of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(3):

Category:

Mobile

Publish on:

Views: 40 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(3): Orijinal Makale Kadıoğlu ve ark. İş Kazası Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Analizi Demographic Analysis of Patients
Transcript
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(3): Orijinal Makale Kadıoğlu ve ark. İş Kazası Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Analizi Demographic Analysis of Patients Applying to the Emergency Department Due to Workplace Accident Emine Kadıoğlu 1, Serhat Karaman 2, Özlem Arık 3 1 umlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim alı, Kütahya 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim alı, Tokat 3 umlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim alı, Kütahya Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim alı, Tokat. Tel: Özet Giriş: Bir eğitim araştırma hastanesinde acil tıp kliniğine başvuran iş kazalarının mortalite, morbidite ve demografik özelliklerini değerlendirmeyi planladık. Gereç ve Yöntem: Çalışma 1 Ocak Aralık 2015 tarihleri arasında acil servise başvuran iş kazalarının geriye yönelik kayıtları incelenerek yapıldı. Veriler kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sayısal ölçümler ise ortalama ve standart sapma olarak özetlendi ve SPSS 16 paket programı ile analiz edildi. Bulgular: 1044 vakanın %36,2 si 20-29, %33 ü yaş aralığında olmakla, yaş arasında olan bireylerin sayısı oldukça azdı. Vakaların %89,3`ü erkekti. Kazazedelerin %93,1`i ayaktan tedavi, %5,4`ü hospitalize, %1,1`i sevk edilmiştir. Vakaların %0,5`i acil serviste ex olmuştur. Kazazedeler en çok (%2,6) ortopedi servisine yatırılmıştır. Beyin ve plastik cerrahi servislerine`de 8`er hastanın yatışı yapılmıştır yani 1044 vaka içerisinde her ikisi de ayrı ayrı %0,8 olmak üzere en çok yatış yapılan ikinci servislerdir. Başvuruların mevsimsel dağılımında; %11,9 ile en çok Ağustos, %10,2 ile Haziran ve Temmuz ayları ikinci sıradadır. %4,3 ile en az vaka ise Aralık ayında başvurmuştur. Yaz aylarında vaka sayılarında artış görülmüştür. Haftanın günleri açısından %17,3 ile vaka sayısı en çok Perşembe günündedir, %15,6 ile Salı günü ikinci sıradadır. %15 ile Cuma ve Cumartesi günleri üçüncü sırada iken en az vaka Pazar günüdür. Başvuru zamanlarına bakıldığında %55,3 ile en çok saat dilimindedir. Acil müdahale gerektiren 1044 vakanın oluş şekilleri incelendiğinde batın travması, elektrik çarpması, gözde yabancı cisim, intox, travma, yanık ve zehirlenmedir. Vakaların %96,4 ü travma ile meydana gelmiştir. Sonuç: İş kazaları sonrası acil başvuruları içeren çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artıracağını, acil müdahale için gelen hasta profilinin belirlenmesi ve iş kazalarının önlenmesine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Anahtar kelimeler: İş kazası, acil tıp, demografi 163 Abstract Introduction: We planned to evaluate the mortality, morbidity and demographic characteristics of occupational accidents in emergency medicine clinic in an educational research hospital. Meterial and Method: Between January 1, 2015 and December 31, The study is carried out by reviewing retrospective records of workplace accidents applying to the emergency service While data, categorical measurements are summarized in number and percentage. Numerical measurements are summarized as mean and standard deviation. And also, spss is analyzed with 16 packet programs. Results: While 36.2% of 1044 cases were age range (20-29), 33% of 1044 cases were age range (30-39). The number of individuals aged was very low. 89.3% of the cases were male. 93.1% of the cases were remotely treated, 5.4% were hospitalized, and 1.1% were referred. 0.5% of the cases died in the emergency service. Most of them (2.6%) were admitted to the orthopedic service. 8 patients were admitted to the brain and plastic surgery services. It can said that in the 1044 cases, each of them with (0.8%)is the most hospitalized services, In the seasonal distribution of applications; with (11,9%) August was the first one, June and July were the second most common. With (4.3%) at least one case applied in December.In the summer months, the number of cases increased.looking at the days of the week, the number of cases with (17.3%) was mostly on Thursday, Tuesday with (15.6%) was second one.with (15%), Friday and Saturday were in the third while at least the case was on Sunday. When looking at the application times, with (55.3%) the most dense time is between (h). Once the forms of the 1044 cases, requiring urgent intervention, are examined, it is seen that there are abdominal trauma, electric shock, foreign body, intox, trauma, burns and poison. 96% of the cases were traumatized Conclusion: We think that studies including emergency applications after workplace accidents will increase awareness about occupational health and safety, determine the patient profile for emergency intervention and contribute to the prevention of workplace accidents. Giriş Günümüzde meslek hastalıkları ve iş kazaları, en hayati problemler arasındadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları ekonomik olarakta ek bir yük oluşturmaktadır. İş kazaları sonucu sakatlıklar ve ölümlerin yanı sıra dünya milli gelirinin %5'ine ulaşan ek bir maliyetten bahsedilmektedir (1). Teknolojik ve bilimsel ilerlemeler, iş kazalarının önlenmesi hususunda da yenilikler sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ekonomik ve sağlık boyutu bir yana sosyal boyutları açısından da ülke kalkınması için önemlidir (2). Yasalarla bir suçun işlendiği yönünde bir belirtiyle karşılaşıldığında sağlık çalışanı adli vaka bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. Bu düzenlemeyle acil hekimine çok geniş bir yelpazede adli olgu bildirimi zorunluluk ve sorumluluğu yüklenmiştir. İş kazaları acil servislerde bildirim yükümlülüğü olan durumlar arasındadır (3). İş kazası sonrası kazazedelere ilk müdahale çoğunlukla acil servislerde yapılmaktadır. Acil servis yoğunluğunun da önemli bir hasta grubunu oluşturmaktadır. İş kazaları işçiler ve 164 işverenler dışında birçok alanı ilgilendirmekte ve etkilemektedir (4). Ülkemizde son yıllardaki iş güvenliği ve iş yeri hekimliği uygulamalarındaki ve farkında lığındaki artışla birlikte acil servise başvuran iş kazalarının bildirilmesi konusunda da dikkatleri artıracaktır. Ülkemizde acil servise başvuran iş kazalarının demografik analizini gösteren kısıtlı çalışmalara, 1044 vaka ile yaptığımız acil servise başvuran iş kazalarının demografik analizini sunarak literatüre katkı sağlamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem Çalışma umlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi 1 Ocak Aralık 2015 tarihleri arasında acil servise başvuran iş kazalarının geriye yönelik kayıtları incelenerek yapıldı. Çalışmaya dâhil edilme kriterlerine uyan ve verilerine eksiksiz ulaşılan 1044 vaka dâhil edildi. Acil servis hasta muayene ve takip dosyaları ve vakalar için acil serviste çalışan hekimler tarafından düzenlenen adli vaka formları retrospektif olarak incelendi. Vakalar; yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerinin yanında, olay tarihi ve zaman dilimi (ay, gün, saat ), yaralanmanın oluş mekanizması (travma, yanık, elektrik çarpması, intoksikasyon ve diğer) yaralanma bölgesi (baş, torax, batın, extremite, spinal, göz ve diğerleri), vaka extremite yaralanmalarının hangi extremitede olduğu değerlendirildi. Acil serviste sonlanım durumu (taburculuk, yatış, sevk, exitus), yattı ise yattığı servis (ortopedi, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, anestezi), yattığı gün sayısı ve yattığı servisteki sonlanım durunları (taburcu, devir, exitus), sevk oranları ve nedenleri ayrıca acil serviste yapılan tetkiklerin maliyeti ve verilen istirahat raporları incelendi. Çalışmamızda olguların meslek grupları da sorgulanmak istenmiştir ancak hastane kayıtlarında buna yönelik herhangi bir veri bulunamamıştır. Elde edilen verilerden katagorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sayısal ölçümler ise ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve minimum-maximum) olarak özetlendi. Veriler SPSS 16.0 paket programı ile analize edildi. Bulgular Çalışmayı kapsayan dönem içerisinde acil servise başvuran ve kayıtlarına ulaşılabilen 1044 iş kazası vakası çalışmaya dâhil edildi. Vakaların %89,3`ü (n=932) erkek iken; %10,7 si (n=112) kadın idi. Vakaların yaşları 15 ile 72 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 34,13±9,86 yıl idi. Vakanın yaşlarını 10-19, şeklinde gruplandırdığımızda, tablo 1 de görüldüğü gibi en çok vaka sayısı %36, 2 ile yaş aralığı arasında olan bireylerden oluşmaktadır, %33 ile yaş aralığı arasında olan vakalar ikinci sırada iken1044 vaka içerisinde yaş aralığı arasında olan bireylerin sayısı oldukça azdır. 165 Yaş Grupları (Yıl) Toplam Vaka 1:Erkek :Kadın Toplam Vaka Tablo 1. Yaş Gruplarına Göre Vaka Sayısı Cinsiyet ve yaş değişkeninin birlikte yer aldığı tablo 1 incelendiğinde; 1044 vaka içerişimde erkeklerin sayısı kadınlara göre daha fazladır. Erkek bireyler içerisinde de yaş aralığında olanların sayısı en çok iken; Kadın bireyler içerisinde ise yaş aralığında olanların sayısı en çoktur. Erkek ve Kadınlar içerisinde de en az birey sayısı yaş aralığındadır. Servise Yatış Sevk Edilen Hasta Ex Olan Ayaktan Tedavi Şekil 1. Sonlanım Durumuna Göre Vaka Sayıları 1044 iş kazasının acil servisteki sonlanım durumlarına ait şekil 1 e bakıldığında; %93,1`i ayaktan tedavi olmuştur, %5,4`ünde servise yatış yapılmıştır, %1,1`i sevk edilmiş geriye kalan %0,5`i ise ex olmuştur. Ayaktan tedavi olanların sayısı oldukça çok iken; bu sırayı servise yatış, sevk edilen hasta ve ex takip etmektedir vakanın acil servisteki sonlanım durumlarına erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı incelendiğinde; erkek ve kadın bireyler içerisinde de çoğu vaka ayaktan tedavi olabilmiştir. Sonlanım durumuna 166 göre kadın ve erkekler arasında benzerlik görülmüştür. Sevk edilen hasta sayısının yatış yapılan hasta sayısına oranı (11/56) %19,6`dır, yüzdeleri oranlandığında (1,1/5,4) aynı şekilde %20 olarak hesaplanmaktadır. Yatış yapılan hasta sayısı sevk edilen hasta sayısına göre yaklaşık 5 kat daha fazladır. Yatış yapılan hasta sayısının toplam hasta sayısına oranı (56/1044) %5,4`tür vaka içerisinde 987`sinin herhangi bir servise yatışı yapılmamıştır. 27`sinin yani yüzde %2,6`sının ortopedi servisine yatışı yapılmıştır, en çok yatış yapılan servis ortopedi servisidir. Beyin cerrahi ve Plastik cerrahi servislerine`de 8`er hastanın yatışı yapılmıştır yani 1044 vaka içerisinde her ikisi de ayrı ayrı %0,8 olmak üzere en çok yatış yapılan ikinci servislerdir. %0,2 ile en az yatış yapılan servis anestezidir. plastik cerrahi ortapedi göz hastalıkları göğüs cerrahi genel cerrahi beyin cerrahi anestezi Şekil 2. İş Kazası Sonrası Yatış Yapılan Hastaların Kliniklere Göre ağılım Sayısı. Yatış yapılan servisler arasında ortopedi servisi ilk sırada; iken beyin cerrahi ve plastik cerrahi de ikinci sıradadır. Şekil 2 de görüldüğü gibi en az yatışın olduğu servis anestezidir vakanın yıl içerisindeki dağılımına baktığımızda; vaka sayısı %11, 9 ile en çok iş kazası Ağustos ayında acil servisimize başvurmuştur. %10,2 ile Haziran ve Temmuz ayı ikinci sırada iş kazası vakalarının acile başvurusunda yoğunluk yaşanmıştır. %4,3 ile en az vakanın yer aldığı ay ise Aralık ayıdır. Genel olarak yorumlandığında; yaz aylarında vaka sayılarında artış olduğu görülmüştür. 167 Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak Vaka Sayısı Şekil 3. İş Kazalarının Aylara Göre ağılım Sayısı 1044 vakanın yıl içerisindeki dağılımı şekil 3 e göre yorumlandığında; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında vaka sayısında bir artış söz konusu iken; Şubat, Mart ve Aralık aylarında ise vaka sayıları diğer aylara göre daha azdır. Genel olarak en az vaka sayısı Aralık ayında iken en çok vaka sayısı Ağustos ayındadır vakanın vardiya saatlerinde göre dağılımı incelendiğinde; vaka sayısı %55,3 ile en çok vardiyasındadır. %32,6 ile vardiyası ikinci sıradadır. %12,2 ile en az vakanın yer aldığı vardiya ise vardiyasıdır. Genel olarak yorumlandığında gündüz mesai saatleri içerisinde vaka sayısı daha çok iken, gece saatlerinde meydana gelen vaka sayısı daha azdır. 00:00-08:00 16:00-00:00 08:00-16: Şekil 4. İş Kazalarının Geliş Saatlerine Göre ağılım Sayıları. 168 Sırasıyla 08-16, 16-00, vardiyalarında meydana gelen vaka sayılarında bir azalış söz konusudur. Şekil 4 de görüldüğü gibi en çok vaka sayısı 08-16, en az vaka sayısı vardiyasındadır vakanın haftanın günlerine göre dağılımına bakıldığında; %17,3 ile vaka sayısı en çok Perşembe günündedir, %15,6 ile Salı günü ikinci sıradadır. %15 ile Cuma ve Cumartesi günleri üçüncü sırada iken en az vakanın yer aldığı gün Pazar günüdür. Genel olarak yorumlandığında ise Pazar günü mesainin en az olduğu düşünülürse vaka sayısındaki bu azalma nedenide bu gösterilebilir. Pazar Cumartesi Cuma Perşembe Çarşamba Salı Pazartesi Şekil 5. İş Kazalarının Günlere Göre ağılım Sayısı. Şekil 5 de Perşembe günü görülen vaka sayısı en çok iken; bu sırayı Salı ve Cuma günleri takip etmektedir, en az vaka sayısı ise Pazar gününde gözlenmektedir. zehirlenme yanık eksmite travması intox gözde yabancı cisim elektrik çarpması batın travması Şekil 6. İş Kazalarının Yaralanma Bölgelerine Göre ağılımı. 169 Acil müdahale gerektiren 1044 vaka için iş kazası oluş şekilleri şekil 6 da görüldüğü gibi; batın travması, elektrik çarpması, gözde yabancı cisim, intox, extremite travmaları, yanık ve zehirlenmedir. Bu oluş şekilleri içerisinde %96,4 ile en çok extremite travması meydana gelmiştir. Yanık ve gözde yabancı cisim de ikinci ve üçüncü sırada yer alarak diğer oluş şekillerine göre daha çok gözlenmiştir. Yaralanma bölgesi açısından vakalar değerlendirildiğinde; en çok üst ext bölgesinde yaralanma görülmüştür. Yaralanmanın en çok görüldüğü bölgeler arasında ikinci sırada alt ext bölgesi var iken, üçüncü sırada ise kafa travması yer almaktadır. Yaralanma bölgeleri içerisinde %46 ile en çok yaralanma üst ext bölgesinde görülmüştür, sırasıyla % 24, 5 ve %7, 8 ile alt ext ve kafa travması olduğu görülmüştür vakanın cinsiyetlerine göre yaralanma bölgeleri incelendiğinde; erkek bireylere ait yaralanma bölgelerinin çeşitliliği kadın bireylere göre daha fazladır. Erkek bireyler arasında yaralanmanın en çok görüldüğü bölge üst ext bölgesidir, ikinci ve üçüncü sırada da alt eks ve kafa travması bölgeleri yer almaktadır. Kadın bireyler içerisinde en çok yaralanma üst ekstremite bölgesinde bölgesinde ; ikinci ve üçüncü sırada ise alt ext ve kafa travması bölgeleri en çok yaralanmanın görüldüğü bölgelerdir. Cinsiyete göre yaralanma bölgelerinin sıklığında bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir vaka içerisinde bir başka merkeze sevki gerçekleşen 11 hasta olduğu görüldü. Tartışma 2015 yılı içerisinde acil kliniğimize başvuran iş kazaları, tum başvuruların %0.36 sını (1044/286940) oluşturdu. Yapılan benzer bir çalışma da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi ne bir yıllık tüm başvuruların %1.2 sinin (267/22365) iş kazası olduğu bildirilmiştir (5). Benzer bir başka çalışmada ağlı ve arkadaşları 18 aylık sürede acil servise toplam başvuruların %1.6 sını (538/32133) iş kazalarının oluşturduğu bildirilmiştir (6) vakanın cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde %89,3`ü (932) erkek iken; %10,7 si (112) kadın idi. Benzer çalışmada ağlı ve arkadaşları iş kazalarının cinsiyete göre dağılım oranlarını %13.6 sı (n=72) kadın, %86.4 u (n=456) erkek olarak bildirmişlerdi (6). İş kazası sonrası acil başvurularda kadın ve erkek cinsiyetin acil başvuruları açısından bu iki farklı çalışmada benzer sonuçlar bulunmuştur. En fazla iş kazası sonrası acil başvuru yaş arasında olduğunu bildiren ağlı ve arkaşlarının çalışması ile yaş aralığı ve sıklık açısından da çalışmamız benzerlik gösteriyordu (6). Çalışmamızda en çok vaka sayısı %36,2 ile yaş aralığı arasında olan bireylerden oluşmaktadır. TÜİK ülkemizde, yılında yaptığı iş kaza araştırmasında yaş grupları açısından 15-24: %17.9, 25-34: %32.3, 35-54: %40.8, 55 %8.8 olarak bildirilmiştir (7). Ulutaşdemir ve arkadaşlarının 133 iş kazası başvurusu üzerinden yaptığı çalışmada iş kazalarının en sık Mayıs ayında (%12.0), Pazartesi günü (%37.8) ve 08:00-170 17:00 saatleri arasında (%58.7) meydana geldiğini bildirmişlerdir (8) vakanın dahil edildiği çalışmamızda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında vaka sayısında bir artış söz konusu iken; Şubat, Mart ve Aralık aylarında ise vaka sayıları diğer aylara göre daha azdır. Genel olarak en az vaka sayısı Aralık ayında iken en çok vaka sayısı Ağustos ayında olduğu görülmüştür. Bu farkın Uutaşdemir ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada iş kazaları tüm acil başvuruların %0.2 sini oluşturduğu görülmektedir. Bu oran benzer çalışmalarda yaklaşık %1.5-2 aralığında bildirilmiştir. Bu durumun çalışma verilerini diğer çalışmalardan farklı çıkardığını düşünmekteyiz. ILO (International Labour Organization) verilerine göre iş kazası sonrası başvuruların pazartesi günleri en çok olduğu, perşembe ve Cuma günlerinde ise diğer günlere nazaran başvuru sayısının azaldığı bildirilmiştir (9). Çalışmamızda 1044 vakanın haftanın günlerine göre dağılımına bakıldığında; %17,3 ile vaka sayısı en çok Perşembe günündedir, %15,6 ile Salı günü ikinci sıradadır. %15 ile Cuma ve Cumartesi günleri üçüncü sırada iken en az vakanın yer aldığı gün Pazar günü olarak görülmüştür. Bir başka çalışmada haftanın ilk günü kaza oranlarının yüksekliğini dikkat ve uyumdaki eksiklikten olabileceği ifade edilmiştir (6). Vakaların vardiya saatlerinde göre dağılımı incelendiğinde çalışmamızda; iş kazalarının %55,3 ile en çok vardiyasında olduğu görüldü. %32,6 ile vardiyası ikinci sıradadır. %12,2 ile en iş kazasının yer aldığı vardiya ise vardiyasıdır. Bu durumun gece vardiyasında çalışan sayısının gündüz vardiyasına göre daha az olduğu durumuda göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Ülkemizdeki benzer çalışmalarda ve TÜİK verilerinde de benzerlik görülmüştür (10). Çalışmamızda; yaralanma bölgeleri içerisinde %46 ile en çok yaralanma üst ekstremite bölgesinde görülmüştür, sırasıyla %24, 5 ve %7,8 ile alt ekstremite ve kafa travması olduğu görülmüştür. Ülkemizde yapılan benzer çalışmalar ile yaralanma bölgeleri açısından verilerimiz benzerlik gösterse de yüzde oranlarında değişiklikler olduğu görülmüştür. Bu değişikliklerin bölgedeki iş sahalarında ki farklılıklardan kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. ağlı ve arkadaşları çalışmalarında en sık üst %65.3 oranı ile üst ekstremite yaralanması ile iş kazası sonrası acil başvurusu bildirmiştir (6). Kalemoğlu ve ark. 552 iş kazası vakasını dahil ettikleri çalışmada üst ekstremite yaralanmalarının %43.0 ile en büyük grubu oluşturduğunu bildirmişlerdir (11) iş kazası üzerinde yaptıkları araştırmada Kıran ve ark. üst ekstremite yaralanma oranını %41 ile en çok yaralanan bölge olduğunu bildirmişlerdir. Üst ekstiremite yaralanmasını takiben en çok alt ekstremite, baş-boyun ve gövde yaralanması tespit etmişler (12). Sonuç İş kazası sonrası acil servis başvuruları azımsanmayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Çalışmamız ve benzer çalışmalarda ülkemiz için iş kazaları en çok gündüz vardiyasında, en sık yaş aralığında ve en çok üst ekstremite yaralanması şeklinde olduğu görülmüştür. 171 İş kazası geçiren vakaların büyük çoğunluğunun ilk müdahalesi acil servislerde yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yaralanmaların özelliklerinin önceden belirlenmesi, daha çok hangi gün, hangi saat, hangi iş guruplarında hangi yaralanmalar olduğunun bilinmesi iş kazalarını önlemede alınacak tedbirleri belirlemede ve acil servislerde bu tip hastalara acil yaklaşım prensiplerinin iyileştirilmesinde yararlı olacaktır. Çalışmalarda elde edilen veriler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerine de çalışmalarında rehber olacaktır. Çıkar Çatışması Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir 1. Karadeniz O. ünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği. Çalışma ve Toplum. 2012;3: Ceylan H. Türkiye deki iş kazalarının genel görünümü ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması. International Journal of Engineering Research and Development. 2011;3: Tuğcu H. Acil olgularda hekim sorumluluğu. Klinik Gelişim Dergisi Adli tıp özel sayısı. 2009;22: Yesildal N. Saglık hizmetlerinde is kazaları ve siddetin degerlendirilm
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x