Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı nın (IRENA) Statüsü*

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 98 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı nın (IRENA) Statüsü* Bu Statü nün Tarafları, sürdürülebilir kalkınma amacıyla yenilenebilir enerjinin yaygın olarak ve artan bir şekilde benimsenmesini ve kullanımını
Transcript
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı nın (IRENA) Statüsü* Bu Statü nün Tarafları, sürdürülebilir kalkınma amacıyla yenilenebilir enerjinin yaygın olarak ve artan bir şekilde benimsenmesini ve kullanımını teşvik etmeyi isteyerek, enerji güvenliği sorunlarının ve istikrarsız enerji fiyatlarının tedricen azaltılmasında ve ele alınmasında yenilenebilir enerjinin oldukça büyük fırsatlar sağlayacağına yönelik güçlü inançtan esinlenerek, yenilenebilir enerjinin atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun azaltılmasında büyük rol oynayabileceğine, böylelikle düşük karbon ekonomisine sürdürülebilir, güvenli ve yumuşak bir geçişe olanak sağlayarak iklim dengesinin sağlanmasına katkı sağlayacağına inanarak, yenilenebilir enerji teknolojilerinin sürdürülebilir ekonomik büyümenin harekete geçirilebilmesindeki ve istihdam yaratılabilmesindeki pozitif etkiyi arttırmasını isteyerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerjiye merkezi olmayan erişimin sağlamasında ve izole konumdaki uzak bölgeler ve adalar için enerjiye erişimde yenilenebilir enerjinin sağlayacağı büyük potansiyelden motive olarak, fosil yakıtların ve geleneksel biyokütlenin verimsiz kullanımının sağlık üzerinde olabilecek ciddi olumsuz etkilerinden endişe duyarak, enerji verimliliğinin arttırılmasıyla birlikte yenilenebilir enerjinin önümüzdeki on yıllarda küresel enerji ihtiyacında beklenen yüksek artışı büyük ölçüde karşılayabileceğine inanarak, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek üzere, mevcut örgütlerle yakın bir işbirliği tesis ederken Üyeleri arasında işbirliğine olanak sağlayacak olan yenilenebilir enerjiye yönelik bir uluslararası örgütün kurulması isteğini teyit ederek, aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır: *Bu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Statüsünün Türkçe olarak gayri resmi bir çevirisidir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından IRENA'ya verilmiştir ve dolayısıyla IRENA bu çevirinin içeriği, kalitesi ve doğruluğu hakkında herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Statünün yalnızca otantik metinleri yetkili olup, diğer tüm çevirilerin üstünde yer alacaktır. *This is an unofficial translation of the Statute of IRENA in Turkish. This document has been provided to IRENA by the Government of Turkey who bears responsibility for its content, quality and accuracy. Only the authentic texts of the Statute are authoritative and shall prevail over all unofficial translations. MADDE I 1 Ajansın Kuruluşu A. Bu Statünün Tarafları aşağıdaki koşul ve şartlara uygun olarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansını (bundan sonra Ajans olarak anılacaktır) kurarlar. B. Ajans, bütün üyelerinin eşitliği prensibi temelinde oluşturulmuştur ve faaliyetlerini icra ederken Üyelerinin egemenlik haklarına ve yetkilerine saygı gösterecektir. MADDE II Amaçlar Ajans tarafından her türlü yenilenebilir enerji kaynağının yaygınlaşması, benimsenmesi ve sürdürülebilir kullanımı: a) yenilenebilir enerji ve enerji verimliği çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımdan kaynaklanan ulusal ve yerel öncelikler ve faydalar, ve b) doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı sınırlayarak; başta tropik ormanlar olmak üzere ormanların yok olması, çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması yönündeki etkileri azaltarak çevrenin ve iklimin korunmasına, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasını içeren ekonomik büyüme ve sosyal uyumun sağlanmasına, enerji kaynaklarına erişim ve enerji arz güvenliğine, bölgesel gelişme ve nesillerarası sorumluluğa yönelik yenilenebilir enerjilerin katkısı dikkate alınarak desteklenecektir. MADDE III Tanımlar Bu Statüde sözü geçen yenilenebilir enerji terimi; yenilenebilir kaynaklardan sürdürülebilir şekilde elde edilen her türlü enerji şeklini kapsar. Bunlar: 1. biyoenerji; 2. jeotermal enerji; 3. hidrolik güç enerjisi; 4. gelgit, dalga ve okyanus termik enerjisi dahil olmak üzere okyanus enerjisi; 5. güneş enerjisi; ve 6. rüzgar enerjisidir. 2 MADDE IV Faaliyetler A. Ajans, yenilenebilir enerji teknolojileri için bir mükemmeliyet merkezi ve bir katalizör ve kolaylaştırıcı olarak, pratik uygulamalar ve politikalar için deneyim sağlayarak, yenilenebilir enerji ile ilgili her türlü konuda destek sunarak ve bilgi ve teknolojinin etkin bir şekilde geliştirilmesi ve transferi için ülkelere yardım ederek aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir: 1. Özellikle Üyelerinin faydasına yönelik olarak Ajans: a) Üyelerin politikaları üzerinde bir yükümlülük doğurmaksızın, politika araçları, teşvikler, yatırım mekanizmaları, iyi örnekler, mevcut teknolojiler, entegre sistemler, ekipman ve başarıbaşarısızlık faktörlerini içeren mevcut yenilenebilir enerji uygulamalarına yönelik analiz, gözlem ve sistematik çalışmalar yapacaktır, b) diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yenilenebilir enerji ve ilgili diğer alanlarda görüşme, tartışma ve irtibat kuracaktır; c) Üyelerine, istekleri üzerine, Üyelerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak ve yenilenebilir enerji politikaları üzerine uluslararası tartışmaları harekete geçirerek konu ile ilgili politika tavsiyelerinde bulunacak ve yardım edecektir; d) gerekli karşılıklı bağları kuracak şekilde üye ülkeler arasında konuya özgü bilginin ve teknoloji transferinin geliştirilmesini, yerel kapasite ve yeterliliğin gelişiminin desteklenmesini sağlayacaktır; e) Üyelerine eğitim dahil olmak üzere kapasite geliştirme imkanı sunacaktır; f) Üyelerinin talebi doğrultusunda yenilenebilir enerjinin finansmanına yönelik tavsiyede bulunacak ve ilgili finansal mekanizmaların uygulanmasını destekleyecektir; g) sosyo-ekonomik konuları içerecek şekilde ortak araştırma, geliştirme ve teknolojinin yayılımı faaliyetlerini teşvik edecektir, h) yenilenebilir enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası teknik standartların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik enformasyon sağlayacaktır. 2. Ayrıca Ajans, yenilenebilir enerjinin sunduğu potansiyele ve faydalara yönelik olarak kamuoyunun farkındalığını arttıracak ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecektir. B. Ajans, faaliyetlerinin etkinliği için: 1. Birleşmiş Milletlerin barışı ve uluslararası işbirliğini teşvik eden ilke ve amaçları doğrultusunda ve BM nin sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesine yönelik politikaları ile uyumlu bir şekilde faaliyet gösterir; 3 2. Gelişmekte olan ülkelerin, uzak ve izole bölgelerin ve adaların kendine özgü ihtiyaçlarını gözeterek, dünyanın her bölgesinde, Üyelerine en büyük faydayı sağlayacak şekilde faaliyetlerini yürütecek ve kaynaklarını amaçlarına yönelik olarak verimli kullanımının sağlanması suretiyle tahsis edecektir; 3. yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesini amaçlayan hükümetler ve mevcut diğer kurum ve kuruluşların, hâlihazırdaki faaliyetlerinden kaynaklanan mükerrer çalışmaları önlemek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla mevcut kurum ve kuruluşlarla yakın bir işbirliği oluşturacak ve karşılıklı fayda getiren ilişkiler kuracaktır. C. Ajans: 1. Üyelerine yıllık faaliyet raporunu sunacaktır; 2. Üyelerini verilen politika tavsiyelerine hakkında bilgilendirecektir; ve 3. Üyelerini bu alanda faaliyet gösteren mevcut uluslararası kuruluşların çalışmaları ve onlarla yapılan görüşme ve işbirliği hakkında bilgilendirecektir. MADDE V Çalışma Programı ve Projeler A. Ajans faaliyetlerini, Sekretaryanın hazırladığı, Konseyde ele alınan ve Kurulca kabul edilen yıllık faaliyet programı çerçevesinde yürütecektir. B. Ajans, çalışma programına ek olarak; Üyelerinin görüşünü aldıktan sonra (anlaşmazlık durumunda Kurul un onayından sonra) Üyeleri tarafından başlatılan ve finanse edilen projeleri, mali olmayan kaynaklarının elverişli olması halinde yürütebilir. MADDE VI Üyelik A. Üyelik, işbu Statü metninde yer alan amaç ve faaliyetlere uygun hareket etme yönünde irade ve istek gösterecek Birleşmiş Milletlere (BM) üye Devletlere ve bölgesel hükümetlerarası ekonomik bütünleşme kuruluşlarına açıktır. Ajansa üyeliğe ehil olabilmek için, bölgesel ekonomik bütünleşme kuruluşunun en azından birisi Ajansın üyesi olan egemen Devletler tarafından oluşturulması ve Ajansın amaçları çerçevesindeki en az bir konuya yönelik yetki aktarmış olması gerekmektedir. B. Bu tür Devletler ve bölgesel hükümetlerarası ekonomik bütünleşme kuruluşları: 1. işbu Statüyü imzalayarak ve onay belgesini tevdi ederek Ajansın asli üyesi olacaklardır; 2. Üyelik başvurularının onaylanmasından sonra katılım belgelerini tevdi edenler Ajansın diğer Üyeleri olurlar. Başvurunun Üyelere gönderilmesini takip eden üç ay içerisinde olumsuz bir 4 beyan yapılmaması durumunda Üyelik onaylanmış kabul edilir. Anlaşmazlık ortaya çıkması halinde, Kurul, Madde IX fıkra H bend 1 bir uyarınca başvuru hakkında karar verir. C. Herhangi bir bölgesel hükümetlerarası ekonomik bütünleşme kuruluşunun sözkonusu olması durumunda, kuruluş ve Üye Devletleri, işbu Statü çerçevesindeki yükümlülüklerinin hayata geçirilmesine yönelik ilgili sorumlulukları hakkında karar verirler. Kuruluş ve Üye Devletleri, oy kullanma hakları dahil olmak üzere, bu Statü çerçevesinde eşzamanlı olarak hak kullanmaya yetkili değillerdir. Yukarıda atıfta bulunulan kuruluşlar, işbu Statü de ele alınan meseleler bağlamında, yetkilerinin derecesini onay veya katılım belgelerinde beyan ederler. Bu kuruluşlar, yetkilerinin derecesi çerçevesinde herhangi bir ilintili değişiklik hakkında Depozitör Hükümeti bilgilendirirler. Yetkileri kapsamındaki meselelere ilişkin oylamaların ortaya çıkması durumunda, bölgesel hükümetlerarası ekonomik bütünleşme kuruluşları, işbu Ajansın Üyeleri de olan Üye Devletlerine ayrılan toplam oy sayısına eşit oy sayısıyla oy kullanırlar. A. Kurul, MADDE VII Gözlemciler 1. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren hükümetlerarası ve sivil toplum kuruluşlarına; 2. Statü yü henüz onaylamamış imzacılara; ve 3. Üyelik başvuruları Madde VI. fıkra B bend 2 çerçevesinde onaylanan üyelik başvuru sahiplerine gözlemci statüsünü tanıyabilir. B. Gözlemciler, Kurulun ve Kurulun yardımcı organlarının oturumlarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler. MADDE VIII Organlar A. Ajansın ana organları olarak: 1. Kurul 2. Konsey; ve 3. Sekretarya tesis edilmiştir. 5 B. Kurul ve Konsey, Kurul un onayı şartıyla, işbu Statü ye uygun olarak gerçekleştirecekleri görevlerin ifası için gerekli bulacakları yardımcı organları tesis edebilirler. MADDE IX Kurul A.1. Kurul, Ajansın en yüksek mertebedeki organıdır. 2. Kurul, Statü kapsamındaki herhangi bir meseleyi veya Statü gereği oluşturulan herhangi bir organın yetki ve fonksiyonlarını tartışabilir. 3. Herhangi böylesi bir mesele bağlamında Kurul: a) Herhangi böylesi bir organa tavsiyelerde bulunabilir ve bu organla ilgili karar verebilir; ve b) İstemleri üzerine, Ajans üyelerine tavsiyelerde bulunabilir. 4. Ayrıca Kurul; konuları Konseyin değerlendirmesine sunma yetkisine sahiptir ve Ajansın işlemesi ile ilgili herhangi bir konuda Konsey ve Sekretarya dan rapor talep eder. B. Kurul; Ajansın tüm Üyelerinden oluşur. Kurul, düzenli aralıklarla aksi karar verilmediği müddetçe yıllık olarak toplanır. C. Kurul; her bir Üye Ülkenin bir temsilcisinden oluşur. Vekiller ve danışmanlar bu temsilcilere eşlik ederler. Bir temsil heyetinin katılım maliyeti ilgili Üye Ülke tarafından karşılanır. D. Kurulun toplantı yeri, aksi belirtilmedikçe, Ajans merkezinde gerçekleşir. E. Her bir olağan oturum başlangıcında Kurul, adil coğrafi temsili göz önünde bulundurmak suretiyle bir Başkan ve gerekli diğer yetkilileri seçer. Bu kişiler, yeni Başkan ve diğer yetkililerin seçilecekleri bir sonraki olağan oturuma kadar görevde kalırlar. Kurul, içtüzüğünü işbu Statü ye uygun şekilde kabul eder. F. Madde VI fıkra C çerçevesinde Ajansın her Üyesinin Kurulda bir oy hakkı vardır. Kurul, usule ilişkin konularda kararları, hazır bulunan ve oy kullanan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Esasa yönelik meselelere ilişkin kararlar salonda hazır bulunan Üyeler tarafından oybirliği ile alınır. Oybirliği sağlanamadığı takdirde, iki Üyeden daha fazlasının itirazı bulunmaması ve Statü nün aksini belirtmemesi şartıyla oybirliğinin sağlandığı kabul edilir. Bir meselenin esasa dayalı olup olmadığı sorusunun ortaya çıkması durumunda, hazır bulunan Üyeler tarafından oybirliğiyle Kurulun aksine bir karar vermemesi, oybirliği sağlanamadığı takdirde ve iki Üyeden daha fazlasının itirazı bulunmaması neticesinde oybirliğinin sağlandığının kabul edilmesi halinde, sözkonusu mesele esasa dayalı bir konu olarak değerlendirilir. Ajansın Üyelerinin çoğunluğu Kurulun karar yeter sayısını oluşturur. G. Kurul, hazır bulunan Üyelerin oybirliğiyle: 1. Konsey üyelerini seçer; 6 2. Konsey tarafından sunulan Ajansın bütçe ve çalışma programını olağan oturumlarda kabul eder ve Ajansın bütçe ve çalışma programına ilişkin değişiklikler konusunda karar yetkisine sahiptir; 3. Ajansın mali politikalarının, mali kurallarının ve diğer mali meselelerinin denetlenmesine ilişkin kararları alır ve denetçiyi seçer; 4. Statüdeki değişiklikleri onaylar; 5. yardımcı organların tesisine karar verir ve yönergelerini onaylar; ve 6. Madde XVII, fıkra A ya uygun şekilde oy kullanımına izin konusunda karar verir. H. Kurul; salonda hazır bulunan Üyeler tarafından oybirliğiyle, oybirliği sağlanamadığı takdirde ise, iki Üyeden daha fazlasının itirazı bulunmaması halinde oybirliğinin sağlandığının kabul edilmesiyle; 1. gerektiği takdirde, üyelik başvuruları hakkında karar verir; 2. Konsey tarafından sunulacak olan Kurul ve Konseyin içtüzüklerini onaylar; 3. gerek yıllık gerek diğer raporları kabul eder; 4. işbu Statü kapsamındaki sorunlara, meselelere veya hususlara ilişkin anlaşmaların sonuçlandırılmasını onaylar; ve 5. ilave projeler konusunda Üyeleri arasında anlaşmazlık ortaya çıkması durumunda Madde V fıkra B uyarınca karar verir. I. Kurul; Ajansın merkezini ve Sekretarya nın Genel Direktörünü (bundan sonra Genel Direktör olarak anılacaktır) hazır bulunan Üyelerin oybirliğiyle veya oybirliği sağlanamadığı takdirde de, hazır bulunan ve oy kullanan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla belirler. J. Kurul; ilk oturumda, Hazırlık Komisyonu tarafından geliştirilen herhangi bir kararı, taslak anlaşmayı, hükmü ve ilkeyi Madde IX fıkra F den I ye yer alan hükümlerde her bir ilgili mesele için belirtilen oylama kurallarına uygun olarak değerlendirir ve gerektiğinde onaylar. Madde X Konsey A. Konsey, Kurul tarafından seçilecek, Ajans Üyelerinin en az on bir ve en çok yirmi bir temsilcisinden oluşur. On bir ve yirmi bir arasındaki tam temsilci sayısı, Konsey üyelerinin seçiminin başında, Ajans Üyelerinin sayısı temel alınarak hesaplanacak olan Ajans Üyelerinin üçte birine denk gelecek şekilde yuvarlanacak sayıya uygun olacaktır. Konsey üyeleri, Kurul içtüzüğünde belirtildiği şekilde, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin etkin iştiraki ile adil ve eşit coğrafi dağılımın elde edilmesi ve Konsey çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla dönüşümlü olarak seçilecektir. Konsey üyeleri iki yıl süre için seçilirler. 7 B. Konsey altı ayda bir toplanır ve Konsey aksi yönde bir karar almadığı takdirde Konsey toplantıları Ajans merkezinde gerçekleştirilir. C. Her bir Konsey toplantısının başında bir sonraki toplantıya kadar, Konsey üyeleri arasından bir Başkan ve gerekli olabilecek diğer yetkilileri seçer. Konsey, içtüzüğü detaylı bir şekilde oluşturma hakkına sahiptir. Konsey tarafından detaylı şekilde oluşturulan içtüzük onay için Kurula sunulmak zorundadır. D. Her bir Konsey üyesinin tek bir oyu vardır. Konsey, uygulanacak prosedürlerle ilgili hususlara ilişkin kararlarını üyeleri arasında salt çoğunluk ile alır. Esasa ilişkin kararlar ise, üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bir hususun esasa ait olup olmadığı sorusunun sözkonusu olması halinde, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile Konsey aksi yönde karar almadığı sürece ilgili husus esasa ait olarak muamele görür. E. Konsey, Kurula karşı sorumludur ve Kurula hesap verir. Konsey, işbu Statü ile kendisine Kurul tarafından tanınan yetki ile verilen görevleri ve aynı zamanda Kurul tarafından kendisine devredilen işlevleri yerine getirir. Konsey sözkonusu yetki ile görevleri ve aynı zamanda anılan işlevleri yerine getirirken, Kurulun kararlarına ve tavsiyelerine uygun olarak hareket eder ve anılan yetki, görev ve işlevlerin doğru ve sürekli olarak uygulanmasını sağlar. F. Konsey: 1. Üyeleri arasında istişarelere ve işbirliğine olanak sağlar; 2. Ajansın taslak çalışma programını ve taslak bütçesini ele alır ve Kurul a iletir; 3. taslak gündem de dahil olmak üzere Kurul oturumlarına ilişkin düzenlemeleri onaylar; 4. Ajansın faaliyetlerine ilişkin taslak yıllık raporu ve işbu Statü nün Madde XI Fıkra E bend 3 üne göre Sekretarya tarafından hazırlanan diğer raporları ele alır ve Kurul a iletir; 5. Kurul un talep edeceği diğer raporları hazırlar; 6. Kurul un önceden onayına tabii olmak üzere, Ajans adına Devletler, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası ajanslar ile anlaşmalar veya sözleşmeler sonuçlandırır; 7. Kurul tarafından kabul edilen çalışma programını, kabul edilen bütçe sınırları içerisinde Sekretarya tarafından uygulanmasını sağlamak üzere doğrular; 8. ilgili konuları değerlendirmesi için Kurul a danışma yetkisine sahiptir; ve 9. Madde VIII fıkra B ye uygun olarak, gerekli hallerde, tali organlar tesis eder ve sözkonusu oluşumların yönergeleri ile sürelerine karar verir. Madde XI Sekretarya 8 A. Sekretarya, Kurul a, Konsey e ve tali organlarına işlevlerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olur. Sekretarya, Kurul veya Konsey tarafından kendisine devredilen işlevlerin yanısıra işbu Statü ile kendisine yüklenen diğer işlevleri yerine getirir. B. Sekretarya, başkanlığını yürütecek ve baş idari yetkilisi olacak bir Genel Direktör den ve gerek duyulan diğer yetkililerden oluşur. Genel Direktör, Konsey in tavsiyesi üzerine Kurul tarafından dört yıl süreyle atanır. Genel Direktör ün görev süresi sadece bir dönemle sınırlı kalmak üzere yenilenebilir. C. Genel Direktör, diğer hususlar meyanında, Sekretarya da görev yapacak diğer yetkililerin atanmasının yanısıra Sekretarya nın teşekkülü ve işleyişine ilişkin olarak Kurul ve Konsey e karşı sorumludur. Sekretarya da görev yapacak diğer yetkililerin istihdam edilmesi ve hizmet şartlarının tespitinde en temel husus, en yüksek verimlilik, yeterlilik ve dürüstlük standartlarının sağlanması zorunluluğu olacaktır. Sekretarya daki diğer yetkililerin öncelikle Üye Devletlerden olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin yeterli şekilde temsilin sağlanmasını dikkate alarak ve cinsiyet eşitliği üzerinde durularak, mümkün olduğu kadar geniş bir coğrafya baz alınarak istihdam edilmesinin önemine özen gösterilmelidir. Bütçenin hazırlanmasında, Sekretarya nın sorumluluklarının eksiksiz yerine getirilmesi için gerekecek Sekreterya da görev yapacak diğer yetkililerin minimum sayıda tutulması prensibi önerilen istihdam açısından temel olacaktır. D. Genel Direktör veya kendisi tarafından belirlenecek temsilcisi, oy hakkına sahip olmaksızın, Kurul ve Konsey in tüm toplantılarına katılır. E. Sekretarya: 1. Ajans ın taslak çalışma programı ile taslak bütçesini hazırlar ve Konsey e sunar; 2. Ajans ın çalışma programını ve kararlarını uygular; 3. Ajansın faaliyetlerine ilişkin taslak yıllık raporu ve Kurul ve Konsey in talep edebileceği diğer raporları hazırlar ve Konsey e sunar; 4. Kurul a, Konsey e ve Kurul ile Konsey in tali organlarına idari ve teknik destek sağlar; 5. Ajans ve Üyeleri arasında iletişime olanak sağlar; ve 6. Madde IV fıkra C bend 2 ye uygun olarak Ajans Üyelerine verildikten sonra politika tavsiyesini yayınlar ve Kurul ve Konsey in her bir oturumu için politika tavsiyesine ilişkin raporu hazırlar ve Kurul ve Konsey e sunar. Konsey e sunulacak rapor, yıllık çalışma programının uygulanmasında planlanan politika tavsiyesini de içerir. F. Görevlerini yerine getirirken, Genel Direktör ve Sekretarya da görev yapacak diğer yetkililer, herhangi bir Hükümet ten veya Ajans dışındaki herhangi diğer bir kaynaktan talimat talep etmez veya almaz. Genel Direktör ve Sekretarya da görev yapacak diğer yetkililer, sadece Kurul ve Konsey e karşı sorumlu olan uluslararası memur konumlarının sorgulanmasına neden olabilece
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x