Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 22 Datum: 28 oktober PDF

Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 118 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
LANDSCOURANT SINT MAARTEN National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 22 Datum: 28 oktober 2016 INHOUDSOPGAVE PAGINA Aankondigingen 1 Ministeriële Regeling
Transcript
LANDSCOURANT SINT MAARTEN National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 22 Datum: 28 oktober 2016 INHOUDSOPGAVE PAGINA Aankondigingen 1 Ministeriële Regeling van de Minister van TEATT 2 Ministeriële Beschikkingen van de Minister van Algemene Zaken 6 Public Transportation Policy/ Moratorium 12 Condensed balance sheet CBCS September Public Notice From the Minister of VROMI 17 Ministeriële Beschikkingen van de Minister van TEZVT 18 Public Notice on Permits on behalf of the Minister of VROMI 20 Ondermandaat Behandeling Beroepschriften Paspoortaanvragen 23 AANKONDIGING Bij exploot dd. 21ste oktober 2016, afschrift waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van mr. Martin Zschuschen, gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van Notariskantoor Boekhoudt, aan The heirs of the late Henri E. Laurence & Jeannette A. Laurence-Peltier, wonende op St.Maarten, zonder bekende woon of verblijfplaats, BETEKEND een brief van voornoemd notaris op St. Maarten, van 18 oktober 2016, geschieddende deze betekening en publicatie ten effecte rechtens en opdat de geexploiteerde van het een of ander niet onkundigd blijven De deurwaarder S.M. APON Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23 Philipsburg, Sint Maarten Tel.: / of fax: Betaling via rekeningnummer: (WIB) o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij Ontvanger. Abonnementsprijs per 18 november 2011: - Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per jaar bij vooruitbetaling; - Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de Ontvanger. Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen mededelingen is een betalingsbewijs vereist. Op verzoek van de heer Everett Scott heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten bij beschikking d.d. 30 augustus 2016 geregistreerd onder nummer EJ 2016/62, de heer Everett Scott benoemd tot vereffenaar van de nalatenschappen van wijlen mevrouw Rose Bart, geboren te Sint Maarten op 1 juni 1863 en overleden te Sint Maarten op 28 december 1940, en van haar zuster wijlen mevrouw Ann Rebecca Bart, van wie datum en plaats van geboorte en overlijden vooralsnog onbekend zijn. Curaçao 4 oktober 2016 ns de vereffenaar, de gemachtigden, mr. S.N.E. Inderson mr. S.B. Oosterhof Aanleveren mededelingen: - bij: - of op het adres van de uitgever op een digitaal medium. Aanleveren uiterlijk dinsdag 8 november 2016 a.s. voor uur s middags. Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op (AB 2011, 33) LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016, nummer 20 Datum: 28 oktober 2016 p a g i n a 2 MINISTERIËLE REGELING Nr. 2016/2153 Regulation of the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications from Oct , to determine the maximum wholesale price and maximum retail prices for petroleum products (Regulation maximum prices petroleum products) The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications, Having considered that it is desirable to determine the maximum permissible wholesale and retail prices for petroleum products; In view of Article 2 of the Pricing Regulation; Article 1 This regulation understands under: a. Sales: selling or offering for sale; b. Retail Price: selling price to the consumer; c. Wholesale price: selling price to retailers. Article 2 DECISION: It is forbidden to sell petroleum products listed in the Annex, against a higher wholesale price and retail price than the price indicated in the table Appendix. Article 3 This Ministerial Regulation, given the urgent importance under Article 127, third and fourth paragraph, of the Constitution, shall go into effect on the first day following the date of issue of the official public bulletin in which it is placed. Article 4 This regulation shall be cited as: Regulation maximum prices petroleum products. This regulation along with the elucidation will be placed on the official public bulletin board. p a g i n a /2153 The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications Date:Oct Appendix attached to the Ministerial Regulation from oct regarding the execution of Article 2 of the Prices Regulation (Ministerial Regulations prices of petroleum products). Types of petroleum products Wholesale per liter (retailer price) Gasoline NAf Diesel NAf Types of petroleum products Retail price per liter (consumer price) Gasoline NAf Diesel NAf ELUCIDATION In this Ministerial Regulation, the maximum wholesale and retail prices of petroleum products are established. The prices are listed in the Annex of this Regulation. Article 2 of the Pricing Regulation gives the Minister the authority to issue conditions pertaining to the prices of goods and services, when it is the opinion of the Minister that prices violate or threaten to violate the public interest. Article specific Article 1 governs the definitions. The wholesale price is the highest permissible price at which petroleum products can be sold from the wholesaler to the retailer. The retail price is the highest permissible price at which petroleum products can be sold from the retailer to the consumer. The effective date is the date in which the posted price was set by the international market. Article 2 governs the most recent maximum price for petroleum products, as indicated in the table attached. Due to the fluctuations in international prices of petroleum products, the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication moves to adjust petroleum prices on St. Maarten to follow international tends. The maximum wholesale and retail process of gasoline and diesel are to be adjusted to the prices indicated in the table below: p a g i n a /2153 Price buildup ULG Gasoil Effective date 22-Sep Sep-16 MCP USc/AG Components Naf per liter Naf per liter MCP Naf/liters Freight Insurance Import Duty Liquid throughput fee (THRX) Wholesaler margin Max. wholesale price Turnovertax (5%) Max. wholesale price incl. tax Retailer margin Turnovertax (5%) Max. Consumer price incl. tax ULG Gasoil Article 3 governs the entry into force. Meeting its responsibility to facilitate St. Maarten s sustainable socioeconomic development, the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication monitors and adjusts the prices of petroleum products on St. Maarten as petroleum products are crucial to living and doing business in the country. Petroleum products such as gasoline, diesel, and liquid petroleum gas (LPG) are all used, either directly or indirectly, by all residents for transportation, electricity production and food preparation. These activities are dependent on petroleum products that St. Maarten does not produce itself. As a non-petroleum producing country, St. Maarten is dependent upon petroleum imports from other countries, at prices dictated by market forces. As end consumers have very little impact on the prices of petroleum products, the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication adjusts the prices of the gasoline, diesel and LPG to protect residents from unfair prices that could adversely affect the cost of living on St. Maarten. To fairly and transparently set petroleum prices the Ministry uses a price build-up, beginning with the specific posted market price per product and incorporating all costs and taxes associated with getting the product to the consumer. In so doing, the Ministry eliminates all possibilities of price gouging by sellers. Taking into consideration that market prices may fluctuate at any moment in time, the Ministry monitors prices daily and adjusts local prices accordingly. Any delay in price adjustments could mean unfair prices to consumers and suppliers, a situation that the Ministry wishes to avoid as it is detrimental to the socioeconomic wellbeing of residents. The adjusting of petroleum prices is being done via this decree as the ever volatile nature of petroleum prices makes it essential that the Ministry actively responds to changes in global prices by making local adjustments to follow market trends without excessive delay. The Minister executes the authority to adjust petroleum prices as dictated by the market in an expedient manner as it is not in the best interest of the general public to delay adjustments. For this reason p a g i n a 5 the Minister has decided that the prices shall go into effect on the first day following the date of issue of the official public bulletin in which it is placed. As the previously mentioned petroleum products are needed by all, making them vital social products that can be exploited through unfair prices, the Ministry wishes to protect residents by ensuring fair retail prices that follow the most recent adjustments in market prices. Thus, the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication, via this decision sets the maximum price of gasoline at and the maximum price of diesel at effective 6:00am Thursday 6 th October 2016 which replaces any previous price adjustments. p a g i n a 6 (RECTIFICATIE) MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN DE 26 SEPTEMBER 2016 MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN NR.: 2016/-2129 in overweging genomen hebbende: - dat artikel 42, derde lid, van de Kiesverordening, de Minister van Algemene Zaken belast is met het benoemen van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Staten op 26 september 2016; - dat de minister op 8 september 2016 bij ministeriële beschikking de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus heeft benoemd; - dat tussentijdse wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Staten op 26 september 2016 moeten worden opgevangen; - dat bij besluit van 13 september 2016 aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken is gemandateerd wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus aan te brengen; gelet op: - artikel 42, derde en vierde lid, van de Kiesverordening; HEEFT BESLOTEN: Artikel 1 1. De ministeriële beschikking van 8 september 2016 wordt ingetrokken. 2. Tot voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus worden benoemd de personen genoemd in de bijlage bij deze beschikking. Artikel 2 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en wordt in de Landscourant geplaatst. Philipsburg, 26 september 2016 DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN namens deze, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken Mr. H. Plantijn p a g i n a 7 Bezwaar en beroepsprocedure Bezwaar: Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. Beroep: In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten Polling Stations District 1 John Larmony Center Long Wall Road 20 Janique Lake Carty Voorzitter, tevens 1ste lid Leona De Lain Tweede lid Maria Henry Derde lid Everonique Levenstone 1ste plv. lid Felibea Brown 2de plv. lid District 2 Sundial School Ch.E.W.Voges street 12 Guno Abaisa Voorzitter, tevens 1ste lid Ivy Thielman Tweede lid Evemar Wilson Derde lid Ruth Gumbs 1ste plv. lid Arlene Patterson 2de plv. lid District 3 Senior Citizen Recreational Foundation Hope Estate Jacob-Jan Snijders Voorzitter, tevens 1ste lid Sharon Bernadette Hassell Tweede lid Anousjka Yngard Dompig Derde lid Aruska Marlin Bell 1ste plv. lid Charis Mathew 2de plv. lid District 4 Sr. Marie Laurence Ellis Drive p a g i n a 8 Belinda Bryson Voorzitter, tevens 1ste lid Suzette Kramers Mariana Tweede lid Delfina Philips Derde lid Marcellia Henry 1ste plv. lid Evelyn David Egen 2de plv. lid District 5 Dutch Quarter Community Center Zorg en Rust Kharisha Foeken Voorzitter, tevens 1ste lid Lorraine Boasman Tweede lid Oneal Flanders Derde lid Marlisha Gumbs 1ste plv. lid Chantel Parris 2de plv. lid District 6 Milton Peters College L.B.Scott Road Grace Granger Voorzitter, tevens 1ste lid Jessie Blijden Tweede lid Myris York Hall Derde lid Milangela Francisca Thomas 1ste plv. lid Charissa Gumbs 2de plv. lid District 7 Rupert Maynard St.Peters Road Diahenn van Hewyningen Voorzitter, tevens 1ste lid Vickie Greene Tweede lid Sandra White Mathew Derde lid Janice James 1ste plv. lid Mirugia Hodge 2de plv. lid District 8 St.Maarten Academy Cupper Drive 3 Miranda Seabrookes Voorzitter, tevens 1ste lid Ruth Marlin Flohic Tweede lid Ingrid Hughes Derde lid Sulaica Davelaar 1ste plv. lid Valerie Carter 2de plv. lid p a g i n a 9 District 9 Celebration Palace Bush Road Irene Leverock Hodge Voorzitter, tevens 1ste lid Eveline Baptist Tweede lid Nichola De Suza Derde lid Rose Vlaun 1ste plv. lid Ruchinella St.Luce Calorio 2de plv. lid District 10 Raoul Illidge Sports Complex Welgelegen Road Mary Bryson Voorzitter, tevens 1ste lid Linette Gibs Tweede lid Swendi Angel Derde lid Vingatama Claudia Arrindell 1ste plv. lid Luanne Murray 2de plv. lid District 11 Charles Leopold Bell Union Road Sharon Cangieter Voorzitter, tevens 1ste lid Shanna De Riggs Cornet Tweede lid Maurine Baker Derde lid Mygalia Gumbs 1ste plv. lid Gladys Carter 2de plv. lid District 12 Leonard Conner School Venus Drive Caybay Zineshe Kruthoff Antoine Voorzitter, tevens 1ste lid Ruth Richardson Tweede lid Walter Sprott Derde lid Roylyka Roache 1ste plv. lid Shevonne Richardson 2de plv. lid District 13 Simpsonbay Sports Recreational Center Sr. Modesta Road 25 Daphne Illis Voorzitter, tevens 1ste lid Silvina Matthews Tweede lid Jaghaira Lioe-A-Tjam Derde lid Dominique Hodge 1ste plv. lid Jacqueline Peterson 2de plv. lid p a g i n a 10 District 14 Belverdere Community Center Belverdere Denise Warner Williams Voorzitter, tevens 1ste lid Dulyn Brooks Tweede lid Mary Powell Derde lid Nicaela Hyman 1ste plv. lid Ishani Richardson 2de plv. lid District 15 Melford Hazel Recreational Center Soualiga Road Yolaine Bruney Voorzitter, tevens 1ste lid Ameila Pantophlet Tweede lid Milusha Illis Derde lid Judencia Moses 1ste plv. lid Stella Lake 2de plv. lid District 16 Methodist Agogic Center St.John Estate 6 Myrna Bell Voorzitter, tevens 1ste lid Siegnara Pantohplet Tweede lid Baby Pantophlet Charles Derde lid Angelica Granger 1ste plv. lid Charlene Gumbs Davis 2de plv. lid District 17 Justice Academy Mount William Hill Lorraine Scot Voorzitter, tevens 1ste lid Edith Shillingford Tweede lid Jacqueline Labega Derde lid Migdarys Offerman 1ste plv. lid Jarisca Donge Martina 2de plv. lid District 18 Seven Day Adventis School Orange Grove Cole Bay Alexandra den Ouden Voorzitter, tevens 1ste lid Katrina Lake Tweede lid Desiree Liburd Derde lid Solaika Maccow 1ste plv. lid p a g i n a 11 Melinda Gumbs 2de plv. lid District 19 Huis van Bewaring Mountain Dove road Julia Solognier Voorzitter, tevens 1ste lid Guillermina Pieters Tweede lid Vanessa Mathew Derde lid Valda Woodley Hazel 1ste plv. lid Labriska Courtar 2de plv. lid District 20 Sint Maarten Home St. John's Equila Brown-Kemper Voorzitter, tevens 1ste lid Jacqueline Gumbs Tweede lid Inique Smith Gustina Derde lid Edith Lake 1ste plv. lid Helen Hodge 2de plv. lid p a g i n a 12 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication PUBLIC ANNOUNCEMENT - PUBLIC TRANSPORTATION MORATORIUM The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication, hereby informs the general public of the following as it pertains to the Moratorium Policy on Public Transportation Licenses of February 18, The Moratorium Policy on Public Transportation Licenses of February 18, 2014 on the issuance of public transportation licenses remains in force, but has been amended as follows: I. Entities already in the possession of a business license to conduct tours, group/ VIP transport and related activities may qualify for an operational license (T permit), in accordance with the National Ordinance on passenger transport, under the following conditions: a. There should be no outstanding business license or Chamber of Commerce fees at the time of application; b. The business license should have been approved and issued prior to the approval of this amendment; c. In the case of Antillean Sole Proprietorships, the business should have been registered at the Chamber of Commerce prior to the approval of this amendment; d. In case of business expansion, entities will be limited to a max. of 5 T plates; The moratorium remains in effect for new applications for business licenses to conduct public transportation related activities. The amended policy goes into effect immediately after the date of publication and is an addendum to the Moratorium Policy on Public Transportation Licenses of February 18, Copies of the policy may be obtained via the Government website located under the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication, via the Department of Economic Affairs, Transportation & Telecommunication Policies, the National Gazette and facebook page. Public Transportation Policy/ Moratorium: 3 October 2016 MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC & TELECOMMUNICATION p a g i n a 13 Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication AMENDMENT TO THE MORATORIUM POLICY ON PUBLIC TRANSPORTATION LICENSES 1. PURPOSE This policy serves as an amendment to the Moratorium Policy on Public Transportation Licenses of February 18, 2014 and establishes the conditions under which T permits are issued. 2. APPLICATION This policy applies to all new applications for an operational license (T permit), in accordance with the National ordinance on Passenger Transport ( landsverordening personenvervoer ). 3. LEGAL AUTHORITY Public transportation is governed by (1) the National ordinance on Passenger Transport ( landsverordening personenvervoer ), (2) the island decree of August 24, 1970, (3) the Moratorium Policy on Public Transportation Licenses of February 18, 2014 and (4) this policy amendment. 4. GOALS & PRINCIPLES The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication (TEATT/ TEZVT) believes that the existing moratorium is hampering legitimate businesses from operating within the realm of the law and as such a revision of the policy is necessary. 5. POLICY The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication, in her capacity, has seen the need in the general interest to amend the existing established moratorium on public transportation licenses. The amendment goes into effect immediately after the date of publication and is an addendum to the Moratorium Policy on Public Transportation Licenses of February 18, The Moratorium Policy on Public Transportation Licenses of February 18, 2014 on the issuance of public transportation licenses remains in force, but has been amended as follows: I. Entities already in the possession of a business license to conduct tours, group/ VIP transport and related activities may qualify for an operational license (T permit), in accordance with the National Ordinance on passenger transport, under the following conditions: e. There should be no outstanding business license or Chamber of Commerce fees at the time of application; f. The business license should have been approved and issued prior to the approval of this amendment; g. In the case of Antillean Sole Proprietorships, the business should have been registered at the Chamber of Commerce prior to the approval of this amendment; p a g i n a 14 h. In case of bus
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x