Please download to get full document.

View again

of 168
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTANE HAP AFET PLANI.

Category:

Retail

Publish on:

Views: 221 | Pages: 168

Extension: PDF | Download: 4

Share
Related documents
Description
2016 T.C. T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTANE HAP AFET PLANI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI
Transcript
2016 T.C. T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTANE HAP AFET PLANI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) Sayfa No 1. Giriş HAP Çerçevesi Amaç Hukuki Dayanak Kapsam HAP İşleyişi HAP ın İL-SAP İçindeki Yeri HAP Hazırlama Komisyonu HAP ın Güncelleme Periyodu ve Yöntemi HAP ın Diğer Paydaşlar ile İlişkisi ve Paylaşımı HAP Konusunda Toplumun Bilgilendirilmesi HAP Eğitimleri ve Tatbikatları HAP Eğitimleri HAP Tatbikatları Mevcut Durum Analizi Hastane Risk Değerlendirmesi Yapısal Risklerin Azaltılması Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması 27 İKİNCİ BÖLÜM HASTANE AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNETİMİ 1. Acil Müdahale Planı Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi Organizasyon Şeması Görev Tanımları Hastane Olay Yönetim Sistemi Sağlık Sektörü ve Sektörler Arası Müdahalede Olay Yönetim Sistemi Olay Yönetim Sisteminin Temel İşlevleri Hastane Olay Yönetim Ekibi nin (OYE) Oluşumu ve Görevleri Hastane Olay Yönetimi Araçları Standart Operasyon Prosedürü (SOP) İş Akış Talimatı (İşAT) Departman/Servis/Birim Müdahale Prosedürü Görev Yelekleri Hastane Olay Yönetim Merkezi nin Konumu ve Ekipmanı Olay Yönetim Merkezi nin Çalışma Şekli Haberleşmenin Düzenlenmesi 45 4. Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastanenin Müdahale Aşamaları Müdahale Aşaması I: Basit Malzeme ve Ekipman Talebi (lojistik destek) Müdahale Aşaması II: Sağlık Ekibi Gönderilmesine Yönelik Talep (Afet triyaj ekibi ve/ veya travma ekibi) Müdahale Aşaması III: Acil Müdahale Planı nın etkinleştirilmesi ve hastanenin olaya müdahil olması Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planı nın Aktivasyonu Hastane Olay Seviyelerinin Tanımı Olay Bildirim Akış Şeması Acil Müdahale Planı Aktivasyon Seviyeleri 48 o Seviye I (hazır olma ya da alarm durumu) 49 o Seviye II (artırılmış hazırlık durumu) 49 o Seviye III (afet/acil durum) Acil Müdahale Planı nın Aktivasyonu için Mekanizmalar Acil Renk Kodlama Sistemi Acil Müdahale Planı ve Olaya Özel Planlar Acil Müdahale Planı Aktivasyon Seviyeleri ile İlgili Temel Eylemler 51 o Aktivasyon Seviyesi I 51 o Aktivasyon Seviyesi II ve III (aktive) 52 o Alarm Durumundan Çıkılması 53 o Hastanenin Tıbbi Bakım Kapasitesi ve İmkanlarının Değerlendirilmesi Hastanenin Tıbbi Kapasitesi Tedavi Kapasitesinin Artırılması Yatak Kapasitesi ve Kullanılabilirliği Ekipman ve Malzemelerin Artırılması Personelin Geri Çağrılması Gönüllü Yönetimi Diğer Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği Yeni ve Özel Alanların Açılması, Konumları Hastane Afet Triyaj Alanı Hastane Afet Triyaj Alanının Konumu ve Genel Organizasyonu Hastane Afet Triyaj Alanındaki Faaliyetler Triyaj İlkeleri, Kategoriler ve Renk Kodlaması Hastaların Nakli; Servis, Birim ve Departmanlara Yönlendirilmesi Acil Servis ve Hastane İçi Hasta Trafik Akışı Hastanenin Acil Servis Birimi Kontamine Hastalar Bulaşıcı Hastalıkların Görüldüğü Hastalar Acil Servis te Çalışacak Personelin Görevlendirilmesi Acil Servis te Temel İşlevler Ambulanslar, Taşıma ve Diğer Nakil Araçları Hastane Afet Triyaj Alanı ve Acil Servis İçin Tedarik (ilaç, sarf malzemesi, ekipman) Hastaların Kişisel Eşyalarının Yönetimi Görev Yelekleri ve Personel Kimlik Kartları 60 9. Acil Müdahale Planı nın Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi Genel İlke ve Esaslar Bilgi Yönetimi ve Dokümantasyon Esasları Kanıtların Korunması ve Kaydedilmesi Hasta Kaydı ve Takibi Hastanede Yatan Hastaların Yakınlarını Bilgilendirme Medyayı Bilgilendirme Kamu Sağlığının Önemine İlişkin Bilgi Yönetimi Durum Raporları Personel Brifingi Güvenlik ve Emniyet Hastaneye Ulaşım Hastane Dışı Trafik Akış Kontrolü Ekipman Güvenliği ve Acil Onarımı Lojistik ve Malzemeler Acil Müdahalede Lojistik Yönetimi (genel ilkeler) Lojistik Yönetiminin Koordinasyonu Psikososyal Destek Faaliyetleri Psikososyal Destek Genel İlke ve Esasları Sağlık Personeline Yönelik Psikososyal Destek Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Psikososyal Destek Afet ve Acil Durumlarda Sosyal Hizmet Uygulamaları Ölü ve Kayıplarla İlgili İşlemler Hastanenin Ölü Kabul Etmeye Yönelik Politikası Hastanedeki Geçici Morg Alanı Ölü ve Kayıpların Kimliklendirilme Sürecine Hastanenin Katkısı Departman/Servis/Birimlerin Müdahale Prosedürleri Acil Müdahale Planı Aktivasyonunda Departman/Servis/Birim Yönetimi ve Faaliyetleri Genel Yönetimle Koordinasyon Mekanizmaları Raporlama Sistemi Departman/Servis/Birim lerin Müdahale Prosedürüne Erişim 70 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OLAYA ÖZEL PLAN ÖRNEKLERİ OLAYA ÖZEL PLAN ÖRNEĞİ Hastane İçi Yangın Yangında Acil Müdahale (Genel İlkeler) Hastanede Yangın Durumunda Personel Müdahale Algoritması Olay Yönetim Ekibi Tarafından Müdahalenin Yönetimi Hastanede Yangına Hazırlık: Personelin Bilmesi Gerekenler Standart Operasyon Prosedürü (Hastane İçi Yangın) 76 OLAYA ÖZEL PLAN ÖRNEĞİ Kimyasal Olaylarda Hastane Yönetimi 80 (İç veya Dış Kaynaklı) 2.1 Kimyasal Olaya Acil Müdahale (Genel İlkeler) Hastanede Kimyasal Olay Durumunda Müdahale Algoritması Olay Yönetim Ekibi Tarafından Müdahalenin Yönetimi Hastanede Kimyasal Olaylara Hazırlık: Personelin Bilmesi Gerekenler Dekontaminasyon Alanı ve Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar Standart Operasyon Prosedürü (Kimyasal Olaylarda Hastaların Yönetimi) 82 OLAYA ÖZEL PLAN ÖRNEĞİ Hastanede Tahliye Gerektiren Durumlar 86 (Kısmen veya Tamamen) 3.1 Tahliye Tanımı ve Yöntemleri Tahliyede Genel İlkeler Olay Yönetim Ekibi Tarafından Tahliyenin Yönetimi Tahliye ile ilgili Standart Operasyon Prosedürlerinin Esasları Standart Operasyon Prosedürü (Dahiliye Bölümünün Kısmi Yatay Tahliyesi) 89 OLAYA ÖZEL PLAN ÖRNEĞİ Hastanenin İş Sürekliliğinde Kesinti 92 (İç veya Dış Kaynaklı) 4.1 Hastanede İş Sürekliliğini Etkileyen Durumlar İş Sürekliliğininin Etkilendiği Durumda Acil Müdahale (Genel İlkeler) Olay Yönetim Ekibi Tarafından Müdahalenin Yönetimi Hastanede İş Sürekliliği Prosedürlerinin Aktivasyon Düzeyleri 94 Olaya Özel Planlarda Kullanılan Formlar 98 EKL ER EK İş Akış Talimatları Standart Operasyon Prosedürleri Formlar 161 EK 2 - A Güvenli Hastane Kontrol Listesi 211 EK 2 - B KAISER Risk Analizi HASTANE AFET PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR HASTANE MÜDÜRÜ KUBLAY AKÇAYÖZ (İMZA) KALİTE BİRİM SORUMLUSU GÜLER KAVAK (İMZA) İNCELEYEN KALİTE YÖNETİMİNDEN SORUMLU BAŞHEKİM YRD. YRD. DOÇ. DR. CAN H. YILDIRIM (İMZA) ONAYLAYAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMAMERKEZİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. MİKTAT KAYA (İMZA) DÖK. KOD: PL.018 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:04 REVİZYON TARİHİ: DAĞITIM ÇİZELGESİ (İÇ) Sıra Birim/Kurum Adet Basılı CD 1 BAŞHEKİMLİK 1 X 2 BAŞMÜDÜRLÜK 1 X 3 BAŞHEMŞİRELİK 1 X 4 TEKNİK SERVİS 1 X 5 ACİL SERVİS 1 X DAĞITIM ÇİZELGESİ (DIŞ) Sıra Birim/Kurum Adet Basılı CD 1 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEME KAYIT ÇİZELGESİ NO Konusu Değişikliğin İşlendiği Tarih Değişikliği İşleyen Görevi/Unvanı Adı Soyadı İmzası TANIMLAR ACİL DURUM: Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hallerdir sayılı kanunda, Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hali olarak tanımlanmıştır. AFET: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. AFET DÖNGÜSÜ: Bir afet olayını izleyen ve bir sonraki afete kadar birbirini takip eden aşamaların tümünü ifade eder. Bu evreler; önleme/zarar azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon/iyileştirme olarak tanımlanmaktadır. AFET YÖNETİMİ: Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi, risk ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekün bir mücadele sürecidir. Bütünleşik afet yönetimi, mevcut ve muhtemel tüm afet tehlike ve risklerini, afet yönetiminin tüm temel evrelerini (önleme/zarar azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon/ iyileştirme) kapsayan, tüm sektörlerden (kamu, özel, sivil, akademik) kurum ve kuruluşların, toplumun afet yönetimi süreçlerine katılımını ve tüm kaynakların seferber edilmesini ifade eden bir yaklaşımdır. İL-SAP (İL SAĞLIK AFET VE ACİL DURUM PLANI): İl sınırları içerisindeki tüm sağlık kurumlarının afet yönetiminin tüm evreleri önleme /zarar azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon/iyileştirme) gözetilerek hazırlıklı olmasını ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve illerde uygulamaya giren, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planlardır. HAP (HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI): Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde (İL-SAP) afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planları çerçevesinde, hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planlardır. ACİL MÜDAHALE PLANI: Hastane Afet ve Acil Durum Planı nın (HAP) Müdahale bileşeni çerçevesinde, afet ve acil durumlara zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müdahalenin organizasyonu, müdahale aşamaları, olay yönetim sistemi, yönetim ekibi, yönetim merkezi, yönetim araçları ile ilgili standart ve kuralları kapsayan kılavuz dokümandır. MÜDAHALE: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmadır. OLAY EYLEM PLANI: Acil Müdahale Planı nın etkinleştirilmesiyle, olay süresince tanımlanan zaman dilimlerinde müdahale, hedef ve stratejilerin belirlenmesi, gerçekleştirilen eylemlerin değerlendirilmesi, uygulamaların her aşamada gidişata göre geliştirilmesi için yapılan plandır.17 OLAYA ÖZEL PLAN: Hastanenin Acil Müdahale Planı nda yer alan genel işleyiş, standartlar ve kuralların yanı sıra olayın özelliğine, etkenlerine göre yapılması gereken spesifik hazırlıkları içeren plandır. AFET STOKU: Hastanenin acil durum ve afetlerle, en az ilk 72 saat kendi imkanları ile baş edebilmesi amacıyla; hasta, hasta yakınları ve personel için hazır bulundurması gereken yiyecek, içecek, tıbbi malzeme, ekipman ve donanımdır. İŞ SÜREKLİLİĞİ: İş Sürekliliği, hastanenin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek dahili ve/veya harici olaylara, işleyişi etkileyebilecek her türlü kesinti durumuna (elektrik, su, doğal gaz, tıbbi gazlar vb.) karşı hazırlıklı olması; bu durumlarla önceden kararlaştırıldığı, planlandığı, tatbikat ve diğer yöntemlerle test edildiği şekilde baş edebilmesinin sağlanmasıdır. ha BÖLÜM 1. GİRİŞ Doğa veya insan kaynaklı tehlikeler, ancak toplumda var olan zarar görebilirlik ve zarar görebilirliği etkileyen hızlı nüfus artışı, yanlış şehirleşme, çevresel bozulma, yoksulluk, sosyal adaletsizlik gibi faktörler ile bir araya geldiğinde afete dönüşmektedir. Zarar görebilirliğin azaltılması ve hazırlıklı olmak afetlere karşı toplumların en önemli güvencesidir. Sağlık sistemleri afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı olmalıdır. Sağlık sektörü afet yönetimi içinde özel bir öneme sahiptir. Doğa ve teknoloji kaynaklı olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler. Buna ek olarak toplumu etkileyen olay ne olursa olsun, sağlık sistemleri bundan nasıl etkilenirse etkilensin, bir taraftan rutin sağlık hizmetleri de devam etmek zorundadır. Sağlık sistemleri açısından afet olduktan sonra etkin bir müdahale gerçekleştirmek gereklidir ancak, bu iyi bir afet yönetimi için yeterli kriter değildir. Afet öncesi dönemi kapsayan çalışmalar (önleme, zarar azaltma ve hazırlık) hem afetin boyutunu hem de afet esnasında yapılan müdahalenin kalitesini ve sonucunu belirleyecektir. Dolayısı ile sağlık sisteminin yerel ve kurum düzeyi planları (İL-SAP, HAP) afet yönetiminin tüm evrelerini (önleme/ zarar azaltma, hazırlık, müdahale, rehabilitasyon/iyileştirme) kapsayan planlar olarak tasarlanmıştır. Sağlık sisteminin en önemli unsurlarından olan hastaneler herhangi bir işyeri değildir. Hastanelerde sunulan hizmet hayati öneme sahiptir, herhangi bir işkolundaki hizmet ile karşılaştırılamaz. Günlük yaşamda en ufak aksamaların bile büyük sıkıntı yarattığı sağlık hizmetlerine, afet dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyulur. Dolayısı ile hastaneler afet dönemlerinde hem rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek hem de artan talebi ve ihtiyacı karşılamak zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, ülkemizde iş yerlerinin afet ve acil durumlara hazırlanması konusunda önemli adımlar olarak değerlendirilmekle birlikte, yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı hastaneler için daha farklı nitelikte planlara ihtiyaç vardır. Hastane bileşenlerinde meydana gelebilecek herhangi bir kaybın ve bunun yol açacağı fonksiyon kaybının neden olacağı ekonomik maliyetin yanında, sosyal maliyet de oldukça yüksek olacaktır. Bunlara ek olarak, hastaneleri birçok iş yerinden ayıran diğer önemli özellikler şunlardır: Farklı kullanıcı karakterlerine sahip olması: Hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar olduğu gibi polikliniklerde ayaktan tedavi gören hastalar da mevcuttur. Hastaların yanı sıra personel, hasta yakınları ve ziyaretçiler bulunmaktadır. Karmaşık yapısı: Hastanelerin bünyesinde otel, ofis, laboratuvar, eczane, ameliyathane, depo gibi farklı işyerlerinin yapısal ve fonksiyonel özellikleri mevcuttur. Kullanım özellikleri: Hastaneler çoğunlukla 7/24 hizmet verirler. Bu hizmetlerden farklı ihtiyaç sahibi hastalar, yaşam desteğine ihtiyaç duyan yoğun bakım hastaları, hamileler, çocuklar vb. yararlanır. Hastanelerde kullanılan teçhizat ve malzeme göz önüne alındığında hastane binaları yoğun ve ağır bir yük taşır. Bİ Altyapı hizmetlerine hayati bağımlılık: Hastanelerin fonksiyonlarını sürdürebilmeleri elektrik, gaz ve su gibi kritik altyapı sistem ve hizmetlerine bağlıdır. Özellikle su ve enerji kaynağı olmadan hastaneler işlevsiz kalacaktır. Tehlikeli maddeler: Hastaneler kendi kullanımları için barındırdıkları çeşitli kimyasallar, gazlar ve maddelerden kaynaklanabilecek kaza ve afetlerden sonra bu maddelerin yol açtığı ikincil olaylara maruz kalabilirler. Dışsal etkenler: Hastanelerin işlevsel olabilmesi için ulaşılabilir olması gerekmektedir. Afet durumlarında yollarda oluşabilecek hasar, yıkım veya yakınlarını arayanlardan kaynaklanabilecek aşırı yoğunluk nedeni ile trafiğin kilitlenmesi gibi olaylar hastanelerin durumundan bağımsız olarak afet esnasında hastanelerin işlevini yerine getirememesine neden olabilmektedir. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, hastaneler sundukları hizmet, fonksiyonel ve yapısal özellikleri dolayısı ile diğer işyerlerinden daha farklı afet ve acil durum planları hazırlamalı ve uygulamalıdırlar. 2. HAP ÇERÇEVESİH HAP, ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyindeki (İL-SAP) afet planlarıyla ve uluslararası genel kabul gören yaklaşımlarla uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır. DURUM PLANI (HAP) HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) Afet Risk Değerlendirme (Tüm Süreç ve Bileşenlerde) Önleme/Zarar Azaltma ve Hazırlık Müdahale Rehabilitasyon/ İyileştirme Bu çerçevede, HAP hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere, şu temel başlıklara dikkat çekmektedir: Afet ve acil durum yönetiminin hastane işleyiş, görev ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması, Hastanenin kurulu bulunduğu yerleşimin mevcut ve yeni afet tehlikelerinin belirlenmesi, Hastane afet risk değerlendirmesi, mevcut risklerin azaltılması ve yeni risklerin önlenmesi, Afetin etki, kayıp ve zararlarını azaltmak üzere etkili müdahale için hazırlık yapılması, Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması, Afet sonrası iyileştirme amaçlı geçici ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması. HAP, hastanenin çatı planıdır, kendi içinde üç ayrı plana daha sahiptir. Bunlar Acil Müdahale Planı, Olay Eylem Planı ve Olaya Özel Planlar dır. Bu alt planların özellikleri ve içerikleri kılavuzun sonraki sayfalarında açıklanmaktadır. 3. AMAÇ HAP hastanelerin afet ve acil durumlara ilişkin risklerini önlemeyi ve azaltmayı, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı kılmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda HAP ın temel hedefleri şöyle sıralanabilir: Hastanelerin afet tehlikeleri karşısında zarar görebilirliğini azaltarak, personelin, hasta ve hasta yakınlarının can güvenliğini korumak, yatırım ve donanımın zarar görmesini önlemek. Afete hazırlık çerçevesinde: - Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır komuta ve kontrol mekanizmalarını, standart işleyiş ve uygulama kurallarını oluşturmak, - Tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarını tanımlamak - Afet durumlarında hastanelerin ilk 72 saat kendilerine yetebilmeleri için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek, - Eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyini sürekli artırmak. Afet halinde: - Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek, - Rutin hizmetlerin aksamamasını, kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak, - Kaynakları en iyi ve etkin şekilde kullanmak, - Gerektiğinde kapasitenin artırılmasını sağlamak. Genel sağlık müdahalesine ve halk sağlığını korumaya yönelik temel çalışmalara katkıda bulunmaktır. 4. HUKUKİ DAYANAK 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 40 ıncı maddeleri Bakanlığa acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlama ve yürütme, ayrıca yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapma yetkisi vermiştir. Bu kanunun ilgi maddeleri uyarınca Bakanlık tarafından hazırlanan Hastane Afet ve Acil Durum (HAP) Uygulama Yönetmeliği 20 Mart 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu kılavuzu mütakiben yayınlanacak olan genelge ile HAP uygulamalarına ilişkin ayrıntılar ayrıca düzenlenmiştir. 5.KAPSAM Hukuki Dayanak kısmında adı geçen yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri Bakanlıkça belirlenen kılavuz çerçevesinde HAP hazırlamakla görevli kılmıştır. Yataklı tedavi hizmeti sunmayan sağlık tesisleri kapsam dışı bırakılmış ve yataklı tedavi hizmeti sunmayan sağlık tesisleri yukarıda sözü geçen genelgede belirtileceği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında acil durum planları hazırlamakla yükümlü kılınacaktır HAP İŞLEYİŞİ 6.1 HAP ın İL-SAP İçindeki Yeri: Zarar azaltma ve afete hazırlıklı olmak için yapılan tüm çalışmalar aşağıdan yukarıya sağlık sisteminin tüm kademeleri için düşünülmelidir. Hastane veya diğer sağlık hizmet birimleri, il düzeyi ve ulusal düzey sırasıyla birbirini kapsayan, biri olmazsa diğerinin tam olmadığı bileşenlerdir. Afet ve acil durumlarda hastanelerin ayakta ve çalışabilir, hatta kapasitesini artırabilir olması il düzeyinde sağlık afet yönetiminin başarılı yürütülmesinin en önemli göstergelerinden birisidir. Dolayısıyla, İL-SAP ın işlevli bir şekilde tamamlanması ve uygulanması esnasında HAP lar belirleyici bir öneme sahiptir. HAP hazırlanırken ilin kapasitesi, ihtiyaçları ve karşı karşıya olduğu afet risklerinin göz önüne alınması; İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlükleri başta olmak üzere sağlık se
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks