of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Huis & Hypotheek - Algemene Voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Huis & Hypotheek Hoorn

Category:

Journals

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ALGEMENE VOORWAARDEN Huis & Hypotheek Hoorn DEFINITIES EN AANHEF Opdrachtnemer: Het Hypotheekbureau BV, tevens handelend onder de naam Huis & Hypotheek Hoorn, en hierna te noemen als Huis & Hypotheek.
Transcript
ALGEMENE VOORWAARDEN Huis & Hypotheek Hoorn DEFINITIES EN AANHEF Opdrachtnemer: Het Hypotheekbureau BV, tevens handelend onder de naam Huis & Hypotheek Hoorn, en hierna te noemen als Huis & Hypotheek. Opdrachtnemer is gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Opdrachtgever: de consument, c.q. klant die Huis & Hypotheek een opdracht verleent, dan wel degene die een (zakelijke) relatie onderhoudt met Huis & Hypotheek, en hierna te noemen opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Huis & Hypotheek. De voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Huis & Hypotheek en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Huis & Hypotheek werkzaam zijn. Opdrachtgever is degene aan wie Huis & Hypotheek enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. ALGEMEEN artikel 1: toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Huis & Hypotheek gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Huis & Hypotheek gesloten overeenkomsten waarbij Huis & Hypotheek zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Huis & Hypotheek zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek al dan niet op declaratiebasis (financiële) adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Huis & Hypotheek slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Huis & Hypotheek en de opdrachtgever zijn overeengekomen. 1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. artikel 2: inhoud overeenkomst en/of opdracht 2.1 Offertes en tarieven van Huis & Hypotheek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. 2.2 Aan Huis & Hypotheek verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Huis & Hypotheek, niet tot resultaatsverplichtingen. 2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Huis & Hypotheek een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Huis & Hypotheek slechts na diens schriftelijke bevestiging. Huis & Hypotheek is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten die niet door haar zijn aanvaard zonder opgave van redenen te weigeren. 2.4 In het geval opdrachtgever per bericht c.q. via de website van Huis & Hypotheek enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 3 werkdagen na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Huis & Hypotheek heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 3 werkdagen na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Huis & Hypotheek wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Huis & Hypotheek heeft bereikt. Versie januari 2.5 Digitale, al dan niet via internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Huis & Hypotheek aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Huis & Hypotheek gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Huis & Hypotheek het tegendeel blijkt. 2.6 Huis & Hypotheek is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij op redelijke gronden vermoedt dat opdrachtgever niet in staat zal zijn aan diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, waaronder begrepen de betaling van de aan Huis & Hypotheek verschuldigde bedragen. Een gelijke bevoegdheid bestaat, indien Huis & Hypotheek in afwachting is van een door opdrachtgever te verrichten aanbetaling of te stellen zekerheden als bedoeld in artikel Huis & Hypotheek zal de opdracht met zorg uitvoeren en voor zover er sprake is van advies dit schriftelijk vastleggen. 2.8 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Huis & Hypotheek het uitvoeren van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 2.9 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. artikel 3: inschakeling derden Het is Huis & Hypotheek toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien nodig gebruik te maken van derden. Huis & Hypotheek zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Huis & Hypotheek is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De kosten van inschakeling van derden worden aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven. artikel 4: tarieven en betaling 4.1 Alle door Huis & Hypotheek genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 4.2 Huis & Hypotheek is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Huis & Hypotheek beïnvloeden, zulks met een maximum van 10%. 4.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. 4.4 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Huis & Hypotheek voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Huis & Hypotheek, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. 4.5 Verrekening door de opdrachtgever van de door Huis & Hypotheek gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Huis & Hypotheek uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 4.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Huis & Hypotheek te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Hiervan wordt de hoogte vastgesteld op 15% van het totale te vorderen bedrag, tenminste echter 150,00 exclusief btw, waarbij de wettelijke regeling in acht wordt genomen. 4.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Versie januari 4.8 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Huis & Hypotheek aanleiding geeft, is Huis & Hypotheek bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. 4.9 Huis & Hypotheek is gerechtigd voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in artikel 4.1 t/m 4.8 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing. artikel 5: termijnen Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door Huis & Hypotheek opgegeven termijnen, waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. artikel 6: medewerking door de opdrachtgever 6.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Huis & Hypotheek die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Huis & Hypotheek zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Huis & Hypotheek bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. 6.2 De opdrachtgever zal eventuele schades, uiterlijk de eerstvolgende werkdag, op één van de volgende wijzen en uren melden: - Via de telefoon: tijdens kantooruren; - Persoonlijk: tijdens kantooruren; - Via internet of per 24 uur per dag; - Rechtstreeks bij de maatschappij: 24 uur per dag. 6.3 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Huis & Hypotheek verschafte informatie. artikel 7: aansprakelijkheid 7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Huis & Hypotheek alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Huis & Hypotheek bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Huis & Hypotheek wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Huis & Hypotheek in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Huis & Hypotheek alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Huis & Hypotheek bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, in ieder geval beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht onder de overeenkomst SP valt, is de aansprakelijkheid van Huis & Hypotheek beperkt tot maximaal het bedrag dat overeenkomt met de jaarlijkse SP van opdrachtgever in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 7.3 Huis & Hypotheek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. 7.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 7.5 Huis & Hypotheek is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 7.6 Huis & Hypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Huis & Hypotheek gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade aan Huis & Hypotheek wordt vergoed door de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 7.7 Huis & Hypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Huis & Hypotheek verzonden berichten, berichten en/of berichten via de website Huis & Hypotheek niet hebben bereikt. 7.8 Huis & Hypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Huis & Hypotheek afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van verzekeraar en/of Huis & Hypotheek niet of niet tijdig heeft voldaan. Versie januari 7.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Huis & Hypotheek voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Huis & Hypotheek, schriftelijk mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Huis & Hypotheek vervalt twee jaar nadat de mededeling door opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Huis & Hypotheek is niet aansprakelijke jegens opdrachtgever, zolang opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Huis & Hypotheek niet is nagekomen. artikel 8: ontbinding 8.1 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Huis & Hypotheek indien Huis & Hypotheek zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. 8.2 Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen. artikel 9: overmacht 9.1. Huis & Hypotheek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit van Huis & Hypotheek redelijkerwijze niet kan worden gevergd ten gevolge van buiten toedoen van Huis & Hypotheek ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. 9.2 Onder overmacht wordt iedere van buitenkomende omstandigheid begrepen. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Huis & Hypotheek geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Huis & Hypotheek kan worden gevergd. 9.3 Huis & Hypotheek zal opdrachtgever terstond op de hoogte stellen indien zich een toestand van overmacht voordoet. Gedurende de termijn waarbinnen de toestand van overmacht voortduurt worden alle door Huis & Hypotheek aanvaarde termijnen voor nakoming van de overeenkomst opgeschort met de duur van de overmacht, zonder dat opdrachtgever op die grond gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of vergoeding van schade te vorderen. 9.4 Een toestand van overmacht aan de zijde van Huis & Hypotheek schort de betalingstermijn van reeds aan opdrachtgever uitgebrachte facturen niet op, evenmin als het recht van Huis & Hypotheek om betaling van deze facturen te vorderen. 9.5 Indien de toestand van overmacht langer dan één kalendermaand voortduurt, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. artikel 10: geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 10.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan hun redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden Door de opdrachtgever aan Huis & Hypotheek verstrekte persoonsgegevens zullen door Huis & Hypotheek niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover Huis & Hypotheek op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Huis & Hypotheek, zal Huis & Hypotheek de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. artikel 11: wijziging algemene voorwaarden 11.1 Huis & Hypotheek is te allen tijde bevoegd haar algemene voorwaarden en eventuele relevante specifieke voorwaarden te wijzigen. Zodra dit het geval is, zal Huis & Hypotheek de nieuwste versie bij wijze van ter handstelling publiceren op de website Op verzoek zal zij opdrachtgever onverwijld een afschrift van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden toezenden. Versie januari 11.2 De wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten en treden in werking vanaf het tijdstip dat zij worden gepubliceerd op de website Huis & Hypotheek zal in haar communicatie met opdrachtgever (per nota, etc.) altijd de meest recente versie vermelden. artikel 12: toepasselijk recht en geschillen 12.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Huis & Hypotheek is het Nederlandse recht van toepassing In het geval de inhoud van enige overeenkomst tussen opdrachtgever en Huis & Hypotheek afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleert het gestelde in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Huis & Hypotheek Huis & Hypotheek is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening worden voorgelegd, hetzij aan de burgerlijke rechter. Voor zover Huis & Hypotheek zich op voorhand heeft geconformeerd aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven advies (het zogenaamd Bindend verklaren van het advies ), betreft dit slechts voor situaties waarbij het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van ,- (zegge en schrijven tienduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, is Huis & Hypotheek niet verplicht om mee te werken aan een bindend advies. Indien het geschil aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd, is slechts bevoegd de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Huis & Hypotheek. Versie 2016 Versie januari
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x