Please download to get full document.

View again

of 206
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YÖNETİMLERARASI İLİŞKİLER

Category:

Retail

Publish on:

Views: 35 | Pages: 206

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI No. ANAKENT NETİMİ YÖNETİMLERARASI İLİŞKİLER ALİ ERKAN EKE ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI No 5 ANAKENT NETİMİ
Transcript
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI No. ANAKENT NETİMİ YÖNETİMLERARASI İLİŞKİLER ALİ ERKAN EKE ANKARA -1982 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI No 5 ANAKENT NETİMİ YÖNETİMLERARASI İLİŞKİLER ALİ ERKAN EKE ANKARA -1982 A.Ü. S.B.F. BASIN VE YAYIN YÜKSEK OKULU BASIMEVİ, ANKARA -1982 ÖNSÖZ Hazırlıkları daha önceki yıllarda başlayan bu çalışmanın yazımı 1979 yılı başında tamamlanmıştır. Yazımı ile basımı arasında geçen zamanda, özellikle 12 Eylül 1980 sonrasmda ise ülkemiz yerel yönetim sisteminde önemli değişikler yapan bazı yasalar yürürlüğe girmiştir. Metin içinde yer almayan bu yasaları, kısaca da olsa, burada belirtmekte yarar bulunmaktadır. Bu yasalardan ilki Şubat 1981'de yürürlüğe giren ve devlet vergi gelirlerinden belediyelere % 5, il özel idarelerine % 1 pay verilmesini öngören 2380 saydı Yasadır devlet bütçesi vergi gelirleri asıl alındığında belediyelere yaklaşık 67,5 milyar, il özel idarelerine 13,5 milyar TL.sı kaynak aktarılmasını sağlayan 2380 sayılı Yasa yerel yönetimlerin ak çal sorunlarının çözümü yönünde çok önemli bir gelişmedir. Anılan Yasanın ikinci önemli özelliği merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki akçalı ilişkileri nesnel ölçütlere bağlaması ve yerel yönetimlerin uzun dönemli planlama yapabilmelerine olanak tanımasıdır. Yeni duruma göre, devlet vergi gelirleri tahsilat toplamından % 5 belediyelere, % 1 il özel idarelerine verilmek üzere İçişleri Bakanlığı emrine İller Bankasında toplanmaktadır. Toplanan payların % 80'i son nüfus sayımı sonuçlarına göre ilgili yönetimlere dağıtılmaktadır. Yerel yönetimler aldıkları payları uygun gördükleri biçimde kullanabilmektedirler. Belediyeler payından dağıtılmayan % 20'ler Belediyeler Ortak Fonuna, özel idarelerin paylarından dağıtılmayan % 20'ler ise yeni kurulan özel İdareler Ortak Fonuna aktarılmaktadır. özel İdareler Ortak Fonunda biriken paylar İçişleri Bakanlığınca konulan ilkelere göre, Belediyeler Ortak Fonunda biriken paylar ise İçişleri BakanLğı ile İmar ve İskân Bakanlığının birlikte hazırladıkları yönetmeliğe göre dağıtılmaktadır. Yerel yönetimler fonlardan aldıktan paralan ancak veriliş amaçlan doğrultusunda kullanabilmektedirler. Belediyeler Ortak Fonundaki paranın dağıtım ilkelerini düzenleyen yönetmeliğin hazırlanmasına yerel yönetimlerle doğrudan ilgili İçişleri Bakanlığının da katılması olumlu bir gelişmedir. III Yasalardan ikincisi Mayıs 1981'de yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirler Yasasıdır. Bu Yasa ile belediyelerin vergi, harç, resim gibi öz kaynak gelirlerinin sayısı önemli ölçüde azaltılmakla birlikte, oranlan artırılmakta, vergi konulan genişletilmekte ve ülkemizdeki kentleşmeye uyum sağlayacak esnek düzenlemelere olanak verilmektedir. Henüz bütünüyle yürürlüğe girmemiş olan bu Yasanın belediyelere 25 milyar TL.sı dolayında öz kaynak geliri sağlayacağı umulmaktadır ve 2464 saydı Yasalaria yerel yönetimlere 100 milyar TL.sının üzerinde kaynak sağlanmış olmaktadır. Bütün bu gelişmelere karşın, yerel yönetim harcamalarının toplam kamu harcamalanna oram önemli ölçüde artmış olmakla birlikte, bu oranın güçlü yerel yönetim sistemine sahip ülkelerdeki oranların halâ çok gerisinde kaldığım belirtmek gerekir. Ancak, bu yasalan ileriye yönelik olumlu gelişmelerin ilk adımlan olarak görmek ülke gerçeklerine daha uygun düşecektir. Üçüncü gelişme iller Bankası anaparasının 20 milyar TL.sına çıkarılmasıdır. Dördüncüsü ise İstanbul Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yapmak üzere, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresini (İSKİ) kuran 2560 sayılı Yasadır, özellikle ABD. ve ingiltere ile bu ülkelerin yönetsel sistemini benimsemiş ülkelerde, anakentsel sorunların çözümünde yaygm biçimde yararlanılan özel amaçlı örgütler modelinin ülkemizdeki ilk örneklerinden olan tskt'nin nasıl bir gelişim göstereceği zamanla ortaya çıkacaktır. Burada belirtilecek olan son yasa, nüfusu 300 bini aşan kentlerin çevresindeki belediyelerin ve köylerin Bakanlar Kurulu karan ile merkez kentlerin belediyeleri ile birleştirilmesine olanak veren ve Aralık 1981'de yürürlüğe gören 2561 sayılı Yasadır. Amacı enerji, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, ulaşım, toplu taşıma ve imar gibi temel hizmetlerin bütünlük içinde, verimli olarak sunulmasını sağlamaktır. Anakentsel gereksinmelere yönetsel düzenlemenin uyumunu sağlamak üzere, hemen bütün ülkelerde yaygm biçimde uygulanan birleştirme modeli yararlan yanında bazı sakıncalar da taşımaktadır. Ancak, gerek ÎSKİ'nin Kuruluş Yasası, gerekse birleştirmeleri kolaylaştıran 2561 sayılı Yasa, anakentlerin yönetimlerini yeni bir yaklaşımla ele almak gerektiğinin yasa koyucu tarafından benimsendiğim gösteren belirgin örneklerdir. Umulur ki, bu gelişmeler daha işlevsel düzenlemelere zemin hazırlasın. * * Bu çalışmanın hazırlanması ve yazımı sırasında pek çok kurumun ve kişinin yardımlarından yararlandım. Kendilerine teşekkür borçluyum. Bunlar arasında topladığı verilerin bir bölümünü kullanmama izin veren eski Yerel Yönetim Bakanlığı yöneticilerinden Sudi Kocaimamoğlu'nu, görüşleriyle bana her zaman destek olan Prof. Dr. Ruşen Keleş'i ve Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu'nu özellikle belirtmek isterim. Ankara, 4 Ocak 1982 IV İÇİNDEKİLER GİRİŞ Çalışmanın Kapsamı ve Konusu 1 Amacı 2 Yöntemi 3 Planı 4 BİRİNdBÖLÜM ANAKENT YÖNETİMİ Kavram: Tarihsel Gelişimi, Önemi ve Tanımı 5 Kentleşme ve Anakentler 9 Anakentlerin Yönetsel Sorunları 12 Yönetimlerarası Hizmet Anlaşmaları 17 Kentsel Birlikler ve Kurullar. 21 özel Amaçlı Anakentsel örgütler 24 İKİNCİ BÖLÜM YEREL FEDERASYONLAR Federasyon Biçimi örgütlenme Kavramı 27 Tokyo Anakent Yönetimi 29 Tarihsel Gelişimi 29 Yönetsel Yapı ve İlişkiler 31 Anakentin Görevleri 34 Akçal Yapısı.. 38 Değerlendirme 40 Londra Anakent Yönetimi 41 Tarihsel Gelişimi 42 Kuruluşu ve Yönetsel Yapısı 43 Görevlerin Bölüşümü 46 Akçal Yapı ve ilişkiler 49 Değerlendirme 49 Toronto Anakent Yönetimi 50 Tarihsel Gelişimi Görevlerin Bölüşümü 52 Eyalet-Anakent Yönetsel İlişkileri 53 Yönetsel-örgütsel Yapı 55 özel Amaçlı örgütler 59 Akçal Yapı ve İlişkiler 60 Değerlendirme 61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ Kavram ve önemi 63 Yerel Yönetim Sistemleri 65 Çok Anayasalı Federal Düzenlemeler 66 Amerika Birleşik Devletleri 66 Federal Almanya, 68 Bonapartist Vesayet örneği. 69 Fransa 69 İtalya 71 Bütünleştirilmiş Sosyalist Yerel Yönetim Modeli: Sovyetler Birliği 71 Güçlü-Bağımlı Yerel Yönetimler: Hollanda örneği 74 İller 74 Yerel Yönetimlerin Temel özellikleri 75 Yerel Yönetsel Yapı 77 Yerel Yönetimlerarası İşbirliği 78 Merkez-Yerel Arası Yönetsel İlişkiler 79 Merkez-Yerel Arası Akçalı ilişkiler 80 Yerel Yönetimler Fonu 83 Yerel Yönetimler Derneği 83 Yerel Yönetimler Bankası 84 Değerlendirme 86 Güçlü-Bağımlı Yerel Yönetimler: Belçika örneği 86 İller 87 Yerel Yönetimlerin Temel özellikleri 87 Yerel Yönetsel Yapı 88 Yerel Görevler 88 Merkez-Yerel Arası Yönetsel ilişkiler 89 Merkez-Yerel Arası Akçalı ilişkiler 90 Yerel Yönetimler Bankası 92 Değerlendirme 94 Güçlü-Bağımlı Yerel Yönetimler: İngiltere örneği Reformu öncesi Sorunlar 95 Yeni Düzenleme 95 Yerel Yönetsel Yapı 97 Yerel Görevlerin Bölüşümü 99 Bölgeselleşme 101 Merkez-Yerel Arası Yönetsel ilişkiler 102 Merkez-Yerel Arası Akçalı ilişkiler 103 Değerlendirme özet ve Sonuç 105 VI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GÜÇSÜZ-BAĞIMLI YEREL YÖNETİMLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yerel Yönetim Geleneği Eksikliği Anayasal ilkeler ve Yerel Yönetimler Yerel Yönetimlerin Sayısal Gelişimi 118 Merkez-Yerel Arası Görev Bölüşümü: Kargaşa 122 Görev-Gelir Dengesi: Dengesizlik 127 Köyler 129 il özel İdareleri 130 Belediyeler 133 Merkez-Yerel Arası Yönetsel ilişkiler 140 önemi ve Niteliği 140 Kuruluşları ve Alanları Üzerindeki Yetki 142 Organlar Üzerindeki Yetki 142 Görevler ve Kararlar Üzerindeki Yetki 143 Görevliler Üzerindeki Yetki 147 Eylemler ve İşlemler Üzerindeki Denetim 149 Çeşitli Yönetsel ilişkiler . 150 Merkez-Yerel Arası Akçal İlişkiler 150 önemi ve Niteliği 150 Bağımlılığın Akçal Nedenleri 151 Yerel Yönetim Payları 154 Yerel Yönetimlere Devlet Yardımları 157 Akçal ilişkilerde önemli Bir Kurum: İller Bankası Ortaklar: Yerel Yönetimler 159 Bankanın Yönetimi 160 Banka-Yerel Yönetim-ilişkileri 161 Değerlendirme 165 Sonuç: Sınırlı özerklik Anlayışı 166 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Anakent Yönetimi Kurma Çabalan 169 içişleri Bakanlığı Tasarıları 170 İmar ve iskân Bakanlığı Taşanları 174 Nasıl Bir Anakent Yönetimi? 175 ilişkiler Açısından Batı ile Türkiye'nin Karşılaştırılması 178 Son Gelişmeler 180 Sonuç ve öneriler 182 K A Y N A K Ç A VII (. ÇİZELGELER 1. Dünya Nüfusu: 1920,1960 ve Nüfusu 'nin Üzerinde Olan Anakentlerin Sayısal Artışı Dünyanın En Büyük Anakentleri ve Nüfusları A.B.D.'deki Yerel Yönetimler ve Sayısal Gelişimleri Nüfus Kümeleri ve Yerel Yönetim Sayıları Hollanda'da Yerel Gelir ve Giderler (1978) İngiltere'de Temel Görevlerin Yerel Yönetimler Arasındaki Dağılımı Çeşitli Yıllarda Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Köy Sayısı ve Köyler Nüfusunun Genel Nüfusa Oranı Belediyelerin Sayısal Artışı Belediyelerin Nüfus Kümelerine Dağılımı Yılları Köy Birleşik Kesin Hesap Cetveli Gelir Kısmı Ortalama Köy Bütçesi ve Kişi Başına Düşen Miktar (1977) İl özel İdare Gelirlerinin Devlet Gelirlerine Oranı ( ) Kimi özel İdarelerin Bütçe Gelirleri ve Nüfus Başına Düşen Miktarları (1977) Kimi özel idare Bütçe Gelirlerinin Harcamalara Göre Dağılımı (1977) il özel idareleri Gelirlerinin Kaynaklara Göre Dağılımı Belediye Nüfuslarının Olke Nüfusu içindeki Yeri ( ) Belediye Sayıları ve Toplam Gelirleri ( ) Vergi ve Vergi Dışı Gelirler ( ) Belediye Gelirlerinin Kaynaklara Göre Dağılımı (1977) Bütçelerine Göre Belediye Harcamaları ve Oranları ( ), Bütçelerine Göre Belediyelerin Personel Giderleri ( ) Yerel Yönetim öz Kaynak Gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasılaya Oranı: Hedef ve Gerçekleşme Yerel Gelirlerle Kamu Gelirlerinin Karşılaştırılması Yerel Yönetimlere Yapılan Devlet Yardımları Endeksleri ( ) 153 IX 26. Devlet Yardımlarının Çeşitli İllerin özel İdare Gelirleri İçindeki Oranları (1976) Bütçe Rakamlarına Göre Akaryakıt İstihsal Vergisinden Ayrılan Paylar ( ) Bütçe Rakamlarına Göre Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ve Trafik Cezalarından Ayrılan Paylar ( ) Müşterek Trafik Fonu ( ) Bütçe Kanunlarında Tekel istihsal Vergisi Tahminleri ve Belediye Paylan Yerel Yönetimlere Yapılan Ödemeler ve Konsolide Bütçeye Oranlart İller Bankası ile Belediyeler Arasındaki Akçalı İlişkiler ( ) 163 GİRİŞ Çalışmanın Konusu ve Kapsamı ülkemizde, özellikle son yıllarda, en sıkça tartışılan ve kamuoyunun ilgisini çeken konulardan biri belediyeler olmuştur. Yakın geçmişte büyük kent belediyelerinin seçilmiş organları ile iktidar partilerinin karşıt görüşlerde olması, merkez-yerel yönetim ilişkilerinin nesnel ölçütlere dayanmaması nedeniyle siyasal etkilere açıklığı, kanımızca, tartışmaların bu denli canlanmasının temel etmenleridir. Konu ile ilgili kamuoyunun yapısı ise hayli ilginçtir. Hemen her tür meslek kuruluşundan derneklere, sendikalardan örgütsüz yurttaşlara kadar doğrudan ilişkili ya da ilişkisiz birçok toplumsal kesiti bu tartışmanın içinde görüyoruz. Çoğulcu demokrasi anlayışının toplumsal katmanlarca benimsenmesinin bir göstergesi olarak nitelenebilecek bu gelişme, başta belediyeler olmak üzere, yerel yönetimlerin öteden beri süregelen sorunlarinm su yüzüne çıkmasını kolaylaştırmıştır. Kamuoyunda beliren ilginin sonucudur ki, yerel yönetimlerin sorunlarına daha kapsamlı ve yapıcı bir yaklaşımla eğilme gereği ülkedeki siyasal dengede ağırlığı olan çevrelerce de benimsenmiştir. Yerel yönetimlere, Anayasada öngörüldüğü gibi, görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağlamak, anakentleri (metropolleri) çağın gerektirdiği nitel ve nicel düzeyde hizmetler sunacak örgütlere kavuşturmak için eskiden beri yapılan çalışmalar yoğunluk ve hız kazanmıştır. Bu konudaki en somut gelişme ise Yerel Yönetim Bakanlığının kuruluşudur. Yerel yönetimler yapısal, demokratik, ak çal ve teknik nitelikli bir dizi sorunla karşı karşıyadır lerden beri hızlanarak süregelen kentleşme ve anakentleşme ol- gusu bu sorunlara yeni boyutlar ve yoğunluklar eklemiştir, Hemen eklenmelidir ki, sorunların büyücek bölümü Türkiye'ye özgü de değildir, köklü yerel demokrasi geleneği olan Batılı ülkelerde de benzerleri gözlenmektedir lardan sonra uygulanma olanağı bulan çoğulcu demokrasi kavramı halk istemlerinin siyasal karar organlarına aktarılmasında ve karar süreçlerinin bu istemler doğrultusunda yönlendirilmesinde kamu bürokrasisi dışında kanallar da oluşmasını kolaylaştırmıştır. 1960larda ise planlı dönem başlamıştır. Bu ise makro düzeyde gereksinim ve kaynakların belirlenmesi, öncelikler saptanması ve kaynakların bu önceliklere göre kullanılmasını gerektirmiştir. Tophımsal-ekonomik ve dengeli gelişmeye yönelik bu çabalar kamunun çeşitli düzey yönetimleri arasında işbirliği ve eşgüdümü zorunlu kılmıştır. Çalışmada birbiriyle yakından ilişkili iki konu ele alınmıştır: Anakentlerin yönetimi ve merkez yerel yönetim ilişkileri. Başta büyük kentler olmak üzere, tüm yerel yönetimleri çağın gereklerine göre yeniden düzenlemek Batı'da da kamu yönetiminin en sık tartışılan konulanndandır. Yerel birimler örgütsel yapılan, alanları, merkez ve çevreleri ile olan ilişkileri, yönetsel ve akçal özellikleri açısından sürekli olarak incelenmekte, toplumsal ve teknolojik değişimlere koşut olarak yenilenmektedir. Başta köklü ve güçlü yerel geleneği olan ülkeler olmak üzere, Batı yerel yönetimlerinin geçirdiği reformlar, ilişkilerinin niteliği, yönetsel ve akçal yapıları açısından incelenmesi ülkemizdeki düzenlemelere ışık tutabilecektir. Bildiğimiz kadarı ile, bu açılardan Batı örneklerinin çözümleyici, karşılaştın» ve kapsamlı bir yaklaşımla incelenmesi henüz yapılmamıştır. Bu çalışma ile söz konusu boşluk doldurulmaya çalışılacaktır. Amacı Çalışma asıl olarak üç amaca yöneliktir: 1 Anakent olgusunun irdelenmesi: Çağımıza özgü bir toplumsal olgu olan büyük kentlerin yönetsel sorunları ve bunlara yönelik olarak geliştirilen yönetsel mekanizmaların Batılı ülke uygulamaları açısından irdelenmesi ve eğilimlerin saptanması ilk amacımızdır. Temel varsayım kentleşmenin doğurduğu devingenliğe yönetsel süreçlerin uyumda zorluk çektikleridir., -. 2 Merkez-yerel yönetim ilişkilerinin değerlendirilmesi: Hizmet ve yükümlülüklerde ülke düzeyinde denge sağlanması ilkesi, hemen tüm ülkelerde merkez-yerel ilişkilerini yoğunlaştıran temel etmendir. Bir yanda merkezi planlama gereği, öte yanda yerel girişim ve yerel demokrasi kavramımlk bakışta çelişkili izlenimini veren bu İki kavram arasında denge sağlanması bütün demokratik ülkelerde karşılaşılan temel sorundur. Bu açılardan Batı yoğun deneyimlerden geçmiştir. Çalışmada Batı uygulamaları, merkez-yerel ilişkilerinin niteliği, düzeyi, yerel yönetsel ve akçal yapıların özelliği açısından, yerel yönetime dayalı tekçi devlet düzenlemeleri asıl ağırlığı oluştur- 2, mak üzere, tartışılarak genel eğilimler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Temel varsayım olarak guçlü yerel yönetim ve güçlü merkezi yönetim kavramlarının bağdaştırılabileceği benimsenmiştir. 3 ülkemizdeki merkez-yerel ilişkilerinin incelenmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesi: Çok kısa bir yerel yönetim geleneği olan ülkemizde, kanımızca, sorunlar daha çok merkez-yerel ilişkilerinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, ilişkilerin niteliğinin açıkça ortaya çıkarılması gerekir. Çalışmada bu amaçlanmaktadır. ülkemizde büyük kentlere özgü hizmet örgütleri bulunmakla birlikte, genel amaçlı bir anakent yönetimi yoktur. Ancak, kurulması konusunda başlatılmış çalışmalar vardır. Burada bir anakentsel yönetim modeli önermemekle birlikte, başlatılmış çalışmaların kısa değerlendirmesini de yapmak istiyoruz.. Temel yöntemimiz, dar anlamda, görgtfl (ampirik) bir alan araştırması değildir. Başka bir deyişle, çalışmamızda belirli denenceler (hipotezler) geliştirerek, bunların değişik araştırma teknikleri ile derlenmiş verilere karşı istatistiksel yöntemlerle Çalışma, birincil ve ikincil kaynakların değerlendirilmesinden sonra oluşturulan kuramsal çerçeve içinde, Batı ve Türkiye uygulamalarının gözlemlenmesi, incelenmesi, son üç yılda katılman bilimsel toplantılar, yetkililerle yapılan görüşmeler ve izlenen tartışmalar sonucu kazanılan bilgi birikiminin ürünüdür. Başka bir anlatımla, çalışmada ayrıntılı olarak incelenen Toronto Anakent Yönetimi Nisan 1977, Londra Anakent Yönetimi 1-10 Nisan 1978, Hollanda, Belçika ve ingiltere yerel yönetimleri ise 20 Şubat 20 Nisan 1978 tarihleri arasında, yukarda anılan kuramsal çerçeve içinde, yerinde incelenmiştir. Bunlar ile Türkiye dışında kalan öteki ülkelerle ilgili tartışmalarda ise, asıl olarak, yazdı kaynaklara bağlı kalınmıştır. Bu yönüyle de çalışma, salt kuramsal değil, geniş anlamda görgül bir niteliğe de kavuşmuştur. Kullandığımız yöntem betimleyid değil çözümleyicidir. Bu nedenle kişisel değerlendirme ve yorumlamalarımıza sıkça yer verilmiştir. Batı ile ilgili olarak sözlü ya da basılı kaynaklarda kullandığımız dil tngilizcedir. Temel zorluklardan biri kimi kavramlara Türkçe karşılıklar bulmakta çıkmıştır. Bu nedenle, çeviriden doğacak anlam kaybını önlemek için, zaman zaman kavramların Türkçelerinin yanma ingilizce karşılıklarını da koyduk. Türkçe karşılığın olanaksız olduğu durumlarda ise (örneğin, county , borough , district ) özgün adları aynen kullandık. Local authority , local government , city , municipality , township gibi kavranılan ise, kimi yerlerde özgünlerini de yazmakla birlikte, genellikle yerel yönetim olarak çevirdik. : - - '.'' ' , Çalışmada yabana sözcüklerden alabildiğine arınmış bir dil kullanmaya özen gösterdik. ' Ana bölümler arasında sayfa sayısı açısından denge sağlanamamıştır. Nedeni ise, konuların bütünlüğünün korunması ve yapay bölünmelerden kaçınılmasıdır. Okumayı kolaylaştırmak için ise yollamaları metin içinde yaptık ve asıl kaynağı yazar adı ve yayın tarihine öncelik verilerek hazırlanmış ve sona eklenmiş kaynakçada gösterdik. Birinci Bölümde anakentleşme olgusu tartışılmakta, geliştirilen tanımlar sunulduktan sonra, bu olgunun doğurduğu yönetsel sorunlar ortaya konulmaktadır. Batı deneyimleri asıl alınarak, geliştirilen yönetsel süreçler küçük ölçekli ve büyük ölçekli olarak kümelendirildikten sonra, küçük Ölçekli çözümlerden hizmet anlaşmaları, bölgesel birlikler ve özel amaçlı anakentsel örgütler yararları ve sakıncaları açısından değerlendirilmektedir. İkinci Bölüm federasyon biçimi örgütlenme kavramının Tokyo, Londra ve Toronto Anakent Yönetimlerinde uygulanışlarının incelenmesine ayrılmıştır. Bölümde ağırlık, yönetsel süreçlerin açıklanmasından çok, federasyon öncesi ve sonrası durumların karşılaştırılmasına, görev ve yetkilerin iki düzey arasındaki paylaşımına ve ilişkilerin niteliğinin ortaya konularak üç örnekteki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasına verilmiştir. ' Üçüncü Bölümde ise yerel yönetim sistemleri, merkez-yerel ilişkileri açısından, federal düzenlemeler, Bonapartist vesayet modeli, bütünleştirilmiş-rnerkezileştirilmiş sosyalist model ve güçlü-bağımlı yerel yönetime dayalı tekçi devlet düzenlemeleri olarak dörtlü biçimde kümelendirilmektedir. tik üç kümeye giren örnekler kısaca incelendikten sonra, son küme Hollanda, Belçika ve İngiltere yerel yönetim uygulamaları asıl alınarak tartışılmakta, bulgular ve saptanan eğilimler öz olarak sunulmaktadır. Dördüncü Bölümde ülkemizdeki merkez-yerel ilişkileri incelenmekte, görev kargaşası, görev-kaynak dengesizliği vurgulanmakta, yönetsel ve akçal ilişkilerin niteliği ortaya konulmaktadır. İncelemelerde merkez-yerel ilişkilerinde önemli roller üstlenmiş bulunan İller Bankası da kapsanmaktadır. Aynca, bulgular özet olarak sunulmaktadır. Genel Değerlendirme ve Sonuç kısmında ise anakentsel sorunlara yaklaşımlar değerlendirilmekte, merkez-yerel ilişkileri açısından Batı ve Türkiye sistemleri karşılaştırılmaktadır. Çalışma önerilerle sona ermektedir... BİRİNCİ BÖLÜM ANAKENT YÖNETİMİ Kavram:Tarihsel Gelişimi, önemi ve Tannnı Dünyanın hemen hiçbir yöresinde anakentsel toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinmelerini karşılayabilecek, örgütsel esne
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x