Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Turn around: verdraaide organisaties VERKENNING VAN NIEUWE SPOREN WORKSHOP VERENGING VAN GRIFFIERS DORDRECHT 13 FEBRUARI PDF

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 40 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Turn around: verdraaide organisaties VERKENNING VAN NIEUWE SPOREN WORKSHOP VERENGING VAN GRIFFIERS DORDRECHT 13 FEBRUARI 2015 JEAN EIGEMAN Turn around: kantelen, de draai maken ONDERWEG
Transcript
Turn around: verdraaide organisaties VERKENNING VAN NIEUWE SPOREN WORKSHOP VERENGING VAN GRIFFIERS DORDRECHT 13 FEBRUARI 2015 JEAN EIGEMAN Turn around: kantelen, de draai maken ONDERWEG OP NIEUWE PADEN WORKSHOP VERENGING VAN GRIFFIERS DORDRECHT 13 FEBRUARI 2015 TIJDPERK VAN TRANSITIES? LOKALE DEMOCRATIE: EEN MULTI- DIMENSIONAAL PERSPECTIEF SAMENSPEL OM KWALITEIT NETWERKEN in WAARDEN VAN INSTITUTEN NAAR GEMEENSCHAPPEN WIJZER MET RAADSLEDEN GRIFFIERS: VERNIEUWING VAN ONDEROP Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur DE RAAD OP KRACHT ANDERE TAKEN NIEUWE NETWERKEN DE RAAD ALS ASSEMBLEE DE RAAD ALS ARENA DE RAAD ALS CONSTITUTIONEEL FORUM VRAAGT, GEEFT, PRODUCEERT VERTROUWEN Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur DE RAAD OP KRACHT ANDERE TAKEN NIEUWE NETWERKEN OVER VERANDERING Alles wordt nieuw? Ik blijf zitten waar ik zit Vernieuwen is niet meer = anders Samenspel om kwaliteit De energieke raad Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur een verkenning met behulp van een 360 feedback Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Wat heeft het lokaal bestuur nodig 360 FEED BACK INSTRUMENT INSPIRATIE ANALOGIE FOCUS OP SAMENSPEL ROLLEN TAKEN SPANNING richten inrichten verrichten. DWARSKIJKEN 1 DWARSKIJKEN 2 Wat valt op Vakbekwaamheid hoogst gewaardeerd (burgemeesters voorop) Samenspel tussen B&G hoog, R&W laag Leiderschap scoort veruit hoogst bij secretarissen DWARSKIJKEN 3 Wat valt op DWARSKIJKEN 4 Rolbewustzijn raad springt er negatief uit Rolbewustzijn secretaris roept twijfel op Sensitiviteit gekozen ambtsdragers steekt af Oordeel transparantie wethouders loopt sterk uiteen Samenspel Raad en wethouders roept veel twijfel op Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Over de kernkwaliteit Dilemma s Sturen op hoofdlijnenen het belang van details voor de herkenbaarheid van raadsleden De lokale democratie is lekenbestuurmaar moderneontwikkelingen vragen om vormen van professionaliseringdie dat principe onder druk zetten. Versterking van de invloed van burgers leidt tot intensiever contact ambtenaren en B&W. Dit zet klassieke rol van volksvertegenwoordigers onder druk. Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Over de kernkwaliteit DE RAAD OP KRACHT ANDERE TAKEN NIEUWE NETWERKEN AAN ZET Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Over de kernkwaliteit DE RAAD OP KRACHT ANDERE TAKEN NIEUWE NETWERKEN IN PRINCIPE Democratie als leken bestuur Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Wat heeft het lokaal bestuur nodig BETER SAMENSPEL IS NODIG VOOR GELOOFWAARDIG EN KRACHTIG DEMOCRATISCH LOKAAL BESTUUR DAT VRAAGT EEN STERKE RAAD DIE STUURT OP HOOFDLIJNEN ALLE AMBTSDRAGERS HEBBEN DAARIN HUN EIGEN PROFESSIONALE BIJDRAGE Opleiden, trainen, toerusten richten inrichten verrichten. Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur WIJZER MET RAADSLEDEN VOOR EEN VITALE LOKALE DEMOCRATIE Investeren in VERTROUWEN TOERUSTING MENSEN Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Vitale lokale democratie: richting en ruimte voor verandering. Kabinetsnota januari 2015 Decentralisatie van rijksbeleid Verschuiving van belastingheffing Een sterker beroep op eigen kracht van burgers en lokale instellingen Ruimte voor zelfsturing Nieuwe balans met toezichthouders in het sociale domein Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Rol van Griffier in proces van toerusting Onafhankelijk van de politieke arena Anticiperen door equiperen Kennis is noodzaak geen ballast Ruimte voor netwerken Positioneren Nieuwe helden Burgerkracht De Raad als constitutioneel forum Borgen of zekeren Waken of binden Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Samenspel om kwaliteit in het lokaal bestuur Wat heeft het lokaal bestuur nodig BEELDSPRAAK ZOEK EEN BEELD OM UITDRUKKING TE GEVEN AAN WAT VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE KERNCOMPETENTIE IS VOOR LOKAAL BESTUUR IN DE KOMENDE JAREN MAAK EEN KEUZE VOOR WELKE BESTUURLIJKE ROL DAT IN HET BIJZONDER GELDT richten inrichten verrichten.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x