Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VÄLKOMMEN! Winnet Sverige-dagar 2012 Women in net 29-30 mars 2012 Kungsbron Hotell, Stockholm.

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 3 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Flernivåstyrning EU Sammanhållningspolitiken, 2020-strategin, Östersjöstrategin Winnet Sverige Winnet 8 Nationella Strategin ( NUTS 1 ) Winnet Sverige Winnet 8 Strukturfondspartnerskap i 8 regioner ( NUTS 2 ) Winnet Sveriges medlemmar Winnet 8 Regionala utvecklings- och tillväxtprogram, RTP/ RUP/RUS ( NUTS 3 ) Samt lokala RUP/ RTP /RUS Winnet Sveriges medlemmar Quadruple Helix = partnerskap mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle t ex resurscentra för kvinnor
Transcript
 • 1 VÄLKOMMEN! Winnet Sverige-dagar 2012 Women in net www.winnet.se 29-30 mars 2012 Kungsbron Hotell, Stockholm
 • 2 ”Kvinnors deltagande för jämställd tillväxt” Women in net www.winnet.se
 • 3 Flernivåstyrning EU Sammanhållningspolitiken, 2020-strategin, Östersjöstrategin Winnet Sverige Winnet 8 Nationella Strategin ( NUTS 1 ) Winnet Sverige Winnet 8 Strukturfondspartnerskap i 8 regioner ( NUTS 2 ) Winnet Sveriges medlemmar Winnet 8 Regionala utvecklings- och tillväxtprogram, RTP/ RUP/RUS ( NUTS 3 ) Samt lokala RUP/ RTP /RUS Winnet Sveriges medlemmar Quadruple Helix = partnerskap mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle t ex resurscentra för kvinnor
 • 4 Women in net www.winnet.se
 • 5 Praktisk information Women in net www.winnet.se
 • 6 Statssekreterare Marita Ljung
 • 7 Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt
 • 8 Övergripande mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Mål med en jämställd regional tillväxt: Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Regeringens jämställdhetspolitiska mål
 • 9 Samband mellan tillväxt och jämställdhet: Handlingsplanen beskriver fyra samband där en förbättrad jämställdhet mellan könen kan skapa bättre förutsättningar för en ökad tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Jämställdhet, resursutnyttjande och entreprenörskap. Jämställdhet och demokrati. Jämställdhet och ökad innovation. Jämställdhet och attraktivitet.
 • 10 Åtgärder 1. Regionala handlingsplaner Uppdrag till aktörer med ansvar för regional tillväxt att utarbeta och genomföra handlingsplaner för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. 2. Förbättrad statistik En kartläggning på uppdrag av regeringen visar att det finns behov av att statistik uppdelat på kvinnor och män. Utvecklingsarbete har inletts för att möta dessa behov.
 • 11 Åtgärder 3. Uppdrag till Tillväxtverket att utgöra nationellt stöd Uppdrag till Tillväxtverket, i samverkan med SKL, att bistå med utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i länens arbete att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtverket får i uppdrag att samla och tillgängliggöra goda exempel, metoder, verktyg och arbetssätt. Tillväxtverket får i uppdrag att upphandla följeforskning för 2012-2014 för att följa upp och utvärdera resultaten de insatser som sker inom ramen handlingsplanen.
 • 12 Åtgärder 4. Fördelning av företagsstöd för kvinnor och män Uppdrag till Tillväxtverket i dialog med länen att utarbeta förslag på åtgärder som skapar förutsättningar för en mer jämställd fördelning av företagsstöd. Idag är fördelningen skev avseende kvinnor och män, där kvinnor genomgående är underrepresenterade.
 • 13 5. Inför nästa strukturfondsperiod Jämställdhet kommer att uppmärksammas särskilt och vara en viktig del i framtagandet av kommande program samt i projekt och insatser i hela programgenomförandet. 6. Regionala program för kommersiell service Tillväxtverket har i uppdrag att följa upp på vilket sätt jämställdhet finns med i länens regionala serviceprogram samt i de insatser som genomförs i programmen. Tillväxtanalys gör detsamma i utifrån uppdraget att utvärdera resultaten av de regionala serviceprogrammen. Åtgärder
 • 14 7. Tydliggöra ansvar och roller Regeringen avser att ytterligare (i styrdokument och dialog) tydliggöra att de aktörer som samordnar det regionala tillväxtarbetet är ansvariga för att jämställdhet är en viktig del i alla beslut, program och strategier som tas och genomförs i tillväxtarbetet. Länsstyrelsen, som ansvarar för genomförandet av hela jämställdhetspolitiken på regional nivå, har en viktig roll att bidra med kunskap och erfarenhet i arbetet. Åtgärder
 • 15 Monika Kväl Women in net www.winnet.se
 • 16 Winnet Sverige 2012 ”Kvinnors deltagande för jämställd tillväxt” Women in net www.winnet.se
 • 17 Verksamhetsbidrag Projektbidrag Organisationsbidrag Women in net www.winnet.se
 • 18 Organisationsbidraget Women in net www.winnet.se § 2 Föreningens ändamål Föreningen skall genom att stödja kvinnors regionala och lokala resurscentras/ nätverks verksamhet verka för: - att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk - att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället - att kvinnors och mäns insatser värderas lika Utdrag ur stadgar Winnet Sverige
 • 19 Women in net www.winnet.se Medlemsinformation Lobbying Påverkansarbete Varumärkesarbete Medlemsgrupp Medlemsreferensgrupp Medlemsaktiviter
 • 20 Verksamhetsbidraget Women in net www.winnet.se Målet med den statliga finansieringen till RC för kvinnor är att bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande Verksamhetsbidraget ska användas till att främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling
 • 21 Women in net www.winnet.se
 • 22 Kunskapsutveckling Women in net www.winnet.se synliggör kvinnors villkor och förutsättningar för deltagande i nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling samlar fakta och statistik inom forskningsområdet Genus inom samtliga insatsområden presenterar och rapporterar till politiker och beslutsfattare och andra aktörer med uppdrag inom samtliga insatsområden för påverkan och genomförande av policy och program
 • 23 Women in net www.winnet.se Förändra och påverka strukturer och implementera jämställdhet i processer, organisationer Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet Främja jämställda villkor för entreprenörskap Uppnå jämställt deltagande i arbetslivet Uppnå jämställda arbetslivsvillkor
 • 24 1. Entreprenörskap och innovativa miljöer Women in net www.winnet.se Delta i nationella och regionala aktiviteter Genomföra nationella aktiviteter Genomföra dialogseminarier kring resurscentras arbete inom programmet Främja kvinnors företagande Genomföra dialogseminarier kring kvinnors deltagande inom gröna näringar Genomföra symposium och fortsatt utveckla Winnet Center of Excellence
 • 25 2. Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Women in net www.winnet.se Inventera genomförda projekt, aktiviteter och utredningar Dokumentera i form av en rapport Producera metodhandbok i samarbete med arbetsmarknadens parter, branchorganisationer m fl Genomföra en nationell konferens där metodhandboken lanseras Delta vid nationella och regionala aktiviteter
 • 26 3. Tillgänglighet Women in net www.winnet.se Aktiv påverkan på den nationella digitala agendan Genomföra aktiviteter i samverkan med medlemmar och andra aktörer Delta i nationella och regionala aktiviteter för att säkra ett genusperspektiv och Utveckla arbetet med ett flaggskeppsprojekt i samarbete med Winnet Europe och inom ramen för Östersjöstrategin
 • 27 4. Strategiskt gränsskridande samarbete Women in net www.winnet.se Tillvarata och sprida Winnet 8 resultat för fortsatt påverkan på regional tillväxtpolitik Delta i aktiviteter inom Norden, Östersjöområdet och inom Winnet Europé Genomföra dialogseminarier för att främja projektsamarbete runt Östersjön Sprida den digitala engelska versionen av rc-handboken Utveckla en ”utbildning för utbildare” av verksamhetsledare
 • 28 5. Landsbygdsutveckling Women in net www.winnet.se Fortsatt uppföljning av ”Landsbygd på lika villkor” Delta i nationella och regionala aktiviteter Ta plats i landsbygdsnätverkets arbete Arrangera nationella och regionala aktiviteter
 • 29 Dessutom……. Women in net www.winnet.se Nationell Innovationskonferens ”Innovation på lika villkor” Nationell Arbetsmarknadskonferens Medverkan Landsbygdsriksdagen Goda exempel
 • 30 Bl a på gång……….. Women in net www.winnet.se Nationell konferens - arbetskraftsförsörjning, Norrbotten16 april 2012 Nationell Innovationskonferens, Kronobergs läntidig höst 2012 Konferens Arbetskraftsförsörjningjuni 2012 Uppfölj landsbygdskonferens,Skånemaj/juni 2012 Konferens kring Östersjöstrateginhöst 2012 Almedalsveckanjuli 2012 Landsbygdsriksdagen6-9 sept 2012 Winnet Center of Excellence – Symposium mitten juni 2012
 • 31 För mer information Women in net www.winnet.se Kontakta Winnet Sverige info@winnetsverige.se www.winnet.se
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x