of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 29 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 10 LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 GBF No. : Revizyon: Yayınlanma tarihi: Versiyon
Transcript
(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 10 LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 GBF No. : Revizyon: Yayınlanma tarihi: Versiyon yer değiştirir: BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde/Karışım kimliği LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 İçerir: Metil Silan Etril triasetat 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Öngörülen kullanım: Silikon sızdırmazlık 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No Tepeustu - Istanbul Türkiye Telefon: +90 (216) Faks +90 (216) numarası: 1.4 Acil durum telefon numarası Turk Henkel (9-17h), Ofis Saatleri Dışında Acil Durum Hattı 112 Ulusal Zehir Danışma Merkezi: Madde veya karışımın sınıflandırılması BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI Sınıflandırma (28848 T.C.): Deriyi tahriş Kategori 2 H315 Cilt tahrişine yol açar. Ciddi göz hasarı Kategori 1 H318 Ciddi göz hasarına yol açar. Sınıflandırma (27092 T.C.): Ürün AB nin Hazırlama için Genel Derecelendirme Yönergesi nin son geçerli metnine göre hesap işlemine göre işaretlendirme gerektirmez Etiket unsurları Etiket Elemanları (28848 T.C.): LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 2 / 10 Tehlike işareti: İşaret cümlesi: Tehlike cümlesi: Önlem cümlesi: Önlem Önlem cümlesi: Reaksiyon Tehlike H315 Cilt tahrişine yol açar. H318 Ciddi göz hasarına yol açar. P280 Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Etiket Elemanları (27092 T.C.): Ürün AB nin Hazırlama için Genel Derecelendirme Yönergesi nin son geçerli metnine göre hesap işlemine göre işaretlendirme gerektirmez. İlave etiket bilgisi: İhtiyaç durumunda lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi formunu talep ediniz Diğer zararlar Uygun olarak kullanıldığında yoktur. 3.2 Karışımlar Genel kimyasal tanımlama: Asetik asit kurumalı silikon BÖLÜM 3: BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Sınıflandırma (28848 T.C.) e göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi: Metil Silan Etril triasetat EC Numarası İçerik Sınıflandırma 3 % Acute Tox. 4; Ağız H302 Skin Corr. 1B H 3 % Acute Tox. 4; Ağız H302 Skin Corr. 1B H314 H- cümlelerinin ve diğer kısaltmaların uzun metinleri için bölüm 16 Diğer Bilgiler e bakınız. Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur. Sınıflandırma (27092 T.C.) e göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi: Metil Silan Etril triasetat EC Numarası İçerik Sınıflandırma 3 % R14 Xn - Zararlı; R22 C - Aşındırıcı; R 3 % R14 C - Aşındırıcı; R34 Xn - Zararlı; R22 Kodlari verilmis R-tanımlamalarının tam metni icin bölüm 16'ya 'Diger Bilgiler' bölümüne bakiniz. Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur. LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 3 / İlk yardım önlemlerinin açıklaması Asetik asit rutubete maruz birakilarak uretilmektedir. BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Solunursa: Temiz havaya çıkarınız. Etkiler sürüyorsa, tıbbi yardım alınız. Cillt ile temas ederse: Su ve sabun ile durulayın. İritasyon oluşması durumunda tıbbi yardım alınız. Göz ile temas ederse: Bol su ile 10 dakika boyunca yıkayınız, bir uzmandan tıbbi yardım alınız. Yutulursa: Ağız içini çalkalayın, 1-2 bardak su için, kusmaya çalışmayın, doktora başvurun Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Deri.Kızarıklık ve kabarma Göz Tahrişi ve iltihabı 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Kısıma bakınız: İlk yardım önlemlerinin tanımları 5.1. Yangın söndürücüler Uygun yangın söndürücü malzemeler: karbondioksit, köpük, toz İnce su spreyi BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme araçları: Bilinmiyor 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yangın durumunda karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2) ve azot oksit (NOx) serbest bırakılabilir Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Kendinden tedarikli solunum cihazı kullanın İlave bilgi: Yangın durumunda,konteynerleri su jeti ile serin tutun. BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Cilt ve göz ile temasından sakının. Yeterli havalandırma yapıldığından emin olun. 6.2 Çevresel önlemler Ürünün kanalizasyona karışmasını önleyiniz Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Malzemeyi mümkün olduğunca kazıyınız. Yeterli havalandırma yapıldığından emin olun. Bertaraf edilene kadar kısmen dolu kapalı bir kapta depolayınız Diğer bölümlere atıflar Tavsiyeleri görmek için bölüm 8 e bakınız. LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 4 / Güvenli elleçleme için önlemler Sadece havalandırması iyi olan alanlarda kullanınız. Açığa çıkan buharları solumayınız. Cilt ve göze temasını engelleyin Tavsiyeleri görmek için bölüm 8 e bakınız. BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Hijyen önlemleri: Endüstriyel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Çalışırken yemek yemeyin, herhangi birşey ve sigara içmeyin İş molalarından önce ve çalışmanın bitmesinden sonra ellerinizi yıkayın Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Kabı serince iyi havalandırılan bir yerde bulundurunuz Depolama esnasında ürünün su ile temasına kesinlikle müsaade etmeyiniz Belirli son kullanımlar Silikon sızdırmazlık BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol parametreleri Mesleki maruz kalma limiti Belirtilen tarihe kadar geçerli Türkiye hiçbiri Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Listedeki ismi Environmental Compartment su (tatlı su) su (deniz suyu) Maruz kalma süresi Değer (%) mg/l ppm mg/kg diğerleri = 0,2 mg/l su (aralıklı bırakılan) tortu (tatlı su) = 0,16 mg/kg tortu (deniz = 0,016 suyu) mg/kg Toprak = 0,031 mg/kg lağım suyu şartlandırma tesisi = 0,02 mg/l 1,7 mg/l 1 mg/l Yorumlar LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 5 / 10 Derived No-Effect Level (DNEL): Listedeki ismi Application Area Route of Exposure Health Effect Çalışanlar Soluma uzun süreli maruz kalma-lokal etki Çalışanlar Soluma akut/kısa süreli maruz kalmalokal etki genel nüfus Soluma akut/kısa süreli maruz kalmalokal etki genel nüfus Soluma uzun süreli maruz kalma-lokal etki Exposure Time Değer (%) 32,5 mg/m3 32,5 mg/m3 65 mg/m3 10,8 mg/m3 Yorumlar Biyolojik Sınır: hiçbiri 8.2 Maruz kalma kontrolleri: Solunum Yollarının Korunması: Yeterli havalandırma yapıldığından emin olun. Eğer ürün zayıf havalandırma olan bir ortamda kullanılıyor ise, onaylı bi rmaske yada organik buhar kartuşu olan solunum aygıtı kullanılmalıdır. Filtre tipi: A (EN 14387) Ellerin Korunması: Kimyasallara dirençli koruyucu eldiven (EN 374). Kısa süreli temas veya sıçramalarda uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi en az 2, EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen) : nitril kauçuk (NBR; =0.4 mm kalınlık). Uzun süreli ve direkt temas için uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi 6, (EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen): nitril kauçuk (NBR; = 0.4 mm kalınlık) Bu bilgi eldiven üreticileri tarafından sağlanan literatür referanslarına dayanmaktadır veya benzer maddelere kıyaslanarak derlenmiştir. Çalışma esnasındaki dış faktörlerin (örneğin sıcaklık) varlığının, kimyasallara dayanıklı koruyucu eldivenlerin EN 374'de belirtilen dayanım sürelerinin daha altında hizmet vermesine neden olabileceğini lütfen unutmayınız. Eskime ve yırtılma belirtilerinde eldivenin değiştirilmesi gerekir. Gözlerin Korunması: Sıçrama riskine karşı yanları kapalı güvenlik gözlükleri veya kimyasallara karşı güvenli gözlükler takılmalıdır. Göz koruyucu ekipmanları EN 166 standartlarına uygun olmalıdır. Derinin Korunması: Uygun koruyucu kıyafet giy. Koruyucu kıyafetler sıçrayan sıvılar için EN standartlarına ve tozlar için ise EN standartlarına uygun olmalıdır. Kişisel koruyucu donanım için tavsiyeler: Kişisel koruma ekipmanları ile ilgili sağlanan bilgi yalnızca kılavuz amaçlıdır. Tam risk testleri, öncelikle kullanılan ürünün lokal şartlarına uygun kişisel koruma ekipmanlarını tespit etme amaçlı yürütülmelidir. Kişisel koruma ekipmanları ilgili EN standartlarına uygun olmalıdır. BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüş Pasta Kırmızı Koku Asetik asit Koku baslangic noktasi ph Kaynama noktası Parlama noktası Bozunma sıcaklığı Buhar basıncı Uygulanabilir değil. 150 C ( 302 F) 200 C ( 392 F) LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 6 / 10 Yoğunluk () Hacim ağırlığı Vizkozite Viskozite (kinematik) Patlayıcı özellikleri Çözünürlük (kalitatif) (Çözücü: Su) Çözünürlük (kalitatif) (Çözücü: Aseton) Katılaşma sıcaklığı Erime noktası Tutuşabilirlik Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Parlama limitleri Ayrışma katsayısı : n-oktanol/su Buharlaşma hızı Buhar yoğunluğu Oksitleyici özellikleri 1,050 g/cm3 Çözülmeyen Çözülmeyen Mevcut değil Mevcut değil 9.2 Diğer bilgiler Tepkime Kuvvetli okside edici ajan. Suda polimerize olur Kimyasal kararlılık Tavsiye edilen depolama şartları altında stabil Zararlı tepkime olasılığı Tepkime bölümüne bakınız. BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME Kaçınılması gereken durumlar Spesifikasyonlara uygun olarak kullanıldığında bozunma yoktur Kaçınılması gereken maddeler Tepkime bölümüne bakınız Zararlı bozunma ürünleri Asetik asit, nem ile temasında yavaş bir şekilde açığa çıkar. Yüksek sıcaklıklarda ( 150C) formaldehit açığa çıkabilir (buharları) Toksik etkiler hakkında bilgi BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Genel toksikolojik bilgi: Karışım T.C Ek-I' egöre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik bilgiler aşağıdadır. Ağız yolu ile zehirlenme: Yutulduğu takdirde düşük zehirleyici üründür. Solunum yolu ile zehirlenme: Asetik asit, nem ile temasında yavaş bir şekilde açığa çıkar. Yüksek konsantrasyonda buharlarının solunması solunum sisteminde tahrişe yol açabilir. Cilt irritasyonu: Deride tahrişe neden olur. LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 7 / 10 Göz irritasyonu: Gözde ciddi hasara neden olur. Asetoksi kurumalı RTV silikonların polimerizasyon süresince yaydıkları asetik asit gözlerde tahrişe neden olur. Akut oral toksisite: Tehlikeli terkip maddeleri Metil Silan Etril triasetat Değer tipi Değer (%) Uygulama yöntemi Maruz kalma süresi Türler Metod LD mg/kg oral sıçan OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD mg/kg oral sıçan OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER Genel ekolojik bilgiler: Kurumuş Loctite ürünleri tipik polimerlerdir ve çevreye herhangi bir doğrudan zarar oluşturmazlar. Bu ürünün kurumuş halinin Çevre Zararı, ürünün nerede kullanıldığı ile kıyaslandığında önemsizdir. İstenen önlemler, bu ürün için ilgili Çevresel Zarar makalelerine göre dikkate alınmalıdır. Karışım T.C Ek-I' egöre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik bilgiler aşağıdadır Toksisite Ekotoksisite: Kanalizasyona, yer yüzü ve yer altı sularına boşaltmayınız. Değer tipi Değer (%) Akut toksisite araştırması Maruz kalma süresi Türler LC mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) Metod OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 62 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) IC50 73 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Kalıcılık ve bozunabilirlik Kalıcılık ve biyolojik ayrışabilirlilik: Ürün biyolojik olarak parçalanamaz. Sonuç Uygulama yöntemi Parçalanabilirlik Metod 74 % OECD Guideline 301 A (old version) (Ready Biodegradabiltiy: Modified AFNOR Test) Biyobirikim potansiyeli / Toprakta hareketlilik Hareketlilik: Kurumuş yapıştırıcı stabildir. bioakümülasyon potansiyeli: Herhangi bir bilgi mevcut değildir. LogKow Biyo konsantrasyon faktörü (BCF) Maruz kalma süresi Türler Sıcaklık Metod LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 8 / 10 0, PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları PBT/vPvB Kalıcı değildir,biyolojik biriken ve toksik(pbt),çok kalıcı ve çok biyolojik biriken kiriteri(vpvb) Diğer olumsuz etkiler Herhangi bir bilgi mevcut değildir. BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ Atık işleme yöntemleri Ürünün Bertarafı: Lokal ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Temizlenmemiş Ambalajların İmhası: Kullanım sonrası malzeme bulaşmış tüpler, kutular ve şişeler izinli çöp boşaltım alanlarında kimyasal atık olarak bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır. Bertarafı yasalara göre yapılmalıdır. Atık Kodu: EAK atık cetvelleri ürün ile ilgili değil, geliş yeri ile ilgilidir. Bu nedenle üretici, farklı branşlarda kullanılan ürünler için hiçbir atık anahtarı belirtemez. Belirtilen anahtarlar kullanıcı için tavsiye niteliğinde algılanmalıdır. LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 9 / 10 BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ UN numarası Uygun UN taşımacılık adı Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Ambalajlama grubu Çevresel zararlar Kullanıcı için özel önlemler MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı UOK içeriği (1999/13/EC) (EU) 5 % Kimyasal güvenlik değerlendirmeleri Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır. LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 Sayfa No 10 / 10 BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER Ürünün işaretlemesiyle ilgili bilgiler bölüm 2 de belirtilmiştir. Kodlarla belirtilmiş tüm kısaltmaların uzun metinleri aşağıdaki şekildedir; R14 Su ile şiddetli reaksiyon verir. R22 Yutulması halinde zararlıdır. R34 Yanıklara neden olur. H302 Yutulması halinde zararlıdır. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. İlave bilgi: Bu bilgi için güncel bilgi düzeyimiz temel alınmıştır ve tüm bilgiler ürünün teslim edildiği anki durumu ile ilgilidir. Ürünün güvenlik gereksinimleri yönünden tanımlanmasına çalışılmıştır ve bilgiler belirli bir niteliği garanti etmek amaçlı değildir. Ürün güvenlik formundaki değişiklikler,sol taraftaki ayrımda,dikey olarak belirtilmiştir.değişiklikler, farklı bir renk veya gölgeli bir alan da yansıtılmıştır.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x