of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(3):

Category:

Internet

Publish on:

Views: 13 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(3): Orijinal Makale Güneş ve ark. Gram Negatif Bakteriyemi Etkenleri ve Hastalarda Mortalite İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Transcript
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(3): Orijinal Makale Güneş ve ark. Gram Negatif Bakteriyemi Etkenleri ve Hastalarda Mortalite İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Causative Agents of Gram-negative Bacteremia and Mortalitiy Associated Risk Factors of Patients 1 Ferdi Güneş, 2 Öznur Ak, 2 Demet Hacıseyitoğlu, 2 Fatma Bozkurt, 2 Serdar Özer 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim alı, Tokat 2 Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim alı, Tokat Tel: / Özet Bu çalışmada hastanemizde erişkin hastalarda Gram negatif bakteriyemi etkenleri ve bakteriyemi gelişimi açısından hastalarda ki risk faktörleri ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaya 1 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında r. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarında kan kültüründe Gram negatif bakteri izole edilen 229 erişkin hasta dahil edilmiştir. Hemokültür örnekleri Bact-Alert 3 otomatize kan kültür sistemlerinde değerlendirilmiştir. Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarı kayıtları, bilgi işlem sistemleri kullanılarak ve ilgili birimlerdeki hasta dosyaları taranarak hastalara ait verilere ulaşılmıştır. Her hasta için Pitt bakteriyemi skoru hesaplanmıştır. Gram negatif bakteriyemide en sık etken A.baumannii, olarak saptanmıştır. A.baumannii ve P.aeruginosa YBÜ nde hakim olan bakteriler iken, E.coli ve K.pneumoniae nın YBÜ dışı kliniklerde ki en sık etkenler olduğu bulunmuştur. Hastaların 123 ü sağ, 91 ide mortalite ile sonlanmış ve mortalite ilişkili risk faktörleri tek değişkenli analizle değerlendirildiğinde ileri yaş, yoğun bakım ünitesinde yatış, malignensi, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, idrar sondası, nazogastrik sonda, mekanik ventilasyon, santral venöz kateter, total parenteral beslenme, enteral beslenme, kemoterapi, önceden antibiyotik kullanımı ve Pitt bakteriyemi skorunun 4 den büyük olması (p 0.05) anlamlı risk faktörü olarak bulunmuştur. Mortalite açısından tüm olgular göz önüne alındığında tek değişkenli analizde anlamlı bulunan risk faktörleri çoklu regresyon analizi ile değerlendirildiğinde; ileri yaş, diabetes mellitus ve malignite varlığı (p 0.05) anlamlı olarak bulunmuştur. Sonuç olarak günümüzde Gram negatif bakteriyemi hala mortaliteye sebeb olan önemli bir sorundur. Gram negatif bakteriyemili hastalarda İleri yaş, diabetes mellitus ve malignite varlığında mortalite açısından dikkatli olunmalıdır. Anahtar Kelimeler: Gram negatif, bakteriyemi, mortalite, risk 150 Abstract In this study, we aimed to find agents of Gram negative bacteremia in our hospital and to evaluate risk factors for bacteremia occurence and death related factors. 229 adult patients who had Gram negative bacteria growth in blood cultures in the microbiology laboratory of r Lutfi Kırdar Research and Aducation hospital, were included in this study. Blood cultures were done by using Bact-Alert 3D automated blood culture system. Patients data were collected by a reviewing charts of patinets and records of microbiology laboratory. A Pitt score was calculated for each patient. It was found that the most common cause of Gram negative bacteremia was A.baumannii. A.baumannii and P.aeruginosa were predominant bacteria of intensive care unit whereas E.coli and K.pneumoniae were predomiant bacteria of clinics other than intensive care unit. Fatal outcome ocurrured in 91 patients while 123 patients survived. On univariate analysis, advanced age, ICU stay, malignancy, congestive heart failure, diabetes mellitus, urinary catheter, nasogastric tube, mechanical ventilation, central venous catheter, total parenteral nutrition, chemotherapy, previos antibiotic treatment, a Pitt score higher than 4 were found to be significantly associated with mortality (p 0.05). When multivariate analysis was done, it was found that advanced age, diabetes mellitus and malignancy were associated with mortality (p 0.05). In conclusion, nowadays, Gram negative bacteremia is stil an important problem and associated with significant mortality. Gram negative bacteremia in patients with advanced age, diabetes mellitus and malignancy should be careful in terms of mortality. Keywords: Gram negative, bacteremia, mortality, risk Giriş Gram negatif bakteriyemiler toplum kökenli ve hastane kökenli bakteriyemiler içerisinde artan antibiyotik direnci sebebi ile önemlidir (1). Gram negatif sepsiste mortalite hastanın uygun antibiyotik almasına ve antibiyoterapi başlama zamanına göre %12-38 arasında değişmektedir (2-4). Nozokomiyal sepsislere neden olan mikroorganizmaların dağılımı yıllara göre ülkeden ülkeye, hastaneden hastaneye hatta aynı hastane içinde üniteden üniteye değişmektedir (5). NNIS nin verilerine göre arasında E. coli, Enterobacter spp ve K. pneumoniae en sık Gram negatif bakteriyemi etkeni olarak saptanmıştır (6) yılları arasında AB de yapılan bir çalışma da ise en sık etken dağılımı E.coli, Klebsiella türleri, P.aeruginosa olarak bildirilmiştir (7) yılları arasında Brezilya da yapılan bir çalışmada ise Klebsiella spp., Acinetobacter spp., P.aeruginosa en sık etkenler olarak saptanmıştır (8). Ülkemizde 2004 yılında yapılan bir çalışmada en sık etkenler E. 151 coli, Klebsiella spp, Acinetobacter spp., başka bir çalışmada ise E. coli, P. aeruginosa, A. baumannii en sık olarak saptanmıştır (9,10). Gram negatif bakteriyemi etken dağılımının değerlendirildiği bir çalışmada ise E. coli %40.5, K. pneumoniae %22.5, P. aeruginosa %10 sıklıkta bulunmuştur (11). Gram negatif bakteriyemiye neden olan etken dağılımına bakıldığında çalışmadan çalışmaya farklı oranlar bildirilmekle beraber genel olarak en sık E. coli, Klebsiella türleri, P.aeruginosa, A. baumannii etken olduğu görülmektedir. Toplumda artan yaş, altta yatan hastalıklar, malignite, agresif kemoterapi uygulamaları, organ transplantasyonları, uygunsuz antibiyoterapi kullanımı, modern yoğun bakım üniteleri, invaziv teknikler, kateter uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon gibi risk faktörlerinin varlığı Gram negatif bakteriyemilerin önemini korumasına sebep olmaktadır (11). Ülkemizde yapılan bir çalışmada Gram negatif bakteriyemide mortalite ilişkili risk faktörleri; Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II skorunun 20 nin üzerinde olması, uygunsuz antibiyotik kullanımı, total parenteral beslenme alması ve trombositopeni olarak bulunmuştur (12). Başka bir çalışmada ise yoğun bakım ünitesinde yatma ve ventilatör uygulaması mortalite ile ilişkili bulunmuştur (11). AB de yapılan bir çalışmada Gram negatif kan dolaşımı olan hastalarda 28 günlük mortalite ilişkili bağımsız risk faktörleri; malignite, karaciğer sirozu, üriner veya santral venöz kateter enfeksiyonu dışında başka bir kaynak olması ve Pitt bakteriyemi skorunun (PBS) 2 olarak bulunmuştur (13). Güney Kore de yapılan bir çalışmada solid tümör, karaciğer hastalığı, pulmoner hastalık, pnömoni, E.coli dışındaki patojenler, yüksek Pitt bakteriyemi skoru mortalite ilişkili risk faktörleri olarak saptanmıştır (14). Gram negatif bakteriyemi için bazı çalışmalarda da; hematopoetik kök hücre nakli, karaciğer yetmezliği, serum albumin 3 g/dl, solid organ nakli, diabetes mellitus, pulmoner hastalık, kronik hemodiyaliz, HIV enfeksiyonu, kortikosteroid tedavi anlamlı risk faktörleri olarak bildirilmiştir (15-20). Bu çalışmada Gram negatif bakteriyemi etkenlerinin dağılımı, hastalarda ki bakteriyemi gelişimi açısından ve mortalite açısından risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Bu çalışmaya iki yıllık sürede (1 Ocak Aralık 2013) r. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarında kan kültüründe Gram negatif bakteri izole edilen 229 erişkin hasta dahil edilmiştir. En az bir kan kültüründe Gram negatif bakteri üremesi olan hastalar Gram negatif bakteriyemi olarak değerlendirilmiş, birden fazla bakteriyemi epizodu gelişen hastalarda ilk epizod değerlendirmeye alınmıştır. Pediatri ve yanık ünitesi hastaları çalışma dışında bırakılmıştır. Kan kültür örnekleri Bact-Alert 3D otomatize kan kültür sistemlerinde yedi gün inkübe edilerek değerlendirilmiştir. Sinyal veren örneklerin %5 koyun kanlı agar, çikolatamsı agar ve EMB agar'da 37⁰C aerop kültürleri yapılmıştır. Yirmi dört saat sonra üreyen örneklerin 152 identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards (CLSI) kriterlerine göre VITEK 2 (BioMerieux ) otomatize sistemi ile belirlenmiştir. Hastanemiz mikrobiyoloji labaratuvarı kayıtları, bilgi işlem sistemleri kullanılarak ve ilgili birimlerdeki hasta dosyaları taranarak hastalara ait verilere ulaşılmıştır. Hastaların yattığı klinikler yoğun bakım ünitesi, cerrahi ve dahili klinikler olarak gruplandırılmıştır. Hastaların cinsiyet, yaş, yattığı klinik, mortalite veya taburculuk, yatış tanısı, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, malignite, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği gibi altta yatan hastalıkları ve cerrahi operasyon, kemoterapi, radyoterapi, idrar sondası, nazogastrik sonda, santral venöz kateter, total parenteral nutrisyon, enteral beslenme, mekanik ventilasyon, diyaliz kateteri, dren gibi tıbbi girişimler, dekübit ülseri, daha önce kullandığı antibiyotik, varsa eş zamanlı diğer kültür üremeleri, beyaz küre sayısı, C- reaktif protein (CRP), prokalsitonin değerleri kaydedilmiştir. Her hasta için Pitt Bakteriyemi Skor'u aşağıdaki kriterlere göre hesaplanmıştır (13). Ateş = ⁰C veya ⁰C 1 puan 35⁰C veya 40 ⁰C 2 puan Kan basıncı = 90/60 mmhg 2 puan Mental durum = dezoryante 1 puan stupor koma 2 puan 4 puan Mekanik ventilasyon = var 2 puan Kardiyak arrest = var 4 puan Pitt bakteriyemi skorunun değerlendirilmesinde, hastalar 4 ve 4 olarak gruplandırılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede yaşayan ve mortalite ile sonlanan olgulardaki risk faktörleri, invaziv girişimler ve lökosit sayısı ve CRP gibi laboratuvar bulgularının karşılaştırmasında Statistical Package for the Social Sciences (SPSS version 11.0, SPSS Inc. Chicago, IL, USA) ve ki kare yöntemi, tek değişkenli analizde de istatiksel olarak anlamlı bulunan veriler çoklu regresyon analizinde Manny Whitney U testi ile değerlendirilmiş ve p 0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular Gram negatif bakteriyemide en sık etkenler A. baumannii %29.4, E.coli %23.3 ve K. pneumoniae %16.3 olarak bulunmuştur. YBÜ sinde A. baumannii %47.1, P.aeruginosa %17.0 ve K.pneumoniae %11.3 en sık etkenler olarak saptanmıştır. YBÜ dışı dahili ve cerrahi kliniklerde en 153 sık izole edilen etkenler E.coli %47.3, K. pneumoniae %23.1 ve P.aeruginosa %13.2 Tablo 1. Etkenlerin dağılımı olarak bulunmuştur. Etken mikroorganizma Tüm servisler Yoğun bakım Yoğun bakım dışı N-% N-% N-% Acinetobacter baumannii 63 (29.4) 58 (47.2) 5 (5.5) Escherchia coli 50 (23.4) 7 (5.7) 43 (47.3) Klebsiella pneumoniae 35 (16.4) 14 (11.4) 21 (23.1) Pseudomonas aeruginosa 33 (15.4) 21 (17.0) 12 (13.2) Serratia türleri 11 (5.1) 10 (8.1) 1 (1.09) Enterobacter türleri 9 (4.2) 8 (6.5) 1 (1.09) Proteus türleri 4 (1.9) 3 (2.4) 1 (1.09) Sphingomonas 4 (1.9) 4 (4.4) Stenotrophomonas türleri 3 (1.4) 1 (0.8) 2 (2.2) Aeromonas spp 1 1 (0.8) Morganella morgagni 1 1 (1.09) Toplam 214 (100) 123 (100) 91 (100) Olgularımızın %42.5 (n: 91) mortalite ile sonlanmıştır. YBÜ hastalarında mortalite dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalara göre daha yüksek olarak bulunmuş ve tek değişkenli analizde değerlendirildiğinde YBÜ ne yatış Gram negatif bakteriyemide mortalite ilişkili risk faktörü olarak bulunmuştur (p 0.001). 154 Tablo 2. Kliniklere göre mortalite dağılımı. Sağ kalan Ölen Toplam p n (%) n (%) Yoğun bakım ünitesi 51 (%41.5) 72 (%58.5) 123 0.001 Dahili klinikler 46 (%74.1) 16 (%25.8) Cerrahi klinikler 26 (%89.6) 3 (%10.3) Toplam Mortalite ilişkili risk faktörleri tek değişkenli analizle değerlendirildiğinde ileri yaş, YBÜ nde yatış, malignensi, konjestif kalp yetmezliği ve diabetes mellitus varlığı, idrar sondası, nozogastrik sonda, mekanik ventilasyon, santral venöz kateter, total parenteral beslenme ve enteral beslenme, kemoterapi ve önceden antibiyotik kullanımı, Pitt bakteriyemi skorunun 4 den büyük olması (p 0.001) anlamlı risk faktörü olarak bulunmuştur. 155 Tablo 3. Sağ kalan ve ölen olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Sağ kalan Ölen P Cinsiyet (E/K) 76/47 48/ Yaş ortalaması+s (Yıl) 0.001 Pitt bakteriyemi skoru Diabetes mellitus 0.005 Konjestif kalp yetmezliği 2 15 0.001 Malignite Kronik böbrek yetmezliği Karaciğer hastalığı Kemoterapi Radyoterapi İdrar sondası 0.001 Nazogastrik sonda 0.001 Santral venöz kateter 0.001 Total parenteral nütrisyon 0.001 Enteral beslenme 0.004 Mekanik ventilasyon 0.001 Diyaliz kateteri Dren ekübit ülseri Önceden antibiyotik kullanımı Tüm olgularımızdaki mortalite ilişkili risk faktörleri yanı sıra YBÜ ve YBÜ dışı hastalardaki risk faktörleri değerlendirildiğinde; YBÜ sinde yatan hastalarda mortalite ilişkili risk faktörleri olarak tek değişkenli analizde malignensi, konjestif kalp yetmezliği ve diabetes mellitus varlığı (p 0.001) anlamlı risk faktörleri iken, YBÜ sinde yatan ve mortalite ile sonlanan olgularda invaziv girişimlerden idrar sondası, mekanik ventilasyon, santral venöz kateter, total parenteral beslenme ve enteral beslenme anlamlı risk faktörü olarak bulunmamıştır. Pitt bakteriyemi skoru YBÜ sinde yatan Tablo 4. Çoklu Regresyon Analizi ile risk faktörleri hastalarının tümünde 4 olması sebebi ile Pitt bakteriyemi skoru açısından da anlamlılık bulunmamıştır. YBÜ dışı kliniklerinde yatan hastalar da ise mortalite ilişkili risk faktörü olarak malignensi, kemoterapi ve pitt bakteriyemi skorunun 4'den büyük olması anlamlı olarak bulunmuştur. (p 0.001). Olgularımızdaki mortalite açısından tek değişkenli analiz ile anlamlı bulunan risk faktörleri çoklu regresyon analizi ile değerlendirildiğinde ileri yaş, diabetes mellitus ve malignite varlığı anlamlı risk faktörü olarak saptanmıştır (p 0.05). p Risk oranı %95 güven düşük aralığı yüksek Yaş (Yıl),000 1,039 1,020 1,058 DM,017 2,412 1,172 4,961 Malignensi,011 2,264 1,210 4,236 DM: Diabetes mellitus Tartışma Yıllar içerısinde yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere Gram negatif bakteriyemi etkenlerinin sıklığı ve dağılımı ülkelere, bölgelere, hastaneden hastaneye, hatta aynı hastanenin farklı ünitelerine göre değişmektedir. Çalışmamızda tüm klinikler göz önüne alındığında kan kültürlerinde izole edilen Gram negatif bakteriyemide en sık etkenlerin A. baumannii %29.4, E.coli %23.3, K. pneumoniae %16.3 ve P. aeruginosa %15.4 olduğu bulunmuştur. AB de yapılan çok merkezli bir çalışmada Gram negatif bakteriyemi etkenleri sırasıyla en sık E. coli, K. pneumoniae ve P. aeruginosa olarak saptanmıştır (21). Yine AB de nozokomiyal çok merkezli SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiological Importance) çalışmasında da benzer şekilde E. coli, Klebsiella türleri ve P. aeruginosa ilk 3 sıradaki Gram negatif bakteriyemi etkenleri olarak bildirilmiştir (7) yılında yayınlanan Marra ve ark. larının Brezilya da yaptığı çok merkezli SCOPE çalışmasında da en sık etkenler sırasıyla, Klebsiella, Acinetobacter türleri ve P. aeruginosa olarak saptanmıştır (8). Ülkemizde Yurtsever ve ark. larının 157 çalışmalarında Gram negatif bakteriyemilerde en sık etkenler sırasıyla; E. coli, Klebsiella ve Acinetobacter türleri olarak saptamışlardır (9). Yine ülkemizde yapılan bir çalışmada en sık Gram negatif bakteriyemi etkenleri E.coli, P. aeruginosa, A. baumannii ve K. pneumoniae olarak bildirilmiştir (10). Bir diğer çalışmada en sık etkenleri sırasıyla; E.coli %37.9, Acinetobacter türleri %21.3 ve P. aeruginosa %16.2 olarak bildirilmiştir (37). Karakoç ve ark ları da benzer olarak; E. coli %40.5, K.pneumoniae %22.5 ve P.aeruginosa %10 olarak bildirmiştir (4). Ülkemiz çalışmalarına bakıldığında Gram negatif bakteriyemide E. coli, K. pneumoniae, P.aeruginosa yapılan birçok çalışmada en sık etkenler olarak saptanmıştır. Çalışmamızda yoğun bakım ünitesinde takip edilen 123 ve yoğun bakım dışı kliniklerde takip edilen 91 hastanın tümü değerlendirildiğinde A. baumannii %29.4 en sık etkendir. Genel olarak ülkemiz çalışmalarına bakıldığında en sık etken E. coli olarak saptanırken bizim çalışmamızda E.coli (%23.3) ikinci sırada yer almaktadır. Hastalarımızın coğunluğunun YBÜ sinde yatan hastalar olması ve son yıllarda YBÜ si enfeksiyonlarında acinetobacter enfeksionlarının sıklığının giderek artan oranda görülmesi bunun sebebi olabilir. Çalışmamızda YBÜ sinde A. baumannii %47.1, P. aeruginosa %17.0, K.pneumoniae %11.3 en sık Gram negatif bakteriyemi etkenleri olarak bulunmuştur. AB de çok merkezli SCOPE çalışmasında YBÜ nde en sık saptanan etkenler sırasıyla; P.aeruginosa, Enterobacter ve Klebsiella türleri olarak bulunmuştur (7). Brezilya da yapılan çok merkezli SCOPE çalışmasında YBÜ nde Acinetobacter türleri en sık saptanan etken olarak bulunmuştur. (8). Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda en sık etkenler bizim çalışmamıza benzer olarak A. baumannii, P. aeruginosa ve K. pneumoniae olarak saptanmıştır (22,11). Çalışmamızda tek değişkenli analizde YBÜ nde yatış Gram negatif bakteriyemide mortalite ilişkili risk faktörü olarak bulunmuştur (p 0.001). YBÜ nde yatışın genel olarak bakteriyemi için bir risk faktörü olduğu yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir (10,11,23). Al-Hasan ve ark. ları 2012 yılında yaptıkları çalışmalarında mortalite ilişkili risk faktörleri olarak tek değişkenli analizde bizim çalışmamızda olduğu gibi Pitt bakteriyemi skorunun yüksek olmasını ve malignensi olarak saptamışlardır (13). Karakoç ve ark.'larının çalışmalarında tek değişkenli analizde bizim çalışmamızda olduğu gibi ileri yaş, diabetes mellitus, önceden antibiyotik kullanımı, ventilatör desteği, santral venöz kateter ve YBÜ nde yatış risk faktörü olarak bulunmuştur. (11). Gözel ve ark larının çalısmalarında tek değişkenli analizde bizim çalışmamıza benzer olarak ileri yaş, yoğun bakım ünitesinde yatış, mekanik ventilasyon, total parenteral beslenme, santral venöz kateter ve idrar sondası risk faktörü olarak olarak bulunmuştur (12). Çalışmamızda olgularımızın tümünde mortalite ilişkili risk faktörleri açısından tek değişkenli analiz ile anlamlı bulunan faktörler çoklu regresyon analizi ile değerlendirildiğinde; ileri yaş, diabetes mellitus ve malignite varlığının mortaliteyi etkileyen risk faktörleri olduğu saptanmıştır. Al-Hasan ve ark. larının çalışmasında çoklu regresyon analizinde mortalite ilişkili risk faktörü olarak malignensi, karaciğer sirozu, kan dolaşımı enfeksiyonu kaynağının üriner veya santral venöz kateter dışı bir enfeksiyon olması ve Pitt bakteriyemi skoru anlamlı bulunmuştur. Karakoç ve 158 ark. nın çalışmalarında çoklu regresyon analizinde mortalite ilişkili risk faktörleri olarak yoğun bakım ünitesinde yatış ve ventilatör desteği, Gözel ve ark larının çalışmasında Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II skorunun 20 nin üzerinde olması, uygunsuz antibiyotik kullanımı, total parenteral beslenme, şuurun kapalı olması, trombositopeni varlığı mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak bulunmuştur. Sonuç olarak çalışmamızda Gram negatif bakteriyemide en sık etken A.baumannii, olarak saptanmıştır. A.baumannii ve P.aeruginosa yoğun bakım ünitesinde hakim olan bakteriler iken, E.coli ve K.pneumoniae nın yoğun bakım dışı kliniklerde ki en sık etkenler olduğu bulunmuştur. Gram negatif bakteriyemili hastalarda çoklu regresyon analizi ile ileri yaş, diabetes mellitus ve malignite varlığı anlamlı risk faktörleri olarak bulunmuştur. Günümüzde A. baumannii başta olmak üzere Gram negatif bakterilerde antibiyotik direnci artışı bakteriyemi gibi ciddi enfeksiyonlarda tedavi seçeneklerinin kısıtlı olması sebebi ile önemli bir sorundur. Bu sebeple enfeksiyonların oluşmadan önlenmesi önem taşımaktadır. Enfeksiyon gelişimi açısından risk fakt
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x