Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VII. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 38 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI YÖS TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ, DİL BİLGİSİ VE GENEL KÜLTÜR TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS, GRAMMAR AND GENERAL KNOWLEDGE TEST
Transcript
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI YÖS TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ, DİL BİLGİSİ VE GENEL KÜLTÜR TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC LEARNING SKILLS, GRAMMAR AND GENERAL KNOWLEDGE TEST 20 Mayıs May 2017 ADAYIN/APPLICANT S ADI / NAME : SOYADI / SURNAME : Y.U. NUMARASI / FR NUMBER : SINAV SALON NO / EXAMINATION ROOM NO : Adınızı, soyadınızı, yabancı uyruk ve sınav salon numaralarınızı yukarıya yazınız. Write your name, surname, foreign resident and examination room numbers in the appropriate places above. GENEL AÇIKLAMA GENERAL INSTRUCTIONS I. Bu sınavdaki soruların nasıl cevaplanacağı, testlerin başında açıklanmıştır. Soruları cevaplamaya başlamadan önce bu açıklamaları dikkatle okuyunuz. II. Bu testlerdeki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. III. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez kalem veya dolma kalem kullanmayınız. IV. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. V. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. VI. Bu testler puanlanırken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız, kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. VII. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. I. The instructions for answering the questions appear at the beginning of the tests. Please read these carefully before beginning. II. In these tests there is only one correct answer for each question. If more than one alternative is marked, that answer will automatically be considered wrong. III. You should use a soft, black pencil to mark the answer sheet. Completely fill in the circle for the answer you have chosen, but make sure your mark does not go beyond the borders of the circle. Do not use any kind of pen. IV. Keep the answer sheet flat and do not fold it. Do not make any unnecessary marks on it. V. If you wish to change an answer, carefully erase it completely with a very soft eraser. Do not forget to mark your new answer VI. In the scoring of the tests, for every four incorrect answers, one correct answer will be deducted; the remainder will be the raw score. With this in mind, do not guess at the answers. However, in cases where you are sure that certain alternatives can be eliminated, you may want to choose what seems the likeliest of the remainders. VII. The other regulations concerning the administration of the tests will be found at the back of the booklet. TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ, DİL BİLGİSİ VE GENEL KÜLTÜR TESTİ THE BASIC LEARNING SKILLS, GRAMMAR AND GENERAL KNOWLEDGE TEST 1. Bu test sorularının bir kısmı sizin soyut düşünme gücünüzü, bir kısmı da dil bilgisi ve genel kültür bilginizi ölçmek için hazırlanmıştır. 1. Some part of this test is designed to measure your abstract reasoning, and the other part to measure your grammar and general knowledge. 2. Bu testte 80 soru vardır. 2. This test is comprised of 80 questions. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı işaretlerken soru kitapçığındaki soru numarası ile cevap kâğıdındaki cevap numarasının aynı olmasına dikkat ediniz. 3. The questions need not be answered in any special order, but make sure that the number on the answer sheet does indeed correspond to the number of the question you are working on in the test booklet. NOT ONDALIK KESİRLERİ GÖSTERMEK İÇİN TÜRKÇE METİNLERDE VİRGÜL, KULLANILIR. NOTE DECIMALS ARE INDICATED BY A COMMA, IN TURKISH. 1. 3. A 2 B 2 C 0? D E 2. 4. ? A 2 B 1 C 0 D 1 E 2 ? 9 A 6 B 9 C 12 D 15 E lim? A B D 0 E 6 C ? A 0 B 3 C 12 D 12 E 3 y Taralı bölgenin alanı kaç br 2 dir? A B C D 1 E y x f x Yukarıdaki şekle göre taralı alan A br 2 ise A? A B C D E D E C A B ABCD dikdörtgen 75, 6 ise ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu nedir? A B C 18 D E 20 Verilen şekil matrisinde soru işaretinin yerine hangi şekil gelir? A B C D E Bir küpün karşılıklı yüzlerindeki toplam nokta sayısı 7 olacak şekilde noktalar yerleştirilmiştir. Aşağıdaki açılımlardan hangisi bu küpe aittir? A B 36. C D E I. II. III.? Yukarıdaki terazilerin hepsi dengede olduğuna göre III. terazide soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A B C D E ? A B C D E I. II.? A B C D E 61. Türkiye Cumhuriyeti nin bayrağının üzerinde hangi sembol ya da semboller vardır? 63. A Ay Yıldız B Ay Güneş C Güneş Yıldız D Yıldız E Ay A:? B: Sisli Diyalogda boş bırakılan yere uygun olan ifade hangi seçenekte verilmiştir? A Bugün nereye gideceksin? B Hava sıcaklığı ne kadar? C Şemsiyen var mı? D Nasıl geleceksin? E Bugün hava nasıl? Uzay sınırı dünya yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yukarıda başlıyor. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? A Nasıl? B Kime? C Ne kadar? D Ne zaman? E Niçin? TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların yabancı uyruk numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Bu sınavda verilen cevaplama süresi Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Dil Bilgisi ve Genel Kültür testi için 120 dakikadır (2 saat). 3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır. 4. Sınav başladıktan sonra, cevaplama işlemini ilk 30 dakikadan sonra ve son 15 dakikadan önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı, soru kitapçığınızı ve 2017-YÖS Sınava Giriş Belgenizi salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm cevap kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının toplanmasını beklemelisiniz. 5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 6. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır. 7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk size aittir. Sınav sırasında cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin için son derece önemlidir. Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallarına uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, Süleyman Demirel Üniversitesi takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Cevap kâğıdınıza, size verilecek olan soru kitapçığının türünü işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaret konmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır. 10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, Y.U. numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 12. Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve YÖS Sınava Giriş Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. RULES TO BE FOLLOWED 1. It's strictly forbidden to bring cellular (mobile) phones into the examination hall. Also forbidden are any other kind of electronic or communications equipment (other than watches that only show time), weapons, explosive materials, scrap paper, notebooks, books, dictionaries and related instruments, slide-rules, compasses, protractors, rulers, and the like. If you do not comply with the rules, your name and application number will be taken, and your examination will be cancelled. 2. The time given to answer the items on the Basic Learning Skills, Grammar and General Knowledge Test are 120 minutes 2 h. 3. No candidate who has submitted his/her examination paper to a person in charge and leaves the examination hall, for any reason whatsoever, will be allowed to re-enter the hall. 4. After the examination starts, you will not be allowed to leave the examination during the first 30 minutes and the last 15 minutes of the examination. Except these time limits, you are allowed to leave the examination hall if you hand in your answer sheet, test booklet and 2017-YÖS Examination Entrance card to a person in charge. Otherwise, until you are told the time given for the test has ended, you must remain seated and wait until all the answer sheets and test booklets have been collected. 5. During the test, it is forbidden to ask questions of or talk to those persons in charge. It is also against the rules of the examination for people in charge to converse or whisper to any candidates. Similarly, it is forbidden ask another candidate for a pencil, eraser, or anything else. 6. During the examination, candidates are required to comply with all the directions given to them by the people in charge, who have the right to tell a candidate to change his/her seat. You must obey all instructions given to you. Otherwise, your name and application number will be taken, and your examination will be cancelled. 7. If during the test anyone is found cheating, trying to cheat, or helping someone else to cheat, his/her name and application number will be recorded, and his/her answer sheet will not be considered for evaluation. The people in charge are in no way required to warn candidates about cheating. This is the candidates' responsibility. During the examination, it is extremely important that you exercise extreme care in not letting your answer sheet be seen by another candidate. The distribution of candidates' answers to the questions will be analyzed by computer for indications of individual or widespread cheating. If this has occurred, the answers of those candidates will be cancelled partly or completely. Similarly, if reports of irregularities in an examination hall come to the attention of Süleyman Demirel University afterward, all the candidates who were present in that location will have their exam invalidated. 8. It is important to fill in the necessary areas on the answer sheet. You must use only a soft lead pencil for writing your name and other information or marking answers. No type of pen may be used. Mark your answers only on the answer sheet. Answers marked in the test booklet will be ignored. 9. Once the test booklets have been distributed, you should check to see that no pages are missing and all pages are readable. You should inform the people in charge immediately in such an event so that your test booklet can be changed. Check whether the letter printed at the top of each page in the test booklet is the same as the letter printed on the cover. If you realize such a disparity later in the exam, you should ask those in charge for a new test booklet that makes the type you have been working on up to that time. Remember to mark the letter of the booklet on your answer sheet; otherwise, your exam will be invalid, since it will not be possible to evaluate it. 10. Before you begin to answer the questions, you must write your name, surname, FR number, and examination hall number on the cover of your booklet. Following the examination, all test booklets are collected and inspected by SDU. If even one page of a test booklet is missing, the answer sheet will not be considered for evaluation. 11. You may use the blank spaces on the pages of the test booklet as scrap paper for writing or calculating purposes. 12. No one, including a person in charge, is allowed to smoke a cigarette, or other tobacco product during the examination. 13. It is strictly forbidden to make a record of your answers on any paper and take it out. 14. Remember to give in your test booklet, answer sheet and YÖS Examination Entrance card to the people in charge before you leave the examination hall.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x