Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR Yüksek Performanslı betonlar

Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 65 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar LĐFLĐ BETON (FIBER REINFORCED
Transcript
Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar LĐFLĐ BETON (FIBER REINFORCED CONCRETE) Çimento Su Agregalar Katkılar BETON AMAÇ: Betonda DAYANIM DAYANIKLILIK SÜNEKLĐK ÇATLAK KONTROLÜ ne yönelik olarak kullanılır LĐFLĐ BETONUN GELĐŞĐMĐ KERPĐÇ, TUĞLA VE HARÇTA; SAMAN ÇÖPÜ KEÇĐ KILI, AT YELESĐ ĐNSAN SAÇI BETONDA; ÇELĐK POLĐPROPĐLEN POLĐOLEFĐN CAM DOĞAL LĐFLER MÖ AT YELESĐ, KEÇĐ KILI 1900 ASBEST 1950 KOMPOZĐT MALZEMELER 1960 LĐFLĐ BETON 1970 ÇELĐK, CAM, POLĐPROPĐLEN LĐFLĐ BETONLAR 1990 YENĐ LĐF ÜRETĐM TEKNĐKLERĐ YAPISAL UYGULAMALAR, YENĐ ÜRÜNLER MÜHENDĐSLĐK MALZEMELERĐNĐN GRUPLANDIRILMASI Mühendislik malzemeleri iç yapılarına göre; 1. METALLER 2. SERAMĐKLER 3. POLĐMERLER 4. KOMPOZĐTLER Kompozit malzemeleri iç yapılarına göre; 1. PARTĐKÜLLÜ KOMPOZĐTLER 2. TABAKALI KOMPOZĐTLER 3. LĐFLĐ KOMPOZĐTLER Liflerle donatılı kompozitler matris ve lif fazının davranışına göre; 1. KIRILGAN LĐF-SÜNEK MATRĐSLĐ SĐSTEMLER 2. KIRILGAN MATRĐS-SÜNEK LĐFLĐ SĐSTEMLER BETON TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİ MELERDEN SONRA NORMAL DAYANIMLI BETONLAR İÇİN KULLANILAN MALZEMELER ÇOK BÜYÜK ORANDA FAZLA DEĞİ MEDEN BASINÇ DAYANIMI 100 MPa ı A AN YÜKSEK DAYANIMLI BETONLAR ÜRETİLEBİLİR YALIN BETON GEVREK BİR MALZEMEDİR! ÇEKME DAYANIMI YAPISAL DİZAYNDA İHMAL EDİLECEK DERECEDE DÜ ÜKTÜR! YÜKSEK TOKLUK VE SÜNEKLİKTEN YOKSUNDUR! ÇELİK VEYA SENTETİK LİFLERİN BETONA KATILMASI SÜNEKLİĞİ ARTTIRIR! BETON İÇERİSİNDE HOMOJEN OLARAK DAĞILI BULUNAN, KISA KESİLMİ LİFLER BETONDA; ÇATLAK OLU MASINI GECİKTİRİR ÇATLAK YAYILIMINI VE İLERLEMESİNİ ÖNLER / GECİKTİRİR A AMALI OLARAK MATRİSTEN SIYRILMA VE KOPMA MEKANİZMASI İLE BETONUN ENERJİ YUTMA KAPASİTESİNİ ÖNELİ ORANDA GELİ TİRİRLER ENERJİ YUTMA KAPASİTESİ (SÜNEKLİK) DARBE DAYANIMI İLK ÇATLAK DAYANIMI ÇEKME DAYANIMI EĞİLME DAYANIMI BASINÇ DAYANIMI ELASTİSİTE MODÜLÜ LİFLİ BETONUN KULLANIM ALANLARI ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER Fabrika zeminleri Derzsiz zeminler Yol betonları Benzin istasyonu, depo, hangar v.b. Yapıların zemin betonları PREFABRİK BETON UYGULAMALARI Konvansiyonel donatının azaltılması Etkin çatlak kontrolünün sağlanması Düzgün beton yüzeyinin oluşturulması PÜSKÜRTME BETON UYGULAMALARI Hasır çelik yerine kullanım Zaman ve maliyet tasarrufu Değişik lif tipleri (Lofgren 2005) KIRILGAN LĐF-SÜNEK MATRĐSLĐ SĐSTEMLERĐN YÜK ALTINDAKĐ DAVRANIŞLARI Gerilme σ fu σ cu,i σ mu σ cu,ii LİF KOMPOZİT MATRİS Sistemdeki lif fazı göçme deformasyonuna ulaştıktan sonra kompozitin davranışı matris davranışına benzer. Ancak daha düşük seviyelerde yük taşıyabilir. ε fu ε mu Deformasyon KIRILGAN MATRĐS-SÜNEK LĐFLĐ SĐSTEMLERĐN YÜK ALTINDAKĐ DAVRANIŞLARI Gerilme LİF σ fu σ cu,ii σ cu,i σ mu KOMPOZİT MATRİS V f V f,cr V f V f,cr Sistemde ilk göçme deformasyonuna ulaşan matris bileşenidir. Bu noktadan sonra kompozit, lif miktarına bağlı olarak daha yüksek gerilmeleri taşıyabilmektedir. ε mu ε fu Deformasyon KIRILGAN MATRĐS-SÜNEK LĐFLĐ SĐSTEMLERDE KIRILMA ŞEKĐLLERĐ 1. LĐF MĐKTARI KRĐTĐK ORANIN ALTINDA ĐSE: matris kırıldıktan sonra kompozit daha düşük seviyede yük taşır. KIRILGAN MATRĐS-SÜNEK LĐFLĐ SĐSTEMLERDE KIRILMA ŞEKĐLLERĐ 2. LĐF MĐKTARI KRĐTĐK ORANINDA ĐSE: matris kırıldıktan sonra kompozitin davranışı liflerin kopması ve matristen sıyrılmasışeklindedir. KIRILGAN MATRĐS-SÜNEK LĐFLĐ SĐSTEMLERDE KIRILMA ŞEKĐLLERĐ 3. LĐF MĐKTARI KRĐTĐK ORANIN ÜZERĐNDE ĐSE: başlangıçta matris ve lifler tarafından taşınan gerilme matrisin göçmesi ile birlikte kompozit bünyesindeki gerilme bir miktar düşmekte, daha sonra lif miktarına bağlı olarak kompozit daha yüksek bir gerilmeyi taşıyabilmektedir. LĐFLĐ BETON ÇEŞĐTLERĐ ASBEST LĐFLĐ CAM LĐFLĐ ÇELĐK LĐFLĐ POLĐPROPĐLEN LĐFLĐ LĐFLĐ BETONUN AVANTAJLARI MEKANĐK ÖZELLĐK TOKLUK-ENERJ ENERJĐ YUTABĐLME DARBE DAYANIMI ĐLK ÇATLAK DAYANIMI ÇEKME DAYANIMI EĞĐLME DAYANIMI YORULMA DAYANIMI DEFORMASYON KAPASĐTES TESĐ BASINÇ DAYANIMI ELASTĐSĐTE TE MODÜLÜ KAVĐTASYON TASYON-EROZYON DAYANIMI ARTIŞ (%) ±25 ±25 300 LĐFLĐ BETONUN KULLANIM ALANLARI ENDÜSTRĐYEL YAPILARDA döşemelerde dinamik yüklemeler ve termal etkilere karşı SU YAPILARINDA kavitasyon hasarları ve dinamik yüklemeler için PÜSKÜRTME BETON UYGULAMALARINDA hasır çelik kullanılmaması, esneklik ve zaman tasarrufu için ŞEV VE TÜNEL KAPLAMALARINDA stabilite sağlanması için HAVAALANI, LĐMAN VE KARAYOLU DÖŞEMELERĐNDE tekrarlı yükler ve yorulma durumuna karşı KABUK YAPILARDA mimari nedenler ve ince kesitler için DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA sünekliği arttırmak için PATLAMAYA DAYANIKLI YAPILARDA enerji sönümlemesi için YANGINA DAYANIKLI YAPILARDA termal ve mekanik şok etkilerine karşı ÖNYAPIMLI BETONARME ELEMANLARDA çatlak oluşumunun engellenmesi için LĐFLĐ BETONLARIN ÖZELLĐKLERĐ MALZEME ÖZELLĐKLERĐ VE SEÇĐMLERĐ MATRĐS BĐLEŞENLERĐ ÇĐMENTO SEÇĐMĐ Normal betonlarda olduğu gibi lifli betonlarda da istenen performansa ve betonun kullanılacağı ortama uygun çimento seçimi yapılmalıdır. Çimento hamuru ile matrisin diğer bileşenleri arasındaki bağ tamamen fiziksel bir bağ olmalıdır. Çimento, hidratasyon reaksiyonlarını ve betonun performansını engelleyecek herhangi bir zararlı oluşum göstermemelidir. DĐKKAT!!!!!! CAM LĐF YÜKSEK ALKALĐLĐ ÇĐMENTO ASR SU SEÇĐMĐ Temiz ve içilebilir nitelikte olmalıdır. DĐKKAT! Hidratasyon olayını etkileyen, liflerin bozulmasına neden olan asit, klor, sülfat, organik madde v.b. zararlı bileşenler içermemelidir. AGREGA SEÇĐMĐ Đyi bir aderans için çakıl yerine tercihen kırmataş kullanılmalıdır. Đşlenebilirliği arttırmak ve homojen lif dağılımı elde edebilmek için iri agrega miktarı sınırlandırılmalıdır. MĐNERAL KATKILAR Dayanımı ve dayanıklılığı arttırmaya yönelik olarak lifli betonlarda uçucu kül, silika dumanı, taş tozu v.b. mineral katkılar kullanılabilir. KĐMYASAL KATKILAR Betonda lif içeriğinin artışıyla birlikte azalan işlenebilirlik ciddi bir problem olmaktadır. Bu sorun ancak akışkanlaştırıcı katkıların kullanımı ile çözülebilmektedir. MALZEME ÖZELLĐKLERĐ VE SEÇĐMLERĐ LĐFLER LĐFLER BETONDA HANGĐ AMAÇĐÇĐN KULLANILACAKSA O YÖNDE LĐF ÇEŞĐDĐNĐN SEÇĐLMESĐ GEREKĐR. Taze beton çatlaklarının önlenmesi Cam, sentetik (polipropilen, poliefin, naylon) Sertleşmiş betonda eğilme ve çekme dayanımının arttırılması Çelik, karbon Enerji yutabilme kapasitesinin arttırılması Polipropilen, çelik Aşınma dayanımının arttırılması Çelik LĐFLER BETONDA HANGĐ ORANDA KULLANILACAĞI ŞU DEĞĐŞKENLERE BAĞLIDIR: Kullanılacak lif çeşidi Liflerin boyutları Liflerin geometrik şekilleri Lif ile beton arasındaki kenetlenme özellikleri Yüzeyi pürüzlü, dalgalı ya da uçları kıvrılmış liflerin beton matrisinden sıyrılması, düz liflere göre daha zordur. Temel olarak lif, çeliğin doğası gereği çok yüksek çekme dayanımına sahiptir. Fakat çelik lifin bu yüksek performansının ne kadarının beton kesitte kullanılabileceği lifin tipine ve matrise aderansına bağlıdır. Liflerin belirli bir gerilmeden sonra matristen sıyrılması betonun performansını olumsuz etkiler. Bu sıyrılma olayı direkt olarak matrisin yapısı ile ilgili olmasına karşın kullanılan lifin özelliklerine de bağlıdır. Beton içerisine dağılmış olan lifler matriste ilerleyen çatlağın yol açtığı gerilmeleri kendi üzerlerine alırlar ve matrisin çatlamamış bölgelerine iletirler. Betonda lif bulunmaması halinde ise betona herhangi bir gerilme uygulandığında meydana gelen mikroçatlaklar gerilmenin artması ile çeşitli yönlere yayılarak belirli bir gerilme değerinde betonun parçalanmasına neden olurlar. Çatlak oluştuktan sonra ilerlerken yayılma için gereken enerji düşüktür ve genellikle çatlağın oluşması için gereken enerjinin yarısı olarak kabul edilir. Beton içerisinde lif bulunması halinde, başlangıçta mikroçatlağı meydana getiren enerji, lifler aracılığı ile çatlağın yanındaki sağlam bölgelere aktarılır. Bu nedenle çatlağın yayılması için daha fazla enerji gerekir. Böyle bir enerjinin bulunması halinde bile, bu enerjinin büyük bir bölümü yine lifler tarafından taşınır ve bu taşıma liflerin matristen sıyrılması için gereken kuvvete kadar devam eder. Beton kırıldıktan sonra bile çelik lifler kırılan beton parçalarını bir arada tutarak nihai yükten daha fazla bir yükün taşınmasına yardım ederler. Betona katılan kısa kesilmiş lifler matrisi takviye ederek beton içerisinde üzerinden gerilmelerin geçtiği küçük köprücükler olarak rol oynarlar Betterman vd., 1995, ( ekil Bayramov 2004 den uyarlanmıştır) Çelik teller; Matris içerisinde homojen dağılı, kısa kesilmiş çelik teller matristeki çatlak oluşumu ve yayılmasını azaltır. Beton içerisinde zaten var olan mikroçatlakların yük etkisi altında gelişip büyüyerek makro çatlaklara dönüşmesini durdurur veya geciktirir. Beton çatladıktan sonra çatlamış kesiti bir arada tutar ve gerilme köprüsü görevi görür. Özellikle çekme ve eğilme etkisi altında yük taşıma kapasitesinde artış sağlar. ÇATLAK ÖNÜNDE LİFİN ÇALI MA MEKANİZMASI ÇELİK LİF DONATILI BETONLAR Çelik lifli beton teknolojisinde değişik geometri ve tipte çelik lifler kullanılmaktadır. Kullanılan lifin tipi çelik lifli betonun mekanik özelliklerini etkileyen en önemli parametredir. Çekme ve kesme kuvvetine çalışan liflerin beton ile aderansı lifli betonun performansını önemli derecede etkiler. Yüzeyi pürüzlü, dalgalı ya da uçları kıvrılmış liflerin beton matrisinden sıyrılması, düz liflere göre daha zordur. Temel olarak lif, çeliğin doğası gereği çok yüksek çekme dayanımına sahiptir. Fakat çelik lifin bu yüksek performansının ne kadarının beton kesitte kullanılabileceği lifin tipine ve matrise aderansına bağlıdır. Liflerin belirli bir gerilmeden sonra matristen sıyrılması betonun performansını olumsuz etkiler. Bu sıyrılma olayı direkt olarak matrisin yapısı ile ilgili olmasına karşın kullanılan lifin özelliklerine de bağlıdır. ÇELĐK LĐF TĐPLERĐ düz çengelli çiftkenar tekkenar kıvrımlı paletli sonlanmış yuvarlak dikdörtgen düzensiz ÇELĐK LĐFLER ĐÇĐN ; Düz veya uçları çengelli Görünüm oranı l/d=60-100, lif boyu l=30-60 mm Hacimce % oranında KOROZYONA DĐKKAT!!! GEREKĐRSE GALVANĐZ KAPLI LĐF. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x