Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Halkçılık İlkesine Kadar

Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 64 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1- İmparatorluğun önemli bir liman şehri olan Selanik in çok dinli, çok dilli nüfus yapısı, Avrupa ve İstanbul a demiryolu ile bağlı olması, Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış; sosyal, siyasal ve kültürel
Transcript
1- İmparatorluğun önemli bir liman şehri olan Selanik in çok dinli, çok dilli nüfus yapısı, Avrupa ve İstanbul a demiryolu ile bağlı olması, Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış; sosyal, siyasal ve kültürel açıdan gelişmesine ortam hazırlamıştı. Batı basınının yakından takip edildiği Selanik te örgütlenen Osmanlı aydınları, Balkanlarda yayılan milliyetçilik hareketlerini engellemek ve Osmanlı Devleti ni dağılmaktan kurtarmak için Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi yeni fikirler ileri sürdüler. Yukarıdaki metne göre Selanik in içinde bulunduğu durum hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Coğrafi konumu Batı ile etkileşimini kolaylaştırmıştır. B) Çok uluslu bir yapısı vardır. C) Osmanlı aydınlarının örgütlendiği yerlerden biridir. D) Fikir akımları dağılmayı hızlandırmıştır. 3- Mustafa Kemal, İstanbul Hükûmeti nin büyük bir başarı olarak gördüğü Mondros Ateşkes Antlaşması nı maddelerinin belirsiz olması nedeniyle şüpheyle karşılamış ve yetkilileri uyarmıştı. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı, İngilizlerin baskısıyla dağıtılınca Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 de İstanbul a geldi. Boğazda demirleyen Anlaşma Devletleri donanmasını görünce Geldikleri gibi giderler. diyerek kararlı bir tutum sergiledi. Mustafa Kemal in Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddelerini şüpheyle karşılaması antlaşma maddelerinden hangisine daha çok bağlanabilir? A) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaklardır. B) Türklerin elindeki savaş esirleri ile esir ya da tutuklu Ermeniler serbest bırakılacaktır. C) Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri nce işgal edilecektir. D) Hükûmet haberleşmesi dışında; bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri nin denetiminde olacaktır. - İdadide eğitim görürken yaşanan 1897 Osmanlı- Yunan Savaşı Mustafa Kemal i de etkilemiş, onun vatanseverlik duygularını güçlendirmiştir. Manastır dan yola çıkan askerler ve onlara katılan gönüllüleri coşkulu kalabalıklar uğurlarken yaşı küçük olmasına rağmen cepheye gitmek istemiş ancak bu isteğini gerçekleştirememiştir. Mustafa Kemal in eğitim hayatıyla ilgili bu olaydan; I- Ülke sorunlarıyla ilgilidir. II- Vatansever bir kişiliğe sahiptir. III- Osmanlı-Yunan savaşına katılmıştır. gibi yargılardan hangisine ulaşamayız? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III İddiamı, Wilson un milletlerin kendi geleceklerine karar verme ilkesine dayandırarak Türklerin Batı Anadolu da Hristiyanları katlettiğini ileri sürdüm. Batı Anadolu ile ilgili resmî istatistiklerin yokluğunda kilise kayıtları üzerinden mantık oyunlarıyla ülkemin çıkarları doğrultusunda Rumların çoğunlukta olduğunu ileri sürdüm. - Paris Barış Konferansı sonrasında yapılan bu açıklamaya bakılarak bu konuşmayı yapan devlet adamının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Fransa Başbakanı B) Yunanistan Başbakanı C) İtalya Başbakanı D) Macaristan Kralı Zeki DOĞAN sosyalciniz.wordpress.com Sayfa 1 5- Mustafa Kemal, 8 Mayıs ta askerî ve mülki yöneticilerle Millî Cemiyetlere gönderdiği genelge ile işgallerin protesto edilmesi için mitingler düzenlemesini ancak gösterilerde Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamasını istedi. Ayrıca büyük devletlerin temsilcileri ve Osmanlı Hükûmeti ne uyarı telgraflarının gönderilmesini istedi. Genelge halkta olumlu etkiler yaratmış, geniş katılımlı mitingler düzenlenmiş, işgalleri kınayan telgraflar gönderilmiştir. Yukarıda verilen açıklamada milli mücadele dönemindeki hangi gelişmeden bahsedilmektedir? A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi C) Balıkesir Kongresi D) Sivas Kongresi 7- Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti tarih sahnesinden siliniyordu. TBMM, 19 Ağustos 190 de toplanarak bu antlaşmayı tanımadığını ve antlaşmayı onaylayanlar ile imzalayanları vatan haini kabul ederek vatandaşlıktan çıkardığını duyurdu. Mustafa Kemal in tüm öngörülerini haklı çıkartan bu antlaşmanın imzalanması; Türk kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış, bazı gazeteler siyah çerçeve içinde basılırken İstanbul daki bazı eğlence yerleri çalışmamıştı. Buna göre Sevr antlaşmasının Türk milleti üzerindeki etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) TBMM antlaşmaya ve antlaşmayı imzalayanlara büyük tepki göstermiştir. B) Mustafa Kemal in ileri görüşlülüğünü ortaya çıkarmıştır. C) Antlaşmanın sosyal ve kültürel hayat yansımaları da olmuştur. D) Bağımsızlığa olan inancın yok olmasına neden olmuştur. 8- Bu cephede milis güçler adı verilen Kuvayı Millîye güçleri, 11 Şubat 190 de Maraş ı, 10 Nisan 190 de Urfa yı kurtardı. Antep te ise Fransızlara karşı Şahin Bey ve yerel direnişçiler, Kuvayı Millîyeciler önderliğinde destansı bir direniş gerçekleştirdi. Yukarıdaki bilgilerde hangi cepheden söz edilmektedir? TBMM nin üzerinde güç yoktur. Hükûmet kurmak zorunludur. Meclis içinden seçilen bir heyet, hükûmet işlerine bakar. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır. TBMM, yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Geçici olarak bir hükûmet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak uygun değildir. 6- İlk TBMM de alınan bu kararlara göre TBMM; I- Meclisin üstünlüğü II- Kurucu meclis, III- Meclisin sürekliliği IV- Güçler birliği gibi özelliklerden hangilerine sahiptir? A) I ve II B) I ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV A) Kafkas cephesi B) Batı cephesi C) Güney cephesi D) Doğu cephesi 9-Yeni kurulan düzenli ordunun başarısıyla birlikte Kuvayı Millîye mi?, Düzenli ordu mu? tartışması da sona erdi. Bu durumun ortaya çıkmasında, Çerkez Ethem Ayaklanması nın 3 Ocak 191 de tamamen bastırılması da etkili oldu. Bu zaferle birlikte halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni arttı, askere alma ve vergi toplama işleri daha kolaylaştı. Burada sonuçları verilen askeri zafer aşağıdakilerden hangisidir? A) I. İnönü Zaferi B) II. İnönü Zaferi C) Kütahya Eskişehir Savaşları D) Sakarya Meydan Muharebesi Zeki DOĞAN sosyalciniz.wordpress.com Sayfa 10- Tüm kısır tartışmalara karşın Mustafa Kemal, hızla hazırlıklarını sürdürüyordu. Yurdun her tarafında uygulanan Tekâlif-i Milliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları karşılanıyor, orduda asker sayısı arttırılıyor, İstanbul daki silah depolarından Anadolu ya silah ve cephane kaçırılıyordu. Sovyet yardımıyla ve İtalyanların çekilirken bıraktığı silahlarla da ordu güçlendiriliyordu. Bu arada kapanan Doğu ve Güney Cephesi ndeki birlikler de gizlice batıya kaydırılıyordu. Büyük Taarruz dan öncesinde yaşanan bu duruma bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A) Tekalif-i Milliye Emirleri halen yürürlüktedir. B) Ordunun silah ve cephane ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. C) İtalya, İtilaf devletleri grubundan ayrılarak TBMM ye destek vermiştir. D) Diğer cephelerin kapanması Batı cephesinin güçlendirilmesinde etkili olmuştur. 1- Türkiye halkının sınırsız ve koşulsuz olarak egemenliğini elinde tuttuğunu bir kez daha ve kesinlikle söylüyorum. Egemenlik hiçbir anlamda, hiçbir biçimde, hiçbir renk ve belirtide ortaklık kabul etmez. Unvanı ister halife olsun ister başka birşey olsun, hiç kimse bu ulusun yazgısına da ortak çıkamaz. Ulus, buna hiç mi hiç göz yumamaz. Bunu önerecek hiçbir milletvekili bulunamaz. Mustafa Kemal in yukarıdaki sözlerine göre halifeliğin kaldırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Halifenin bazı ordu komutanları ile görüşmesi B) Yabancı devletlerin halifeyi kullanmak istemesi C) Halifelik kurumunun milli egemenliğe aykırı olması D) Halifenin kendini TBMM den üstün görmesi 13-1-Tevhid-i Tedrisat Kanunu -Kabotaj Kanunu 3-Hıfzısıhha Kanunu -Soyadı Kanunu Yukarıda verilen inkılapların alanlarına göre doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1 3 A) Toplumsal Eğitim Hukuk Sağlık B) Eğitim Ekonomi Sağlık Toplumsal C) Hukuk Sağlık Siyasi Sosyal D) Sağlık Ekonomi Hukuk Eğitim I- Boğazlardan geçişleri, Türkiye başkanlığında kurulacak uluslararası bir boğazlar komisyonu düzenleyecektir. II- Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. III- Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır. IV- Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ı Türkiye ye verecektir. 11- Lozan antlaşmasının yukarıda verilen maddelerinden hangisinin Türkiye nin egemenlik haklarına aykırı bir durum oluşturduğu sonucuna varılabilir? A) IV B) III C) II D) I 1- Mustafa Kemal ile Millî Mücadele nin önemli isimleri arasında yapılan inkılaplar konusunda fikir ayrılıkları oluştu. Halifeliğin kaldırılmasından sonra inkılapların yapılış şekli ve zamanlaması konusundaki eleştiriler, Cumhuriyet Halk Fırkası içinde muhalif bir grubun oluşmasına yol açtı. Mustafa Kemal in ordunun siyasetten ayrılması isteği üzerine bazı milletvekilleri askerlikten istifa etti. Çoğunluğunu bu milletvekillerinin oluşturduğu bir grup Kazım Karabekir in başkanlığında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurdu. Buna göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Mustafa Kemal ile bazı milletvekilleri arasında oluşan görüş ayrılığı B) Halifeliğin kaldırılmasından ve inkılaplardan duyulan rahatsızlık C) Bazı milletvekillerinin ordudan istifa ederek tercihini siyasetten yana kullanması D) Mustafa Kemal in cumhurbaşkanlığına karşı çıkılması Zeki DOĞAN sosyalciniz.wordpress.com Sayfa 3 15- Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra Mustafa Kemal, yeni bir medeni kanunun hazırlanmasının çok uzun bir zaman alacağı düşüncesiyle Batı medeni kanunları arasından en çağdaş ve en ileri düzeyde olan birinin alınması yolunu tercih etti. İsviçre Medeni Kanunu, Avrupa da hazırlanan en son medeni kanun olması, laik ve akılcı bir yapıya sahip olması, pek çok soruna pratik çözümler getirmesi ve Türk aile yapısına uygun olması gibi nedenlerle Türk Medeni Kanunu na model oluşturdu. 18-Aşağıdaklerden hangisi Atatürkçülüğün özellikleri arasında gösterilemez? A) Türk milletinin ihtiyaç ve gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. B) Bilime, gelişmeye ve yeniliklere açıktır. C) Çağdaş Avrupa yı her yönüyle taklit etmeyi hedefler. D) Temeli Türk tarihi ve kültürüdür. Buna göre İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesinde; I- En son hazırlanan medeni kanun olması, II- Laik ve akılcı olması III- Ülkemizde medeni kanun hazırlayacak hukukçu olmaması IV- Osmanlı medeni kanunu Mecelle ile aynı olması gibi yargılardan hangisi etkili olmuştur? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) III ve IV 16-Arap alfabesinin eğitim ve öğretim alanında yarattığı güçlükler Osmanlı aydınları tarafından da eleştirilmişti. Bu konuda aynı düşünceye sahip olan Mustafa Kemal de planları arasına harf inkılabını almıştı. İttihat ve Terakki Partisi nin iktidarı döneminde Enver Paşa kendi adıyla anılan bir alfabe denemesinde bulunmuş ancak I. Dünya Savaşı koşulları nedeniyle çalışmaları kesintiye uğramıştı. Öğretmenin verdiği bilgilere göre harf inkılabının yapılış süreci için söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Latin alfabesinin en iyi alfabe olduğuna inanılmaktadır. B) Eğitim öğretimdeki güçlükler eleştiri konusu olmuştur. C) Yeni bir alfabe ihtiyacı hem aydınlar hem de devlet adamları tarafından kabul görmüştür. D) I. Dünya Savaşı Osmanlıdaki ıslahatları engellemiştir. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak ve ancak, tam ve kesin anlamıyla millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası, millî egemenliktir. 19- Atatürk ün yukarıdaki sözü onun hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir? A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Devletçilik 17- Türkiye Cumhuriyeti nin bağımsızlık savaşını ve ulusal egemenliğe dayalı, cumhuriyetçi, halkçı ve laik bir devletin nasıl kurulduğunu anlatan Nutuk, ulusa bir hesap verme niteliği de taşıdığından Atatürk, kendisine ve inkılaplara yönelik eleştiri ve suçlamalara da cevap verme gereği duymuştur. Dolayısıyla her olay ve anlatım belgeye dayandırılmıştır. Bu özelliği ile Nutuk, yeni Türkiye nin oluşumunu içeren dokuz yılın bir tarihçesidir. Yukarıdaki ifadelerde Nutuk un daha çok hangi özelliği üzerinde durulmuştur? A) Cumhuriyetçi özelliğe sahip olduğu B) Kişisel hatıralardan oluştuğu C) Olayları belgelere dayalı ve objektif olarak anlatıldığı D) Yeni Türk devletinin ilk yıllarını anlattığı I- Sosyal devlet anlayışı II- Bütün vatandaşların kanunlar önünde eşit olması III- Toplumsal dayanışma IV- Akılcılık ve bilimsellik 0-Yukarıda numaralandırılarak verilen bilgilerden hangisi halkçılık ilkesi ile ilişkilendirilemez? A) I B) II C) III D) IV Zeki DOĞAN sosyalciniz.wordpress.com Sayfa CEVAP ANAHTARI: 1-D -D 3-A -B 5-A 6-D 7-D 8-C 9-A 10-C 11-D 1-C 13-B 1-D 15-B 16-C 17-C 18-C 19-B 0-D NOT: SORULARIN TELİF HAKLARI TARAFIMA AİTTİR. Zeki DOĞAN sosyalciniz.wordpress.com Sayfa 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x