Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Thank you for praying for us during the summer project in Banja Luka June-July 2012 Díky za vaše modlitby během letního projektu v Banja Luce červen-červenec.

Category:

Art

Publish on:

Views: 7 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
A great team of people from InterVarsity USA came to serve alongside us for one month: Bekah, Matt, Chelsea and Jessamyn. Also Eliška from the Czech Republic joined us as an intern this summer. Tohle léto s námi sloužil skvělý tým z partnerského studentského hnutí InterVarsity USA: Bekah, Matt, Chelsea a Jessamyn. Přijela i Eiška z ČR a celý měsíc nám v Bosně pomáhala.
Transcript
 • 1 Thank you for praying for us during the summer project in Banja Luka June-July 2012 Díky za vaše modlitby během letního projektu v Banja Luce červen-červenec 2012
 • 2 Welcome back to Banja Luka! In this slideshow of 15 pictures we´d like to cover the praise and prayer points of this summer. Thank you for partnering with us! Irena and David Vítejte zpět v Banja Luce! V této krátké prezentaci uvidíte jak Bůh vyslýchal vaše modlitby a můžete se dozvědět jak se modlit dál za naše město a naše studenty. Vážíme si, že při nás stojíte! Irena a David
 • 3 A great team of people from InterVarsity USA came to serve alongside us for one month: Bekah, Matt, Chelsea and Jessamyn. Also Eliška from the Czech Republic joined us as an intern this summer. Tohle léto s námi sloužil skvělý tým z partnerského studentského hnutí InterVarsity USA: Bekah, Matt, Chelsea a Jessamyn. Přijela i Eiška z ČR a celý měsíc nám v Bosně pomáhala.
 • 4 In Banja Luka we held 3 weeks of intensive English conversational classes at Philological falulty (at Department of language studies). 30 students attended. V Banja Luce jsme měli 3 týdny intenzivních kurzů angličtiny na Filologické fakultě, zúčastnilo se 30 studentů.
 • 5 Afther the classes we would usually continue our converstaions in a nearby café. Po hodině jsme obvykle v kavárně pokračovali v rozhovorech se studenty…
 • 6 During the three weeks we met many new students and some showed their interest to talk about spiritual things. Během těchto tří týdnů jsme se seznámili s novými studenty, z nichž někteří měli zájem povídat si o duchovních věcech.
 • 7 One of the students (K.) who has been involved with EUS (our Bosnian student movement) before initiated an investigative Bible study for other students. One time K. himself lead the group, it was a joy to see that. God is at work in one student girl who recently commited her life to Him. Jeden student (K.), který je v kontaktu s EUSem (naším bosenském studentském hnutí) již déle navrhl během letního projektu mít pro ostatní studenty biblickou skupinku pro hledající. Jednou K. sám skupinku vedl a byla ho radost sledovat. Bůh pracuje v jedné studentce, která mu nedávno vydala svůj život.
 • 8 Irena is responsible for EUS student leaders´group which, together with our new volunteering co-worker Chris, is putting together a project „Welcome“ for freshmen for September 2012. It is an exciting, yet at times difficult, project to organize. Please pray for that!!! Irena je zodpovědná za EUSovu studentskou skupinu vedoucích, která společně s novým spolupracovníkem Chrisem dává dohromady projekt s balíčky „Vítejte“ pro prváky, plánovaný na září 2012. Je to super projekt, jen je občas náročné všechno organizovat. Prosím modlete se za to!!!
 • 9 David still has the back pain, precisely bulging disk. It often hurts, please pray. The encouragement comes from 2.Cor 4:16-18. Davida stále bolí záda, přesněji vyklenování ploténky. Často to bolí, prosím modlete se. Povzbuzení přichází z 2.Kor 4:16-18.
 • 10 Before the project in Banja Luka started the two of us had in June an opportunity to visit Bihać in western part of Bosnia and to shortly work together with the team of missions organisation OM. It also was a chance for David to catch up with his good friend and mentor Nat. Před začátkem letního projektu v Banja Luce jsme měli v červnu příležitost navštívit Bihać v západní Bosně a na pár dní se zapojit do práce týmu misijní organizace OM. Byla to také příležitost, aby se David viděl se svým dobrým kamarádem a mentorem Natem.
 • 11 Our church (Protestant Church Christian Fellowhip) had to move out of the place it has used for quite a time. We have faith (and fun as you can see in the picture) but also it is a challenge what to do next. I´d ask you to pray for wisdom, especially for pastor Siniša. Náš sbor (Protestantská církev Křesťanské společenství) se musel vystěhovat z prostor, které jsme až doteď mohli používat. Máme víru (a legraci jak je vidět na fotce), ale také je to výzva co dělat dál. Můžete se prosím modlit za moudrost, zvlášť pro pastora Sinišu.
 • 12 The highlight of the the summer and the whole year was the camp at Jahorina mountains. Not so many students participated, only 5 from four different cities (Banja Luka, Sarajevo, Zenica, Tuzla) but it only was a chance God would work in us too! Vrcholem tohoto léta a celého roku zároveň byl tábor na horách Jahorina. Nejelo tolik studentů, jen 5, ale zato ze čtyř různých měst (Banja Luka, Sarajevo, Zenica, Tuzla). Byla to i příležitost pro to, aby Bůh jednal tím intenzivněji v nás!
 • 13 CAMP AT JAHORINA MTS.! TÁBOR NA HORÁCH JAHORINA!
 • 14 Tonight at 7.30 there will be a student re-union party at our place. We´ve invited all those who were part of the summer project. We´d like to see some of them that they want to, together with us, follow Jesus Christ! Dnes večer v 19.30 bude u nás doma párty pro studenty, kam zveme všech 30, kteří se zúčastnili letního projektu. Rádi bychom některé z nich viděli, že chtějí společně s námi následovat Ježíše Krista!
 • 15 Please pray for good follow-up with the students individually in Sep/Oct and for the good start of the Bible study group, we have plenty of work to do! We appreciate your input in Banja Luka. IF YOU HAVEN´T PRAYED YET, PLEAE PRAY NOW! THANKS Please pray for good follow-up with the students individually in Sep/Oct and for the good start of the Bible study group, we have plenty of work to do! We appreciate your input in Banja Luka. IF YOU HAVEN´T PRAYED YET, PLEAE PRAY NOW! THANKS Prosím modlete se za dobré navázání studentské práce na podzim a za dobrý začátek biblické skupinky, máme před sebou spoustu práce! Ceníme si vašeho investování do Banja Luky. JESTLI JSTE SE JEŠTĚ NEMODLILI, PROSÍM MODLETE SE TEĎ! DÍKY Prosím modlete se za dobré navázání studentské práce na podzim a za dobrý začátek biblické skupinky, máme před sebou spoustu práce! Ceníme si vašeho investování do Banja Luky. JESTLI JSTE SE JEŠTĚ NEMODLILI, PROSÍM MODLETE SE TEĎ! DÍKY
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x