Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

TITEL 12 DE REGELS VAN HET VOETBALSPEL

Category:

Science

Publish on:

Views: 29 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TITEL 12 DE REGELS VAN HET VOETBALSPEL HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1201 Toepasselijke reglementering 1. De door de International Board voorgeschreven en door de FIFA goedgekeurde Spelregels zijn
Transcript
TITEL 12 DE REGELS VAN HET VOETBALSPEL HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1201 Toepasselijke reglementering 1. De door de International Board voorgeschreven en door de FIFA goedgekeurde Spelregels zijn van kracht in de wedstrijden die door de KBVB en zijn clubs worden georganiseerd. De scheidsrechters dienen erop toe te zien dat deze spelregels correct worden toegepast, en ze dienen nageleefd te worden door alle clubs en aangeslotenen. De brochures: - Regels van het voetbalspel, uitgave van de FIFA en - Aanvullingen bij De regels van het voetbalspel, uitgave van het Departement Arbitrage waarin de spelregels worden weergegeven en toegelicht, maken dan ook integraal deel uit van dit reglement. 2. In beide brochures worden de regels behandeld vooral uit het oogpunt van wat de scheidsrechter dient te weten. Het is nodig om bepaalde aspecten, specifiek ten behoeve van de clubs, nader toe te lichten. 3. Beide brochures zijn opgesteld voor het voetbal van 11/11, alhoewel sommige bepalingen ook gelden voor het voetbal van 8/8, of 5/5. De hoofdstukken 2 tot en met 6 van deze titel behandelen zowel het voetbal 11/11, 8/8 en 5/5 Hoofdstuk 7 behandelt de bijzonderheden voor het voetbal 8/8 en 5/5 4. De aspecten die in De regels van het voetbalspel behandeld worden zijn: Regel 1: Het speelveld (zie ook hoofdstuk 2) Regel 2: De bal (zie ook hoofdstuk 3) Regel 3: Het aantal spelers (zie ook hoofdstuk 4) Regel 4: De uitrusting van de spelers (zie ook hoofdstuk 5) Regel 5: De scheidsrechter Regel 6: De assistent-scheidsrechter Regel 7: De duur van de wedstrijd (zie ook hoofdstuk 6) Regel 8: Het begin en de hervatting van het spel Regel 9: De bal in en uit het spel Regel 10: Hoe wordt er gescoord Regel 11: Buitenspel Regel 12: Overtredingen en onsportief gedrag Regel 13: De vrije schoppen Regel 14: De strafschop Regel 15: De inworp Regel 16: De doelschop Regel 17: De hoekschop KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) 185 HOOFDSTUK 2: REGEL 1: HET SPEELVELD Artikel 1206 Het speelveld voor het voetbal met 11 tegen Eigenschappen, afmetingen De speelvelden en de neutrale zone moeten een effen vlak vertonen - d.w.z. zonder verzakkingen noch bruuske verhogingen. In afwijking of aanvulling van de algemene regels, gelden: Afmetingen (m) Tolerantie: * 1 m. lengte/breedte Afdeling * 25 cm doel- en Helling max: Lengte Breedte strafschopgebied * 5 cm. doelen Profvoetbal eerste ploegen geen 2% Andere hogere afdelingen eerste ploegen Heren (1) (2) Ja 2% Super League Vrouwenvoetbal Ja 2% Alle andere seniores- en jeugdploegen, rekening houdende met de mogelijke uitzonderingen Ja 2% (3) hierna vermeld UITZONDERINGEN Reserven seniores bepaalde leeftijd Provinciale vrouwen eerste ploegen Gewestelijke jeugdploegen Vrouwelijke jeugd Min. 90 Min. 45 Ja 3% Aan de buitenzijde van het speelveld, op 9,15 meter van de kwartcirkel van het hoekschoppunt, mag een lijntje van 30 cm lengte aangebracht worden loodrecht op de doellijn en op de zijlijn (1) Indien dit materieel onmogelijk is, vast te stellen door de bevoegde instantie (Art. 1306) bij een terreinkeuring, mag de minimumbreedte van 60 meter worden aangehouden voor de clubs uit 1 ste 2 de en 3 de klasse amateurs. (2) Voor clubs die promoveren vanuit 1 ste provinciale afdeling naar 3 de klasse amateurs wordt er een overgangsperiode van één seizoen toegestaan om te voldoen aan de afmetingen van het speelveld. Indien er op dat moment nog niet aan de voorwaarden is voldaan, zullen deze clubs verplicht worden opnieuw te dalen naar de hoogste reeks van hun provincie in het daaropvolgende seizoen. (3) Indien bestaande speelvelden een hogere helling hebben, mag dit behouden blijven. 2. Afbakening, hoekvlaggen: zie Regels van het voetbalspel en Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, regel 1 3. Ongeschikt speelveld: Art Onbespeelbaar speelveld: Art Artikel 1207 Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of 5 tegen 5 1. Het speelveld voor het voetbal 8 tegen De wedstrijden worden gespeeld op een deel van de helft van een normaal terrein, in de breedterichting, en waarbij de begrenzingen worden gevormd door: 111. Voor de U12 en U13: de middellijn en het doelgebied, over de ganse breedte van het veld. 186 KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) 112. Voor de U10 en U11: de middellijn en het strafschopgebied, vanaf de zijlijn tot aan de tegenoverliggende verlenging van het strafschopgebied. U12-U13 U10-U Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij de afmetingen mogen schommelen tussen: - U12 en U13: lengte: 50 tot 60 meter; breedte: 40 tot 45 meter. - U10 en U11: lengte:40 tot 50 meter, breedte: 30 tot 35 meter 2. Het speelveld voor het voetbal 5 tegen De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met als afmetingen 35 meter bij 25 meter. 22. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij de afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn. 3. Bepalingen voor speelvelden 8/8 en 5/5 31. De binnenafmeting van de doelen is 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te worden in de grond. 32. De minimumbreedte van de doelpalen is 7,5 centimeter. 33. Het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel. 34. Er is geen strafschop- of hoekschopgebied. 35. Wanneer het speelveld gevormd wordt door een deel van een normaal terrein, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande afbakening. Voor de andere afbakeningen gebruikt men lage kegels (topjes), een dunne lijn van wit zand of andere gehomologeerde belijningsproducten. 36. De neutrale zone mag bestaan uit een ruimte rondom het speelveld, vrij van enige hindernis, ten einde een voldoende veiligheid te garanderen aan de scheidsrechter, spelers en officials. 37. Tijdens een wedstrijd is de toegang tot de neutrale zone en beschermingszone verboden voor onbevoegden. De bevoegde personen zijn toegelaten buiten de speeloppervlakte van het voorziene speelveld. 4. Ongeschikt speelveld: Art Onbespeelbaar speelveld: Art Artikel 1208 Speelvelden in kunststof 1. De speelvelden met synthetisch gras die voldoen aan de normen vastgesteld door de FIFA en, voor de wedstrijden van het kampioenschap van het profvoetbal 1A, ook voldoen aan de bijkomende normen vastgesteld door de Pro League, mogen zonder enige beperking worden aangewend in alle wedstrijden. 2. De bijkomende normen vastgesteld door de Pro League zijn: 21. Het synthetisch speelveld moet voldoen aan de UEFA-vereisten voor deelname aan de Europese competities betreffende synthetisch terrein; KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) 187 22. De club dient jaarlijks voor aanvang van het kampioenschap de FIFA licentie, niet ouder dan 12 maanden en uitgereikt door een erkend FIFA-laboratorium, aan de Pro League voor te leggen. 23. De bezoekende club heeft bovendien het recht, indien deze dit wenst, om in de week voorafgaand aan de competitiewedstrijd tweemaal een training van twee uur af te werken op dit synthetisch speelveld. Deze trainingen worden georganiseerd in onderling overleg tussen beide clubs. Bij gebreke van een onderlinge overeenkomst, worden deze trainingen afgewerkt op respectievelijk vier en twee dagen voor de wedstrijd tussen en uur. 24. De Pro League is vrij om jaarlijks autonoom deze normen aan te passen of bijkomende normen te bepalen. 3. Reeds gehomologeerde speelvelden met een duurzame grondbedekking mogen verder gebruikt worden. Artikel 1209 Hindernissen op of rond het speelveld 1. Elke hindernis op het speelveld of op minder dan drie meter van de buitenste lijnen van het speelveld is verboden. 2. Atletiekpistes worden niet als hindernis beschouwd. 3. Alle mogelijke hindernissen, zoals draden, kabels, takken van bomen,... boven het speelveld zijn slechts toegelaten indien zij zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld bevinden. Artikel 1210 De speciale zones van een terrein 1. Neutrale zone: zie Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, regel 1 Voor de clubs die in het profvoetbal 1A spelen moet, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, de neutrale zone afgesloten zijn met een doeltreffende omrastering die, volgens de UEFA-normen, de veiligheid van de scheidsrechters, spelers en officiëlen waarborgt. 2. Beschermingszone 21. Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, dient de bescherming van de scheidsrechters en van de bezoekende spelers verzekerd te worden door het aanleggen, tussen de kleedkamers en het eigenlijke speelveld, van een ruimte van minstens 3 meter breedte, derwijze dat het publiek er geen toegang toe heeft. 22. Dit gebied mag minder breed zijn indien het de scheidsrechter en de spelers afdoende beschermt, bij voorbeeld wanneer het uit een overdekte gang bestaat. 23. Deze beschermingszone is niet verplichtend voor de andere speelvelden, doch de thuisspelende club dient de nodige schikkingen te treffen teneinde de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar naar hun kleedkamer te begeven. 24. Wat betreft de draagwijdte van de schorsingen (verbod neutrale zone), wordt dit gebied ook beschouwd als neutrale zone. 3. Plaatsen voor pelers (dug-outs) 31. Enkel op de terreinen, waarop wedstrijden van eerste ploegen worden gespeeld, moeten de plaatsen van de pelers, de technische en de medische staf van beide ploegen zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de middenlijn van het speelveld. De inrichting van deze plaatsen dient dezelfde te zijn voor beide ploegen. Zij moeten minimum 5 meter van elkaar gescheiden zijn. 32. Indien materieel gezien onmogelijk, vast te stellen bij de periodieke terreinkeuring, mogen deze plaatsen zich ook elders rond het terrein bevinden. 4. Technische zone: zie Regels van het voetbalspel en Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, regel Plaatsen voor persfotografen: zie Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, regel KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) Artikel 1211 Besproeiing van het gras 1. Deze bepaling is van toepassing op de wedstrijden van de competities van het profvoetbal en op de wedstrijden van de Beker van België Heren vanaf de 1/16 finales. 2. Indien de thuisclub niet over een automatisch besproeiingssysteem beschikt, geldt deze regel niet. 3. De besproeiing van het gras moet uniform zijn en niet enkel bepaalde gedeeltes van het terrein beslaan. 4. In principe, moet de besproeiing van het gras 60 minuten vóór de aftrap afgelopen zijn. Bij beslissing van de thuisclub kan de besproeiing echter na deze termijn plaatsvinden, op voorwaarde dat ze gebeurt: - tussen 10 en 5 minuten vóór de aftrap, en/of, - tijdens de rust (de besproeiing mag de 5 minuten niet overschrijden). 5. De scheidsrechter kan wijzigingen van dit tijdschema vragen. KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) 189 HOOFDSTUK 3: REGEL 2: DE BAL (en ander materiaal) Artikel 1216 Bal 1. De bal moet voldoen aan de voorschriften van spelregel 2 2. In wedstrijden tussen ploegen van: - seniores, U15 elite en U15 nationale jeugd van 1 ste klasse amateurs, U16 tot U21 en vrouwelijke jeugd U20 wordt bal nummer 5 gebruikt; - U10 tot U15 (uitgezonderd U15 elite en U15 nationale jeugd van 1 ste klasse amateurs) en vrouwelijke jeugd U13 tot U16, wordt bal nummer 4 gebruikt. - U6 tot U9, wordt bal nummer 3 gebruikt 3. Een inbreuk op deze regel wordt bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 30,00 EUR, die verdubbeld wordt bij herhaling tijdens hetzelfde seizoen. 4. Ingeval de wedstrijd niet kan voortgezet worden wegens een gebrek aan ballen, komen de drie punten toe aan de bezoekende club. Artikel 1217 Divers ter beschikking te houden materiaal 1. De organiserende club is verplicht een fluitje, een stel gele en rode kaarten, twee witte of helkleurige vlaggen van 30 tot 40 centimeter zijde en een meetinstrument van minimaal 3 meter lengte ter beschikking te houden. 2. Een draagbaar, evenals een verbandkist, bevattende al de bij ongevallen onmisbare benodigdheden en producten, waarvan de lijst consulteerbaar is op de website van de bond (www.belgianfootball.be) moeten op het terrein voorhanden zijn. 3. Elke inbreuk op deze verplichtingen wordt bestraft met een boete van 15,00 EUR. Bij herhaling in de loop van eenzelfde seizoen, wordt de boete verdubbeld. 190 KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) HOOFDSTUK 4: REGEL 3: DE SPELERS Artikel 1221 Aantal spelers 1. Aantal spelers - Aantal, waaronder een doelverdediger - Stoppen als aantal minder is dan: 5/5 8/8 11/11 5 spelers maximum 8 spelers maximum 11 spelers max. 4 spelers 6 spelers 7 spelers 2. Vervolledigen van een onvolledige ploeg: zie Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel Artikel 1222 Wisselspelers Wisselprocedures 1. Soorten We onderscheiden 3 systemen van : 11. De gewone : waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag gewisseld worden, te putten uit een maximaal toegelaten aantal ingeschreven pelers op het wedstrijdblad. 12. De doorlopende : waarbij al de ingeschreven pelers op het wedstrijdblad mogen opgesteld worden, en waarbij een gewisselde speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. 13. De verplichte, waarbij al de pelers na een time out het veld ingestuurd worden, en minstens het volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt. 2. Systeem van - Toegelaten aantal pelers en toegelaten aantal Gewone Doorlopende Verplichte Max. aantal Wisselspelers Max. aantal PROFVOETBAL (competitie, eindronde, ) Eerste ploeg profvoetbal 1A en 1B x 7 3 Beloftecompetitie profvoetbal 1A x 7 4 Reserven profvoetbal 1B x 7 4 BEKER VAN BELGIE Heren Tot en met speeldag 4 x 4 3 vanaf speeldag 5 x 7 3 provinciaal niveau x 4 3 (Provinciale Algemene vergadering kan 4 toelaten BEKER VAN BELGIE Vrouwen tot en met 4 de ronde x 4 3 vanaf 1/8 ste finales x 7 3 BEKER VAN BELGIE U21 x 7 4 SUPER LEAGUE VROUWENVOETBAL x 7 3 EERSTE PLOEGEN AMATEURS x 4 3 RESERVEN AMATEURS 1 ste, 2 de en 3 de klasse amateurs x 4 4 Provinciaal / gewestelijk x 4 KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) 191 Gewone TITEL 12: DE SPELREGELS Doorlopende Verplichte Max. aantal Wisselspelers Max. aantal ELITE JEUGD en nationale jeugd van 1 ste KLASSE AMATEURS U19 x 4 4 U15, U16, U17 x 4 U8 tot U14 x 6 INTERPROVINCIALE, PROVINCIALE en GEWESTELIJKE JEUGD VFV Wedstrijdvorm 5/5 x 3 Wedstrijdvorm 8/8 (**) 4 Wedstrijdvorm 11/11 U14 - U15 - U16 - U17 Mogelijk bij kwetsuur (*) x 5 U19 - U21 x 5 (*) Als basisregel geldt de verplichte wissel. Maar in geval van blessure tijdens een quarter, mag de gekwetste speler gewisseld worden, maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens deze wedstrijd. (**) Maar sensibilisering om elke speler minstens 50% speelgelegenheid te gunnen! INTERPROVINCIALE, PROVINCIALE en GEWESTELIJKE JEUGD ACFF Wedstrijdvorm 5/5 3 x Wedstrijdvorm 8/8 4 Wedstrijdvorm 11/11 x Zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen, en mits de scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt ingelicht, kan het aantal pelers dat op het wedstrijdblad mag ingeschreven worden en het aantal dat is toegestaan tijdens vriendschappelijke wedstrijden en tornooien in gemeen overleg bepaald worden door de deelnemende ploegen. 22. De namen van de pelers dienen voor de aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad ingeschreven te zijn. De ongebruikte vakken dienen geschrapt vóór de wedstrijd, de namen van spelers die niet komen opdagen dienen te worden doorgehaald na de wedstrijd en door de scheidsrechter te worden geparafeerd. 23. De pelers moeten gekozen worden uit het maximum op het wedstrijdblad toegestane aantal. 3. Wisselprocedure voor gewone : zie Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, regel Procedure voor doorlopende : zie Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, regel Procedure voor verplichte 51. Na het eerste en het derde quarter dienen de verplichte doorgevoerd te worden d.w.z. al de pelers dienen opgesteld te worden, en dienen het quarter volledig uit te spelen 52. Tijdens de rust mag de opstelling van de ploeg volledig herschikt worden, zonder dat dit aan de scheidsrechter wordt medegedeeld. 53. In geval van blessure tijdens een quarter, mag de gekwetste speler gewisseld worden, maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens deze wedstrijd. 54. Indien de scheidsrechter vaststelt dat de regel van de verplichte vervangingen niet wordt toegepast, dient hij een verslag op te stellen. Indien, na onderzoek door de bevoegde instantie, dit inderdaad zo blijkt, wordt de club in overtreding bestraft: - met een forfaitscore: zie Art met een boete ten bate van de bond: zie Art , forfait voor een bepaalde wedstrijd 6. De doorlopende en verplichte moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden, gezien alle ingeschreven spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen. 7. Borden voor : zie Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel, regel De spelers of vervangers mogen niet veranderen van ploeg, wanneer meerdere wedstrijden gelijktijdig worden gespeeld. 192 KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) HOOFDSTUK 5: REGEL 4: UITRUSTING VAN DE SPELERS Artikel 1226 Kleuren van de clubs 1. Zie spelregel 4 2. Iedere club moet de kleuren laten kennen onder dewelke ze uitkomen: - aan de bevoegde instantie (zie Art. 1516) voor haar ploegen uit hogere afdelingen - aan het Provinciaal Comité voor haar ploegen uit provinciale afdelingen. 3. Wanneer, naar het oordeel van de scheidsrechter, de kleur van de truien van beide ploegen niet genoeg verschilt, moet hij de spelers van de bezochte club verplichten een trui van een andere kleur te dragen. Echter, bij kampioenschaps- of bekerwedstrijden tussen eerste ploegen van de nationale afdelingen vrouwen en heren moet de scheidsrechter de spelers van de bezoekende club verplichten een andere trui te dragen. Wanneer het verschil toch niet afdoende is, moet de thuisploeg, die het voorrecht geniet in haar eigen kleuren te mogen spelen, aan de bezoekende spelers een reserve-trui ter beschikking stellen. De bezoekende ploeg wordt bestraft met een forfait wanneer zij weigert het reglement toe te passen en de bevelen ter zake van de scheidsrechter uit te voeren. Artikel 1227 Uitrusting van de spelers 1. Zie spelregel 4 2. De kledij van de speler is o.a. niet reglementair indien: - wat betreft de eerste ploeg, de beloften en de reserven, de kleur van de zichtbare onderkleding verschilt van de hoofdkleur van de trui en/of van de broek, al naargelang; - wat betreft de jeugdploegen, de kleur van de zichtbare onderkleding verschilt van deze van de andere spelers van de ploeg; - de kousen de benen niet bedekken tot onder de knie; - de schoenveters niet correct vastgebonden zijn; - de schoenen aluminium noppen dragen en het een wedstrijd betreft die gespeeld wordt - op een kunstgrasveld, waarop het verboden is aluminium noppen te gebruiken, met uitzondering van de terreinen van de eerste ploegen van de clubs van het profvoetbal; - in de wedstrijden van spelvormen 5/5 en 8/8; - de beenbeschermers de voorkant van het scheenbeen niet bedekken; - de uitrusting een voorwerp bevat dat voor de andere spelers gevaar oplevert. Artikel 1228 Nummering van de spelers De spelers van alle ploegen, met uitzondering van de spelers in de speelvormen 8/8 en 5/5, zijn verplicht een op de rugzijde duidelijk genummerde trui te dragen. Dit nummer dient vermeld op het wedstrijdblad Artikel 1229 Publiciteit op wedstrijduitrustingen 1. De publiciteit mag verschillend zijn voor de onderscheidene ploegen van eenzelfde club. Ze mag geen enkel politiek of confessioneel karakter hebben. 2. Zij dient op eenvormige en identieke wijze voor te komen op alle onderdelen van de uitrusting van de spelers die op het wedstrijdblad ingeschreven staan 3. Bij inbreuk op deze regels legt de bevoegde instantie een boete op van 10,00 EUR tot 30,00 EUR, die verdubbeld wordt bij herhaling tijdens hetzelfde seizoen KBVB REGLEMENT 2016/2017 (versie ) 193 HOOFDSTUK 6: REGEL 7: DE DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN Artikel 1231 Duur van de wedstrijden Rust Kampwisseling en aftrap 1. Duur van de off
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x