Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2016 FAALİYET RAPORU

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 137 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 YÖNETİM KURULU MESAJI 3 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 4 A. GENEL
Transcript
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 YÖNETİM KURULU MESAJI 3 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 4 A. GENEL BİLGİLER 5 B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 12 C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 12 Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 12 D. FİNANSAL DURUM 13 E. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 16 F. DİĞER HUSUSLAR 18 1 2 YÖNETİM KURULU MESAJI Değerli hissedarlarımız, Hem global hem yerel anlamda 2016 yılında finansal piyasalara belirsizlik hakim olmuştur. Amerika daki başkanlık seçimlerinin sonucu finansal piyasalar başta olmak üzere tüm dünyada belirsizliklerin artmasına sebep olurken, bu durum gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışlarına hız kazandırmıştır. İngiltere nin Avrupa Birliği nden çıkma kararıyla sarsılan Avrupa da ise istenen ekonomik ivme yakalanamamıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ekonomiye sağladığı destek ile Türkiye ekonomisi ve finans sektörü güçlü temellerini korumaya devam etmiştir. Leasing sektörü 2016 yılını yüzde 7.6 oranında büyüme gerçekleştirerek 18.6 milyar TL yeni işlem hacmi ile kapatmıştır. Net kira alacakları ise 44 milyar TL ye çıkmıştır. Yapı Kredi Leasing sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, leasing alacaklarında yüzde 20 pazar payıyla lider konumunu korumuştur yılında 3,000 adetten fazla yeni sözleşme imzalayan Yapı Kredi Leasing, sektörde sekiz yıldır üst üste liderliğini sürdürmüştür. Kurumun başarısının en önemli etkenleri özellikle güçlü sermayedar yapısı, uluslararası bağlantıları, teknolojik altyapısı, çözüm odaklı kaliteli insan kaynağı, yaygın şube ağıyla olan ortak çalışma becerisidir. Ayrıca gerçekleştirdiği işlem hacimleri, çeşitlendirilmiş fonlama stratejisi ve öncü hazine yönetimi uygulamaları ile sektörü de büyüten bir kurum olan Yapı Kredi Leasing, Türkiye ekonomisinin ve finans sektörünün önemli oyuncularından biri olmaya devam etmiştir yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yapı Kredi Leasing in yerel uzun vadeli borçlanma notunu AAA (tur), hem yabancı para hem de Türk parası cinsinden uzun vadeli borçlanma notunu ise BBB olarak korumuştur. Kurumumuz, 2016 yılında KOBİ ve enerji projelerinin finansmanı için Uluslararası Finansal Kurumlardan 60 milyon Dolar kaynak sağlamıştır. Yapı Kredi Leasing olarak 2017 yılında da yüksek kârlılık sağlayacak alanlarda çözümler üreterek liderlik çıtasını daha da yukarıya taşımak temel hedefimizdir. Bu süreçte kurum olarak henüz finansal kiralama hizmeti ile tanışmamış olan ya da hiç kullanmayan firmalara ise finansal kiralama hizmetini tanıtmak için projeler üretiyor ve büyümemizi sürdürüyor olacağız. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile yolumuza devam ederken bize her zaman güvenen değerli müşterilerimize, desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza ve özverili çalışmalarıyla bu başarıda büyük payı olan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Faik Açıkalın Yönetim Kurulu Başkanı 3 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. NUN 17/03/2017 TARİHİNDE YAPACAĞI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması, Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2017 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 10. Dilek ve görüşler. 4 A. GENEL BİLGİLER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. HAKKINDA Kurumun Ticaret Unvanı : YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Kuruluş Tarihi : Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer : İSTANBUL Ticaret Sicil No : Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat Levent İSTANBUL İletişim Bilgileri Telefon No : (212) Faks No : (212) İnternet Adresi : E-posta Adresi : Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Rapor Dönemi : Şubat 1987 yılında kurulan Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., Koç Finansal Hizmetler Grubu na dahil olan bir finansal kiralama şirketi olup mülkiyeti eşit paylar halinde Koç Holding e ve İtalyan UniCredit Grubu na aittir. Şirket in hisseleri 11 Ocak 1994 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmekte iken Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Temmuz 2010 tarihli ve 22/675 sayılı Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleriyle Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar düzenlemesi çerçevesinde Şirket ve ana ortak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ( YKB ) ilgili mercilere gerekli başvuruları yapmış ve Şirket in borsa kaydından çıkarılmasına ilişkin duyuru 13 Temmuz 2012 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu nda (KAP) ilan edilmiş olup Şirket in işlem sırası 20 Temmuz 2012 tarihinde ikinci seans sonrasında işleme kapatılmıştır. Şirket, 14 Aralık 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği ne istinaden Şirket in Sermaye Piyasası Kurulu kaydından çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun, 04/04/2013 tarihli, 2013 / 11 sayılı Bülteni ile Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarıldığı yayınlanmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Şirket in 141 çalışanı vardır. Şirket in bütün faaliyetleri ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve finansal kiralama ve faaliyet kiralaması alanlarında yürütülmektedir. Şirketin Ticaret sicil numarası dir ve resmi web sitesi dir. Şirket merkezi Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Levent-Beşiktaş-İstanbul/Türkiye adresindedir. Ülke ekonomisinin bir bütün halinde incelenmesi, detaylı bir şekilde sektörlerin analiz edilmesi kuruluşundan beri Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun politikası olmuştur. Yapı Kredi 5 Finansal Kiralama A.O. tarafından finanse edilen yatırımlar başta inşaat, basım, otomotiv, turizm, tarım, medikal ve gayrimenkul sektörleri olmak üzere çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır ve yıllardan beri çeşitli ölçekte işletmelere makine ve ekipman bazında finansman çözümleri alanında yardımcı olmaktadır. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun, müşteri portföyünün büyük bir kısmı Türkiye Ekonomisi nde önemli bir etkiye sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır. Bu şirketler, ölçekleri nedeni ile yatırımları için orta ve uzun vadeli dış finansmana sınırlı bir şekilde erişebildiklerinden söz konusu şirketlerin mali operasyonlarının başarılarında finansal kiralama hayati önem taşımaktadır. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., KOBİ yatırımlarının yanı sıra, uygun maliyet ve uzun vade seçenekleri ile kurumsal ölçekteki firmaların da finansal ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmaktadır. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., 30 yıla yaklaşan deneyimi ile müşterilerinin kendilerine özgü iş amaçlarını karşılamak için finansman modeli tasarlamak konusunda sektör bilgisi ve finansal uzmanlığı ile ön plana çıkmaktadır. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. müşterilerinin yatırım projelerine hızlı cevap verebilmek ve yatırımcı firmalara her an ulaşabilmek amacı ile İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Samsun ve Denizli illerinde şube bazında temsil edilmektedir. Bu suretle yerel satıcı firmalar ile çalışma imkanı yaratılmakta ve satışlarına finansman sağlanmaktadır. Koç Finansal Hizmetler Grubu nda yaratılan sinerjiden yararlanan Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., grubun imkanlarını en iyi şekilde kullanarak karlılığını yüksek düzeyde tutabilmektedir. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun Türkiye nin farklı bölgelerinde şube ve temsilcilikleri bulunmaktadır. Şube ve temsilcilikler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan izinler sonrasında faaliyete geçmiştir. Şubelerinin detaylı listesi aşağıdadır: Beyoğlu Şubesi: Şehit Muhtar Caddesi No:5 Kat:6 Taksim/İstanbul Tel: Trakya Şubesi: Çobançeşme mah. Sanayi cad. A Blok No:4/28 Bahçelievler/İSTANBUL Tel: Kadıköy Şubesi: Kozyatağı Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk.No:1 Kat 4 Kozyatağı/İstanbul Tel: Ege Şubesi: 6 Gazi Bulvarı Ege Han No:3 Kat: Pasaport/İzmir Tel: Akdeniz Şubesi: Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı No:35 Antalya Tel: İç Anadolu ve Karadeniz Şubesi: Atatürk Bulvarı No:93 K:5 Kızılay/Ankara Tel: Adana Şubesi: Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Semih Rüstem İş Merkezi A Blok No:18/1 Seyhan / Adana Tel: Eminönü Şubesi: Aşirefendi Cad.No:99/101 Sultanhamam Eminönü Fatih/İstanbul Tel: Konya Şubesi: Fevzi Çakmak mah. Ankara cad. No:208 /D Karatay/KONYA Tel: Gaziantep Şubesi: Karagöz Caddesi Delivaiz Sokak No:8/A Kat:3 Şahinbey/Gaziantep Tel: Bursa Şubesi: Ulubatlı Hasan Bulvarı No:59 Kat:5 Osmangazi/Bursa Tel: Kartal Şubesi: Çınardere Mahallesi Akan Sokak No:5 Kat:3 Pendik/İstanbul Tel: Denizli Şubesi: Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi No:2 K:1 Merkez Efendi / Denizli Tel: Samsun Şubesi: Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 36 İlkadım /Samsun Tel: ORTAKLIK YAPISI Şirket in tescil edilmiş sermayesi beheri nominal 1 tam TL değerinde adet hisseden oluşmaktadır. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nun tarihi itibariyle ortaklık yapısı: 31 Aralık 2016 Ortaklık payı Tutar (TL) (%) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş ,99 Diğer , ,00 Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Hüseyin Faik Açıkalın Niccolò Ubertalli Feza Tan Nurgün Eyüboğlu Massimo Francese Tanju Fatih Torun : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Üye : Üye : Üye : Üye-Genel Müdür Denetim Komitesi Abdullah Geçer Nurgün Eyüboğlu Hüseyin Faik Açıkalın - Yönetim Kurulu Başkanı 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank ta Uzman Yardımcısı (Management Trainee) olarak başlayan Faik Açıkalın, 1992 ve 1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü gibi ceşitli görevler üstlendi yılı Mayıs ayında Dışbank ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınmasıyla Fortisbank ta) Genel Müdür Yardımcısı olarak goreve başlayan Açıkalın, kısa bir sure sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Aralık 2000 de bankada Genel Müdür ve Murahhas Üye (CEO) olarak gorevlendirilen Açıkalın, Dışbank ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank CEO su olarak görevine devam etti ve aynı zamanda Fortis in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı. Ekim 2007 de Fortisbank taki görevinden 8 ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO su oldu. Açıkalın, Nisan 2009 da Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2009 dan itibaren Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir. Açıkalın, 31 Temmuz 2009 da Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış, 24 Mart 2010 tarihinde ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Niccolò Ubertalli - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Niccolò Ubertalli Politecnico di Torino (Turin, İtalya) Üniversitesi Malzeme Mühendislik bölümünden 1996 yılında mezun olduktan sonra, Vanderbill Üniversitesi (Tennessee, ABD) Owen İşletme okulunda 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ubertalli, Yüksek Lisans sırasında aynı zamanda Teksid Alüminyum Dökümhanesinde Program Yöneticisi ve Proses mühendisi olarak çalışmıştır. Ubertalli, 2000 yılında Milano ya (İtalya) taşınarak 2002 yılına kadar Mckinsey de kıdemli olarak görev yapmıştır yılları arasında, Unicredit Clarima da müşteri ilişkileri bölümünde Direktör, yılları arasında ise dünyanın en büyük kredi hacmine sahip olan ve Bank of America tarafından satın alınan MBNA firmasında (ABD ve İngiltere) Birinci Başkan Vekili olarak çalışmıştır yılında Bulgaristan a taşınan Ubertalli, 2009 yılına kadar UniCredit Tüketici Finansmanı nda yönetim kurulu başkanı ve murahhas üye olarak görev yapmıştır yılında İtalya ya geri dönen Ubertalli, UniCredit SpA de arası Grup CEO suiçin personel şefi, yıllarında ise Tüketici Finansmanı Başkanı olarak çalışmıştır. Ubertalli, 2012 yılında Romanya ya taşınarak UniCredit Triac Bankası nda Şubat 2015 tarihine kadar Genel Müdür vekili olarak görev yapmıştır. Bu dönem içerisinde aynı zamanda Pioneer Investments Yönetim Kurulu Üyesi, UniCredit Triac İcra Kurulu Üyesi, UniCredit Bulgaristan Tüketici Finansmanı Yönetim Kurulu Üyesi, UniCredit Romanya Tüketici Kredileri Yönetim Kurulu Üyesi ve Romanya Ergo asigurari de Vita S.A de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Niccolò Ubertalli Şubat 2015 tarihi itibariyle Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Feza Tan - Üye Feza Tan, lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden almış ve iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de Kurumsal ve Ticari Kredilerde Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Tan, aynı bölümde yılları arasında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır yılında Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grup Başkanı olarak atanan Tan, Şubat 2009 da Kurumsal ve Ticari Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaya başlamıştır. 4 Şubat 2013 tarihi itibariyle Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir. Feza Tan ayrıca bu tarihten itibaren Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı nda Yönetim Kurulu Üyesi dir. Nurgün Eyüboğlu - Üye Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nden 1991 yılında mezun olan Nurgün Eyüboğlu, bankacılık kariyerine 1993 yılında Koçbank ta başlamıştır. Burada çeşitli görevlerde bulunmuş olan Eyüboğlu, son olarak Kurumsal Bankacılık Grup Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de Kurumsal Bankacılık ve Çok Uluslu Firmalar Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Şubat 2009 tarihinde 9 Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü görevine, Mart 2009 tarihinde ise aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Şubat 2013 itibariyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Nurgün Eyüboğlu Mart 2015 itibariyle Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. da Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Massimo Francese Üye Massimo Francese Milano da (İtalya) 1990 yılında Cattolica del Sacro Cuore Üniversitesi, Ekonomi & Ticaret Bölümü nden mezun olmuştur yılında Credito Italiano bankasında Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak göreve başladı ve sonrasında aynı kurumda Organizasyon, Teftiş, Planlama ve Kontrol gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanmıştır yılında Unicredit, Grup Planlama Başkanı olmuştur yılları arasında kariyerine Unicredit Family Financing Bank S.p.A da Finans Başkanı (CFO) olarak devam etmiştir. Kasım 2010 dan 2012 yılı başlarına kadar Unicredit S.p.A Tüketici Finansmanı Bölümü nde, Değerleme Yönetimi ve Planlama Başkanlığı nda bulunmuştur. Bunu takiben, 2012 yılında Sofya da (Bulgaristan) Unicredit Consumer Financing EAD de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu görevini, Şubat 2016 sonuna değin sürdürmüştür. Mr. Francese, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası A.S. Finansal Planlama ve Mali İşler den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Tanju Fatih Torun- Üye-Genel Müdür Tanju Fatih Torun 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olmuş, iş hayatına 1989 da Yapı Kredi Bankası nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır yılları arasında Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev yapan Torun, yılları arasında sırasıyla Ulus / Perakende, Ostim / Ticari ve Fuar / Kurumsal Şubelerinde Şube Müdürü olarak çalışmış, 2007 yılında Güneşli Kurumsal Merkezi Şubesi nde Kurumsal Bankacılık Merkezi Yöneticisi olarak kariyerine devam etmiştir yılında Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ya Satış Grubu Başkanı olarak atanan Torun, yılları arasında aynı şirkette Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır yılında Yapı Kredi Bankası, Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı olarak görevlendirilen Tanju Fatih Torun, Nisan 2016 itibari ile Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ya Genel Müdür olarak atanmıştır. Torun aynı zamanda Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim Kurulu Üyesidir. 10 ÜST YÖNETİM Genel Müdür Tanju Fatih Torun (*) Genel Müdür Yardımcıları Serkan Keskin Mali İşler ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Şirin Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Saliha Pınar Çavdar Kredi Tahsis ve Risk İzleme den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (*) Yönetim Kurulu Üyeleri arasında özgeçmiş bilgileri verilmiştir. Serkan Keskin Genel Müdür Yardımcısı Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü nden 2000 yılında mezun olan Serkan Keskin, kariyerine aynı yılın Eylül ayında PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim Şirketi nde başlamıştır. Temmuz 2003 tarihinde Denetim Asistanlığı görevinden ayrılmış, Ocak Haziran 2004 tarihleri arasında Sanat ve Marka Org. Hiz. A.Ş. de Mali işler Sorumlusu, Temmuz 2004 Mayıs 2005 tarihleri arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. de Uzman, Mayıs 2005 Nisan 2006 tarihleri arasında Pars McCann Erickson da Finansal Kontrolör görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 da Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesine katılmış olup, sırasıyla Konsolidasyon Yöneticisi, Konsolidasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı ve Finansal Raporlama Direktörü görevlerini almıştır. Mayıs 2012 tarihinde Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. şirketinde Finansal Planlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevine başlamış ve halen devam etmektedir. Burcu Şirin - Genel Müdür Yardımcısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Burcu Şirin, kariyerine aynı yıl Pamuk Leasing de başlamıştır. Burada Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldıktan sonra, yılları arasında EFG Leasing de Bölüm Başkanı olarak görev almıştır. 1 Ekim 2009 tarihinde Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. şirketinde Satıcı Satış Kanalı ve Uluslararası Leasing Müdürü olarak göreve başlamış ve 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Yapı Kredi Finansal Kiralama Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı na atanmış ve halen Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Saliha Pınar Çavdar - Genel Müdür Yardımcısı 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümlerin nden mezun olan Saliha Pınar Çavdar, bankacılık kariyerine 1995 yılında Koçbank A.Ş. de başlamıştır yılında 11 Koçbank taki Kurumsal Krediler Tahsis Yöneticiliği görevinden ayrılmış olup, Unicredit Italiano SpA ya Kurumsal Krediler Tahsis Danışmanı olarak başlamıştır yılında buradaki görevinden ayrılmış ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de, Ağustos 2013 tarihine kadar Kurumsal ve Ticari Krediler İzle
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x