of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ersängsskolan, Umeå Plug In 2.0  Gunilla Grenholm, Projektledare  Hanna Danielsson, Projektmedarbetare  Mohsen Rezaie, IK ambassadör  Tawfiq Sadeq,

Category:

Politics

Publish on:

Views: 18 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
31 elever 5 elever är flyttade till ordinarie klass 8 flickor, 23 pojkar 9 har familj och 22 är ensamkommande Afghanistan, Burundi, Eritrea, Etiopien, Kongo, Somalia och Syrien  15 lärare ( 3 lärartjänster )  1 SYV (25%)  1 Spec.lärare/Samordnare ( 50%)  7 Studiehandledare
Transcript
 • 1 Ersängsskolan, Umeå Plug In 2.0  Gunilla Grenholm, Projektledare  Hanna Danielsson, Projektmedarbetare  Mohsen Rezaie, IK ambassadör  Tawfiq Sadeq, Filmare  Ismail Merzai, Fotograf
 • 2 Internationella klassen Årskurs 7-9
 • 3 31 elever 5 elever är flyttade till ordinarie klass 8 flickor, 23 pojkar 9 har familj och 22 är ensamkommande Afghanistan, Burundi, Eritrea, Etiopien, Kongo, Somalia och Syrien  15 lärare ( 3 lärartjänster )  1 SYV (25%)  1 Spec.lärare/Samordnare ( 50%)  7 Studiehandledare
 • 4 Ämnen i skolan  Svenska  Engelska  Matematik  Idrott  Slöjd  Musik  Bild  Hemkunskap  Teknik SO =  Geografi  Samhällskunskap  Religion  Historia NO=  Kemi  Fysik  Biologi  Modersmål  Språk
 • 5 Plug In 2.0 Portfolio  Elev och Gunilla/Hanna väljer tillsammans vad som ska finnas med  Visa lite vem eleven är  Minne  Visa den på nästa skola, gymnasiet
 • 6 Torsdag em med Gunilla& Hanna Portfoliodag Varje gång uppgift om dem själva:  Deras familj  Resan till Sverige  Svenska skolan vs hemlandets skola  Intervjuat varandra  ……..  http://centerforskolutveckling.goteborg.se/files/Valkommen_till_skolan!.pdf http://centerforskolutveckling.goteborg.se/files/Valkommen_till_skolan!.pdf Handlar också om :  Provsmaka typiskt svenska saker Julmust, pepparkakor, vaniljglass, nyponsoppa, isglass, kaviar…….  Studiebesök Djurmagasinet, Stadsbiblioteket, COOP, Umevatoriet, Myrorna, Ungdomshälsan, Skolpoliserna, Banken, ”Kärleken är fri”
 • 7 Resan till Sverige
 • 8
 • 9
 • 10 Mohsen Rezaie 15 år, från Afghanistan
 • 11 Hög koncentration
 • 12 Mohsen fick Nobels raketpris
 • 13 Dags att åka skrana
 • 14 Nu är det jul !
 • 15 Besök i klassen av skolpoliserna
 • 16 Studiebesök på Umevatoriet
 • 17
 • 18 Skidåkning på idrotten
 • 19 Gamla klassen
 • 20 Nya klassen, 9C
 • 21 Koncentration !
 • 22 Tack för att ni lyssnat !
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x