Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 81 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ MADDE 3: MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3 : İŞLETME KONUSU Şirket başlıca; Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa
Transcript
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ MADDE 3: MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3 : İŞLETME KONUSU Şirket başlıca; Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için: 1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açabilir; 2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler 1 Şirket başlıca; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanmış olan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi nin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından IMT Hizmetine İlişkin verilen Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi kapsamında yetkilendirilmiş olduğu hizmetler ile, ilgili mevzuat ve düzenleyici işlemler doğrultusunda izin verilen diğer hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen işletme konusuna erişebilmek için: 1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açabilir; 2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir, kar dağıtımı yapabilir ve bağışta bulunabilir. Şu kadar ki, vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmaları veya kardan pay ayırmaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen kurallara uyulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. mümessillikler verebilir, Türkiye de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir, kar dağıtımı yapabilir ve Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. 3) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir: 3) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri, kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve pay senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin şözleşmeler akdedebilir; 5) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir: fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam 2 4) Lisans, imtiyaz, alametifarika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin şözleşmeler akdedebilir. 5) Şirket işletme konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir, fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. 6) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir. 7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sanayi, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir. kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. 6) Şirket işletme konusunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir. 7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir. MADDE 4 MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 MERKEZ VE ŞUBELER Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Turkcell Plaza, Meşrutiyet Caddesi, No:153, Tepebaşı, Beyoğlu / İstanbul'dur. 3 Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in adresi Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe- Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir. İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir. MADDE 6 ŞİRKET SERMAYESİ Şirketin kayıtlı sermayesi (İki milyarikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası değerinde (İkimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. MADDE 6 ŞİRKET SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin çıkartılmış sermayesi, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün 23 Ağustos 1993 tarih ve 1746 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi ile tarihli ekli şartlarına, 6 Kasım 1997 tarih ve 2741 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi ile , ve tarihli ekli şartlarına ve 26 Şubat 2001 Tarih ve 3704 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimine uygun olarak tamamı ödenmiş, (Birmilyardörtyüzyetmişdört milyonaltıyüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) Yeni Türk Lirası olup, (Birmilyardörtyüzyetmişdörtmilyonaltı yüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) adet paya ayrılmıştır. 4 Şirket kayıtlı sermaye tavanı TL (ikimilyarikiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde (ikimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket çıkarılmış sermayesi ise, TL (ikimilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerli (ikimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. MADDE 7 HİSSE DEVRİ Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Katma Değerli Hizmetler Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu Şirket in tabi olduğu Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ve/veya diğer mevzuatta öngörülen hissedarlar ile ilgili sınırlamalara uymak amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlayabilir. MADDE 7 PAY DEVRİ Pay devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, IMT- 2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki - IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi hükümlerine tabidir. 5 Yönetim Kurulu Şirket in tabi olduğu Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki - IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi ve/veya diğer mevzuatta öngörülen paydaşlar ile ilgili sınırlamalara uymak amacıyla payların yabancılara devrini sınırlayabilir. Sermaye Piyasası Kanunu nun 137/3 hükmü saklıdır. MADDE 8 SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. MADDE 8 SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ Bu madde metinden çıkarılmıştır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz, çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanın kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir. MADDE 9 YÖNETİM KURULU Şirketin denetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bilcümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun bizzat yapmağa mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üyeden teşekkül eder. MADDE 9 YÖNETİM KURULU Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bilcümle mallarının idaresi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim 6 Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bir başka üyeyi ilk genel kurul toplantısına kadar geçici olarak tayin eder. MADDE 10 GÖREV SÜRESİ Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunun görev süresi sırasında üyeliklerden herhangi bir boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu Esas Sözleşmenin 11. maddesine göre boşalan üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılabilir. MADDE 10 GÖREV SÜRESİ Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur. MADDE 11 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 1) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. MADDE 11 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 1) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. 7 Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 2) Toplantı ve Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört üyenin müspet oyları ve beşden fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin müsbet oyları ile alınır. MADDE
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x