynnik K Średnica równoważna 6 mm 0,2 MPa 26 l/min 25 l/min 30 l/min 29 l/min 0,4 MPa 36 l/min 35 l/min 42 l/min 41 l/min 0,6 MPa 43 l/min 42 l/min 51 l/min 50 l/min Współczynnik K Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa (plus długość węża /20 mb lub 30 mb/): Średnica równoważna 10 mm 0,2 MPa 4,5 m 11,8 m 4,5 m 11,8 m 0,4 MPa 7,0 m 14,4 m 7,0 m 14,4 m 0,6 MPa 8,1 m 18,0 m 8,1 m 18,0 m Średnica równoważna 9 mm 0,2 MPa 4,5 m 11,7 m 4,5 m 11,7 m Średnica równoważna 8 mm 0,2 MPa 3,6 m 10,3 m 3,6 m 10,3 m Średnica równoważna 6 mm 0,2 MPa 3,6 m 10,3 m 3,6 m 10,3 m Właściwości hydrauliczne hydrantu wew. z wężem półsztywnym 33 Ciśnienie robocze: od 0,2MPa do 0,7 MPa. Prąd wody rozproszony stożkowy nie mniejszy niż 45 Właściwości hydrauliczne dla wersji z zaworem 52 mm. Natężenie przepływu/wydajność Ciśnienie Strumień rozproszony Strumień zwarty Średnica równoważna 12mm 0,2 MPa 107 l/min 90 l/min 0,4 MPa 151 l/min 128 l/min 0,6 MPa 184 l/min 157 l/min Współczynnik K Efektywny zasięg rzutu strumienia wody/ + długość węża 20 lub 30m/ Średnica równoważna 12mm 0,2 MPa 4,2 m 10,6 m Właściwości hydrauliczne dla wersji z zaworem kulowym 32mm. Średnica równoważna 12 mm 0,2 MPa 108 l/min 91 l/min 0,4 MPa 152 l/min 129 l/min 0,6 MPa 185 l/min 158 l/min Współczynnik K Efektywny zasięg rzutu strumienia wody/+ długość węża 20 lub 30m/ Średnica równoważna 12 mm 0,2 MPa 4,2m 10,6m Właściwości hydrauliczne hydrantu wew. z wężem płasko składanym 52 Ciśnienie robocze: od 0,2MPa do 0,7 MPa. Prąd wody rozproszony stożkowy nie mniejszy niż 45 Natężenie przepływu / wydajność/ Ciśnienie Strumień rozproszony Strumień zwarty Średnica równoważna 13mm 0,2 MPa 172 l/min 155 l/min 0,4 MPa 244 l/min 220 l/min 0,6 MPa 299 l/min 270 l/min Współczynnik K Efektywny zasięg rzutu strumienia wody/+ długość węża 15mb lub 20mb/ Średnica równoważna- 13mm 0,2 MPa 8,1 m 10,5 m Wymagania dla szafki hydrantu wewnętrznego Szafka hydrantu wewnętrznego powinna mieć drzwi. Drzwi szafki powinny otwierać się po kątem min w celu swobodnego rozwinięcia węża w dowolnym kierunku Szafki zamykane powinny być wyposażone w urządzenia do awaryjnego otwierania, które mogą być zabezpieczone tylko przezroczystym kruchym materiałem np. szkłem. Po rozbiciu krawędzie szkła nie mogą być postrzępione i ostre. W szafkach można umieszczać inny sprzęt do zwalczania pożaru, pod warunkiem że szafka jest wystarczająco duża a sprzęt ten nie utrudni szybkiego użycia hydrantu. Wymagania dla szafki hydrantów wewnętrznych Zawór wzniosowy pow
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x