Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol

Category:

History

Publish on:

Views: 26 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol Gemeente Waterland Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Preventie 2. Handhaving 3. Sanctiestrategie Inleiding In het Preventie- en Handhavingsplan
Transcript
Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol Gemeente Waterland Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Preventie 2. Handhaving 3. Sanctiestrategie Inleiding In het Preventie- en Handhavingsplan heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld waarin de gemeente de preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de Drank- en Horecawet gaat vormgeven. In het Uitvoeringsplan preventie en handhaving worden de door de gemeenteraad vastgestelde kaders verder ingevuld. In hoofdstuk 1 worden de activiteiten met betrekking tot preventie uiteengezet. Hierbij wordt aangehaakt aan het Gezondheidsbeleid In hoofdstuk 2 worden de activiteiten met betrekking tot handhaving uiteengezet en tot slot wordt in hoofdstuk 3 de sanctiestrategie behandeld. Hoofdstuk 1: Preventie We continueren de activiteiten uit het uitvoeringsplan alcohol en drugs in het Gezondheidsbeleid In het kader van preventie worden in de volgende activiteiten ontplooid. 1. Publiciteitscampagne De publiciteitscampagne is bedoeld om alle inwoners van Waterland (met speciale aandacht voor ouders van opgroeiende kinderen) bewust te maken van het effect van alcohol- en drugsgebruik. De campagne bestaat uit o.a. posters, kaarten, flyers en informatie via o.a. de website, het CJG en huis-aan-huisbladen. Wij haken voor onze lokale publiciteitscampagne zoveel mogelijk aan bij landelijke regionale initiatieven. Het afgelopen jaar hebben wij veel gebruik kunnen maken van gratis materialen van het Trimbos Instituut. Deze materialen hebben wij lokaal gebruikt om aandacht te vragen voor het thema alcohol en drugs bij jongeren. Resultaat: Wij geven minimaal twee keer per jaar publiciteit aan het thema roken, alcohol en drugs. 2. Voorlichting op basisscholen In het schooljaar hebben vier basisscholen meegedaan aan het programma Hou vol geen alcohol. Hou vol geen alcohol is een project dat voorkomt dat kinderen op (te) jonge leeftijd beginnen met alcohol drinken. Het lesprogramma bestaat uit vijf magazines die op school worden uitgedeeld en door ouders en kind thuis kunnen worden gelezen. Het lesprogramma is een evidence based interventie. Resultaat: Wij breiden het lesprogramma Hou vol geen alcohol uit naar alle basisscholen in de gemeente. 3. Voorlichting op voortgezet onderwijs Wij organiseren in samenwerking met het Bernard Nieuwentijt College en de jongerenwerker een project waarin de thema s alcohol, drugs en roken centraal staan. De GGD heeft een breed aanbod van activiteiten voor het voortgezet onderwijs. Het project is gestart in 2013 en vindt eens per twee jaar plaats. Resultaat: Wij voeren in 2015 samen met het Bernard Nieuwentijt College, de jongerenwerker en de Brijder een project uit op het gebied van roken, alcohol en drugs. 4. Periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) Het jaarlijks periodiek geneeskundige onderzoek (PGO) voor leerlingen in groep 7 van de basisschool en klas 2 van het voortgezet onderwijs is in 2011 met 5 minuten uitgebreid om de effecten en gevolgen van alcohol- en drugsgebruik te bespreken en het gebruik te ontmoedigen. Tijdens het PGO ziet de jeugdarts ouders en hun kinderen. Resultaat: Wij continueren de PGO+ spreekuren. 5. Jongerenwerker Het jongerenwerk maakt een belangrijk onderdeel uit van het jeugdbeleid van de gemeente Waterland. De jongerenwerker speelt specifiek in de aanpak van het alcohol- en drugsgebruik een belangrijke rol. De jongerenwerker heeft veel contact met de doelgroep (de jongeren). Door zijn contact met de jongeren maakt hij het alcohol- en drugsgebruik bespreekbaar en activeert hen om actief met het onderwerp bezig te zijn. Verder kan de jongerenwerker problemen met alcohol en drugs vroegtijdig signaleren en hij kan waar nodig doorverwijzen naar hulpverlening. De jongerenwerker is daarnaast de schakel met en naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De rol van de jongerenwerker bestaat concreet uit: - het coachen/ondersteunen van jongeren bij eigen initiatieven en plannen m.b.t. het thema alcohol en drugs; - doorverwijzen bij alcohol- en drugsgerelateerde problemen die gesignaleerd worden bij de jongeren; - onderhouden van contacten met de jongeren in de diverse kernen; - coachen/ondersteunen van lokale organisaties/stichtingen in de manier van werken met jongeren; - ideeën van jongeren verbinden aan partners, evenals problemen bij jongeren doorverwijzen naar de juiste partners. Resultaat: De jongerenwerker organiseert jaarlijks twee activiteiten die gekoppeld zijn aan het thema alcohol, drugs en roken. 6. Training professionals in 2011 organiseerden wij een training alcohol en drugs: middelengebruik voor professionals en vrijwilligers die direct of indirect contact hebben of werken met jongeren. De bijeenkomst had tot doel de kennis van alcohol en drugs te vergroten en handvatten te bieden in de omgang met jongeren die (risicovol) gebruiken en het bespreekbaar maken van dit soms lastige onderwerp. Resultaat: In 2015 herhalen wij de training alcohol en drugs: middelengebruik voor professionals en vrijwilligers. 7. Activiteiten in de regio Zaanstreek-Waterland Wij werken regionaal samen op het gebied van alcoholpreventie voor jongeren. De GGD heeft hierin een coördinerende en uitvoerende taak. De regionale activiteiten worden gefinancierd vanuit bestaande middelen (GGD-begroting en financiering vanuit de centrumgemeenten Purmerend en Zaanstad). Resultaat: De GGD stelt in overleg met de gemeenten een uitvoeringsplan op waarin staat wat er de komende jaren in de regio wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 2: Handhaving Met handhaving zal in 2014 een start worden gemaakt. De periode juli 2014 juli 2015 functioneert dan ook als peiljaar waarin vorm gegeven kan worden aan de prioritering van de inzet. In het kader van handhaving worden in de volgende activiteiten ontplooid. 1. Controle op de en Hierbij wordt er gekeken of het horecabedrijf voldoet aan de regels gesteld in de Drank- en Horecawet en het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Hierbij wordt o.a. gekeken of de juiste leidinggevende achter de bar staan, de inrichting ongewijzigd is, de leeftijdsgrenzen goed aangegeven zijn. Resultaat: Jaarlijks controleren wij alle vergunde horecabedrijven op de voorschriften uit de Drank- en Horecawet en Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. 2. Leeftijdsgrenzencontrole Hierbij wordt gecontroleerd of horecaondernemers geen alcohol schenken aan personen onder de 18 jaar. Er kan gebruik gemaakt worden van jongeren onder de 18 jaar die onder begeleiding van een BOA dranken proberen te kopen. Indien dit het geval is, is het niet mogelijk om een handhavingstraject te starten omdat er sprake is van uitlokking. Maar een dergelijk geval biedt wel de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de desbetreffende horecaondernemer over het strikt naleven van de leeftijdsgrens. Het is ook mogelijk om de BOA in burger een leeftijdsgrenzencontrole uit te laten voeren. Hierbij kan de BOA na van de een boete opleggen of kan een handhavingstraject ingegaan worden. Resultaat: Jaarlijks voeren wij minimaal twaalf keer een leeftijdsgrenzencontrole uit door middel van een BOA met een leeftijdsgrenzenteam.. 3. Meldingen Bij meldingen gaat het om meldingen van en begaan door een horecaondernemer of klachten van derden over een horeca-inrichting. Hierbij wordt er gekeken naar de ernst van de klacht en wordt er per casus bepaald of er handhavend opgetreden wordt. Resultaat: niet gedefinieerd. Hoofdstuk 3: Financiën De beleidsactiviteiten in dit plan worden binnen de bestaande financiële kaders uitgevoerd. Wij worden de komende jaren geconfronteerd met forse kortingen op de algemene uitkering van het gemeentefonds. Er vinden daarom geen nieuwe investeringen op het gebied van gezondheidsbeleid plaats. De financiering van de beleidsactiviteiten vindt plaats binnen het product Algemene gezondheidszorg (AGZ) en APV beleid (APV). Daarnaast zijn enkele activiteiten opgenomen in de begroting van de GGD Zaanstreek- Waterland. De dekking van deze activiteiten wordt aangegeven met de afkorting GR (Gemeenschappelijke Regeling). Educatie Dekking Publiciteitscampagne AGZ Voorlichting basisscholen AGZ Voorlichting voortgezet onderwijs AGZ Periodiek geneeskundig onderzoek GR Jongerenwerk AGZ Training professionals AGZ Subtotaal Handhaving Dekking Algemene controles + leeftijdscontroles APV Subtotaal Totaal Hoofdstuk 4: Sanctiestrategie Handhaving is er op gericht en risicovolle situaties op te heffen en herhaling te voorkomen. Tevens kan er corrigerend en eventueel sanctionerend worden opgetreden. Bij het beoordelen van een en het bepalen van de juiste interventie wordt rekening gehouden met: de mogelijke gevolgen van de ; de omstandigheden waaronder de is begaan; het gedrag van de overtreder, hierbij gaat het om gedragingen die nagelaten worden of worden gedaan om de naleving van het wettelijk voorschrift mogelijk te maken; de voorgeschiedenis; het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel, de gekozen interventie dient het minst ingrijpend te zijn en het best te passen om het gestelde doel te bereiken. Dit betekent dat bij een niet standaard één bepaalde interventie mogelijk is maar bepaald dient te worden welke interventie in de specifieke situatie het beste is. en zijn ingedeeld in twee categorieën naar de ernst van de, te weten en ernstige. Daarnaast kan sprake zijn van een herhaalde. Een is een handeling of gedraging in strijd met de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen met een zodanig karakter, dat er weliswaar geen sprake is van een ernstige, maar dat de handeling of gedraging dusdanig ongewenst is dat herhaling van de moet worden voorkomen, mede ter voorkoming van het ontstaan van een ernstige. Ernstige Een ernstige is een handeling of gedraging in strijd met de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en normen met een zodanig karakter, dat er: een ernstig risico bestaat voor de gezondheid of veiligheid van personen, ; een ernstig risico is, dat snel ingrijpen van de overheid vereist, met inbegrip van risico s waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen, waardoor direct of op lange termijn ernstig letsel / ernstige gezondheidsschade wordt veroorzaakt. Herhaalde Het tijdens een (her)inspectie opnieuw vaststellen van een zelfde of soortgelijke, waarvoor tegen de ondernemer in de daaraan voorafgaande periode van twee jaar, reeds een interventie werd toegepast. Het uitgangspunt is dat de keuze van de interventie plaats vindt op basis van de ernst van de. Bij beide typen en wordt er in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing en de mogelijkheid tot herstel geboden. Indien bij een herinspectie blijkt dat de niet herstelt is wordt een bestuurlijk traject opgestart waarbij de interventiemiddelen bij en niet zo zwaar zijn als bij ernstige en De sanctiestrategie heeft als doel dat op een eenduidige wijze gehandhaafd wordt ten aanzien van en van voor de horeca geldende regelgeving. Een aantal aandachtspunten die hierbij van belang zijn: de stappen worden toegepast per natuurlijk- of rechtspersoon; maatwerk, indien de individuele situatie daarom vraagt kan de burgemeester gemotiveerd afwijken van het voor de geldende stappenplan; Wanneer binnen twee jaar na een geconstateerde de opnieuw wordt begaan, dan zal de volgende stap uit het stappenplan worden toegepast. Vinden er binnen twee jaar na een geen nieuwe en plaats, dan begint de horecaondernemer met een schone lei. Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 3, eerste Zonder het horeca/slijtersbedrijf uitoefenen waarschuwing / om een ontvankelijke aanvraag in te dienen en waarschuwing last onder Voornemen opleggen. Na zienswijze beslissing bestuursdwang Toepassen bestuursdwang (sluiten Artikel 3 eerste Het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen terwijl is geweigerd, geschorst, ingetrokken of buiten behandeling gesteld. Ernstige Bestuurlijke boete en voornemen toepassen bestuursdwang. Na beslissing bestuursdwang Toepassen bestuursdwang (sluiten) Artikel 4, eerste Artikel 4, vijfde Artikel 8 Niet voldoen aan regels gesteld in hoofdstuk 8a van de APV Afschrift ontheffing is niet aanwezig in de inrichting Niet voldoen aan eisen aan leidinggevenden als bedoeld in of krachtens dit artikel Ernstige waarschuwing / waarschuwing / wordt direct ingetrokken schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 schorsen voor 2 schorsen voor 12 schorsen voor 12 schorsen voor 2. Na schorsen voor 2. schorsen voor 2 schorsen voor 12 schorsen voor 12 Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 9, derde Artikel 9, vierde Artikel 10 Artikel 12, eerste Artikel 12, tweede Aanwezigheid Aanwezigheid Verbod verstrekking Verbod Verbod registratie bestuursreglement verstrekking verstrekking barvrijwilligers drank voor gebruik elders dan in de drank voor gebruik drank voor gebruik elders dan in de elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras aangegeven aangegeven lokaliteit of terras lokaliteit of terras. Ernstige waarschuwing / opleggen last onder. Na last onder en. Na. en na nog een de waarschuwing / opleggen. Na last onder en schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 schorsen voor 12. en na nog een de wordt direct ingetrokken waarschuwing /. Na waarschuwing /. Na Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 13, eerste Verbod verstrekken drank in een horecalokaliteit of op een terras voor gebruik elders dan ter plaatse Ernstige schorsen voor 2. Na schorsen schorsen voor 2 Artikel 13, tweede Verbod verstrekken drank voor gebruik ter plaatse in een slijtersbedrijf zonder verzoek klant om te proeven Ernstige. Na schorsen Artikel 14, eerste Artikel 14, tweede Artikel 15, eerste Andere Verbod op Verboden bedrijfsactiviteiten bedrijfsactiviteiten bedrijfsactiviteiten in slijterij in horecalokaliteit of in lokaliteit op terras behorende bij een inrichting waarbij alleen toegang mogelijk is via de horecalokaliteit. Na. Na. Na Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 15, tweede Rechtstreeks verbinding tussen slijterij en andere neringsruimte. Na Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18, eerste Automatenverkoop drank Ernstige. Na schorsen Verstrekken drank (voor gebruik elders dan ter plaatse) anders dan in gesloten verpakking. Verkoopverbod zwak drank anders dan in de in 1 en 2 genoemde locaties Artikel 18, derde Onderscheid tussen en niet drank ontbreekt schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 schorsen voor 2 schorsen voor 12 schorsen voor 12. Na last onder bestuursdwang. Na bestuursdwang Bestuursdwang. Na last onder Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 19, eerste Verbod illegale bestelservice sterke drank Artikel 19, tweede Verbod illegale bestelservice zwak drank Artikel 20, eerste en tweede (niet splichtig) Verstrekken zwak dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt Ernstige. Na last onder. Na last onder Artikel 20, eerste en tweede (splichtig) Verstrekken zwak dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt Ernstige Artikel 20, eerste en tweede juncto artikel 35 Verstrekken zwak dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar respectievelijk 18 jaar hebben bereikt Ernstige bestuursrechtelijke waarschuwing en mededeling dat bij een derde binnen 12 maanden de bevoegdheid om zwak drank te verkopen voor 6 wordt ontzegt Derde binnen 12 maanden? Dan op basis 19a de bevoegdheid om zwak drank te verkopen voor 6 ontzeggen schorsen voor 6. Na zienswijze schorsen voor 6 schorsen voor 6 en en. Na last onder Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 20, derde Artikel 20, vijfde Artikel 20, zesde Artikel 20, zevende Aanwezigheid Geen aanduiding Toelaten personen in Verbod dienst te personen 16 in leeftijdsgrenzen bij kennelijke staat van doen onder invloed een slijtlokaliteit de toegang of dronkenschap of zonder toezicht aanduiding niet onder invloed van persoon 21 jaar goed leesbaar andere psychotrope stoffen Ernstige bestuursrechtelijke waarschuwing. Na. en. Ernstige Ernstige. Na last onder en. Na en na een volgende de waarschuwing en Na waarschuwing en waarschuwing en Na waarschuwing en Artikel 21 Verstrekken van drank, met het vermoeden van verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijk Ernstige waarschuwing en Na waarschuwing en Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 22, eerste Alcoholverbod bij tankstations, winkels bij wegrestaurants en andere ruimten langs de autosnelweg die geen horecabedrijf zijn. Ernstige. Na last onder bestuursdwang. Na bestuursdwang Artikel 22, tweede Alcoholverbod in a) stadions b) gebouwen gezondheidszorg, onderwijs en zwambaden Ernstige. Na last onder bestuursdwang. Na bestuursdwang Artikel 24, eerste Artikel 24, tweede Artikel 24, derde Leidinggevende op Geen leidinggevende Personen 16 / die vermeld is op slijten of tappen aanhangsel vermeld of is niet aanwezig aanhangsel of barvrijwilliger aanwezig schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 Bestuursdwang Bestuursdwang schorsen voor 12 schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 schorsen voor 2 schorsen voor 12 schorsen voor 12. Na Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 25, eerste (sterke drank) Verbod op illegale aanwezigheid van drank Ernstige. Na last onder Vooraankondiging bestuursdwang. Na bestuursdwang Bestuursdwang Artikel 25, eerste (zwak drank) Verbod op illegale aanwezigheid van drank Artikel 25, eerste (sterke drank bij ontheffing artikel 35) Verbod op illegale aanwezigheid van drank Artikel 25, tweede Toelaten dat drank in voor publiek geopende ruimte wordt genuttigd Artikel 25a Verbod/beperking verstrekking drank in verordening genoemde inrichtingen. Na last onder Vooraankondiging bestuursdwang. Na bestuursdwang. Na last onder Vooraankondiging bestuursdwang. Na bestuursdwang waarschuwing /. Na Bestuursdwang Bestuursdwang schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 schorsen voor 2 schorsen voor 12 schorsen voor 12 Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 25b Artikel 25c Artikel 25d Artikel 29, derde Verbod Verbod/beperking Verbod prijsacties Niet aanwezig toegangsleeftijd verstrekken zwak genoemd in hebben van de bezoekers geregeld in verordening in de verordening drank uit in inrichting verordening genoemde locaties Artikel 30 Geen (tijdige) melding van verandering van de inrichting indien deze niet meer voldoet aan in schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 schorsen voor 2 schorsen voor 12 schorsen voor 12. Na schorsen voor 2. Na schorsen voor 2 schorsen voor 2 schorsen voor 12 schorsen voor 12. Na. Na last onder Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 30a, eerste Artikel 30a, vijfde Artikel 31, eerste, sub c Artikel 31, derde, sub a Geen melding van Het bijschrijven van Er is sprake van het Er is sprake van een nieuwe een nieuwe geval en onder de het geval en leidinggevende of leidinggevende is voorwaarden, onder de geen melding dat binnen twee jaar drie bedoeld in artikel 3 voorwaarden, de aantekening dat keer geweigerd op van de Wet Bibob bedoeld in artikel een leidinggevende basis 8 3 van de Wet geen bemoeienis DHW of artikel 3 Bibob heeft met de Wet Bibob bedrijfsvoering of exploitatie doorgehaald moet worden. Ernstige Ernstige Waarschuwing, bij direct direct een volgende keer (dus de vierde weigering binnen 2 jaar) wordt de. Na last onder ingetrokken. Vierde weigering binnen twee jaar? Artikel 35, tweede van voorschriften gesteld in de ontheffing / ontheffing Intrekken ontheffing Sanctiestrategie en Drank- en Horecawet Artikel 35, vierde Artikel 38 Ontheffing/afschrift dient aanwezig te zijn / ontheffing Intrekken ontheffing Onjuiste gegevens verstrekken bij aanvraag Ernstige direct
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x