Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Yenidoğan Stres Ölçeği nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 223 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği / Pediatric Nursing Yenidoğan Stres Ölçeği nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Sibel Serap Ceylan 1, Bahire Bolışık
Transcript
ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği / Pediatric Nursing Yenidoğan Stres Ölçeği nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Sibel Serap Ceylan 1, Bahire Bolışık 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye 2 Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilm Dalı, İzmir, Türkiye Sibel Serap Ceylan, Öğr. Gör. Bahire Bolışık, Yard.Doç.Dr. ÖZET Amaç: Araştırmanın amacı yenidoğanın stresini değerlendirmede araştırmacıların ve klinisyenlerin kullanabileceği pratik bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma Planı: Çalışma metodolojik bir araştırmadır. Araştırmaya yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi ve bakım alan 212 yenidoğan alınmıştır. Araştırma verileri Yenidoğan tanıtım formu, Yenidoğan Stres Ölçeği ve Yenidoğan Konfor Davranış Ölçeği (COMFORTneo) kullanılarak toplanmıştır. Ölçek; kapsam geçerliği, eş zaman geçerliği, iç tutarlık, gözlemciler arası güvenirlik açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.90 ile 1.00 arasındadır. Cronbach alfa katsayısı arasında olan Yenidoğan Stres Ölçeği oldukça güvenilirdir. Madde analizi sonuçlarına göre madde-toplam korelasyonları (r= ) yeterli düzeyde yüksek bulunmuştur. Eş zaman geçerliği için yapılan incelemede Yenidoğan Stres Ölçeği ve COMFORTneo puanları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki vardır (r= ; p 0.01). Kappa analizi ( ) ve sınıf içi korelasyon (r= ) sonuçlarına göre gözlemciler arası uyum olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Yenidoğan Stres Ölçeği nin yenidoğanın stresini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: yenidoğan, YYBÜ, hemşire İletişim: Sibel Serap Ceylan Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye Tel: E-Posta: Gönderilme Tarihi : 19 Ekim 2016 Revizyon Tarihi : 19 Aralık 2016 Kabul Tarihi : 04 Ocak 2017 EXAMINING PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF NEWBORN STRESS SCALE ABSTRACT Objectives: The aim of this research is to develop a practical assessment tool that researchers and clinicians can use to evaluate the stress of a newborn. Study Design: This is a methodological study. 212 newborns, treated and cared for at the neonatal intensive care unit, were included in the study. Data was collected from newborn information forms, the Newborn stress scale and the Newborn Comfort Behavior Scale (COMFORTneo). The scale was assessed in terms of content validity, concurrent validity, internal consistency and the inter-reliability among the observers. Results: Content validity index of scale is between 0.90 and The Newborn Stress Scale, which has a Cronbach alpha coefficient of , is highly reliable. Results from the item analysis indicated that item-total correlations (r= ) were satisfactorily high. The concurrent validity found there was a positive strong correlation between the scores of the Newborn stress scale and COMFORTneo (r= ; p 0.01). According to kappa analysis ( ) and inter class correlation (r= ) it was determined to be agreement between the observers. Conclusion: Newborn stress scale was determined good enough as to be statistically significant after validation and reliability test. Keywords: newborn, NICU, nurse 97 Yenidoğan Stres Ölçeği nin Geliştirilmesi Yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YYBÜ) kritik derecede medikal ve cerrahi sorunu olan ve özel bakım gerektiren term ve preterm bebeklere yenidoğana özgü yüksek nitelikli sağlık bakımının verildiği özel ünitelerdir (1,2). İntrauterin dönemde gereksinimleri annenin fizyolojisi ile karşılaşan bebeğin doğumla birlikte ortamı değişir. Sağlıklı ve term bebekler bu değişen şartlara uyum sağlayabilirler. Ancak preterm bebeklerin dış ortama uyum sağlayacak sistemleri henüz gelişmemiştir ve yaşamlarını sürdürebilmek için YYBÜ de kalmak zorundadır. Uterus ile karşılaştırıldığında yoğun bakım ortamı, bebekte strese neden olan ve büyüme gelişme sürecine kesintiye uğratan, gürültülü, aşırı aydınlık, ağrılı ve stresli işlemlerle doludur (3,4). Yaşamın ilk anından itibaren YYBÜ nde yatan bebekler sık sık bu stresörlere maruz kalmaktadır. Özellikle prematüre bebeklerde bu stresörlerin etkisi çoktur. Daha fazla enerji harcamakta, iyileşme süreci, büyümesi ve organizasyon yeteneği olumsuz etkilenmektedir (4,5). YYBÜ deki girişimlerin asıl amacı, bebeğin büyüme ve gelişmesini desteklemek, kolaylaştırmak ve geliştirmektir. Bunu yaparken bebeğin YYBÜ de çevre düzenlemesi yaparak beyin ve nörolojik gelişimi zarar görmemelidir (4). Yenidoğana verilen bakımın ve yoğun bakım ortamının yenidoğanın bireysel gereksinimlerine uygun düzenlenmesi bebeğin stresini azaltarak fizyolojik dengesini güçlendirir ve beyin gelişimini olumlu yönde etkiler (6,7). YYBÜ ortamı ile intarauterin ortam arasındaki doğal farktan kaynaklanan olumsuzlukları (bebeğin gelişimi gibi) iyileştirmek için gelişimsel bakım kavramı oluşturulmuştur (3). Gelişimsel bakım 1980 lerin başlarında Als tarafından geliştirilen Bebek Gelişiminin Sinaktif Teorisine dayanmaktır. Sinaktif teori prematüre ve hasta bebeklerin davranışını anlamak için bir çerçeve sunmaktadır. Sinaktif teoriye göre; bebek; sürekli birbiriyle ve içinde bulunduğu çevresel uyaranlarla etkileşim halinde olan otonomik/fizyolojik, motor, durum düzenleme, dikkat etkileşim ve kendi kendini düzenleme sistemi olmak üzere 5 alt sistemden oluşur (8-10). Gelişimsel bakım hem bebeğin fiziksel çevresindeki hem de bakımla ilgili uygulamalarındaki değişimleri içerir (11). Bunun için, ağrı ve stresin değerlendirilmesi, önlenmesi ve yönetilmesi, uykunun korunması, gelişimi destekleyen girişimler (emzik verme, pozisyon verme vb.) aile merkezli bakım ve çevrenin düzenlenmesi önerilmektedir (3,4). Hemşireler bakımlarını planlarken The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) hemşirelik tanılama terminolojisinden faydalanmaktadırlar. Bebek davranışının disorganizasyonu ya da Bebek davranışının disorganize olma riski tanılarının tanımlayıcı özellikleri bebeğin otonomik, motor, dikkat-etkileşim, kendi kendini düzenleme sistemleri ve genel durumdaki işaretleri değerlendirmeye yöneliktir (12). YYBÜ de her türlü girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında bebeğin doğal davranışları tekrarlı ve yapılandırılmış bir şekilde gözlenmelidir. Bebeğin fizyolojik, davranışsal ve YYBÜ deki fiziksel koşullara yanıtları doğru yorumlanarak, her birinin gereksinimlerine ve özelliklerine yönelik bir bakım ortamı oluşturulmalıdır (8,13). Bebeğin bakımını planlarken uygun girişimlerin zamanını ve süresini belirlemede otonomik ve motor fonksiyonların, genel durumun değerlendirilmesi hemşirenin görevidir (14). Bu nedenle sağlık personelinin prematüre bebekte stres belirtileri hakkında bilgili olması çok önemlidir. Çünkü stresli durumlarla tek başına baş edemeyen prematüre bebeğe anında müdahale etmek gerekir. Stresi değerlendirmede kullanılacak ölçeğin kullanımı hızlı ve kolay olmalıdır (15). YYBÜ yatan bebekte ağrıyı değerlendirmek için çok sayıda ölçek vardır. Ancak prematüre bebeğin stresine yönelik değerlendirme yapan ölçeklerin sayısı sınırlıdır. Bu ölçekler Tablo 1 de verilmiştir (4,16-21). Bu çalışmanın amacı YYBÜ de yatan bebeklerin stres düzeylerini belirleme için hazırlanan Yenidoğan Stres Ölçeği nin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Gereç ve yöntem Araştırmanın türü Çalışma metodolojik türde bir araştırmadır. Evren ve örneklem Araştırmanın evrenini bir devlet hastanesinde YYBÜ de yatan bebekler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemine ise YYBÜ de takip edilen, gestasyon yaşı hafta arasında olan, bebeğin davranışını etkileyebilecek analjezik, sedatif etkili veya kas gevşetici ilaç tedavisi almayan, hiperbilirubinemisi, doğumsal anomalisi ve nörolojik hastalığı olmayan, cerrahi işlem uygulanmamış olan bebekler alınmıştır. Geçerlik güvenirlik çalışmalarında örneklem büyüklüğü ölçek madde sayısının en az beş, en çok on katı olacak şekilde belirlenmesi önerilmektedir (22,23). Bu ilkeden yola çıkarak araştırmaya 212 bebek dahil edilmiştir. Veri toplama araçları Araştırma verileri Yenidoğan tanıtım formu, çalışma Yenidoğan Stres Ölçeği ve Yenidoğan Konfor Davranış Ölçeği ile toplanmıştır. 98 Ceylan SS ve Bolışık B Tablo 1. Yenidoğanda stres değerlendiren ölçekler (4,16-21) Ölçek Kullanıldığı Alanlar Parametreler Madde Sayısı Yayın Yılı Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale (BNBAS) Prematüre bebekler 0-2 aylık bebeklerde Davranışlar Refleksler Destekleme (revizyon) The Assessment of Preterm Infants Behavior (APIB) Prematüre bebekler Yüksek riskli trem bebekler Fizyolojik hemostazis Motor gelişim Genel durum Uyanıklık durmu Anderson Behavioral State Scale (ABSS) NICU Network Neurobehavioral Scale (NNNS) Yenidoğan Konfor Davranış Ölçeği (COMFORTneo) Prematüre bebeklerde uyku uyanıklık durumu Yüksek riskli yenidoğanlarda nörolojik bütünlüğü ve davranışssal fonksiyonları değerlendirme YYBÜ de yatan bebeklerin sedasyon ve konfor gereksinimini, ağrı ve distresi değerlendirme Uyku durumları Nörolojik bütünlük Davranışsal fonksiyonlar Stres/yoksunluk belirtileri Uyanıklık Ajitasyon Ağlama Beden Hareketleri Yüz gerginliği Kas tonusu Ağrı ve distres tahmini Yenidoğan tanıtım formu; bebeğin cinsiyeti, gestasyon yaşı, doğum tarihi, fiziksel ölçümleri ve tanısını içeren maddelerden oluşmaktadır. Yenidoğan Stres Ölçeği (YSÖ); prematüre bebeklerde stresi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 8 alt grup ve 24 maddeden oluşan form 3 lü likert tipindedir. Taslak formun hazırlanmasında Sinaktif Teoride yer alan kavramlar çerçevesinde çalışılmış ve ilk olarak literatür taranması yapılmıştır. İncelenen literatür (3,4,7-9,10-12,24-26) doğrultusunda taslak maddeler oluşturulmuştur. Taslak formda yer alan maddeler stres düzeyine göre derecelendirilmiş ve 8 alt grupta toplanmıştır. Taslak formda yer alan alt gruplar; yüz ifadesi, vücut rengi, solunum, aktivite düzeyi, avutulabilme, kas tonusü, ekstremiteler, postürdür. Likert tipi ölçeklerde en az 3 en fazla 11 li derecelendirme önerilmektedir (23). Bundan yola çıkarak Yenidoğan Stres Ölçeği taslak formu kolay ve hızlı değerlendirme yapılabilmesi ve bu tarz ölçeklerdeki benzer puanlamalar nedeniyle 3 lü likert tipinde derecelendirilmiştir. Puanlamada her bir alt grup 0-2 puan arasında değerlendirilmektedir. Ölçekten maksimum 16 puan, minimum 0 puan alınmaktadır. 0 puan bebeğin stresi olmadığını gösterir. Puan arttıkça bebeğin stres düzeyi artmaktadır. Yenidoğan konfor davranış ölçeği (COMFORTneo); yoğun bakımda izlenen yenidoğanların sedasyon ve konfor gereksinimini, ağrı ve distres değerlendirmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş likert türü bir ölçektir. Van Dijk ve ark. (2009) tarafından ölçek yenidoğanlar için revize edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Kahraman ve ark. tarafından yapılmıştır. Çalışmalarında Cronbach Alfa katsayısını arasında bildirmişlerdir (21). Yapılan araştırmada da Cronbach Alfa katsayısı gözlemci 1 için arasında, gözlemci 2 için arasında bulunmuştur. COMFORTneo, uyanıklık, sakinlik/ajitasyon, respiratuar yanıt, ağlama, beden haraketleri, yüz gerginliği, kas tonüsü olmak üzere altı parametreden oluşmaktadır. Konforun belirlemesi yanında bebeğin ağrı ve distresini değerlendirme olanağı sağlayan sayısal değerlendirme ölçeklerini de içeren bir araçtır. COMFORTneo dan en düşük 6 puan, en yüksek 30 puan alınmaktadır. Yüksek skorlar bebeğin konforlu olmadığını ve konfor sağlayacak girişimlere gereksinim duyduğunu göstermektedir. Ayrıca sayısal değerlendirme ölçeklerinden 4-6 puan almak orta derecede, 7-10 puan almak ise ciddi derecede ağrı ve distresi göstermektedir (21,27). Verilerin toplanması Araştırma verileri gözlem yoluyla toplamıştır. Bunun için bebeklerin hemşirelik bakımı öncesi, sırası ve sonrasındaki verdikleri tepkiler değerlendirilmiştir. Bakım öncesi bir dakika süreyle, bakım süresince ve bakım sonrası ilk bir dakika süreyle her bebeğin görüntüsü araştırmacı tarafından video kameraya kayıt edilmiştir. Toplamda 212 video kaydına ulaşılmıştır. Elde edilen görüntülerin değerlendirilmesi iki gözlemci tarafından birbirinden bağımsız olarak yapılmıştır. Gözlemci 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde öğretim üyesidir ve YYBÜ de 6 yıl çalışmıştır. Gözlemci 2 ise yenidoğan yoğun bakım hemşiresidir. YYBÜ de çalışma 99 Yenidoğan Stres Ölçeği nin Geliştirilmesi süresi 8 yıl olup, lisans mezunudur. Değerlendirmelerden önce gözlemcilere formların kullanımına yönelik eğitim ve uygulama yönergeleri yazılı olarak verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi Veriler PASW18 istatistik programında değerlendirilmiştir. Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistiklerden sayı, yüzdelik, aritmetik ortalama kullanılmıştır. Araştırmada, içerik geçerliği için Kapsam Geçerlik İndeksi hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması ile ilgili olarak madde toplam puan korelasyonları, Cronbach alfa katsayısı, gözlemciler arası tutarlılık için Kappa analizi, eş zaman geçerliği için ölçekler arasında korelasyon testi yapılmıştır. Araştırmanın etik yönü Araştırma için etik kurul onayı (EÜHF: ) ve araştırmanın yapılması için ilgili hastanenin bağlı olduğu Kamu Hastaneler birliği Sekreterliğinden ( /7996) izin alınmıştır. Araştırmanın verileri toplanmadan önce bebeklerin ebeveynlerinden izin alınmıştır. Bulgular Araştırmaya alınan bebeklerin gestasyon yaş ortalaması ± 2.64 hafta, postnatal yaş ortalaması ± 7.82 gün, vücut ağırlığı ortalaması ± gram olup hepsi sezeryan ile doğmuştur. Araştırmaya alınan bebeklerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 2 de verilmiştir. Ölçeğin psikometrik özelliklerine yönelik bulgular ölçeğin geçerlik ve güvenirliği şeklinde sunulmuştur. 1. Ölçeğin geçerliğinin incelenmesi Kapsam geçerliği Yenidoğan Stres Ölçeği nin ve ölçekteki her bir maddenin ölçülmek istenen kavramı ölçüp ölçmediği ve ölçülmek istenen kavram dışında farklı kavramları barındırıp barındırmadığını değerlendirmek amacıyla kapsam geçerliği yapılmıştır. Kapsam geçerliği konu ile ilgili uzmanların görüşleri alınarak yapılmaktadır. Uzman grubunun en az 3 kişiden, en fazla 20 kişiden oluşması önerilmektedir. Uzmanların öneri ve eleştirileri doğrultusunda ölçek yeniden yapılandırılmaktadır (22). Çalışmada Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde öğretim üyesi, yenidoğanın bireyselleştirilmiş gelişimsel bakımı ile ilgili kurslarda eğitimci olarak görev almış ya da kursiyer olarak katılmış, yenidoğan ile ilgili akademik çalışmaları olan 10 uzmandan görüş alınmıştır. Uzman görüşleri Davis tekniğiyle değerlendirilmiştir. Davis tekniğinde, uzmanlardan her bir maddeyi (a) uygun, (b) madde biraz gözden geçirilmeli, (c) madde ciddi olarak gözden Tablo 2. Araştırmaya alınan bebeklerin demografik özellikleri Özellik Sayı Yüzde Cinsiyet Kız Erkek Gestasyon Yaşı hafta hafta Tıbbi Tanı Prematüre Prematüre+solunum sıkıntısı Düşük doğum ağırlığı Beslenme Şekli Oral Orogastrik yolla Bakım sırasında damaryolu Var Yok Bakım sırasında orogastrik Var Yok geçirilmeli ve (d) madde uygun değil şeklinde puanlamaları istenmektedir. Bu teknikte (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) elde edilmektedir (28). Yapılan değerlendirmede maddelerin KGİ değerleri arasında değişmiştir. Uzman görüşü ve önerileri doğrultusunda forma son hali verilmiş, herhangi bir madde eklenip çıkarılmamıştır. Teknik geçerlik Kapsam geçerliğinden sonra son şekli verilen ölçeğin pilot uygulaması için çalışma kapsamına alınmayan 10 video kaydı gözlemciler tarafından değerlendirilmiştir. Bu aşamada ölçekteki maddelerin anlaşılırlığına yönelik gerekli incelemeler yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında değişen bir madde olmamış ve araştırmaya başlanmıştır. Eş zaman geçerliği Araştırma da eş zaman geçerliliği için COMFORTneo kullanılmıştır. Çalışmaya alınan bebeklerin bakım öncesinde, sırasında ve sonrasındaki video kayıtları gözlemciler tarafından birbirinden bağımsız olarak izlenip, değerlendirilmiştir. Gözlemcilerin Yenidoğan Stres Ölçeği ve COMFORTneo ya verdikleri puanlar arasında ilişki Tablo 3 de verilmiştir. Gözlemci 1 için korelasyon değerleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki vardır (r= ; p 0.01). Gözlemci 2 için de korelasyon değerleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki vardır (r= ; p 0.01) Ceylan SS ve Bolışık B Tablo 3. Yenidoğan stres ölçeği ile COMFORTneo puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı (r)* Gözlemciler Bakım öncesi Bakım Sırası Bakım sonrası Gözlemci Gözlemci *p Ölçeğin güvenirliğinin incelenmesi İç tutarlılık Ölçeğin iç tutarlığını değerlendirmek için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değerleri Gözlemci 1 için arasında, Gözlemci 2 için arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek için bir diğer yöntem olarak madde toplam güvenirliğine bakılmıştır. Madde analizi içi korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları incelendiğinde bakım öncesinde gözlemci 1 in toplam korelasyonları ; gözlemci 2 nin ise arasındadır. Madde toplam puan korelasyonları bakım sırasında gözlemci 1 için ; gözlemci 2 için dır. Bakım sonrasında ise gözlemci 1 için ; gözlemci 2 için arasında değişmektedir (Tablo 4). Bağımsız gözlemciler arası uyum güvenirliği Yenidoğan Stres Ölçeği nin gözlemciler arası uyumu değerlendirmek için sınıf içi korelasyon katsayısı ve kappa katsayısı hesaplanmıştır. Gözlemciler arası uyum analizlerine göre kappa değeri; bakım öncesinde arasında, bakım sırasında arasında, bakım sonrasında ise 1.00 dir (p 0.000) (Tablo 5). Ölçeğin sınıf içi korelasyon katsayısı; bakım öncesi için arasında, bakım sırası için arasında, bakım sonrası için 1.00 olarak bulunmuştur (p 0.000) (Tablo 6) Tartışma Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri bebeklerin stresini gösteren davranışsal ipuçlarını düzenli olarak izlemeli ve strese neden olan uyaranları mümkün olduğunca azaltmalıdır (29). Bunun için de geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanmalıdır. Bir ölçme aracının geçerliği, aracın neyi ölçtüğü ve bu işi ne kadar iyi yaptığı anlamına gelmektedir (22). Güvenirlik ise bir ölçme aracının ölçtüğü özelliği ya da özellikleri ne derecede bir kararlılıkta ölçmekte olduğunun göstergesidir (22,23,30). Araştırmada Yenidoğan Stres Ölçeği nin geçerliği için kapsam geçerlik indeksi, eş zaman geçerliği çalışmaları yapılmış, güvenirliğini sınamak için ise Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış, madde analizi yapılmış, gözlemciler arası uyumu değerlendirmek için kappa katsayısı ve sınıf içi korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Kapsam geçerliği bir ölçe aracının içeriğinin beklenen davranışları ne derece ölçtüğünün belirlenmesidir (31). Bir ölçeğin kapsam geçerliliği vardır diyebilmek için KGİ skorunun 0.80 ve üzerinde olması gerekir (22,28). Araştırmada ölçek maddelerinin KGİ değerleri 0.90 ile 1.00 arasında değişmektedir. Ölçekteki maddelerin ölçülmek istenen durumları iyi düzeyde ifade ettiği saptanmıştır. Eş zaman geçerliğinde; geliştirilen ölçek ile aynı amaca yönelik olarak daha önce geliştirilmiş başka bir ölçek arasındaki uyum değerlendirilir. Geliştirilen ve kullanılan ölçek aynı gruba uygulanır ve elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanır (22,23,30). Korelasyon katsayısı, +1 ile -1 arasındadır. Anlamlılık düzeyinde (+) işaret pozitif yönde, (-) işaret ise negatif yönde bir ilişki olduğunu gösterir (23). Korelasyon katsayısı; ilişki yoksa sıfır olur arasında ise ilişkinin zayıf olduğu, arasında ise ilişkinin güçlü olduğu kabul edilir (33). Araştırmada COMFORTneo ve Yenidoğan Stres Ölçeği arasında hesaplanan korelasyon katsayıları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki saptanmıştır ( r 0.50, p 0.01) (Tablo 3). Tablo 4. Yenidoğan Stres Ölçeği nin madde toplam puan korelasyon katsayıları. puan ortalamaları Maddeler Gözlemci 1 Gözlemci 2 Bakım öncesi Bakım sırası Bakım sonrası Bakım öncesi Bakım sırası Bakım sonrası Yüz ifadesi Vücut rengi Solunum Aktivite düzeyi Avutulabilme Kas Tonusü Ekstremitel
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x