Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Category:

Law

Publish on:

Views: 31 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tel: (0284) Faks: (0284) E-
Transcript
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tel: (0284) Faks: (0284) E- posta: Adres: T.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bolca Ana Yemekhanesi Giriş Katı Balkan Yerleşkesi - EDİRNE İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Birimin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.... B- Zayıflıklar.... C- Değerlendirme.. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... EK :Iç Kontrol Güvence Beyanı.. 3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; yükseköğretim öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, boş zamanlarını değerlendirme ve geleceğin bilgili, becerili insanını yetiştirmek amacı ile bu alanda uygulama ve araştırma yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 46. ve 47.maddeleri doğrultusunda tarihinde kurulmuştur. 33. yılını aşmış köklü bir Üniversite olmamız ve yıllar itibari ile kazanılan tecrübelerimiz ışığında, yetki, görev ve sorumluluklarımız dahilinde çağdaş yöntemler ve modern araçlar kullanılarak hizmet kalitemizi ve bu hizmetlerden yararlanan öğrencilerimiz ile çalışanlarımızın memnuniyetini her geçen yıl daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlamaktayız sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi doğrultusunda tarafımızdan hazırlanan bu rapor; Daire Başkanlığımızın faaliyet alanlarını kapsayan konularda planlama ve uygulamalar sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesidir. Aynı zamanda bizler için önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmaların ne yönde planlanması gerektiğini belirlememiz açısından bir rehber niteliğindedir. Yücel KURTDERE Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V. 4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösterecek bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırma çalışmalarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Vizyon Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda öğrencilerimizin her açıdan gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının karışlanmasını gerçekleştiren; kültür, sanat, spor alanlarındaki üretimlerini yöre halkının istifadesine sunan öncü bir başkanlık olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi UygulamaYönetmeliği 2547 sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanunla 46. ve 47. Maddeleri uyarınca, Mediko Sosyal Kültür ve Spor İşleri Dairesi Birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelimize yemek hizmeti verilebilmesi için ihale sürecini gerçekleştirmek, yemek hizmeti sunumunu denetlemek ve kalitesini artırmak, Anaokulumuzda Üniversitemiz çalışanlarının okul öncesi çağındaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakım ve eğitimlerini sağlamak, Üniversitemiz sosyal tesislerinden öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaz tatilleri için dinlenme ve eğitim amaçlı faydalanmalarını sağlamak, Bünyemizde bulunan otellerde konaklama hizmeti sunmak, Üniversitemiz bünyesinde kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek, Öğrenci Toplulukları kurulmasını sağlamak ve topluluklar tarafından düzenlenen kültürel 5 ve sportif faaliyetleri duyurmak, desteklemek ve denetlemek, Üniversitemiz Bahar Şenliklerini gerçekleştirmek, Diğer Üniversitelerde ve il dışında gerçekleştirilen kültürel, sportif ve bilimsel organizasyonlara Üniversitemizi temsilen öğrencilerimizin katılmalarını sağlamak, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen faaliyetlere Üniversitemiz spor takımlarının katılmalarını sağlamak, Üniversite içi spor organizasyonları düzenlemek, Üst Yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, 2. Şube Müdürlüklerinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 2.1. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üniversite bünyesinde kültürel etkinlikler düzenlemek, Bahar Şenliklerine ön hazırlık işlemlerini düzenlemek, Bahar Şenlikleri gerçekleştirmek, Öğrenci Toplulukları kurulması sağlamak, Öğrenci Toplulukları tarafından yürütülen kültürel etkinliklerin desteklenmesini sağlamak, Her türlü kültürel etkinliklerin takibini ve sonuçlandırılması yapmak, Kültürel faaliyetlere ilişkin duyuruları yapmak, Önemli günler çerçevesinde etkinlik düzenlemek, Gerçekleştirilecek etkinlikler için mekan tahsisi yapmak, her türlü malzeme, kostüm, dekor vb. ihtiyaçlar açısından destek sağlamak, İl dışında ve diğer üniversitelerde düzenlenen etkinliklere Üniversitemizi temsilen öğrencilerimizin katılımlarını sağlamak, Eğitim öğretim dönemi sonrası gerçekleştirilen etkinliklere yönelik faaliyet raporu hazırlamak, Daire Başkanlığını ve yürütülen hizmetleri tanıtıcı Brifing Dosyası hazırlamak, Birim Faaliyet Raporu nu hazırlamak, 2.2. Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı ihalelerini gerçekleştirmek, Mal ve Hizmet alımlarının doğrudan temin yoluyla satın alınmasını sağlamak, (4734 sayılı kanunun 22/d maddesi) Teminat iadesi yazışmalarını yapmak, 6 Yemek Denetleme Kurulu oluşturulması ve Aylık Yemek Listesinin hazırlanmasını sağlamak, İcra ile ilgili yazışmaları yapmak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına aktarılan ikinci öğretim harç gelirlerin okullar bazında dağılımını yapmak, Öğrencilere yolluk ve harcırah verilmesi için gerekli işlemleri yapmak, Öğrenci harç iadesi işlemlerini yapmak, 4/B Sözleşmeli ve Geçici çalışan personel maaş ve diğer özlük işlemlerini yapmak, Üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı statülü öğrenci çalıştırılmasına ilişkin işlemleri yapmak, Üniversitemiz öğrenci ve personeline yemek hizmeti sunumunu yapmak, Daire Başkanlığı yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlamak, Bütçe ile ilgili diğer işlemleri yapmak, (ödeneklerin dağılımı, likit aktarılması) 2.3. Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Anaokulumuzda Üniversitemiz çalışanlarının okul öncesi çağındaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakım ve eğitimlerini sağlamak, Üniversitemiz sosyal tesislerinden öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaz tatilleri için dinlenme ve eğitim amaçlı faydalanmalarını sağlamak, Bünyemizde bulunan otellerde konaklama hizmeti sunmak, Sosyal Tesislerin muhasebe işlemlerinin kontrolünü yapmak, takip ve koordine etmek Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üniversite bünyesinde sportif faaliyetler düzenlemek, Öğrenci Toplulukları tarafından yürütülen sportif faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak, Her türlü sportif etkinliklerin takibini ve sonuçlandırılmasını yapmak, Sportif faaliyetlere ilişkin yapılan karşılaşmaların aylık programını oluşturmak ve duyurusunu yapmak, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen faaliyetlere üniversitemiz spor takımlarının katılımını sağlamak. 7 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi hizmet binasında merkez çalışmalarını yürütmektedir. Balkan Yerleşkesinde, Bolca Ana öğrenci ve personel yemekhanesi, eski menza yemekhanesi, Ayşekadın Yerleşkesinde öğrenci ve personel yemekhaneleri, Ahmet Karadeniz Yerleşkesi öğrenci ve personel yemekhaneleri, Kosova Yerleşkesi öğrenci ve personel yemekhaneleri, Makedonya Yerleşkesi öğrenci ve personel yemekhaneleri, Sarayiçi Yerleşkesi öğrenci ve personel yemekhaneleri, Karaağaç Yerleşkesi öğrenci ve personel yemekhaneleri ile açık ve kapalı spor alanları Başkanlığımız sorumluluğunda hizmet vermektedir. Balkan Yerleşkesindeki Bolca Ana Yemekhane Binasında ise; mutfak, yemekhaneler, sosyal ve kültürel çalışmalara ilişkin faaliyet alanları yer almaktadır. Ana binamızdaki 10 odada 26 personel ile hizmet görülmektedir. Bunun yanında iki depo ve bir arşiv bulunmaktadır Sosyal Alanlar Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 11 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 6500 m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi 2800 Kişi Personel yemekhane Sayısı: 11 Adet Personel yemekhane Alanı: m2 Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: 2 Adet Misafirhane Kapasitesi: 87 Kişi Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 3 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 15 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m2 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: 2 Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: 340 Kişi Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları Sayısı: 66 Adet Öğrenci Toplulukları Alanı: 350 m Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: 1 Adet Anaokulu Alanı: 350 m2 (Bina) Anaokulu Kapasitesi: 40 Kişi 1.2- Hizmet Alanları HİZMET ALANLARI Adet Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası m² 26 Bulunduğu Yer Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhane Binası Çalışma Odası 2 12m² 3 Ayşekadın Yerleşkesi Havuz m² 3 Balkan Yerleşkesi Sosyal Tesis m² 4 Meriç Nehri Kenarı Dinlenme Tesisi m² 1 Enez Arşiv Odası m² - Depo Odası m² - Servis Odası 1 5 m² 1 Türkan Sabancı Kültür Merkezi Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhane Binası Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhane Binası TOPLAM m² Tarihçe 2- Örgüt Yapısı Daire Başkanlığımız; yüksek öğretim öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, boş zamanlarını değerlendirme ve geleceğin bilgili, becerili insanını yetiştirmek amacı ile bu alanda uygulama ve araştırma yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun Sayılı Kanunla değişik 46. ve 47.maddeleri doğrultusunda uygulamalar yapmak üzere tarihinde kurulmuştur. Daire Başkanlığımız ilk kurulduğu yıllarda Ayşekadın Yerleşkesinde bulunan bugünki Yabancı Diller Yüksekokulu binasında hizmet vermeye başlamış olup; daha sonra sırası ile Tıp Fakültesi Hastanesi yanı (Eski Rektörlük Binası), Karaağaç Yerleşkesi Fizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası, Karaağaç Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Binası, Karaağaç Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binasında daha sonra Balkan Yerleşkesi Sabancı Kültür Merkezi yanında ve son olarak Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi giriş katınta hizmet vermektedir Teşkilat Yapısı Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren; Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü olmak üzere toplam dört şube müdürlüğünden oluşmaktadır. Başkanlığımızın teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu Teşkilat Şeması 10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Daire Başkanlığımızda görev yapan her personele bir adet internet erişimli masaüstü bilgisayar düşmektedir. Muhasebe işlemlerimiz KBS sistemi, bütçe işlemlerimiz e-bütçe sistemi, taşınır mal işlemlerimiz taşınır mal programı (HYS) ile yapılmakta olup, ayrıca kendimize ait Maaş programımız bulunmaktadır Masa üstü bilgisayar Sayısı: 25 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 13 Adet 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Fotokopi makinesi 2 Faks 1 Fotoğraf makinesi 3 Kameralar 5 Televizyonlar 2 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri 1 11 4- İnsan Kaynakları Başkanlığımızda 2016 yılı içerisinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 37 personel, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi 1 personel olmak üzere 38 personel görev almıştır İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 18,4 23,7 5,3 42,1 10, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 2,6 5,3 36,8 10,5 21,1 23, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 2,6 7,9 13,2 26,3 36,8 13, İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 4-4 Vizesiz işçiler (3 Aylık) - - Toplam 4-4 12 5- Sunulan Hizmetler 5.1-İdari Hizmetler Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimize yemek sunumu, Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, hijyenik koşullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeşit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karşılığında yararlanmaktadır. İhaleler coğrafi gruplamaya uygun olarak Edirne merkeze bağlı birimler için gerçekleştirilmekte; bu gruplar içerisinde yer verilmesi olanaklı olmayan dış birimler için ayrı ihale yöntemleri uygulanmaktadır. Yemek üretimleri merkezde Bolca Ana Yemekhanesinde hazır halde getirilerek, diğer birimlerde yemek salonlarında sunulmaktadır. Merkezde yemek sunumu için 11 (onbir) öğrenci yemekhanesi ve 11 adet Akademik ve İdari Personel yemekhanesinde sunulmaktadır. Yemek Denetleme Komisyonu ve Aylık Yemek Listesinin Oluşturulması, Üniversitemiz Akademik ve İdari personeli ile öğrencilerimizden oluşan Yemek Denetleme Komisyonu, belirli aralıklarla denetimlerde bulunarak yemek sunumunun İhale Teknik Şartnamesinde belirtilen hususlara uygunluğunu denetlemektedir. Diyetisyenimiz gözetiminde hazırlanan Aylık Yemek Listesi mevsimsel ürünler ağırlıklı olarak oluşturulmakta ve yemek çeşitliliğinin sağlanmasına çalışılmaktadır. Mal ve Hizmet Alımı Mal ve Hizmet alımına ilişkin ihaleler; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre Daire Başkanlığımız Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mal ve Hizmet Alımları 4734 sayılı kanun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla da yapılmaktadır. II.Öğretim Harç Gelirleri ve Harç İadesi İşlemleri II.Öğretim harç gelirlerinin akademik birimler bazında dağılımı yapılarak ilgili meblağların birimlere aktarılması sağlanır. Katkı Kredisi almaya hak kazanan veya başarı sıralmasında % 10 a giren öğrencilerimizin harç iadesi işlemleri; Fakülte ve Yüksekokullardan gelen Harç iadesi taleplerinin uygunluğunun denetlenmesinin ardından yapılır. 13 Burs İşlemleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, her yıl belirlenen kontenjanlar dahilinde, burs alacak T.C. uyruklu öğrencilerin sayıları, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/ Enstitülerinde öğrenim gören öğrenci sayıları oranlarına göre belirlenmektedir. Burs almak için başvuruda bulunan öğrenciler, okulları tarafından değerlendirilerek, istenen kriterlere uyan ve burs alması uygun görülen öğrencilerden oluşan listeler, Kredi ve Yurtlar Kurumu na gönderilir. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlar tarafından Üniversitemiz öğrencilerine verilmek istenen burslara ilişkin duyurular yapılarak, ihtiyacı olan öğrencilerimizin faydalanmaları sağlanır. Öğrencilerimize Yevmiye ve Yol Ücreti Ödenmesi İl dışında ve diğer Üniversitelerde düzenlenen bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversitemizi temsilen katılan öğrencilerimize 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yevmiye ve yol ücreti ödemesi yapılır. Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırılması Üniversitemiz ihtiyacı olan öğrencilerimize kendi eğitim, ilgi alanları ve Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda iş olanağı sağlamaktadır Sayılı Kanunun 20 nci Maddesi ile değişik 2547 Sayılı Kanunun 47 nci Maddesinin son fıkrası çerçevesinde, Üniversite nin çeşitli birimlerinde öğrencilerimiz, Kısmi Zamanlı Öğrenci statüsünde çalıştırılmaktadır. Bu bağlamda bir öğrenciye ayda azami 60 saat üzerinden saat başına 6 TL ücret ödenmektedir. 4/B Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçilerin Özlük İşlemleri Daire Başkanlığımıza bağlı çalışan 4/B Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçilerin maaş işlemleri, SGK işlemleri ve sendika işlemleri ve diğer özlük işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır. Enez Öğrenci Eğitim, Uygulama ve Dinlenme Tesislerinde Tatil İmkanı Sunulması Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve ilimiz Enez ilçesinde, Saros Körfezi kıyısında yer alan, Üniversitemiz Enez Öğrenci Eğitim, Uygulama ve Dinlenme Tesislerinde, her yıl belirli dönemler halinde öğrencilerimize ve personelimize uygun koşullarda eğitim, tatil ve dinlenme olanağı sağlanmaktadır. 14 Üniversitemiz Anaokulu Üniversitemiz Anaokulu 40 öğrenci kapasitesi ile çalışanlarımızın okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakım ve eğitimlerini sağlamaktadır. İlimiz Keşan ilçesinde hizmet veren Üniversitemiz Keşan Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Anaokulu, tarihinden itibaren Daire Başkanlığımız Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Oteller: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Otopark ve Satış İşletmeleri Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesinde, konaklama hizmeti sunulan iki adet otelimiz bulunmaktadır. Üniversitemiz Balkan Yerleşkesinde yer alan bu otellerimizden, Armağan Dönertaş Engelliler Oteli nde, 37 oda ve 74 kişilik konaklama kapasitesi ile, Balkan Kongre Merkezi Misafirhanesi nde ise 32 oda ve 64 kişilik konaklama kapasitesi ile hizmet verilmektedir. Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri: Meriç Nehri kenarında yer alan, 250 kişilik kapalı alan kapasiteli Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri, başta öğrencilerimize ve Üniversitelerimiz çalışanlarına açık ve kapalı alanda restoran hizmeti sunmaktadır. Bahar Şenlikleri Düzenlenmesi Akademik Takvim dikkate alınarak her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen geleneksel bahar şenlikleri sürekli zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Ana unsurunu kendi topluluklarımız oluşturmakla birlikte; her yıl değişik alanlardan sanatçılar ve show dünyasından popüler isimler konuk edilerek, renkli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu sunumlarda, olabildiğince çok ve değişik mekanlar kullanılarak yöre halkına da ulaşılmakta ve şenlik coşkusu paylaşılmaktadır. Öğrenci Toplulukları Kurulması ve Topluluk Faaliyetleri Trakya Üniversitesi Senatosunun 17/05/2016 tarihli ve 05 Sayılı Toplantısında alınan 01 Nolu Kararı ile oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe giren Trakya Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca bir akademik danışman gözetiminde, Rektörlük Oluru ile kuruluşu tamamlanan topluluklar, her öğretim yılı başında öğrencilere tanıtılarak üye kaydı sağlanmakta ve bu topluluklar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteği ve kendi iç dinamikleri ile ürettiklerini çeşitli platformlarda sergilemektedirler. 15 Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenmesi planlanan etkinlikler için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında duyurulur ve etkinliklerin bitiminde haberleri yapılır. Önemli Günler (Kutlama ve Anma Günleri) Çerçevesinde Etkinlik Düzenlenmesi Önemli günler (kutlama ve anma günleri) çerçevesinde tarafımızdan düzenlenecek etkinlikler için program oluşturulur ve program düzenlenir. Üniversitelerarası Spor Müsabakalarına Katılım Sağlanması Üniversitemizde Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve görevlendirilen Spor Koordinatörü işbirliği ile öğrencilerimize spor yapma imkanı sağlanmaktadır. Üniversitemiz, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılım sağlamakta olup; bunun yanı sıra, Spor Takımlarımız, ÜNİLİG (Üniversitelerarası Deplasmanlı Lig) müsabakalarına da katılım sağlamaktadırlar. Üniversite İçi Spor Faaliyetleri Mart ayında başlayan Spor Şenlikleri Grup Müsabakaları, Mayıs ayında, şenlik haftası içerisinde gerç
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks