Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON: DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR VE ÖNERİLER AUDITOR ROTATION IN TURKEY:REGULATIONS, IMPLEMENTATION AND SUGGESTIONS

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 119 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON: DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR VE ÖNERİLER AUDITOR ROTATION IN TURKEY:REGULATIONS, IMPLEMENTATION AND SUGGESTIONS Dr. Tuba ŞAVLI ÖZ Dünyadayaşanan büyük muhasebe skandallarının
Transcript
TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON: DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR VE ÖNERİLER AUDITOR ROTATION IN TURKEY:REGULATIONS, IMPLEMENTATION AND SUGGESTIONS Dr. Tuba ŞAVLI ÖZ Dünyadayaşanan büyük muhasebe skandallarının ardından, denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerine tartışmalar başlamış ve denetçi bağımsızlığını güçlendirerek denetimin kalitesini artırmayı amaçlayan bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri olan zorunlu denetçi rotasyonu ise olumlu ve olumsuz yönleriyle en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bazı ülkelerde denetim firması rotasyonu, bazı ülkelerde ise ortak rotasyonu şeklinde düzenlemeler ve uygulamalar yapılmıştır. Farklı ülkelerde, rotasyonu farklı yönleriyle ele alarak yapılan araştırmalarda,zorunlu denetim firması rotasyonunun faydalı olduğu yönünde ulaşılan sonuçlar olduğu gibi,aksi yönde yani, faydalı olmadığı yönünde ulaşılan sonuçlar da bulunmaktadır.bu çalışmanın amacı, düzenleyici otoriteler, akademisyenler ve denetçiler tarafından yapılan farklı araştırma sonuçlarını gözden geçirerek veuluslararasında ve Türkiye de rotasyon alanında yaşanan gelişmeleri irdeleyerek, bundan sonraki süreçte yaşanabilecek sıkıntılara çözüm önerileri sunmaktır. Anahtar Sözcükler:Bağımsız denetimde rotasyon, Denetçi bağımsızlığı, Denetim kalitesi ABSTRACT After the big accounting scandals, certain discussions started on auditor independence and audit quality and certain regulations have been introduced in order to improve audit quality through enhancingauditor independence. Mandatory auditor rotation is the one that is heavily discussed with its pros and cons. In some jurisdictions, audit firm rotation is required and implemented, in some others partner rotationis implemented. There are researches made in different jurisdictions and based on different aspects of audit firm rotation, some with supporting audit firm rotation conclusions,some opposing audit firm ro- Makale Geliş Tarihi: Yayın Kurulu Kabul Tarihi: tation. The aim of this study, is to provide solutions to possible difficulties in implementing audit firm rotation in Turkey, by analyzing various researches made by regulatory authorities, academicians and auditors, and by reviewing the developments in mandatory audit firm rotation in Turkey and in other jurisdictions as well. Keywords: Auditor rotation, Auditor independence, Audit quality 1. GİRİŞ Bağımsız denetim1 2 firmasının rotasyonu, son yıllarda denetim gündemini meşgul eden konuların başında gelmektedir. Dünyada birçok düzenleyici otorite bu konuyu gündemine almış, tartışmış, kamuoyunun görüşüne açmış ve bazı düzenlemeler yapmıştır. Bazen yapılan düzenlemelerden kısa süre içinde vazgeçildiği veya düzenleme taslaklarının geri çekildiği yönünde uygulamalara da rastlanmaktadır. Benzer bir durum Türkiye de de izlenmiştir. Türkiye de denetim alanında birden fazla düzenleyici otoritenin olması, zaman içinde farklı düzenlemelerin yapılmasına yol açmış, yapılan değişiklikler de rotasyon karmaşasını artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, düzenleyici otoriteler, akademisyenler ve denetçiler tarafından yapılan farklı araştırma sonuçlarını gözden geçirerek ve uluslararasında ve Türkiye de denetimderotasyon alanında yaşanan gelişmeleri irdeleyerek, bundan sonraki süreçte yaşanabilecek sıkıntılara çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma kapsamında öncelikle uluslararası uygulamalar gözden geçirilecek ve bu konuda yapılmış ampirik çalışmalardan elde edilen bulgular değerlendirilecektir. Daha sonra Türkiye de bugüne kadar rotasyon alanındaki düzenlemeler irdelenecek, bu düzenlemelerin uygulamaları değerlendirilecektir. Son olarak da uluslararası ve Türkiye uygulamalarından elde edilen bulgular ışığında Türkiye de denetimderotasyon uygulamasına ilişkin öneriler sunulacaktır. 2. BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYONA GENEL BAKIŞ Denetim, bir çok kitaptaaşağıda da verilen tanıma benzer şekilde tanımlanmıştır(bozkurt, 2006, 23;Güredin, 2014, 11;Kepekçi, 2004, 1; Kavut, Taş ve Şavlı, 2009, 16) 21 Bu çalışma kapsamında bağımsız denetim kısaca denetim; bağımsız denetçi ifadesi ise denetçi olarak kullanılmıştır. 38 MART - NİSAN Denetim, belirli bir ekonomik birime ait finansal nitelikli bilgilerin önceden tespit edilmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini belirlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından gerçekleştirilen kanıt toplama, bu kanıtları değerlendirme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan görüşün ilgililere rapor ile sunulduğu süreçtir. Bu tanımda öne çıkan hususlardan bir tanesi denetimin bağımsız bir uzman tarafından yapılmasıdır. Bağımsız denetimde rotasyon uygulamasının temel gerekçesi denetçi bağımsızlığını güçlendirmektir. Denetçi bağımsızlığı, denetimle ilgili yapılmış yerel ve uluslararası bir çok düzenlemede detaylı bir şekilde ele alınmış bir konudur. Ancak, uygulamadan kaynaklanan çeşitli nedenlerle hep tartışılır bir konu olmaya devam etmektedir. Türkiye dahil, ulusal birçok düzenlemeye temel teşkil eden Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC International Federation of Accountants) bünyesindeki Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IEAS- BA - International Ethics Standards Board) tarafından yayınlanmış olan Etik İlkeler dedenetçi bağımsızlığı konusu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.söz konusu etik ilkeler, daha önce Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yayınlanmış bağımsız denetime ilişkin tebliğ ve yönetmeliklerde referans olarak kullanılmış ve son olarak da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) tarafından ise bire bir Türkçeye çevrilerek Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Standardı olarak yayınlanmıştır. Etik ilkelerin 290 numaralı bölümü denetim sözleşmeleri açısından bağımsızlık konusunu geniş bir şekilde ele almakta, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) ve diğer işletmeler için ayrı ayrı açıklamalarla örneklere yer vermektedir. Denetçinin bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek bir takım hususlar yapılan düzenlemelerle yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. Standartlar denetçi bağımsızlığını iki şekilde ele alır(code of Ethics, 290.6): Özde Bağımsızlık (Esasta Bağımsızlık):Kişinin dürüstve tarafsız bir şekilde ve mesleki şüphecilik anlayışı içinde görüş oluşturması. Algıda Bağımsızlık (Şekilde Bağımsızlık): Mantıklı ve konuyla ilgili bilgisi bulunan bir üçüncü tarafın, o anda mevcut tüm özel şart ve durumları değerlendirerek, denetçinin bağımsızlığının zedelendiğini düşünmüyor olması. 39 Dolayısıyla, denetçinin bağımsız hareket etmesi yeterli değildir; üçüncü tarafların da denetçinin bağımsız olduğu yönünde değerlendirme yapıyor olması önemlidir. Bağımsızlık, denetim mesleğinin temelini oluşturur. Bağımsız denetçi raporu, ilgili finansal tablolar üzerinde okuyuculara bir güvence sunmaktadır ve finansal tablo okuyucuları, bağımsız denetçinin görüşüne dayanarak bu finansal tabloların doğruluğuna inanmakta ve kararlarını bu doğrultuda vermektedir. Dolayısıyla, düzenleyici otoriteler, denetçi bağımsızlığını ön plana çıkararak bir takım düzenlemelerle denetimin kalitesini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmuşlardır; denetçi rotasyonu bunlardan bir tanesidir DenetimdeRotasyonun Denetçi Bağısızlığına ve Denetimin Kalitesine Etkisi Denetimde rotasyon uygulamasının amacı denetçi bağımsızlığını güçlendirerek denetim kalitesini artırmak olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda yapılmış birçok araştırma olmakla beraber, ortak bir sonuca ulaşılamamıştır. Yapılan bazı araştırmalarda denetim firması rotasyonunun denetimin kalitesini artırdığı yönünde çıkarımlara ulaşılırken, bazılarında da denetim kalitesiyle doğrudan ilişkisi saptanamamış veya denetim kalitesine olumsuzetkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar çerçevesinde denetim firması rotasyonunun denetçi bağımsızlığına ve dolayısıyla denetimin kalitesine olan etkisi aşağıdaki konu başlıklarında tartışılmıştır Uzun Süreli İş İlişkisi Denetim firması ile müşteri işletme arasında uzun süreli bir iş ilişkisinin olması ve bunun yaratabileceğiolumsuz etkiler rotasyon uygulamasının temel nedenini oluşturmaktadır. Denetimde rotasyonu savunanların en büyük dayanağı, uzun süreli iş ilişkisi sonucunda, iki taraf çalışanları arasında bir yakınlaşma oluşması vebunun sonucunda da, mesleki şüphecilik anlayışı içinde hareket etmesi beklenen denetçinin, müşteri işletme yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara güven düzeyinin artması ve mesleki şüphecilik anlayışının zayıflamasıdır. Yapılan araştırmalarda bu tezi destekleyen sonuçlara ulaşılan çok sayıda örnek bulunmaktadır(lennox, Wu ve Zhang, 2014; Mohammed ve Habib, 2013; SallehveJasmani, 2014). 40 MART - NİSAN Diğer taraftan, rotasyona karşı olanlar da aslında uzun süreli iş ilişkisinin, denetimin kalitesine olumluetkileri olduğunu iddia etmektedirler. Denetçinin bir işletmenin yapısını, işleyişini ve maruz kaldığı riskler ile bunları nasıl yönettiğini kavrayabilmesi en az 2 yıl almaktadır. Dolayısıyla, ilk yıl yapılan denetimlerde, bu işletmeye ilişkin yeterli tecrübenin olmamasına bağlı olarak, bazı hususlar gözden kaçırılabilir, bu da denetim riskinin 2 3 yükselmesi sonucunu doğurur. Ayrıca denetçi, uygulayacağı denetim tekniklerinin yapısını ve zamanlamasını belirlerken ve bunların sonucunda elde ettiği denetim kanıtlarını değerlendirirken mesleki kanaatini kullanır. Bu kanaat, denetçinin tecrübesiyle doğrudan alakalıdır. Söz konusu tecrübe sadece denetçinin, bu meslekteki kıdemi ile ilgili değil, aynı zamanda söz konusu müşteri ile ilgili bilgi birikimine de dayalıdır. Rotasyon ile uzun süreli iş ilişkisi soncu elde edilen bilgi birikimi kaybolmaktadır. Yine yapılan birçok araştırmada bu tezi savunan sonuçlar elde edilmiştir(harris, 2012; Cameran, Prencipe ve Trombetta, 2014). Denetim firması yerine ortak rotasyonunun zorunlu olduğu durumlarda bile belirli bir bilgi kaybı olabileceğini öngören denetim firmalarında, ortak değişikliğinin yapılacağı tarihten 1-2 yıl önce planlama çalışmaları başlamaktadır. Sorumluluğu devralacak ortağın sektör ve müşteri hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmesi ve müşteri devrinin sorunsuz yapılabilmesi için bir takım ön çalışmalar yapılmaktadır(daugherty, Dickins ve Higgs, 2011) Yeni Bir Bakış Açısı Uzun süre aynı işle meşgul olanlarda, bazı hususların kanıksanması sonucu, olayları doğru görememe veya doğru değerlendirememe riski ortaya çıkabilir. Rotasyonu savunanlar, yeni bir bakış açısının bu riski ortadan kaldıracağına, daha objektif bir değerlendirme yapılmasına imkan vereceğine inanmaktadır. Ayrıca, bir müddet sonra yapılanların bir başka denetçi tarafından gözden geçirilecek olması, mevcut denetçinin daha titiz ve özenli davranması sonucunu doğuracağı iddia edilmektedir.bocconi Üniversitesi nde yapılan bir çalışmanın(cameran veöte.., 2014) sonucunda, denetimin kalitesinde son üç yılda bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, buna karşı, denetçinin zaten kısa bir süre sonra başka bir denetçi firmaya geçecek olan müşteri işletme için fazla yatırım yapmaktan kaçınması gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği de unutulmamalıdır. 23 Denetim riski, finansal tablolarda önemli bir yanlışlık veya eksiklik olmasına rağmen, denetçinin uygun olmayan bir görüş vermesi riskidir UDS Uzmanlaşma Uzun süre aynı müşteri ile çalışılması denetçilere sadece belirli müşteriler için tecrübe sağlamakla kalmaz aynı zamanda bazı sektörlerde uzmanlaşmayı da beraberinde getirir. Denetim firmaları, müşterilerinin yoğun olduğu sektörlere yönelik eleman yatırımına önem verirler ve sektör uzmanlarının yetişmesine imkan sağlamış olurlar. Ancak, zorunlu rotasyon sonucunda belirli bir sektördeki önemli müşteri kayıpları, sektör uzmanlarının boşa çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda söz konusu uzmanların ya başka sektörlere yönelmelerine ve yeni bir öğrenme süreci başlatmalarına ya da iş hayatlarında değişikliğe gitmelerine neden olmaktadır. ABD de yapılan bir araştırmanın(daugherty veöte.., 2011) sonuçlarına göre, rotasyondan dolayı,denetim firması ortaklarının yarısının yeni bir sektör konusunda uzmanlaşma ihtiyacı ile karşı karşıya kaldıklarınıortaya koymuştur. Bu oran nispeten daha küçük denetim firmalarında artmaktadır Maliyet Bir işletmenin ilk denetimi, her zaman sonraki dönemlere kıyasla daha fazla zaman harcanmasını gerektirir. Müşteriyi tanıma anlamında ilave bir süreye ihtiyaç olmasının yanı sıra denetim standartlarının uygulanması anlamında daha fazla zaman alacak durumlar ortaya çıkacaktır. Örneğin; denetçinin işletmenin önemli iş süreçlerini belirlemesi, bu süreçlerin işleyişini, bu süreçlerdeki bilgi akışını ve finansal tablolara olan etkisini tespit etmesi gerekir. Sonrasında ise bu süreçlerdeki önemli yanlışlık riskleri ve bu riskleri yönetmek adına işletmenin uyguladığı kontrollerin belirlenmesi ve test edilmesi gerekmektedir. İlk kez denetlenenbir işletmede bu süreç sıfırdan başlarken, daha önceden denetlenmekteolan bir işletmede süreçlerin sadece güncellenmesi, ilave risk ve kontroller olup olmadığının tespit edilmesi yeterli olacaktır. Hatta bazı durumlarda kontrol testlerinin de rotasyona tabi tutularak,belirli süreçlere ilişkin kontrol testlerinin iki senede bir yapılması mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, ilk yıl daha fazla zaman harcanması kaçınılmazdır. Ancak, müşteriden ilk yıl daha fazla zaman harcayacağı için denetçinin daha fazla bir ücret talep etmesi mümkün olmayacağından, karlılık da olumsuz bir şekilde etkilenmiş olacaktır. Diğer taraftandenetçinin işletmeyi daha iyi tanıyabilmesi için denetlenen işletme yönetici ve çalışanlarıyla daha fazla görüşme yaparak daha fazla sorgulaması ve işletmenin iş yapış şekilleriyle, maruz kaldığı riskler ve karmaşık muhasebe konuları ile ilgili sorular sorması gerekecek, bu durum müşterinin 42 MART - NİSAN de yenidenetçinin ilk yılında daha fazla zaman harcaması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla, denetçi değişikliğinin yapıldığı yıl her iki taraf için de harcanan zamanın buna bağlı olarak da maliyetin arttığı bir dönem olacaktır. ABD de Kongre nin çalışmalarına ışık tutmak için yapılan bir araştırmada, denetim firması değişikliğine bağlı olarak ilk yıl yapılan denetimlerde harcanan saatlerin %20 arttığı sonucuna ulaşılmıştır(us Government General Accountability Office, 2003). Benzer sonuçlara ulaşılan başka araştırmalarda bulunmaktadır yılında Türkiye de hisse senetleri borsada işlem görenşirketler ve finans kuruluşları kapsamında yaşanan zorunlu denetim firması rotasyonu sonucunda, ilk yıl çalışma saatlerinin artmış olmasının yanı sıra, denetim ücretlerinde rekabetten kaynaklanan önemli düşüşler yaşanmıştır Rekabet Denetim sektöründe rekabet açısından tartışılan iddia, 4 büyük muhasebe firmasının(deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers) denetim piyasasında bir oligopol oluşturduğu ve küçük denetim firmaları açısından haksız rekabete yol açtığı yönündedir.rotasyonu savunanlar, bu uygulamanın 4 büyükler dışındaki denetim firmaları için bir imkan yarattığını belirtmektedirler. Ancak, yapılan araştırma sonuçları bu iddiayı belirgin bir şekilde destekler nitelikte değildir. İtalya, zorunlu denetim firması rotasyonunun uygulandığı bir ülkedir. İtalya da Bocconi Üniversitesi nde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre denetimdeyaşanan zorunlu rotasyon uygulamaları diğer denetim firmaları için ilave bir fırsat yaratmamış, aksine 4 büyüklerin denetim sektöründeki payına katkı sağlamıştır(cameranveöte..,2014). Türkiye de de 2010 yılında hisse senetleri borsada işlem gören şirketler ile finans kuruluşlarını kapsar şekilde yaşanmış olan zorunlu denetimfirması rotasyonun sonucunda, 4 büyük muhasebe firmasının toplam pazar payında önemli bir değişiklik gözlemlenmemiştir Çok Uluslu Firmalar Denetimde zorunlu rotasyon uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde denetimfirması rotasyonu zorunlu iken, bazı ülke- 43 Türkiye de 2010 yılında uygulanan rotasyonun etkilerini araştıran ampirik bir çalışma bulunmamaktadır; ancak denetim firmaları, birim saat ücretlerinin önemli ölçüde düştüğünü ifade etmektedirler. 43 lerde ise ortak rotasyonu yeterli görülmüştür. Ayrıca süre açısından da 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır. Başlangıç tarihlerinin de farklı olacağı dikkate alındığında, çok uluslu şirketler açısından yönetilmesi zor bir durum ortaya çıkmaktadır. Örneğin; ana ortaklığın bulunduğu ülkede rotasyon dönemine henüz 2 yıl varken, bağlı ortaklıklardan bazıları içinrotasyon dönemi gelmiş olabilir veya tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda, yasal zorunluluktan çok daha kısa süreler ile denetçi değişikliği yapmak zorunda kalabilirler. Elbette ki, ana ortaklık ve bağlı ortaklık farklı denetim firmaları tarafından denetleniyor olabilir. Ancak, UDS 600 Özel Hususlar Topluluk Finansal Tablolarının Denetimi Standardı, ana ortaklık denetçisinin, konsolide finansal tablolar üzerindeki görüşünü herhangi bir bağlı ortaklığın veya iştirakin denetçisinin görüşüne dayandırarak vermesine imkan tanımamaktadır. Ana ortaklık denetçisi, konsolide finansal tablolar üzerinde görüş beyan ederken, konsolidasyon kapsamındaki tüm işletmelerin finansal tablolarına ilişkin denetim riskini, önemlilik ölçüsünde, üstlenmektedir. Dolayısıyla, konsolide finansal tablolar üzerinde görüş vermesini sağlayacak kanıtları toplamak zorundadır. Bu durumda, ana ortaklık denetçisi diğer denetçilerin çalışma kağıtlarını incelemek ve yeterli denetim kanıtının toplandığından emin olmak veya kendisi ilave / ayrı bir denetim çalışması yürütmek durumundadır. Bu durum denetlenen grup için ilave bir maliyet oluşturacağından, genellikle büyük uluslararası gruplar, istisnalar dışında, tüm ülkelerde aynı denetim firması ile çalışmayı tercih etmektedir. Ancak, farklı dönemlerde denetim rotasyon uygulamasının gündeme gelmesi, ilave maliyet ve zorluk yaratacaktır UluslararasındaBağımsız Denetime İlişkinRotasyon Uygulamaları Uluslararasında düzenlemeler incelendiğinde, bazı ülkelerde denetimden sorumlu ortak4 5 rotasyonu,bağımsızlığa sağlayacağı katkı açısından yeterli görülürken (örneğin; ABD), bazı ülkelerde ise denetim firması rotasyonu (örneğin; İtayla) tercih edilmiştir. Mart 2013 itibariyle dört büyük muhasebe firmasından biri olan Ernst & Young tarafından yapılan bir araştırmada(ernst & Young, March 2013, 2), kapsamı farklı olmakla birlikte, yaklaşık 30 ülkede5 6 denetim firması rotasyonu 54 Uluslararası literatürde partner olarak kullanılan ifadenin karşılığı olarak SPK ve BDDK düzenlemelerinde sorumlu ortak baş denetçi ifadesi kullanırken, KGK tarafından yapılan düzenlemelerde ortak olma şartı aranmadığı için sorumlu denetçi ifadesi kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise bunların yerine kısaca ortak terimi kullanılacaktır. 56 Söz konusu çalışmada da belirtildiği üzere, düzenlemelerde yapılan değişiklikler sebebiyle, bu kapsam 44 MART - NİSAN olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkelerin bazılarında rotasyon sadece kamuya ait bankalar gibi belirli bir grubun denetimi için geçerli iken, bazılarında ise tüm kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini kapsamaktadır. Bazı ülkelerde, rotasyonla ilgili düzenlemeler yapılırken tartışılan konu, düzenlemeler yapıldıktan sonra da tartışılmaya devam etmiş ve yapılan düzenlemelerin tekrar revize edilmesi ile sonuçlandığı durumlar olmuştur. Örneğin, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Kore, Letonya, Singapur, Slovakya da denetim firması rotasyonuna ilişkin düzenlemeler yapılmış iken, daha sonrabundan vazgeçilmiştir(ernst & Young, March 2013, 2) ABD de Bağımsız DenetimdeRotasyona İlişkin Son Gelişmeler ABD de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tarafından yayınlanmış olan denetim standartları ve ilgili düzenlemeler, 7 yıl aynı işletmeye denetim hizmeti veren bir ortağın en az 2 yıl ara vermesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, ABD de ortak rotasyonu çok uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Ancak, Enron ve WorldCom gibi büyük muhasebe skandallarının ardından konu tekrar gündeme alınmış, ortak rotasyonun bağımsızlığı korumak için yeterli olup
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x