Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ

Category:

History

Publish on:

Views: 69 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
,._.'-'j '''~ ~~ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMiK ARAŞTIRMALAR DERCİSİ Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslar Arası Hakernli Bir Dergidir. KONYA ÖZEL SAYISI Sayı S/ Kış Konya-2008 XIX.
Transcript
,._.'-'j '''~ ~~ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMiK ARAŞTIRMALAR DERCİSİ Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslar Arası Hakernli Bir Dergidir. KONYA ÖZEL SAYISI Sayı S/ Kış Konya-2008 XIX. YÜZYlLlN SON ÇEYREGİNDEN XX. YÜZYlLA KADARKi DÖNEMDE KONYA SALNAMELERİNE GÖRE KONYA'DA YÖNETİMDEKi GAYR-İ MÜSLİMLER Prof. Dr. Mehmet AYDIN* Özet: XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında Konya' da yayınlanan Salnarnelere göre, o dönernde Konya' daki gayr-i Müslirnlerin durumlarının, yönetimdeki katkılarının, mal ve can güvenliklerinin iyi bir şekilde sağlandığını, dini ve ekonomik hak ve özgürlüklerinin, büti.in Müslümanlara sunulduğu gibi, onlara da sunulduğunu görüyoruz. Bu da Osmanlı Devleti'nin , Gayr-ı Müslirnlerin, özgürlüklerine, hayatın hiçbir safhasında sınırlama getiritmediğini göstermektedir. Bu ise, Türk-İslam medeniyetinin evrensel medeniyete sağladığı en büyük katkıdır. Anahtar Kelirneler: Salname, hoşgörü, insan hakları, Ermeni, Rum, meclis üyelikleri. REGNANT NON-MUSLIMS SUBJECTSIN KONYA FROM TIIE LATE QUARTER OF THE 19TH CENTURY TO THE 20TH CENTURY ACCORDING TO THE YEARBOOKS OF KONYA Abstract: The yearbooks issued in the Iate ıgtıı century and in the early 2Qth century in Konya obviously show that the situation of non-muslirns living in Konya was well protected, unhindered from public and administrative participation, and free, like their fellow Muslim neighbors, in terms of religious and econornic rights and attitudes. Hence, this histarical context proves that during its long history the Ottornan State did not hinder and prevent the rights of the non-muslirns in their lives. This histarical latihıdinarian ethos is the greatest contribution of the Turk-Islam civilization to universal human civiliza tion. Keywords: Salname / Yearbok , latihıdinarianism, human rights, Armenian, Rüm /Greek Orthodox, aşsembly rnernbership. Selçuk Üniversitesi ilahiyat FakLUtesi, Dinler Tarihi A.B.Dalı Başkanı. 103 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde Salnameler, resmen 1263/1847 yılmda yayınlanmaya başlamış ve 1924 yılına kadar dev_c:ım et~ı.iştir. Ancak bazı seneler, Salnarnelerin yayınlanamadığı görülmektedir. Once Istanbul'da yayınlanmaya başlayan Salnameler, daha sonra sancak merkezlerinde ve bazen da diğer yerlerde yayınlanmıştır. Salname, yıllann veya bir yılın olaylarını belirten bilgi kaynaklarıdır. Yılın mektubu anlarnma gelen Sal-Name yayınlandığı şehrin veya sancak merkezinin yahut o, sancağa bağlı şehirlerin, kasabaların, nahiyelerin bilgilerini ihtiva etmektedir. Bu açıdan Salnameler, çok önemli tarihi malzemeleri ihtiva etmektedir. Hatta muhtelif isiınlerle Salnameler yayınlanmıştır: Askeriye Salnamesi, Bahriye Salnamesi, Devlet Salnamesi, Rusfı.mat Salnamesi gibi... Araştırma konumuzia ilgili konularda Konya'da neşredilen ilk Salname 1285 H/1868 yılının tarilı.irıi taşımaktadır. Son Konya Salnamesi ise 1330/1924 yılında yayınlanmışhr. Ancak bazı yıllar, Salnameler yayınlanınamıştır. Konya Sal-Nameleri, Konya Merkez ve merkeze bağlı sancaklada ilgili, kültürel, dini, mimari, zirai, ticari, yönetim gibi çok önemli konularda bilgi vermektedirler. Bu açıdan, Salnameler, üniversitelerdeki muhtelif bilim dalları için bir bilgi hazinesi teşkil etmektedir. Tebliğimin konusu olan XIX. yüzyılın son çeyreğinden XX. yüzyıla kadarki dönemde, Konya Sal-Namelerine göre Konya' da Yönetimdeki Gayr-ı Müslimler konusunda yıllarında Konya'da yayınlanan Salnarnelerin verdiği bilgileri, değerlendirmeye çalışacağım. Bu Salnarnelere göre, Konya sancak merkezinde bulunan, meclislerde, Hukuk dairelerinde, muhasebe kalemlerinde, sandık eminliklerinde Müslümanlada beraber, gayr-i müslimlerde görev yapmışlardır. Şimdi. ilk Salnameden, 1900 yılına kadar yayınlanan Salnarnelere göre, bu meclislerde veya komisyonlarda görev yapan Gayr-i Müslimleri, yıllara göre belirtmeye çalışacağım. Burada Gayı -i Müslim kelimesinin daha çok Hıristiyanları belirttiğinin altını çizelim: 1- Konya vilayet-i Siiluiimesi, Konya, Hicri-kameri 1285/1868: İlk Salnamenin yayınlandığı yıl olan 1868 senesinde, Konya Valisi Ahmed Tevfik Paşa'dır. İki önemli vilayet üst düzey meclisi olan Meclis-i idare-i vilayet de, Divan-i Temyiz-i Hukuk-i ViHiyet de Tabii azalar arasında gayr-i Müslim buluıu11azken; Meclis-i idare-i vilayet'de A'za-i müntahabe arasında iki, Divan-i Temyiz de iki Hıristiyan üyenin bulunduğıı görülmektedir(l). Yine Konya sancağında bulunan,. Meclis-i idare-i Li va da Meclis-i Temyiz-i Hukuk-i Liva da, Tabii üyeler arasında Hıristiyan üyeler buluıunazken, muntahabe (seçilmiş) üyeler arasında birinci mecliste, iki, Mec- 1 Konya Vilayet-i Salniiınesi, Konya, Hicri-Kaıneri, 128 i/1868, s lis-i Temyiz de üç Hıristiyan üyenin olduğu dikkat çekmektedirc2ı. Diğer yandan Sandık Emini görevini de bir Hıristiyan yürütmektedirc3ı. 2- Konya Vilayet-i Salnamesi,Konya, Hicri-Kameri, 1286n869: Salname'nin yayınlandığı bu dönemde, vilayetin üst düzey meclislerinde Meclis-i İdare-i Vilayette yine iki Hıristiyan üye varken, Divan-i Temyiz-i Hukuk da üç üye bulunmaktadırc4ı. Meclis-i idare-i Li va' da muhasebeci ve yardımcısı Hıristiyan iken, Meclis-i Temyiz-i Hukuk-i Liva da ve Liva kaleminde üç Hıristiyan üye bulunmaktadıı c5ı. 3- Konya Vilayet-i Salnamesi,Konya, Hicri-Kameri, 1287/1870: Üçüncü Salnamenin yayınlandığı bu yılda, vilayetteki üst düzey meclisler olan, Meclis-i temyiz-i Hukuk da üç, Meclis-i İdare-i Li va da, müfettiş makarnında iki Hıristiyan üye vardır. Meclis-i idare-i Liva nın A'za-i muntahabe kısmında iki, Meclis-i Temyiz-i Hukuk-ı Liva'da ise üç Hıristiyan üye görev yapmıştır. Ayrıca viiayetin muhasebe kaleminde, Sandık Emini görevini de bir Hıristiyan yürü.tmektedirc6ı. 4) Konya Vilayet-i Sfilııfimesi, Konya, Hicri-Kameri, : Dördüncü Salnamenin yayınlandığı yıl olan 1871 yılında Konya vilayetinin üst düzey meclisleri olan Meclis-i idare-i vilayet de bulıman dört üyenin ikisi Hıristiyan; Divan-i Temyiz-i Hukuk-ı Vilayette bulunan alh üyenin üçü Hıristiyan' dır. Liva-i Konya da bulunan Meclis-i idare-i liva da ise iki, Meclis-i Temyiz-i Liva da ise bulunan altı üye'nin üçü, Hıristiyan'dırc7ı. Ayrıca Muhasebe-i Liva Kaleminin Sandık Emini de bir Hıristiyan'dırc8ı. 5- Konya Vilayet-i Salnamesi,Koııya, Hicri-Kameı-i, 1289/1872: Beşinci Salname'nin yayınlandığı 1872 yılında, Konya valisi Osman Paşa olmuştur. Bu yılda, Meclis-i İdare-i Vilayet de iki, Divan-ı Temyiz-i Hukuk- 2 A.g.e., Sa!name, s A.g.e., Salnaıne, s Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kaıneri, 1286/1869, s A.g.e., Salnaıne, s Konya vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kaıneri, 1287/1870, s Konya vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1287/1871, s A.g.e., Salname, s i Vilayet de bulunan alh üyeden üçü Hıristiyan' dır. Yine bu yılda Mearif komisyonunda iki Hıı-istiyan üyenin bulunduğunu görüyoruz. Meclis-i De'avi üyeleri arasmda iki Hıristiyan üye bulunmaktadır. Ayrıca, Muhasebe-i vilayet kalemin de yine bir Hıristiyan görev yapmaktadır 9ı. 6- Konya vilayet-i Siilnfi.mesi, Konya, Hicri-Kameri, 1290/1873: Alhncı Salnamenin yayınlandığı 1873 yılında, Meclis-i İdare-i Vilayet de a'za-i muntahabe'ler arasmda dört kişiden ikisi; Divan-ı Temyiz-i Hukuk-i Vilayet de ise sekiz kişiden üçü Hıristiyan'dır. Yine, Mearif komisyonunda bulunan alh kişiden birisi Hıristiyan'dır. Meclis-i Deavi de ise alh kişiden ikisi Hıristiyan' dır. Muhasebe-i vilayet kaleminde İthalat muavini ve Sandik Emini de bil er Hıristiyan'dır 10ı. 7- Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1291/1874: Yedinci Salname'nin yayınlandığı 1874 yılında, Konya Valisi'nin Ahmed Es'ad Paşa olduğu görülmektedir. Vilayetin üst düzey kurulları olan Meclis-i İdare-i Vilayet de, a'za-i müntahabe arasmda iki kişinin; Divan-ı Temyiz-i vilayet de ise üyeler arasmda üç kişinin Hıristiyan olduğu görüln1ektedil . Yine, Meclis-i Temyiz-i Hukuk da, üyeler arasmda iki Hıristiyan üyenin olduğu dikkat çekmektedil . Ayrıca Mearif Komisyonunda üç, Tahsilat Komisyonunda ise bir üye Hıristiyan olarak görülüyor. Belediye Meclisinde Sandık Emini dahil dört Hıristiyan üye bulunmaktadır. Ticaret Mahkemesinde , a'zai müntahabe arasında, tercüman dahil dört Hıristiyan görev yapmaktadır. Tahtir-i Emlak Komisyonunda bir Hıristiyan görev yaparken, Tearik Memurları arasmda bir Hıristiyan mühendis, iki Hıristiyan kondüktör görev yapmaktadır llı. 8- Konya Vilayet-i Salııanıesi, Konya, Hicıi-Kameri 1292/1875: Sekizinci Salname'nin yayınlandığı 1875 yılında, Meclis-i idare-i vilayet in, a'za-i mtmtahabeleri olan dört üyenin, ikisi Hıristiyan; Divan-i Teroyiz-i Vilayette ise, yedi kişiden üçü Hıristiyan'dır. Meclis-i Temyiz-i Hukukda ise, dört kişiden ikisi Hıristiyan' dır. Diğer yandan, Mearif komisyonunda sekiz üyenin dördü Hıristiyan' dır. İane komisyonunda ise on kişiden ikisi Hıristiyan' dır. Tahrir-i Emlak idaresinde bulunan özel komisyonun altı üyesinden ikisi Hıristiyan'dır. Tearik Memurları arasmda da ikinci yol mühendisinin, Hıristiyan olduğu görülmektedir. Orman memurlarında ise, görevlilerden birisi Hıristiyan'dır 12ı. 9 Konya vilayet-i Siilnamesi, Konya, 1289/1872, s Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, 1290/1873, s ll Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kaıneri, 1291/1874, s Konya Vilayet-i Salnaınesi, Konya, Hicri-Kaıncri, 1292/1875, s 9- Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicı-i-Kameri, 1293/1876: Dokuzuncu Salnamenin yayınlandığı 1876 yılında, Meclis-i idare-i vilayet de, A'za-i mımtahabede olan dört üyenin, ikisi Divan-i Temyiz-i Vilayet'' de bulıman al h kişiden üçü Hıristiyan' dır. Diğer yandan Meclis-i Temyiz-i Hukuk da dört üyeden ikisi, Hıristiyan'dır. Belediye Meclisinde ise, yedi a'zadan ikisi ve belediye doktoru da Hıristiyan görülmektedir. Mahkeme-i Ticaret~de a'za-i tabüyyede bir, a'za-i muvakkat'de ise üç üye ve bir tercüman Hıristiyan görevli görülmektedir 13ı. Tahrir-i Emlak Dairesi nde kurulan özel kadastro komisyommda bulunan yedi a'zadan üçünün Hıristiyan olduğu görülmektedir. Menafi ve Ziraat Komisyonunda ise, iki üyeden birisi ve Ayrıca Sandık Emini de Hıristiyan'dır. Tarik memurları arasında iki mühendisin Hıristiyan olduğıı dikkat çekmektedir. Orman Memurları arasmda da yine bir Hıristiyan görevli bulunmaktadırc14ı. 10- Konya Vilayet-i Salııamesi, Konya, Hicri-Kaıııeri, 1294/1877: Onuncu Salnamenin yayınlandığı 1877 yılında Konya valisi, Hacı Ali Paşa' dır. Bu dönemde Meclis-i İdare-i Vilayet' de a'za-i müntahabe arasmda iki, Divan-i Temyiz-i Vilayet de ise, alh üyenin ikisi Hıristiyan olarak görülmektedir. Meclis-i Temyiz-i Hukuk da dört üyenin ikisi Hıristiyan'dır. Konya, Evkaf Kalemi nin baş katip muavini ve Mahkeme-i Ticaret in beş üyesi Hıristiyan' dır. Meclis-i Belediye de baytar ve doktor'un Hıristiyan olduğu görülmektedir. Menafi ve ziraat komisyonunda iki, Turuk memurları komisyonunda bir, Orman memurları arasında bir Hıristiyan'ın görev yaphğı görülmektedir 15). 11- Konya Vilayet-i Salııaıııesi, Konya, Hicri-Kaıııeri, 1295/1878: Onbirinci Salname'nin yayınlandığı 1878 yılmda Konya Vilayet merkezinde bulunan üst komisyonda Divan-i Temyiz-i Vilayet de altı üyeden üçü, Meclis-i Temyiz-i Hukuk da ise dört üyeden ikisi, Hıristiyan olarak görülmektedir 16ı. Yine İane-i Cihadiyye Komisyonunda beş kişiden ikisi; Meclis-i Belediyede beş a'zadan ikisi, Mahkeme-i Ticaret de, hem tabii üyeler arasmda bir, hem de muvakkat üyeler arasında iki Hıristiyan'ın görev yaptığı dikkat çekmektedir. Tahrir-i Emlak Komisyonunda kurulan özel komisyonda altı kişiden biri Menafi ve Ziraat Komisyonu ndan, iki kişiden birisi Hıristiyan' dır. Orman memurları arasından bir memurun da Hıristiyan olduğu 13 Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1293/1876, s A.g.e., Salname (Türkçesi), s Konya Vilayet-i Salnaıncsi, Konya (Türkçesi), 1-iicri-Kaıneri, 1294/1877, s Konya Vilayet-i Salnaınesi, Konya, 1-Licri-Kaıneri, 1295/1878, s dikkat çekmektedir. Ayrıca, Sandık Emini görevini de bir Hıristiyan yürütmektedir 17ı. 12- Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1296/1879: On ikinci Salname'nin yayınlandığı 1879 yılında Konya valisi, Melunet Akif Paşa'dır. Vilayette bulunan Meclis-i idare-i vilayet de, a'za-i müntahabe' de altı kişiden ikisi; Divan-ı Temyiz-i Vilayet de bulunan beş kişiden, üçü; Meclis-i Temyiz-i Hukuk da bulunan dört üyeden ikisi, Evrak kaleminde , bulunan beş üyeden biri; İskan ve İane-i Muhacirin Komisyonunda bulunan dokuz a'zadan biri, Meclis-i Belediye de bulunan doktor ve kalfa, Hıristiyan görevli olarak görev yapmaktadırlar(18ı. Ayrıca Mahkeme-i Ticaret de, a'za-ı muvakkate arasında bulunan beş kişiden ikisi ve bir Tercüman; Tahrir-i Emlak İdaresinde bulunan altı kişiden birisi, Orman memurları ndan ikinci ka tip, Hıristiyan' dır(19ı. 13- Konya Vilayet-i Salnamesi,Konya. Hicri-Kameri 1297/1880: (20ı 14- Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri 1298/1881: On dördüncü Salname'nin yayınlandığı 1881 yılında Konya vilayetinde bulunan Meclis-i İdare-i vihiyet de, tabii üyeler arasında iki, İskan ve iane-i Muhacirin Komisyonu nda bir, Vilayet İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairesinde iki; Ceza Dairesinde iki, Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesinde bir; Ceza Dairesi'nde bir, Mahkeme-i Ticaret de üç, Evrak Kaleminde , telgraf mukayyidi olarak çalışan bir; Muhasebe-i Vilayet Kalemi nde sandık eminliği görevini yürüten bir, Hıristiyan görülmektedir. Diğer yandan, Meclis-i Belediye de dört, Mearif Komisyonunda iki; Ziraat Komisyonunda iki, Tahrir-i Emlak Komisyonunda iki, Orman Memurlan arasında iki, Hıristiyan görevli bultınmaktadır 21ı. 15- Konya vilayet-i Salııamesi, Konya, Hicı-i-Kameı-i, 1299/1882: On beşinci Salname'nin yayınlandığı yıl 1882'de Konya Valisi Mehmed Said Paşa'dır. Vilayette bulunan Meclis-i İdare-i Vilayet de iki, Muhacirin Komisyonu nda bir, Mahkeme-i İstinafiyye de, Hukuk ve Ceza dairelerinde dört, Mahkeme-i Ticaret de bir, Evkaf odasında bir, Telgraf ve Posta İdaresinde bir, Mea Tahrir Vergi İdares inde iki, Hıristiyan görev yapmaktadır. 17 A.g.e., Siilrıame, s Konya Vilayet-i Siilrıamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1296/1879, s A.g.e., Salname, s Buhmamauuştır. 21 Konya vilayet-i Salniimesi, Konya, Hicri-Kameri, 1298/1881, s Yine Komisyon-i Mahsusa da iki, Orman Memurlan arasında birinci müfettiş makarriında bir, Hukuk ve Ceza Dairelerinde , Mahkeme-i Bidayet birer Hıristiyan üye görev yapmaktadır. Meclis-i Belediye de, doktor, kalfa ve muavin olarak üç, Muhabere memurları olarak üç ve Sandık Emini olarak bir, Rusum-i Sitte Nezareti nde ise bir Hıristiyan görev yapmaktadır 22ı. 16- Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri 1300/1883: On altıncı Salnamenin yayınlandığı yıl olan 1883' de vilayet merkezinde bulunan Meclis-i İdare-i Vilayet in, a'za-ı muntahabeleri arasında iki, Muhacirin Komisyonunda bir, Mahkeme-i istinafiyye nin Ceza Dairesinde üç, Mahkeme-i Ticaret de üç, Evrak Odası Müdür Muavini olarak bir, Mea Tahrir vergi idaresi nde bir, Orman Memurları müfettişi olarak bir, Ziraat Odasında dört, Ticaret Odasında altı, Adliyede bir, Ceza Dairesi'nde iki, Meclis-i Belediye de doktor ve üye olarak çalışan iki, merkez Telgraf Posta idaresinde muhabere memuru olarak çalışan bir, Tercüman olarak çalışan üç Menafi komisyonunda bir, Rusum-ı Sitte Komisyonunda Kontrol ve Sandık Emini olarak çalışan iki Hıristiyan görev yapmaktadır 23ı. 17- Konya Viliiyet-i Siilniimesi, Konya, Hicri-Kameri 1301/1884: On yedinci Salname'nin yayınlandığı yıl olan 1884' de Konya vilayetinde bulunan Meclis-i İdare-i Vilayet de, a'za-i muntahabe'nin beş üyesinden birisi, Komisyon-ı Mahsusa nın beş üyesinden ikisi, Telgraf ve Posta İdaresinin beş görevlisinden birisi, Ziraat Odası nın on üyesinden üçü, Mahkemei Ticaret in, a'za-ı müntahabesindeki sekiz kişiden dördü, Heyet-i Liva'nın beş kişisinden birisi, Meclis-i Belediye nin, on sekiz üyesinden üçü, Lisan-ı Benebi Memurları nın tamamı ve Rusum-ı Sitte Komisyonu nda kontrol memuru olarak çalışanlar, Hıristiyanlardan oluşmaktadır 24ı. 18- Konya Vilayet-i Siilniimesi, Konya, Hicri-Kameri 1302/1885: On sekizinci Salnamenin yayınlandığı yıl olan 1885'de Konya Valisi, Muhammed Said Paşa'dır. Bu dönemde Konya'da Meclis-i İdare-i Vilayet de, a'za-i muntahabe'de bulunan beş kişiden birisi, Muhacirin Komisyonun da bulunan on kişiden ikisi, vilayet-i Turuk idaresin de bulunan yedi kişiden altısı, Ziraat Odası nda bulunan on bir a'zadan üçü, Mahkeme-i İstinafiyye de bulunan yedi kişiden ikisi, Mahkeme-i Ticaret ve Divan-ı İstinaf da, a'za-ı daimi de bulunan iki kişiden birisi, a'za-i muvakkate'de bulunan sekiz kişiden üçü, Meclis-i Belediye de bulunan on dokuz kişiden üçü, Me- 22 Konya Vilayet-i Salniimesi, Konya, Hicri-Kameri, 1299/1882, s Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1300/1883, s Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1301/1884, s nafi' Meclisi'nde bulunan yedi kişiden birisi, Tahrir-i Emlak Komisyonu'nda bulunan beş kişiden birisi, Tahrir-i Emlak Komisyonu'nda bulunan beş kişiden birisi, Ticaret Odası'nda bulunan on iki kişiden beşi, Lisan-ı Ecnebi de bulunan üç kişiden ikisi, Hıristiyan'dır 25ı. 19- Konya Viliiyet-i Sillnilmesi, Koııya, Hicri.-Kameri 1303/1886: On dokuzuncu Si'tlnamenin yayınlandığı 1886 yılında Konya Vilayet merkezinde bulıman Meclis-i İdare-i Vilayet de, a'za-i mııntahabe'de bulıman dört kişiden ikisi, ViHiyet Turuk İdaresinde bulunan yedi kişiden altısı, Orman İdaresinde bulunan beş kişiden birisi, Ziraat Odası nda bulunan onbir kişiden üçü, Mahkeme-i İstinafiyye de bulıman altı kişiden birisi, Ceza kısmında bulunan beş kişiden birisi, Mahkeme-i Ticaret ve Divan-i İsti'naf da bulıman yedi kişiden dördü, Mahkeme-i Bidaye de bulunan dört kişiden birisi, Meclis-i Belediye de bulunan iki kişi, Menafi komisyonunda bulunan dokuz kişiden ikisi, Tahrir-i Emlak Komisyonun da bulunan beş kişiden birisi, ''Ticaret Odasında bulunan on bir kişiden dördü ve Telgraf ve Posta Müdürlüğünde bulunan üç lisan-ı ecnebi memurundan ikisi Hıristiyandır 26ı. Lisan-ı ecnebi memurlarının postanede bulunmaları, bu dönemdeki dış ülkelerle olan haberleşmenin yaygınlaştığını göstermektedir. 20- Konya Vilayet-i Sillııilmesi, Koııya, Hicri-Kameri : Yirminci Salnamenin yayınlandığı yıl olan 1887 yılında Konya Valisi Mehmet Sait Paşa' dır. Vilayet merkezinde bulıman Meclis-i İttihamiye de bir, Mea tahrir vergi idaresinde bir, Vilayet. Turuk İdaresinde beş, Vilayet orman idaresinde iki, Ziraat Odasında üç, Telgraf ve Posta idaresinde iki, Mahkeme-i Bidayet Hukuk ve Ceza Dairelerinde birer, Mahkeme-i Ticaret in, a'za-ı daima da bir, A'za-ı rnuvakkade de üç, Meclis-i Belediye' de üç, Menafi' Meclisinde iki, Tahrir-i Emlak Komisyonunda bir, Ticaret Odasında altı, Telgraf ve Posta Müdüriyetinde Lisan-ı ecnebiye memuru olarak çalışan bir Hıristiyan görev yapmaktadır 27ı. 21- Konya Vililyet-i Sillnilıııesi, Konya, Hicri-Kameri 1305/1888: Yirmi birinci -Salı1amenin yayınlandığı yıl olan 1305/1888 yılında Konya Valisi Mehmet Memduh Efendi'dir. Bu dönemde Meclis-i İdare-i Vilayet'de A'za-i müntahabede bulıman beş üyeden ikisi, heyet-i ittihamiyede bulıman altı kişiden birisi, Vilayet Turuk İdaresinde bulunan yedi kişiden beşi, Ziraat Odasında bulunan on bir kişiden üçü, Mahkeme-i İstinafiyyede bulunan altı kişiden ikisi, ceza dairesinde yedi kişiden ikisi, mahkeme-i bidayette dört kişiden biri, Mahkeme-i Ticaret ve Divan-ı İstinaf'ın aza-i daimesinde 25 Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kaıneri,l302/ 1885, s Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kaıneri, 1303/1886, s Konya Vilayet-i Salnamesi, Konya, Hicri-Kaıneri, 1304/1887, s dört kişiden biri, a'za-ı muvakkatede dört kişiden üçü, Hıristiyan üyelerden meydana gelmektedir. Meclis-i Belediyede bulunan on dokuz kişiden üçü, Tahrir-i Emlak Komisyonunda bulunan dört üyeden biri, Ticaret Odasında bulunan on iki üyeden beşi, Hıristiyanlardan oluşmaktadır 28ı. 22- Koııya Vilayet-i Sabıamesi, Konya, Hicri-Kameri, 1306/1889: Yi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x