Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vrije Enschedese Dart Competitie (VEDC)

Category:

Research

Publish on:

Views: 94 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Statuten en reglementen Vrije Enschedese Dart Competitie (VEDC) Inhoud: 1. De vereniging 1. Het bestuur 2. Spelende leden 3. Buitengewone leden 4. De commissies 5. De ALV 2. Wedstrijdreglement wintercompetitie
Transcript
Statuten en reglementen Vrije Enschedese Dart Competitie (VEDC) Inhoud: 1. De vereniging 1. Het bestuur 2. Spelende leden 3. Buitengewone leden 4. De commissies 5. De ALV 2. Wedstrijdreglement wintercompetitie a) Indeling en speelschema b) De teams en spelers c) De locaties en banen d) Speelavond e) De volgorde van de wedstrijd f) Spelformat g) De wedstrijdformulier en uitslagverwerking h) Claims, strafpunten en uitsluiting van de competitie i) Eindstanden, promotie- en degradatie 3. Wedstrijdreglement bekercompetitie a) Reglement b) Indeling en speelschema c) Spelformat d) Wedstrijdformulier en uitslagverwerking 4. Uitstellen van wedstrijden 5. De dartbanen 6. De scores 7. Overige bepalingen 8. De website en teambeheer Statuten en wedstrijdreglement VEDC 1 Augustus 2012 Hoofdstuk 1, Deel 1 : De vereniging, het bestuur Art De vereniging draagt de naam V.E.D.C., hetgeen de afkorting is van Vrije Enschedese Dart Competitie. De V.E.D.C. is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De zetel van de V.E.D.C. is te Enschede met als thuisbasis Café De Doedelzak, Alleeweg 38, 7521 VK Enschede. Art Het doel van de vereniging is om een dartcompetitie te organiseren binnen de gemeente Enschede. De V.E.D.C. organiseert een wintercompetitie, een bekercompetitie en een zomercompetitie. Voor de zomercompetitie is een commissie ingesteld. Zie hiervoor Hoofdstuk 1, Deel 4. De wintercompetitie duurt van september t/m mei van het daarop volgende jaar. Tijdens de wintercompetitie wordt een aantal speeldata aangewezen voor de bekercompetitie. De zomercompetitie duurt van mei t/m augustus. Indien er onder auspiciën van de V.E.D.C. andere wedstrijden georganiseerd worden, dan zal daarvan informatie worden verstrekt middels de website en correspondentie aan de teamcaptains en locaties. Alle locaties waar deze wedstrijden gehouden worden, dienen zich te bevinden binnen de gemeente Enschede. Spelers of teams mogen ook van buiten deze gemeente komen, mits hun speellocatie wel aan de eisen zoals hierboven omschreven voldoet. Art De V.E.D.C. wordt geleid door een bestuur bestaande uit 7 meerderjarige leden die zich voor een periode van 3 jaar verplichten tot het uitvoeren van de bepaalde functie. De voorzitter en vice-voorzitter zullen in 1 e instantie voor respectievelijk 4 en 5 jaar de functie bekleden, zodat deze functies nooit gelijktijdig vacant zullen zijn. Na de eerste periode geldt hiervoor eveneens een 3-jarige termijn. De functie van competitie-leider en 1 e secretaris zal ook in 1 e instantie voor 4 aangegaan worden. Na de eerste periode geldt hiervoor dan eveneens een 3-jarige termijn voor gelden, zodat deze niet de termijn van de 2 e competitie-leider en de 2 e secretaris overlapt. Jaarlijks zal er een A.L.V. gehouden worden, waarbij bestuursleden gekozen kunnen worden. Voorafgaand aan de A.L.V. zal kenbaar worden gemaakt welke bestuursleden zich herkiesbaar stellen of welke functies vacant zijn geworden. Meer informatie over de A.L.V. in Hoofdstuk 1, deel 6. Art De leden van de V.E.D.C. zijn alle personen die de contributie hebben voldaan. Dit zijn de spelende leden van de V.E.D.C. Daarnaast zijn er ook buitengewone (niet spelende) leden van de V.E.D.C. Art Van alle leden van de V.E.D.C. alsmede de bestuursleden wordt geacht, dat zij de reglementen zullen naleven. Niet naleven van de reglementen zal leiden tot het treffen van sancties. Art Het bestuur van de V.E.D.C. bestaat volledig uit vrijwilligers. Geen van hen ontvangt voor deelname aan het bestuur een vergoeding. Slechts kleine uitgaven die in het belang van de V.E.D.C. verricht zijn zullen vergoed worden, nadat het bestuur hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor grote uitgaven (hoger dan een bedrag van 50,--) dient vooraf binnen het bestuur toestemming gegeven te worden. Art Er zal controle op het financiële beleid van de V.E.D.C. worden uitgevoerd door een kascommissie. Meer informatie over de kascommissie in Hoofdstuk 1, Deel 4. Art De V.E.D.C. heeft de volledige statuten en het wedstrijdreglement gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Art Indien er sprake is van ontbinding van de vereniging, zal het eventuele batig saldo ten goede komen aan een nog nader te bepalen doel. Dit doel zal tijdens de laatste bestuursvergadering van de V.E.D.C. gekozen worden. Statuten en wedstrijdreglement VEDC 2 Augustus 2012 Hoofdstuk 1, Deel 2: Het Lidmaatschap van spelende leden. Art Art Art Art Art Art Art Art Art Van ieder team wordt door de captain(s) vóór het begin van de competitie een volledig en naar waarheid ingevuld inschrijfformulier bij de ledenadministratie ingeleverd. Teams dienen zich elk seizoen opnieuw in te schrijven. Bij inschrijving van nieuwe leden moet tevens een pasfoto (eveneens fysiek of digitaal) ingeleverd worden. De digitale inschrijving via de website komt rechtstreeks bij de ledenadministratie. Het geprinte en ingevulde formulier kan ingeleverd worden op de inschrijvavond(en) op de door het bestuur vastgestelde dag of dagen, kan per post toegezonden worden, danwel op een onderling afgesproken moment ingeleverd worden. De contributie bedraagt 15,00 per speler/ster per seizoen. Nieuwe leden die starten in de 2 e seizoenshelft betalen de helft, oftewel 7,50. Na inschrijving en betaling van de contributie is het lidmaatschap bindend. Indien een lid het verzoek om beëindiging indient, zal er geen sprake zijn van restitutie van de contributie. Een team of lid kan alleen ingeschreven worden, als de eventuele contributie achterstand(-en) betaald is/zijn. Teams mogen alleen spelen met speelgerechtigde spelers. Alle speelgerechtigde spelers staan vermeld op de teampas die alle captains krijgen, ook na het inschrijven van een nieuw lid. Desgewenst mag de captain van de tegenpartij om het tonen van de teampas vragen. Speelgerechtigde spelers/sters zijn spelers die in het bezit zijn van een geldige V.E.D.C. spelerspas. Indien tussen het moment van inschrijven en het deelnemen aan de 1e wedstrijd te weinig tijd zit om de spelerspas gereed te hebben, dan geldt een voorlopig bewijs van inschrijving. Een spelerspas wordt alleen verstrekt als de contributie op een dusdanige wijze betaald is, dat de penningmeester en/of teamcaptain dit kan aantonen (b.v bankafschrift of contant aan de penningmeester). Bij contante betaling zal de penningmeester een kasontvangstbewijs uitschrijven, welke als bewijs van inschrijving geldt en derhalve door de teamcaptain zorgvuldig bewaard dient te worden. Leden dienen bij inschrijving 16 jaar of ouder te zijn. Er wordt geen spelerspas verstrekt bij gebrek aan gegevens, noch als het beoogde lid nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Is dit het geval tijdens het lopende seizoen, dan kan deze speler een zich alvast aanmelden als lid en zal hij/zij vanaf zijn/haar geboortedag speelgerechtigd zijn. Art Een lid dat niet aan Art en Art voldoet zal in de administratie als niet speelgerechtigde speler worden gevoerd en pas speelgerechtigd zijn als aan de voorwaarden wordt voldaan. Art Wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de spelers moeten schriftelijk binnen 2 weken aan de V.E.D.C. ledenadministratie worden doorgegeven met inbegrip van de oude gegevens. Art Bij verlies, diefstal of wijziging tijdens de competitie en/of beschadiging van de spelerspas wordt 5,-- in rekening gebracht, voor het verstrekken van een nieuwe pas. Art Mocht er sprake zijn van pasvervalsing kan het bestuur beslissen dat de desbetreffende speler/ster of team uit de competitie wordt genomen. Art Uitschrijven van een speler tijdens de competitie, dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie en te zijn ondertekend door de desbetreffende speler en de captain van het team. Bij het uitschrijven dient de spelerspas aan de ledenadministratie overhandigd te worden. Art Overgang van speler/ster tijdens de competitie naar een ander team kan alleen tot aan de laatste 6 speelronden van de competitie. Een speler/ster kan maximaal 1 maal per seizoen wisselen van team. Iedere speler/ster is alleen ingeschreven voor zijn/haar team. Invallen tijdens de competitie bij een ander team is niet mogelijk. Art Teams mogen niet van teamnaam wisselen, behalve in gevallen van overmacht. Het team dient daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het bestuur van de VEDC. Art Wanneer een team uiteen valt (normaal gesproken tussen 2 seizoenen), blijft het team bij de meerderheid van de overgebleven spelers. Bij twee gelijke delen heeft het deel van de captain de eerste rechten (licentie). Is er onenigheid over deze licentie, dan zal het bestuur van de VEDC beide partijen aanhoren en daarna een beslissing nemen. Art Ieder team dat zich inschrijft voor de competitie is speelplichtig. Een team kan zich alleen terugtrekken door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Het verzoek dient onderbouwd te zijn met goede argumenten. Wanneer het bestuur van de VEDC van mening is dat de argumenten onvoldoende zijn, kan het besluiten het verzoek niet te honoreren. Wanneer een team in gebreke blijft doordat men niet speelt, zullen alle teamleden geschorst worden voor de periode van 1 jaar. Teamleden kunnen schriftelijk bezwaar tegen deze schorsing indienen bij het bestuur van de VEDC. Art Bij inschrijving wordt aan een teamcaptain, een recente versie van de statuten en reglementen uitgereikt. Een ieder spelend onder auspiciën van de V.E.D.C. dient zich aan dit reglement te houden. Art Het bestuur van de V.E.D.C. kan aan de inschrijving van teams voorwaarden verbinden, in het bijzonder ten aanzien van teamnaam en speelgelegenheid. Tegen gestelde voorwaarden kan bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van de V.E.D.C. Statuten en wedstrijdreglement VEDC 3 Augustus 2012 Hoofdstuk 1, Deel 3: Het Lidmaatschap van buitengewone leden. Art Art Art Art Naast spelende leden kent de V.E.D.C. ook buitengewone leden. Binnen de buitengewone leden wordt onderscheid gemaakt tussen buitengewone leden met of zonder stemrecht. Buitengewone leden kunnen personen zijn die op eigen initiatief lid worden van de V.E.D.C., daarvoor de geldende contributie van 15,-- betalen, maar niet speelgerechtigd zijn, aangezien zij niet behoren tot een deelnemend team. Deze buitengewone leden hebben stemrecht op de ALV. Daarnaast kunnen dit ook spelers zijn die zich in eerste instantie ingeschreven hebben voor de V.E.D.C., maar hun lidmaatschap tijdens of voorafgaande aan de competitie intrekken. Deze buitengewone leden hebben geen stemrecht op de ALV. Daarnaast wordt van elke speellocatie 1 persoon als buitengewoon lid van de V.E.D.C. beschouwt. Dit is in de regel de contactpersoon voor deze locatie, die ook als zodanig is opgenomen in de ledenadministratie van de V.E.D.C. en de hiervoor bestemde correspondentie ontvangt. Dit kan ook de captain van een team zijn, maar dit kan ook een externe contactpersoon zijn Het lidmaatschap van deze externe contactpersonen is gratis. Deze externe contactpersonen hebben geen stemrecht op de A.L.V. en kunnen zich ook niet beschikbaar stellen voor functies (bestuur, commissies en dergelijke). Bij wijziging van contactpersoon dient dit terstond te worden doorgegeven aan de secretaris en/of ledenadministratie van de V.E.D.C. Ook kent de V.E.D.C. buitengewone leden zoals sponsoren, donateurs en dergelijke. Deze buitengewone leden hebben geen stemrecht tijdens de ALV. Statuten en wedstrijdreglement VEDC 4 Augustus 2012 Hoofdstuk 1, Deel 4: Commissies. Art Binnen de V.E.D.C. zijn een aantal commissies actief. In elke commissie dient minimaal 1 lid van het bestuur zitting te hebben. De commissies dienen over een oneven aantal leden te beschikken vanwege eventuele stemmingen. Indien een lid afscheid neemt van een commissie dient zo snel mogelijk een vervanger aangesteld te worden. Deze commissies mogen zelfstandig handelen, doch dienen wel verantwoording af te leggen aan het bestuur van de V.E.D.C. Voor uitgaven dienen de commissies vooraf toestemming te vragen aan het bestuur. Art De commissie zomercompetitie : De commissie zomercompetitie bestaat uit 3 bestuursleden van de V.E.D.C. Deze commissie handelt volkomen zelfstandig, zowel organisatorisch als financieel. Art De activiteitencommissie : Het doel van de activiteitencommissie (afgekort ac) is het ontlasten van het bestuur van de V.E.D.C. door het organiseren van evenementen. Ook zal de ac de promotie van de V.E.D.C. en het darten in Enschede voor haar rekening nemen. Tot slot zal de ac zich bezig houden met de werving van nieuwe teams en nieuwe leden. Ook de organisatie rondom de bekerfinale en het kampioenschap van Enschede ligt in de handen van de ac. Art De kascommissie : De kascommissie controleert jaarlijks het financiële beleid van de V.E.D.C. Tijdens de eerste A.L.V. kunnen 4 gegadigden zich hiervoor melden bij de secretaris. Van de 4 gegadigden zullen de nummers 1 t/m 3 voor respectievelijk 1, 2 of 3 jaar lid zijn van de kascommissie. Nummer 4 is reserve en zal de plaats van het eerstvolgende aftredende lid van de kascommissie innemen. Na het 1 e seizoen zal elke nieuwe lid van de kascommissie zich beschikbaar stellen voor een periode van 4 jaar, te beginnen als reserve. De leden van de kascommissie moeten bij voorkeur uit verschillende verenigingen komen. Art De tuchtcommissie en baancommissie : Binnen de V.E.D.C. is geen specifieke tuchtcommissie of baancommissie. Deze zaken zullen algemeen door de bestuursleden behandeld worden. Art Overige commissies : Indien een nieuwe commissie nodig blijkt, dan zal het bestuur van de V.E.D.C. deze installeren en op de eerstvolgende A.L.V. de leden hierover informeren. Statuten en wedstrijdreglement VEDC 5 Augustus 2012 Hoofdstuk 1, Deel 5: Algemene Leden Vergadering (A.L.V). Art Art Art Art Art Art Art Art De datum waarop een A.L.V gehouden wordt, dient tenminste 14 dagen voor deze A.L.V. aan de leden bekend gemaakt te worden. Dit gebeurt middels een brief en/of aan alle leden/speellocaties. De agenda voor een A.L.V wordt tenminste 7 dagen van tevoren opgesteld en ligt ter inzage op het secretariaat. Voorstellen om een bepaald punt op de agenda te plaatsen, dienen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de A.L.V schriftelijk bij het secretariaat bekend te zijn. Deze voorstellen dienen minimaal door drie (3) leden ondertekend te zijn. Besluiten worden in de A.L.V genomen met meerderheid van stemmen en zijn alleen geldig indien tenminste de helft van het bestuur aanwezig is. De A.L.V is bevoegd een zo nauwkeurig mogelijk omschreven deel van haar bevoegdheid of die van het bestuur over te dragen aan een speciale commissie die door de A.L.V wordt benoemd en aan de A.L.V verantwoording schuldig is. De voorzitter van het bestuur is tevens de voorzitter van de A.L.V en is belast met de leiding van de werkzaamheden en het handhaven van de orde tijdens de A.L.V. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter of secretaris deze functie waar. Bij aanvang van de vergadering laat de secretaris een presentielijst rondgaan, waarop een ieder lid zijn of haar naam en handtekening dient te plaatsen. Ieder lid dat later op de vergadering aanwezig is, kan alleen stemmen over een bepaald onderwerp, indien hij of zij voor aanvang van de behandeling van dat punt zijn of haar handtekening op de lijst heeft gezet. Uitzonderingen zijn de buitengewone leden zonder stemrecht. Zie Hoofdstuk 1, deel 3. De voorzitter heeft het recht een punt van de agenda te schrappen tenzij de meerderheid van de vergadering zich hiertegen bij motie van orde verzet. Art De orde van de A.L.V is: 1. Opening, 2. Notulen vorige vergadering, 3. Ingekomen stukken, 4. Uitgaande stukken, 5. Mededelingen bestuur, 6. Agenda, 7. Rondvraag, 8. Sluiting. Art Motie van wantrouwen of vertrouwen in het bestuursbeleid, alsmede moties van orden worden onmiddellijk in behandeling genomen. Deze dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter en door drie (3) leden te zijn ondertekend. Art Andere moties dan bedoeld in Art kunnen slechts in behandeling worden genomen voor zover zij in verband staan met de op de agenda vermelde punten. Art Moties tegen amendementen kunnen staande op de vergadering worden ingediend. Art De voorzitter bepaalt de spreektijd en verleent het woord. Hij mag de spreker in de rede vallen, indien deze: A) van het onderwerp afwijkt, B) zich beledigend of insinuerend uitlaat, C) te lang spreekt. Hij heeft recht tot sluiting van een discussie, tenzij de meerderheid van de vergadering zich hiertegen bij motie van orde verzet. Hij heeft het recht bij verstoring van de orde, de orderverstoorder staande de vergadering te berispen, hem of haar te verzoeken de vergadering te verlaten, dan wel hem of haar uit de vergadering te verwijderen. Art De voorzitter bepaalt de duur van een eventuele schorsing of verdaging van de vergadering. Art In zaken die niet voorkomen op de agenda, kunnen geen beslissingen worden genomen. Art Stemgerechtigd in de A.L.V zijn alle gewone en buitengewone leden met stemrecht (zie Hoofdstuk 1, deel 3) van de V.E.D.C. Art Over zaken wordt op een van de onderstaande manieren gestemd: A) Mondeling, B) Schriftelijk; Indien één der stemgerechtigden dit verlangt. Art Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Art Bij een schriftelijke stemming zijn de stembriefjes ongeldig wanneer: A) deze niet duidelijk zijn ingevuld, B) deze blanco zijn, C) er meer op staat dan bepaald is door de voorzitter. Art Stemming bij schriftelijke machtiging is mogelijk door een stemgerechtigd lid, ieder stemgerechtigd lid mag slechts 1 machtiging hebben. Deze machtiging moet voor aanvang van de vergadering aan de secretaris overhandigd worden. Art Ieder stemgerechtigd lid kan slechts eenmaal stemmen en wel: voor, tegen of blanco. Art Ieder voorstel, motie of amendement wordt aangenomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, behalve wanneer de statuten of het huishoudelijk reglement een andere meerderheid voorschrijft. Art Bij staking van de stemming vindt herstemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit wenst. Art Zijn er met betrekking tot een agendapunt meerdere voorstellen en of amendementen, dan wordt eerst gestemd over het voorstel of amendement van de veste strekking. Bij verschil van mening beslist de voorzitter. Amendementen gaan voor voorstellen, tenzij praktische redenen zich hiertegen verzetten. Art Het bestuur heeft de mogelijkheid, in dringende zaken, de leden op korte termijn mee te laten beslissen zonder daarvoor een A.L.V. bijeen te hoeven roepen. Het bestuur moet dan in een schrijven een voorstel doen. Dit schrijven moet dan gericht zijn aan alle bij het bestuur bekend zijnde adressen van de leden. Het voorstel is aangenomen indien er binnen 14 dagen na verzending door niet meer dan 10 leden bezwaar is aangetekend. Bezwaar aantekenen kan d.m.v. een Statuten en wedstrijdreglement VEDC 6 Augustus 2012 bezwaarschrift ondertekend door tenminste 3 of meer leden naar het V.E.D.C. secretariaat te verzenden. Art Van elke locatie wordt verwacht dat zij minimaal één spelend lid als afgevaardigde sturen naar de A.L.V. Er is echter geen sprake van een opkomstplicht. Statuten en wedstrijdreglement VEDC 7 Augustus 2012 Hoofdstuk 2, Deel 1: Wedstrijdreglement wintercompetitie. a) Indeling en speelschema Art. 2.1.a)1 De competitieleiders maken een indeling per divisie met inachtneming van de promotie en degradatieregeling. Een divisie bestaat uit minimaal 12 teams en maximaal 14 teams en zij spelen een volledige competitie (1 x thuiswedstrijd en 1 x uitwedstrijd) tegen alle teams in hun divisie. Indien het aantal inschrijvingen het noodzakelijk maakt, kan een afwijkende indeling bepaald worden. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is de verdeling : 1 x Ere divisie 1 of 2 x 1e divisie Bij meerdere inschrijvingen (dus meer dan 42 teams) zal de verdeling opnieuw vastgesteld worden, waarbij er sprake is van een piramidale opbouw. De competitieleiders stellen de speeldata en de wedstrijdschema's vast, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met d
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x