of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN VE FİNANSAL FARKINDALIĞIN DURUMU *

Category:

Spiritual

Publish on:

Views: 96 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN VE FİNANSAL FARKINDALIĞIN DURUMU * / Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU ** Ali YÖRÜK *** Ampirik Araştırma (Empirical Research) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Transcript
TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN VE FİNANSAL FARKINDALIĞIN DURUMU * / Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU ** Ali YÖRÜK *** Ampirik Araştırma (Empirical Research) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Temmuz 2016; 9 (2): ÖZ Finansal piyasalarda ürün çeşitliliği ve karmaşıklığı giderek artmaktadır. Buna karşın bireylerin finansal konulardaki bilgisi aynı şekilde artmamaktadır. Bu doğrultuda, finansal farkındalık, finansal okuryazarlık, finansal eğitim gibi kavramlar daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı çalışanların finansal farkındalık ile finansal okuryazarlık durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma tesadüfi örnekleme yoluyla Kahramanmaraş ta çalışan bireyler temel alınarak, 324 kişi üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen verilerin raporlanması ve analizi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda finansal farkındalık ile finansal okuryazarlık arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışanların finansal farkındalıkları arttıkça finansal okuryazarlıklarının da arttığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu yüzden çalışan bireylerin finansal farkındalık ve okuryazarlık seviyelerinin arttırılması için finansal eğitimin önemli bir yeri vardır. Finansal eğitimin artması çalışan bireylere faydalı olacaktır. Anahtar Sözcükler: Finansal Farkındalık, Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim JEL Kodları: D14, E62, P34 * Makalenin gönderim tarihi: ; Kabul tarihi: ** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi, *** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 173 / ANALYSIS OF FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL AWARENESS IN TUR- KEY ABSTRACT Diversity and complexity of products in financial markets keep growing. On the other hand, amount of personal information in financial issues does not equally grow. Therefore, concepts such as financial awareness, financial literacy, and financial education, became more important now. Purpose of this research is to analyze the relationship between financial awareness and financial literacy of employees. Our study was carried out on a total of 324 randomly chosen participants, all working in Kahramanmaraş. The present article is based on reporting and analysis of the studied data. Our analysis shows that there is a positive correlation between financial awareness and financial literacy. We discovered that as financial awareness of employees increases, so does financial literacy of them. We also concluded that financial education has an important role in increasing financial awareness and financial literacy of individual employees. Therefore, a rise in financial education would be beneficial for financial awareness of individual employees. Keywords: Financial Awareness, Financial Literacy, Financial Education JEL Codes: D14, E62, P34 1. GİRİŞ 1 Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşmasıyla, finansal farkındalığın ve okuryazarlığın önemi hızla artmıştır. Özellikle son yıllarda küresel boyutlarda ortaya çıkan finansal krizler sonucu sermaye piyasalarına yeni sunulan finansal enstrümanlar ve uygulamalardaki çeşitlenme, finansal farkındalığın öneminin daha da artmasına sebep olmuştur. Finans üzerine eğitim almış insanların dahi, günümüzün karmaşık finans dünyasında doğru kararlar almakta zorlanıyor olmaları bu durumun açık bir göstergesi olarak görülebilir. Son yıllarda finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeler, nüfus ile ilgili değişiklikler, ekonomik ve idari değişikliklerin hepsi finansal eğitimin önemine işaret etmektedir. Hayatın her evresinde kişilerin vermeleri gereken finansal kararlar vardır. Bu çalışma, bireysel yatırımcılar açısından finansal okuryazarlık kavramının stratejik önemine işaret etmek ve finansal okuryazarlık konusunda toplu- 1 Bu çalışma, Ali YÖRÜK ün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı nda, Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU danışmanlığında tamamlanmış ve yayınlanmamış Türkiye deki Finansal Okuryazarlığın ve Finansal Farkındalığın Durumu adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 174 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi mun her kesiminin bilinçlendirilmesine ve bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Ülkemizdeki akademik çevrelerde de finansal okuryazarlık konusuna ilişkin yeterli araştırma ve veri bulunmadığı dikkate alındığında bu çalışmada, özellikle gelişmiş ülkelerdeki mevcut uygulamalar kapsamında finansal okuryazarlık konusunun ülkemizde de doğru bir biçimde açıklanması ve algılanması amaçlanmıştır. / Çalışmamamızda finansal okuryazarlığın tanımına, önemine, finansal okuryazarlığın aileye ve ekonomiye katkılarına ve Türkiye de ve Dünya da yapılan finansal okuryazarlık çalışmalarına ve uygulama alanı olarak Kahramanmaraş taki finansal farkındalığın ve finansal okuryazarlığın durumuyla ilgili elde edilen analiz sonuçlarına ve yorumlarına ayrılmıştır. Daha sonra sonuç ve önerileri kısmına yer verilmiştir. 2. KONUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR Yapılan literatür taramasında finansal farkındalık ile finansal okuryazarlık arasındaki ilişki durumuna yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Kısıtlı sayıda finansal farkındalık ve okuryazarlık konularına ilişkin çalışmalara ulaşılmıştır. Bu bölümde finansal farkındalık ve finansal okuryazarlık konularına ilişkin önceki çalışmalara yer verilmiştir. Er ve diğerleri (2014) Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği isimli makalesinde; lisans eğitim program içeriklerinin finansal okuryazarlığa etkisi araştırılmıştır. Finansal kavramları ve teknikleri tanıma imkânı daha yüksek eğitim alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine karşılık, sayısal analizlerin eğitim içeriğinde daha büyük yer aldığı Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin finansal okuryazarlıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin yüzde 31,7 sinin yüksek, yüzde 30,1 inin orta, yüzde 16 sının ise düşük finansal okuryazarlığa sahip olduğu belirlenmiştir. Bayram (2015) Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama isimli makalede, iktisadi ve idari bilimler ve porsuk meslek yüksekokulu öğrencilerinin temel düzeyde finansal okuryazarlık seviyesi belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrenciler finansal durumlarını yönetmede kendilerini olduğundan daha başarılı olarak algılamakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kılıç ve diğerleri (2015) in Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma isimli makalede; üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri farklı demografik özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık genel ba- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 175 / şarı düzeyi yüzde 48 olarak bulunmuştur. Erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi bayan öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Kredi kartı ve internet bankacılığı kullanımının okuryazarlık düzeylerinde etkili olduğu görülmüştür. 3. FİNANSAL FARKINDALIK KAVRAMI 3.1. Finansal Farkındalığın Tanımı Finans, toplum yaşamında kişilerin gündelik ihtiyaçlarını için yaptıkları alışverişten, emeklilik yaşamı için yaptıkları birikimlere kadar farklı amaçlara hizmet eden bir sektördür. Finansın bireylerin yaşamı içinde hemen her adımda olması, bireylerin kendi finansal durumlarını yönetebilmelerini bir gereklilik haline getirmektedir (Bayram, 2015, s. 2). Finansal farkındalık finansal tüketici ve yatırımcıların finansal ürün ve kavramlar hakkında bilgi ve anlayışlarını geliştirmelerini ve yönlendirme ve/ veya objektif tavsiyelerle bilgilerini finansal risk ve fırsatları daha iyi fark etmelerini, daha bilinçli tercih yapmalarını, nereden ne şekilde yardım alması gerektiğini bilmelerini ve finansal refahlarını artırmak için diğer tüm etkin faaliyetleri yapmalarına yarayan bir süreçtir. Bu süreç; - Tüketiciye durum, veri ve finansal fırsat, seçenek ve sonuçların farkına varmalarını sağlayan özel bilgileri sağlamayı içerir. - Bireylerin finansal terim ve kavramları anlamaları için gerekli yetenek ve gücü eğitim ve rehberlik yolu ile elde etmelerini sağlamayı içerir. - Tüketiciye finansal konu ve ürünler hakkında kapsamlı danışmanlık vererek, ellerine geçen finansal bilgi ve yönlendirmeleri en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlar (www.ekodialog.com, 2015, para.1-3) Finansal Farkındalığın Kapsamı Maliyet ve kazanç hesaplamalarında, matematiğin farklı bir alt dalı Finansal Matematik kullanılır. Paranın zaman değerini, diğer bir söylem ile alternatif fırsat maliyetinin karşılığı olan fiyatı yani faizi dikkate alan matematik finansal yönetim başta olmak üzere, kişilerin ve kurumların hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Finansal matematik kavramı, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Mevduat faiz oranı ile tahvil getirisini kıyaslamaktan tutun da, ihtiyaç kredisinin hesaplamasından mortgage ev kredisinin hesaplamasına kadar birçok başlıkta hayatımızdadır. Kurumlar için iskonto faiz oranı hesabından tutunda bileşik faiz hesabına kadar, işletmenin güncel ve yatırım projeleri hayat evrelerine dokunan bu önemli başlık, sürdürülebilirlik veya kapanma noktasına kadar etki etmektedir (www.kobitek.com, 2015, para.1-2). 176 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 3.3. Finansal Farkındalığın Önemi Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin önem kazanmasıyla, finansal farkındalığın önemi hızla artmıştır. Özellikle son yıllarda küresel boyutlarda ortaya çıkan finansal krizler sonucu sermaye piyasalarına yeni sunulan yatırım enstrümanları ve uygulamalardaki farklılaşmalar, finansal farkındalığın öneminin daha da artmasına sebep olmuştur. Finans üzerine eğitim almış insanların dahi, günümüzün karmaşık finans dünyasında doğru kararlar almakta zorlanıyor olmaları bu durumun net bir göstergesi olmaktadır. Son yıllarda finansal piyasalarda ortaya çıkan gelişmeler, nüfus ile ilgili değişimler, ekonomik ve idari değişikliklerin tamamı finansal eğitimin gereğine ve önemine işaret etmektedir. Özellikle ABD başta olarak, birçok gelişmiş ülkede insanların önemli bir kısmı maalesef tasarruf yapmamaktadır. Dolayısıyla, nüfusu her geçen gün gittikçe fazlalaşmakta olan dünyamızda doğal kaynaklarda yaşanan yetersizlikler sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin artırılmasını ve yayılmasını sağlamak tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön sıralarda yer almaktadır (www.teb.com.tr, 2013, para.1) Finansal Farkındalığı Önemli Kılan Etkenler Finansal farkındalığı gittikçe önemli kılan etkenleri; - Finansal Ürünlerin Karmaşıklığı - Finansal Ürünlerin Sayısında Artış - Nüfus Patlaması ve Artan Yaşam Süresi - Emekli Maaşı Düzenlemelerindeki Değişiklikler - Gelirdeki Değişimler - Sermaye Piyasalarındaki Değişimler Şeklinde sıralamak mümkündür Finansal Farkındalığın Faydaları Finansal farkındalığın en temel çıktıları üç gruba toplanabilir. Bunlar; İlgili finansal bilgiyi arama becerileri, İlgili finansal bilgiyi eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerileri, Faydalı finansal kararlar alabilmek için bu finansal bilgiden yararlanma becerileridir. Bu çıktıların topluma sağlayabileceği katkılar ise, Ekonomi ve Finansal Piyasalara Faydaları Finansal Farkındalığın Tüketicilere Faydaları şeklindedir (Temizel, 2010, s. 6) Ekonomi ve Finansal Piyasalara Faydaları Finansal farkındalık, kişilerin finansal risklere dair bilgilerini ve bilinç dü- / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 177 / zeylerini artırarak karar alma süreçlerinde daha rasyonel davranmalarını yarayan bir unsurdur. Bireylerin finansal farkındalık düzeyinin artması ise finansal piyasaların daha verimli çalışmasına, finansal istikrarın gelişmesine ve sonuç olarak tüm ekonomide verimliliğin artarak toplumsal refahın yükselmesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, finansal farkındalık sadece bireyler için değil, aynı zamanda finansal sistemin derinleşmesi ve finansal piyasaların etkinliğinin artması açısından da önem taşımaktadır. Bireylerin finansal okuryazarlıklarının artmasına paralel olarak finansal kuruluşlardan talep edecekleri bilgi düzeyinin ve çeşitliğinin yükselmesi, finansal piyasaların daha şeffaf olmasına katkıda bulunacaktır. Öte yandan, tüketicilerin kendi ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri talep etmiş olmaları, finansal piyasalarda yaratıcı, yenilikçi ve rekabetçi finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine imkân verecektir. Ayrıca, finansal farkındalık, bireylerin tasarruf eğiliminin artmasına neden olacak ve daha etkin sosyal güvenlik sisteminin meydana gelmesini sağlayacaktır. Yüksek tasarruf oranları yatırım ve büyüme üzerinde de olumlu etki yaratacak, ekonomik gelişim ve finansal istikrara katkıda bulunacaktır (Yılmaz, 2011, ss. 1-2) Finansal Farkındalığın Tüketicilere Faydaları Finansal anlamda daha iyi bilgi sahibi olmak, birinci derecede bilgiyi nereden elde edeceğine dair tüketicinin bilinçlenmesini sağlayacak, ikinci olarak da elde ettiği bilgiyi nasıl kullanacağı konusunda tüketiciye yardımcı olacaktır. Bu şekilde elde edilen bu bilgiler tüketicilerin daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olacaktır (Satoğlu, 2014, s. 37) Finansal Eğitim Finansal farkındalığı ve okuryazarlığı artırmanın temel yollarından biri, finansal eğitimdir. Dolayısıyla finansal eğitim ile amaçlanan, bireyi finansal okuryazar yapmaktır. Finansal eğitim sadece riskleri azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda bireylerin hem daha ucuz ve hem de daha kaliteli finansal ürün ve hizmet talep etmelerine, finans piyasalarında şeffaflığın artmasına, alınan kararların doğruluk oranının yükselmesine ve piyasalarda likidite ve derinliğin artmasına da fırsat sağlamaktadır (Satoğlu, 2014, s. 11). Finansal eğitim, beraberinde, bireylerin karar ve seçimlerinde bilgi, veri kullanmasını, finansal kavram ve terimlere aşina olmasını, finansal ürün ve konularda tercih yapmasını içermektedir. Finansal eğitim tüketici koruma gibi bir amaca doğrudan hizmet etmese de, dolaylı olarak finansal tüketicilerin yasal düzenleme ve uygulamalardan haberdar olmasını sağlayabilir (Bayram, 2010, s. 19). Finansal eğitim için en yaygın olarak kullanılan tanım OECD tarafından ya- 178 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi pılandır. OECD, finansal eğitimi şöyle tanımlamaktadır, Finansal eğitim, finansal tüketicilerin veya yatırımcıların finansal ürünler ve kavramlara dair anlayışlarını geliştirdikleri ve finansal risk ve fırsatların farkına varmak, bilgiye dayalı kararlar vermek, yardım almak için nereye başvurabileceklerini bilmek ve finansal refahlarını yükseltmek için etkili davranışlarda bulunabilmek amacıyla bilgi, öğretim ve/veya objektif tavsiyeler sayesinde yeteneklerini ve kendine güvenlerini geliştirdikleri bir süreçtir. (Satoğlu, 2014, s. 11). Finansal eğitim kavramı, bireysel yatırımcıların tasarruf motivasyonunun artırılmasını, yatırımlarını yönetmesini, finansal kuramlarla doğru ilişkilerin kurulmasını, finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlendirme konusunda bireylerin finansal güvenliklerini sağlamayı amaçlayan ve devamlılık gerektiren dinamik bir süreçtir. Başka bir ifadeyle finansal eğitim, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artıran ve bireylerde asgari finans kültürünün oluşmasına hizmet eden, finansal eğitim öğretim faaliyetlerinin tamamı olarak ifade edilebilir (Altıntaş, 2008, s. 25) Finansal Eğitimin Önemi ve Amacı Finansal eğitimin önemi, finansal piyasalardaki gelişmeler, demografik, ekonomik ve politik değişimler sonucu artmıştır. Yeni ürünler sunuldukça finansal piyasalar daha karmaşık hale gelmektedir. Tüketiciler, günümüzde özellikle elektronik bankacılık sayesinde bankacılık işlemlerine daha kolay erişim sağlayabilmektedirler. Bu gelişmeler, tüketicilerin tasarruf etme ve emeklilik dönemleri için uygun yatırımlar yapma gibi konularda önemli sonuçlar doğurmaktadır (Satoğlu, 2014, s. 35. Finansal eğitim, tüm yaş ve gelir gruplarından insanlara katkı sağlayabilmektedir. Finansal eğitim, işe yeni başlamış bir yetişkinin gelir ve giderlerini bütçeleme yaparak kontrol altında tutmasına, ailelerin gelecek yaşamlarını düşünerek birikim ve yatırım yapmasına ve çocuklarının daha iyi bir eğitim almasına, finansal risk ve getirilerin farkında olarak finansal kararlar almaya yardım eder. İhtiyaç ve bu ihtiyaçları giderme yollarını bilen tüketiciler ise, ekonominin verimli çalışmasına yol açmaktadır. Böylece finansal piyasalarda rekabetin gelişmesi, yenilikçi ürün ve hizmetlerin piyasaya sunumu kolaylaşır (Bayram, 2010, s. 20). OECD tarafından finansal eğitimin önemini artıran faktörler şu şekilde sıralanmaktadır: Finansal ürünlerin karmaşıklığı: Günümüzde tüketiciler çeşitli finansal ürünlerle karşı karşıyadır. Tüketici için bunların hangisinin kaliteli olduğunu değerlendirmek zordur. Finansal ürünlerin sayısında artış: Özellikle teknolojide yaşanan geliş- / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 179 / meler çok çeşitli ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu durum da tüketicinin bu ürünlere erişimini kolaylaştırmıştır. Nüfus artışı ve yaşam süresinin uzaması: Nüfusun artması ve bunun yanında insanların yaşam sürelerinin uzaması, emeklilik dönemi gelen neslin çoğalması ve bu emeklilerini gelirlerini bir şekilde sağlayacak olan genç neslin azalması anlamına gelmektedir. Özellikle OECD ülkelerinde bu durum çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler: Günümüzde bireyin emeklilik döneminde değerlendireceği geliri veya yapacağı yatırımı konularında temel finans bilgisinin olması gerekmektedir. Finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olması: Özellikle OECD ülkelerinde yapılan anketler, toplumda finansal okuryazarlık düzeyinin özellikle, az eğitimli ve düşük gelir düzeyine sahip bireylerde düşük olduğunu göstermiştir (Satoğlu, 2014, s. 35). 4. FİNANSAL OKURYAZARLIK KAVRAMI Karmaşık finansal kararların fazlalaştığı günümüz dünyasında, finansal okuryazarlık bütün tüketiciler için hayati bir beceri olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bireylerin finansal okuryazarlık seviyelerinin bu karmaşık finansal araçları anlayabilecek noktaya çıkarılması elzemdir. Finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi bir yandan davranışsal eğilimlerin neden olduğu hataların azaltılmasına böylece bireylerin kendi durumlarına en uygun finansal kararları almasına yardım ederken, diğer yandan iletişim ve bunun getirdiği kaldıraç etkisi ile düzenleyici otoritelerin daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamaktadır (Temizel & Bayram, 2011, s. 75) Finansal Okuryazarlığın Tanımı Türkçede finansal okuryazarlık kavramı, İngilizce financial literacy teriminin karşılığı olarak genel kabul görmüştür. Okuryazar kimse bir konu hakkında bilgi sahibidir. Dolayısıyla, finansal okuryazar kişi de finansal konularda bilgi sahibidir. Finansal konularda bilgi sahibi olmak için bilginin ileri düzeyde olmasına gerek yoktur; temel düzeydeki bilgi finans piyasalarında finansal okuryazarlığın öncelikli şartıdır. Bununla beraber, sadece bilgi sahibi olmak finansal okuryazar olmaya yetmez. Finansal bilgi, tutum ve davranışlara yansıtıldığı sürece okuryazarlıktan söz edilebilir (Gökmen, 2012, s. 18). Finansal okuryazarlık kavramı; bütçeleme, tasarruf, yatırım, ödünç alma/ verme, sigortalama, çeşitlendirme ve gelir-gider eşleştirmesi ile ilgili konular gibi finansal müşterilerin finansal ürün/hizmet ve kavramlar hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, finansal risk ve fırsatları daha iyi görmelerini, daha bilinçli tercih yapmalarını, nereden yardım almaları gerektiğini ve finansal refahlarını artırmak için bunun dışındaki diğer tüm 180 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi faaliyetleri etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan bir süreç olarak tanımlamaktadır (Temizel, 2010, ss. 5-7). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün (OECD) tanımına göre finansal okuryazarlık; İktisadi ha
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x