of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Evaluatie Tweede Fase 3D Proeftuin Bronckhorst

Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 20 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Evaluatie Tweede Fase 3D Proeftuin Bronckhorst In opdracht van gemeente Bronckhorst Dr. Joanne Leerlooijer, onderzoeker (gedragswetenschapper) Ir. Sofieke van Oord-Jansen, onderzoeker (epidemioloog) November
Transcript
Evaluatie Tweede Fase 3D Proeftuin Bronckhorst In opdracht van gemeente Bronckhorst Dr. Joanne Leerlooijer, onderzoeker (gedragswetenschapper) Ir. Sofieke van Oord-Jansen, onderzoeker (epidemioloog) November 2014 Voorwoord Inhoudsopgave Met de drie decentralisaties in het sociale domein gaat er voor gemeenten veel veranderen. Gemeente Bronckhorst sorteert hierop voor met de 3D Proeftuinen. In juni 2014 is de Tweede fase 3D Proeftuin van start gegaan, als vervolg op de Eerste fase 3D Proeftuin. Dit rapport beschrijft de ervaringen met de Tweede fase 3D Proeftuin van zowel consulenten als cliënten in Bronckhorst. Wij bedanken de opdrachtgevers Welmoed Gouwenberg (beleidsmedewerker sociaal domein) en Diana Nijland (uitvoerend projectleider Tweede fase 3D Proeftuin) voor hun betrokken opdrachtgeverschap. Wij wensen u veel succes en plezier bij het lezen van dit rapport. Apeldoorn, November 2014 Joanne Leerlooijer Sofieke van Oord-Jansen 1 Kort & krachtig Inleiding Evaluatievraag Conclusies & aanbevelingen 2 2 Achtergrond van de evaluatie De Tweede fase 3D Proeftuin Evaluatievraag gemeente Bronckhorst Aanpak van de evaluatie 3 3 Resultaten Tweede fase 3D Proeftuin Bronckhorst Medewerkers Tweede fase 3D Proeftuin Cliënten Tweede fase 3D Proeftuin 10 4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen Tot slot 14 1 Bijlage: digitale enquête medewerkers 15 2 Bijlage: genodigden groepsinterviews 16 a. Groepsinterview medewerkers 16 b. Groepsinterview klanten 16 3 Bijlage: topiclist groepsinterview medewerkers 17 4 Bijlage: topiclist groepsinterview klanten 18 5 Bijlage: Vragenlijst klanten 19 1 Kort & krachtig 1.1 Inleiding In 2013 heeft de gemeente Bronckhorst in het kader van de decentralisaties Awbz/Wmo, jeugdzorg en werk/inkomen de Eerste fase 3D Proeftuinen opgezet. Deze zijn geëvalueerd door het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. Op basis van de resultaten en aanbevelingen heeft de gemeente Bronckhorst de opzet van de 3D Proeftuinen aangepast. Dit heeft geleid tot de start van de Tweede fase 3D Proeftuin vanaf juni In de Tweede fase 3D Proeftuin worden de drie decentralisaties integraal opgepakt. 1.2 Evaluatievraag De hoofdvraag van de gemeente Bronckhorst is tweeledig: - Zijn de doelen/resultaten van de Tweede Fase 3D Proeftuin behaald? - Wat zijn ervaringen van consulenten en cliënten in de Tweede fase 3D Proeftuin in Bronckhorst? Wat zijn succes- en verbeterpunten? Op medewerkersniveau is door de gemeente Bronckhorst het volgende doel/resultaat geformuleerd: Medewerkers (consulenten) voelen zich voldoende toegerust om te werken volgens de nieuwe afspraken. Hierbij wordt gekeken naar: 1. Kennis over de nieuwe werkwijze en afspraken 2. Zeker voelen in de aanpak 3. Je eigen kracht en beperkingen binnen de nieuwe aanpak kennen 4. Weten waar je welke ondersteuning kan halen voor de cliënt en voor jezelf 5. Inzet van informele ondersteuning en vernieuwend maatwerkaanbod Op cliëntniveau is door de gemeente Bronckhorst het volgende doel/resultaat geformuleerd: 80% van de klanten voelt zich ondersteund bij het versterken van zijn duurzame zelfredzaamheid en participatie binnen de eigen mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar: 1. Klantervaringen waaronder tevredenheid en bejegening 2. Inzet van informele ondersteuning 1.3 Conclusies & aanbevelingen Het algemene beeld van de medewerker evaluatie is positief. De consulenten voelen zich voldoende toegerust om te werken volgens het nieuwe werkproces. Het projectplan, de rollen en afspraken binnen de Tweede fase 3D Proeftuin zijn grotendeels helder. In dit opzicht is er veel verbeterd in vergelijking met de Eerste fase 3D Proeftuin. Consulenten geven aan voldoende kennis te hebben en weten waar ze welke ondersteuning kunnen halen. Er is wel sprake van een grote diversiteit waarbij de ene consulent zekerder is over de nieuwe aanpak dan de ander. De evaluatie onder 100 klanten laat zien dat zij zeer tevreden zijn over de hulp die zij van de gemeente Bronckhorst krijgen en over de manier waarop de sociaal consulenten hen bejegenen. De meeste klanten voelen zich serieus genomen en geholpen met de dingen die zij belangrijk vinden. Ook zijn klanten tevreden over elementen in de nieuwe werkwijze, waaronder het samen beslissen door consulent en klant en meer uitgaan van wat de klant zelf kan. Samengevat zijn de geformuleerde doelen grotendeels behaald. Sterke punten van de Tweede fase 3D Proeftuin zijn de onderlinge samenwerking van consulenten van verschillende organisaties, de goede aansturing door de gemeente Bronckhorst en de meerwaarde voor de klant: positievere insteek, breed oppakken van problemen, meer van de eigen kracht van de klant uitgaan. Op een aantal punten kan de gemeente Bronckhorst de Tweede fase 3D Proeftuin nog verder verbeteren, waaronder de interne communicatie, een duidelijker visie op het inzetten van informele netwerken, zorgen dat creatieve maatwerkoplossingen beter van de grond komen, en het verder uitwerken van de instrumenten met speciale aandacht voor de cliëntdoelen. 2 2 Achtergrond van de evaluatie 2.1 De Tweede fase 3D Proeftuin In 2013 heeft de gemeente Bronckhorst in het kader van de decentralisaties Awbz/Wmo, jeugdzorg en werk/inkomen de Eerste fase 3D Proeftuinen opgezet. Deze zijn geëvalueerd door het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. Op basis van de resultaten en aanbevelingen heeft de gemeente Bronckhorst de opzet van de 3D Proeftuinen aangepast. In de aangepaste 3D Proeftuin worden de drie decentralisaties integraal opgepakt. De gemeente Bronckhorst kiest uitdrukkelijk voor een knip tussen toegang en aanbod met het werken in de gebiedsteams onder aansturing van de gemeente. Zoals beschreven in het projectplan Tweede fase Proeftuin van de gemeente Bronckhorst is de opzet van de aangepaste proeftuin uitgewerkt door een kerngroep (gemeente, MEE, Sensire/AMW, Bureau Jeugdzorg, SSWB), een managersgroep (zelfde organisaties, aangevuld met POH GGZ, UWV en CIZ) en een expertgroep (bestaande uit zorgaanbieders die nu vaak een rol in de toegang hebben). Vanaf juni 2014 zijn de consulenten gaan werken volgens het nieuwe werkproces van de Tweede fase 3D Proeftuin (zie figuur 1). 2.3 Aanpak van de evaluatie Door de gemeente Bronckhorst zijn de volgende doelen/resultaten van de Tweede fase 3D Proeftuin geformuleerd. Op medewerkersniveau is het volgende doel/resultaat geformuleerd: Medewerkers (consulenten) voelen zich voldoende toegerust om te werken volgens de nieuwe afspraken. Hierbij wordt gekeken naar: 1. Kennis over de nieuwe werkwijze en afspraken 2. Zeker voelen in de aanpak 3. Je eigen kracht en beperkingen binnen de nieuwe aanpak kennen 4. Weten waar je welke ondersteuning kan halen voor de cliënt en voor jezelf 5. Inzet van informele ondersteuning en vernieuwend maatwerkaanbod Op cliëntniveau is het volgende doel/resultaat geformuleerd: 80% van de klanten voelt zich ondersteund bij het versterken van zijn duurzame zelfredzaamheid en participatie binnen de eigen mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar: 1. Klantervaringen waaronder tevredenheid en bejegening 2. Inzet van informele ondersteuning Om te meten of deze doelen/resultaten zijn behaald, is gekozen voor de hierna beschreven aanpak. 2.2 Evaluatievraag gemeente Bronckhorst De gemeente Bronckhorst wil de Tweede fase 3D Proeftuin goed evalueren, zodat zij eind 2014 inzicht heeft in de processen en resultaten en gefundeerde beslissingen kan maken voor een vervolg. De hoofdvraag van de gemeente Bronckhorst is tweeledig: - Zijn de doelen/resultaten van de Tweede Fase 3D Proeftuin behaald? - Wat zijn ervaringen van consulenten en cliënten in de Tweede fase 3D Proeftuin in Bronckhorst? Wat zijn succes- en verbeterpunten? 3 Onder medewerkers is een digitale enquête uitgezet (zie bijlage 1). Deze is eind augustus 2014 per verstuurd naar alle 21 consulenten. Er was twee weken tijd om de enquête in te vullen. De resultaten van de digitale enquête zijn geanalyseerd in SPSS. Ook is op 30 september 2014een groepsinterview gehouden, hierbij waren 7 consulenten aanwezig (zie bijlage 2). Voor het groepsinterview is een topic lijst ontwikkeld (zie bijlage 3). Om de resultaten op cliënt niveau te meten is een korte papieren vragenlijst ontwikkeld (zie bijlage 5). Hierbij is gebruik gemaakt van standaard vraagstellingen van het NJI en vraagstellingen van GGD Amsterdam. In de periode juni september 2014 heeft elke klant van 16 jaar of ouder een vragenlijst ontvangen van de consulent, op het moment dat hij/zij de fase van keukentafelgesprek(ken) afrondt en dus doorstroomt naar ondersteuning of zelf verder gaat. Klanten konden de vragenlijst via een antwoordenvelop gratis opsturen naar Evaluatiebureau. In totaal zijn er 100 ingevulde vragenlijsten ontvangen. De resultaten van deze vragenlijsten zijn geanalyseerd in SPSS. Ook is op 8 oktober 2014 een groepsinterview gehouden, hierbij waren 4 klanten aanwezig (zie bijlage 2). Voor het groepsinterview is een topic lijst ontwikkeld (zie bijlage 4). 4 Figuur 1: Werkproces in de Tweede fase 3D Proeftuin 5 3 Resultaten Tweede fase 3D Proeftuin Bronckhorst 3.1 Medewerkers Tweede fase 3D Proeftuin Respons digitale enquête en groepsinterview In totaal hebben 15 van de 21 sociaal consulenten de digitale enquête ingevuld, een mooie hoge respons van 71%. Van deze 15 consulenten werken er 8 bij de gemeente Bronckhorst en 7 bij andere organisaties, zie Tabel 1. Wat opvalt is dat de helft van de consulenten van gemeente Bronckhorst de digitale enquête niet heeft ingevuld, er is dus enige voorzichtigheid geboden bij het generaliseren van de resultaten. Bij het groepsinterview waren 7 consulenten uitgenodigd, deze waren allen aanwezig (zie bijlage 2). De resultaten van de digitale enquête en het groepsinterview worden hieronder per doel/resultaat (zie doelen/resultaten op p.3) beschreven. Tabel 1: respons digitale enquête organisatie Gemeente Bronckhorst aantal aangeschreven respons 14 8 (57%) MEE 1 1 (100%) Sensire / AMW 1 1 (100%) Bureau Jeugdzorg 1 1 (100%) SSWB 4 4 (100%) Totaal (71%) Doel/resultaat 1: Kennis over de nieuwe werkwijze en afspraken Dit doel is behaald. Over het algemeen geven consulenten aan voldoende kennis te hebben. Het projectplan, de rollen en afspraken zijn grotendeels helder, net als de criteria voor het inbrengen van een casus in de Tweede fase 3D Proeftuin en de criteria voor het voeren van een keukentafelgesprek. De consulenten zijn positief over de instructie die ze ontvangen hebben en voelen zich voldoende toegerust om te werken volgens het nieuwe werkproces. In dit opzicht is er veel verbeterd in vergelijking met de Eerste fase 3D Proeftuin. Projectplan Bijna alle sociaal consulenten (14 van de 15) hebben het gemeentelijk projectplan Tweede fase Proeftuin ontvangen en het merendeel (11 van de 14) heeft het ook gelezen. Degenen die het gelezen hebben vinden het projectplan (deels) duidelijk en hebben ook het idee dat er (deels) gewerkt wordt volgens het projectplan. Hierbij merken een aantal consulenten op dat het nog wat concreter zou kunnen. Ik zie het als een groeiproces waarin nog veel duidelijk moet worden als ermee gewerkt wordt. Doordat er nog een aantal zaken onvoldoende concreet zijn is het niet geheel mogelijk om volgens het projectplan te werken. De praktijk zal het leren. Voor de meeste consulenten (13 van de 15) is (min of meer) duidelijk wanneer een casus binnen de Tweede fase 3D Proeftuin valt. Voor alle consulenten is (min of meer) duidelijk in welke gevallen een keukentafelgesprek wordt gevoerd. Dit is soms nog zoeken maar in overleg met de coördinator en collega s gaat dit goed. Voor de meeste consulenten (14 van de 15) is de rol van zijn/haar organisatie en de eigen rol (min of meer) duidelijk. Kennis over nieuwe werkproces De instructie over het nieuwe werkproces is door de consulenten goed ontvangen: 93% vond de instructie nuttig, 79% vond de instructie duidelijk, 93% vond de instructie prettig en 93% vond de instructie deskundig. Twee derde van de consulenten geeft aan voldoende kennis te hebben om volgens de nieuwe aanpak en de nieuwe afspraken te werken, voor de rest (5 van de 15) geldt dit deels. In het interview gaf een aantal consulenten aan dat als ze kennis missen, dit bij collega s te kunnen vinden. Door de samenwerking kunnen ze gebruik maken van expertise van elkaar, maar ook van expertise dat weer in ieders netwerk aanwezig is. Doel/resultaat 2: Zeker voelen in de aanpak Dit doel is behaald. Consulenten geven zichzelf gemiddeld een 7,5 en zijn positief over de processen en het resultaat bij de klant. Er is wel sprake van een grote 6 diversiteit waarbij de één zekerder is over de nieuwe aanpak dan de ander. Nieuwe werkwijze Er is een grote variatie in de ervaring die inmiddels is opgedaan met de nieuwe werkwijze. Sommige consulenten hebben sinds juni 2014 slechts enkele klanten begeleid, andere consulenten hebben meer dan 20 klanten begeleid. Twee consulenten hebben nog geen enkele klant begeleid. Zie tabel 2. Tabel 2 Sinds de Tweede fase 3D Proeftuin is gestart, hoeveel klanten heeft u begeleid? 0 klanten klanten klanten klanten klanten klanten 2 Totaal 15 Aantal medewerkers Op de open vraag in de enquête hoe men het werken in de Tweede fase 3D proeftuin tot nu toe heeft ervaren, zijn de meeste consulenten (9 van de 15) positief. Werkt prima! Duidelijk en helder werkproces. Goed om met elkaar samen te werken. Aan de andere kant zijn er 2 consulenten die niet zoveel verschil merken en 2 consulenten die noemen dat het nog zoeken is. Tot slot zijn er 2 consulenten die nog geen ervaringen hebben opgedaan met het nieuwe werkproces. Volgens de consulenten in het interview zijn vernieuwingen in de Tweede fase 3D proeftuin dat nu alle klanten in het hele gebied worden aangenomen, dat de gesprekken met z n tweeën worden gedaan in plaats van alleen, en dat breder wordt gekeken welke consulent meegaat. Voor sommigen is de samenwerking met anderen intensiever dan in de Eerste fase proeftuinen, en voor anderen juist niet. De 13 (van de 15) consulenten die wel klanten hebben begeleid, geven zichzelf gemiddeld een 7,5. De brede range aan cijfers (6 10) laat wel zien dat er een grote diversiteit is onder consulenten in de mate waarin ze zich zeker voelen in de nieuwe aanpak. Ervaring met klanten Ook de reacties die consulenten van klanten ontvangen, laten een grote diversiteit zien. De meeste consulenten geven aan dat ze positieve reacties van klanten hebben ontvangen, aan de andere kant wordt ook genoemd dat klanten geen verschil merken of dat de nieuwe aanpak voor sommige klanten juist even schrikken is. In het interview kwam naar voren dat klanten zonder eerdere ervaring met zorg geen verschil kunnen merken. Daarnaast verwachten consulenten dat bij sommige klanten nog weinig is veranderd, maar zij dit vanaf 1 januari, als aansturing en financiering definitief zijn, wel kunnen gaan merken. Volgens de consulenten kan de Stimulanz app bij een aantal klanten ervoor gezorgd hebben dat ze schrokken van de nieuwe aanpak, waarbij het met name gaat om vragen in de app die niet relevant zijn voor alle klanten (zie doel/resultaat 5, instrumenten). Daarnaast werd genoemd dat het voor klanten nieuw kan zijn dat de lijntjes korter zijn: de uitkeringsverstrekker (gemeente) heeft nu een completer beeld en de klant kan zorgverleners niet meer tegen elkaar uitspelen. Het is verschillend voor consulenten of ze klanten wel of niet vertellen over de nieuwe aanpak. Sommigen doen dat niet, omdat er nog teveel onduidelijkheid is over hoe het er vanaf 1 januari precies uit zal zien. Een van de consulenten zei Als ik zelf achter de nieuwe aanpak sta, dan kan ik het ook makkelijker aan klanten uitleggen. Anderen geven aan dit wel te doen, bijvoorbeeld: Ik kondig aan dat ik wat meer dingen tijdens het gesprek ga navragen, zodat we nu sneller kunnen afstemmen als hulpverleners en gemeente en de klant sneller geholpen is. Doel/resultaat 3: Je eigen kracht en beperkingen binnen de nieuwe aanpak kennen Dit doel is behaald. De consulenten geven aan dat zij voldoende inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en beperkingen binnen de nieuwe aanpak. Zie tabel 3. Over dit doel is in het interview niet doorgevraagd. 7 Tabel 3 Kent u uw eigen kwaliteiten en beperkingen binnen de nieuwe aanpak? Nee 0 Deels 4 Ja 11 Totaal 15 Aantal medewerkers Doel/resultaat 4: Weten waar je welke ondersteuning kan halen voor de cliënt en voor jezelf Dit doel is behaald, consulenten weten goed waar ze terecht kunnen. De helft van de consulenten (8 van de 15) geeft aan dat ze weten waar ze welke ondersteuning kunnen halen voor klanten binnen de Tweede fase 3D Proeftuin. De andere helft (7 van de 15) weet dit deels. In het interview kwam naar voren dat dit gaat om kennis die niet altijd paraat is, maar wel snel via een collega verkregen kan worden. Consulenten weten ook goed waar ze moeten zijn als ze ondersteuning nodig hebben bij hun eigen functioneren, zie Tabel 4. Ze noemen hier het vaakst de coördinator en daarnaast collega s zowel intern als extern. Tabel 4 Weet u waar u moet zijn als u voor uzelf ondersteuning nodig hebt om te werken binnen de Tweede fase 3D Proeftuin? Nee 0 Ja 15 Totaal 15 Aantal medewerkers Doel/resultaat 5: Inzet van informele ondersteuning en vernieuwend maatwerkaanbod Dit doel is deels behaald. Inzet informele ondersteuning Bijna alle consulenten (12 van de 13) geven aan dat ze nu vaker dan in het verleden bekijken wat de omgeving (familie, bekenden) kan doen bij de hulpvraag. Eén van de consulenten gaf in het interview aan dat ze dit in de nieuwe werkwijze anders is gaan doen dan voorheen: Als iemand vraagt om een vrijwilliger, vraag ik nu eerst: heb je de buren of anderen al gevraagd?. Wel kwam naar voren dat de ene consulent er meer op aanstuurt dat het informele netwerk ingezet moet worden dan een andere consulent. Bij de helft van de consulenten resulteert het zoeken van ondersteuning in de omgeving niet in werkelijke inzet hiervan. De belangrijkste reden hiervoor is dat het netwerk vaak al overbelast en/of niet capabel is. Een van de consulenten geeft aan: Het informele circuit wordt vaak al veel ingezet, als klanten bij ons komen zit dat tot aan de top. Consulenten betwijfelen of er meer bereidheid is dan in het verleden om informele hulp te geven: Het netwerk wordt overschat, daar is niet veel meer te halen. Mensen zijn druk met werk of zetten zich al in als mantelzorger. Ook kan het zo zijn dat mensen in het netwerk de vaardigheden niet hebben om een klant goed te helpen: Als je één persoon uit het netwerk verkeerd inschat, kan dit tot veel ellende leiden. Bijvoorbeeld als je een familielid laat helpen bij iemand die schulden heeft, soms wordt het alleen maar erger. Vernieuwend maatwerkaanbod Ook voor het vernieuwend maatwerkaanbod geldt dat consulenten aangeven dat zij nu vaker vernieuwend maatwerk proberen in te zetten (ander type hulp, andere organisaties). Dat dit meestal niet lukt, komt voornamelijk omdat de financiering op dit moment nog niet helder is. Zorgaanbieders nemen in deze tijd geen risico s door zorg te betalen die op dit moment niet in hun pakket valt. Een van de consulenten gaf een praktijkvoorbeeld: Het AMK heeft een vrouw twee dagen per week in een gezin zitten ter ondersteuning. Zij wilden er geen nieuwe hulpverlener in vanwege de problematiek en de vertrouwensband met die vrouw. Toen zijn we samen gaan zoeken hoe de huidige ondersteuning vergoed zou kunnen worden, zodat die vrouw zou kunnen blijven. Opeens had ik te maken met facturen, daar had ik nog nooit in mijn werk mee te maken gehad! Een tweede reden waarom maatwerk bieden nog niet goed van de grond komt, is dat het aanbod nog sterk in ontwikkeling is en consulenten hier nog niet altijd van op de hoogte zijn. Vertrouwen van klanten in de toekomst In de enquête gaf de meerderheid van de consulenten (9 van de 13) aan dat ze het idee hebben dat ze klanten 8 meer vertrouwen in de toekomst hebben kunnen geven. Uit het interview bleek dat ze dit een lastige, wat grote, zw
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x