Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VY_32_INOVACE_Fi_III_23 Název Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace, OSN Název projektu: OP VK 1.4.72038519 Registrační.

Category:

Education

Publish on:

Views: 11 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
 Co znamená zkratka OSN?  Proč se země světa sdružují do různých seskupení?  Víš v jakých politických, vojenských nebo hospodářských seskupeních je ČR členem?
Transcript
 • 1 VY_32_INOVACE_Fi_III_23 Název Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace, OSN Název projektu: OP VK 1.4.72038519 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2952 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Autor materiálu: Petr Fiala
 • 2
 • 3  Co znamená zkratka OSN?  Proč se země světa sdružují do různých seskupení?  Víš v jakých politických, vojenských nebo hospodářských seskupeních je ČR členem?
 • 4  Státy mají potřebu se sdružovat do větších seskupení, aby mohli lépe hájit své hospodářské zájmy, posílily svůj politický systém, aby mohli zajistit bezpečnost na svém území.  V současnosti existuje několik set mezinárodních organizací.
 • 5  Představíme si 6 nejznámějších z nich.
 • 6  1. Organizace spojených národů (OSN), anglicky United Nations Organization (UNO).  nejvýznamnější organizace  mezinárodní organizace  členy téměř všechny nezávislé státy světa  192 členů (duben 2009)  založeno r. 1945  usiluje o ochranu zájmů svých členů  urovnávají válečné konflikty  vrcholným orgánem je Rada bezpečnosti OSN
 • 7  vlajka OSNvlajka OSN  sídlo OSN v New Yorkusídlo OSN v New Yorku
 • 8  2.Evropská unie (EU)  významné hospodářsko-politické seskupení  vznikla v roce 1993  sdružuje 27 evropských států  vlajka EUvlajka EU  mapa zemí EUmapa zemí EU
 • 9  3.Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)  sdružení většiny vyspělých zemí světa  mimo evropské země sem patří USA, Kanada, Japonsko, Austrálie a Turecko  znak OECD znak OECD
 • 10  4.G 7  seskupení sedmi průmyslově nejvyspělejších světových velmocí  v poslední době je do této skupiny zařazováno i Rusko (G 8)(G 8)
 • 11  5. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)  Poznáš některé země patřící do tohoto seskupení?  Země OPEC Země OPEC
 • 12  6. Severoatlantická aliance (NATO)Severoatlantická aliance  potřeba společné obrany před vojenskou hrozbou  28 členů
 • 13  Zápis do sešitu  Státy se sdružují do větších seskupení, aby mohli lépe hájit své hospodářské zájmy, aby mohli zajistit bezpečnost na svém území.  Organizace spojených národů – OSN, členy jsou téměř všechny státy světa, usiluje o ochranu svých členů, urovnává válečné konflikty (sídlo v New Yorku).  Evropská unie – EU, sdružuje 27 evropských států, hospodářsko – politické seskupení.  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – OECD, sdružení většiny vyspělých zemí světa.  Organizace zemí vyvážejících ropu – OPEC, členy jako Saudská Arábie, Irák, Venezuela.  G 8, sedm průmyslově nejvyspělejších světových velmocí a Rusko  Severoatlantická aliance – NATO, potřeba obrany před vojenskou hrozbou
 • 14  Datum vytvoření: 9. 4. 2012  Předmět: zeměpis  Ročník: devátý  Anotace: po ověření prezentace se žáci seznámí s novou látkou.  Zdroj: Chalupa, P., Demek, j., Rux, J.: Zeměpis 8 pro ZŠ – Lidé a hospodářství. SPN, Praha 2009
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x