Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE EĞİTİM KURULLARI Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 4S_3K_4D_22_05_2017 SORU KİTAPÇIĞI

Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 65 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE EĞİTİM KURULLARI Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 4S_3K_4D_22_05_2017 A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah
Transcript
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE EĞİTİM KURULLARI Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 4S_3K_4D_22_05_2017 A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. 1.Bu soru kitapçığında klasik ve test olmak üzere toplam soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. GENEL AÇIKLAMALAR 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 50 dakika ve son 15 dakika sınav salonundan çıkmanıza izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bu testteki soruların her hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltmak amacıyla basılamaz, elektronik ortamda yayınlanamaz. 1. Ksantoma ve ksantelesma hangi hastalığa ait muayene bulgularıdır? A) Otoimmün hepatit. B) Primer bilier siroz. C) Primer sklerozan kolanjit. D) Ig G4 ilişkili kolanjit. E) Otoimmün kolanjit. 2. Üst gis kanamalarının en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Mide kanseri B) Özofagus kanseri C) Özofagus varisi D) Duodenum ülseri E) Mide ülseri 3. Akut. Kolesistit atağında mortaliteyi azaltmak için hangi durumda kolesistektomi hemen yapılmalıdır? A) Diyabet B) Kronik böbrek yetmezliği C) Kronik akciğer yetmezliği D) Hemofili E) Hiçbiri 5. Vitamin D eksikliğine bağlı gelişen osteomalazide aşağıdaki laboratuar bulgularından hangisi görülmez? A)Hiperfosfatemi B)Düşük 25(OH)D vitamini düzeyi C)Hipokalsemi D)Normal 1,25(OH)D vitamini düzeyi E)Normokalsemi 6. ph 7,40 aktüel HCO3 15, standart HCO3 16, CO2 30 olan bir hastada ne tip bir asit baz bozukluğu vardır? A) Respiratuar asidoz B) Metabolik asidoz C) Metabolik alkaloz D) Kompanse metabolik asidoz E) Kompanse respiratuar asidoz 7. Vertebra total kemik mineral yoğunluğu T skoru:-4,5 olan, 2 adet vertebra çökme kırığı bulunan ve 70 yaşında kadın hasta 8 yıldır Alendronat tedavisi almaktadır. Hasta için osteoporoza yönelik en uygun tedavi hangisidir? A) Hormon replasman tedavisi B) Kalsiyum C)Bifosfonat D) Teriparatid E)Raloksifen 4. Sol kolon kanseri nedeniyle sol hemikolektomi ameliyatı yapılan hastanın postoperatif 1. yıl takibinde CEA (karsino-emriyojenik antijen) yüksek olarak bulunuyor. Bu hastada metastaz saptanması için ilk yapılacak tetkik aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolonoskopi B) USG C) BT D) Endosonografi E) Baryumlu grafi 8. Glukoza bağımlı artmış insülin sekresyonu,artmış insülin biyosentezi, artmış beta hücre kitlesi ve gecikmiş gastrik boşalma yapabilen, glukagonostatik antidiyabetik ajan hangisidir? A) Sülfonilüre grubu B) Glinid grubu C) GLP-1 analoğu D) Acarbose E) Metformin 2 9. Fundoplikasyon ameliyatı ile aşağıdakilerden hangisinde bir iyileşme hedeflenmez? A)Alt özofagus sfinkter uzunluğu B)Alt özofagus sfinkter basıncı C)His açısı D)Hiatus açıklığı E)İntraabdominal özofagus boyu 13. Hiperkalsemi ile gelen hastada kalsiyum düzeyini düşürmeye yönelik ilk yapılması gereken tedavi nedir? A)Bifosfonatlar B)Steroid C)Furosemid D)İzotonik sodyum klorür ile hidrasyon E)Diyaliz 10. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kronik viral hepatit C tedavisinde kullanılmaz? A) Paritaprevir. B) Sofosbuvir. C) Tenofovir. D) Ombitasvir. E) Ledipasvir. 14. Kehr belirtisi neyi ifade eder? A) İntraperitoneal sıvı birikimi B) İntraabdominal kanama C) Duodenum rüptürü D) Peritonit E) Gastrik ülser perforasyonu 11. Sarılık ve kilo kaybı olan ve ultrasonografide koledok dilatasyonu saptanan 64 yaşındaki bayan hastada istenmesi gereken tanı yöntemi hangisidir? A) Tomografi B) MR C) Biliyer sintigrafi D) ERCP E) PTK 15. Sağ üst kadranda iki saatten daha uzun süren ağrı ve ateş ile kusma yakınması ile başvuran hastada tanınızı hangi fizik muayene bulgusu ile teyit edersiniz? A) Ewart. B) Rovsing. C) Charcot. D) Courvoisier terrier. E) Murphy. 12. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hipokalsemi parathormon düşüklüğü ile birliktedir? A)Primer hiperparatiroidi B)Kronik böbrek yetmezliği C)Pseudohipoparatiroidi D)Magnezyum eksikliği E)Vitamin D eksikliği 16. Pulmoner embolinin en sık kaynağı hangisidir? A) Vena cava İnferior B) Alt ekstremite venleri C) Vena saphena magna D) Vena saphena parva E) innominate ven 3 17. Karbonik asid artışı nedeni ile oluşan asid baz denge bozukluğu hangisidir? A) Respiratuar asidoz B) Metabolik asidoz C) Respiratuar alkaloz D) Metabolik alkaloz E) Hem metabolik hem respiratuar asidoz 21. Otuz-iki yaşındaki kadın hasta 17 yaşından beri var olan karın ağrısı ve şişkinlik yakınmasıyla başvuruyor. Karın ağrısına zaman zaman kabızlık ve zaman zaman da ishalin eşlik ettiğini ifade ediyor. Kilo kaybı veya GI kanama tarif etmiyor. İshal olduğu zamanlarda tuvalet için gece uykudan kalkmadığını söylüyor. FM'de sol alt kadranda hafif bir hassasiyet ve gaza bağlı gerginlik saptanıyor. Tam kan sayımı dahil rutin kan testlerinde anormallik saptanmıyor. Aşağıdakilerden hangisi en uygun yaklaşımdır? 18. Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri için inoperabilite kriteri değildir? A) Virchow nodülü saptanması B) Rektal tuşede rektal rafin saptanması C) Karında asit D) Tümörün palpasyonla ele gelmesi E) Karaciğerde multipi metastazlar A) Kabızlık dönemlerinde diyetteki fiberi arttırmasını ve ağrı için de gerektiğinde anti-spazmotikler almasını önererek 2 ay sonra kontrole çağırmak B) Kolonoskopi için gastroenteroloji uzmanına yönlendirmek C) Anti Doku Transglutaminaz antikorları istemek D) Baryumlu İnce bağırsak pasaj grafileri istemek E) İnce bağırsak biyopsisi planlamak 19. Aşağıdakilerden hangisi bariatrik cerrahi sonrası görülen komplikasyonlardan değildir? A) Postoperatif herniler B) Pulmoner emboli C) Demir eksikliği anemisi D) Safra kesesi taşı E) Splenik arter trombozu 20. Ayak bileği / kol indeksi : 0.72, 30/15 oranı : 1 olan diyabetik hasta da GFR : 29 ml / dakika ve mikroalbuminüri düzeyi 495 mg / gündür. Diyabet hasarı konusunda bilgi aktarılmamış olanı hangisidir? 22. Otuz iki yaşında erkek hastanın 2 yıl önce koroner by-pass operasyonu geçirdiği saptanıyor. Babası 40 yaşında myokard infarktüsü geçirmiş. Fizik incelemede tendon ksantomları mevcut. Hastanın LDL kolesterol düzeyi : 300 mg/dl, trigliserid düzeyi: 140 mg/dl, HDL kolesterol düzeyi: 35 mg/dl. Öncelikli tanınız nedir? A)Familiyal hiperkolesterolemi B)Familiyal lipoprotein lipaz eksikliği C)Familiyal tip 3 hiperlipoproteinemi D)Tangier hastalığı E)Familiyal hipertrigliseridemi A) Periferik damar hastalığı vardır. B) Makroalbuminürik safhada nefropati vardır C) Renal fonksiyon Grade IV düzeyindedir. D) Sempatik otonomik nöropati vardır. E) Parasempatik nöropati vardır. 4 23. Diyabetik ketoasitoza ilişkin uygun olmayan ifade hangisidir? A) Tanı anında potasyum 3.3 meq/lt ise insülin verilmez B) İnfeksiyona rağmen pekçok olguda ateş görülmez, Hipotermi kötü prognoz habercisidir. C) Anyon açığı artışı diyabetik ketoasidoza eklenir D) Sıvı elektrolit dengesini düzenlemeye yönelik başlanan sıvının her litresine 100 mmol NaHCO3 eklenir. E) İnsülin tedavisi 0.1 U/kg / saat regüler insülin biçimindedir. 26. Primer hiperparatiroidi için yanlış olanı işaretleyiniz? A) En sık puberte öncesi görülür B) Kadın erkek oranı 3/2 dir. C) Görülme sıklığı %0,1 0,3 dür. D) Paratiroid hiperplazi etyolojik nedenlerindendir. E) Primer hiperparatiroidi MEN komponenti olabilir. 24. Diyabet hastası olan 55 yaşındaki kadın hastada yemeklerden dakika sonra başlayıp 1-2 saat süren kramp tarzında periumblikal ağrıları oluyor. Ağrıdan dolayı yemek yemekten çekinen hastada kilo kaybı da eşlik eden şikayetler arasında yer alıyor. Bu semptomların görüldüğü hastada hangi hastalığı düşünürsünüz? A) Kolonik İskemi B) Çöliak Hastalığı C) Ülseratif Kolit D) Akut Mezenter İskemisi E) Kronik Mezenter İskemisi 25. Aşağıdaki öncüllerden hangileri ülseratif kolit için doğrudur? 1- Segmenter ve transmuraldir 2- Sigara ülseratif kolit riskini artırır. 3- Artrite neden olabilir. 4- P-ANCA pozitifliği ülseratif kolit için patognomonik değildir 5- Sklerozan kolanjit ülseratif kolit ile birliktelik gösterir. A) 2-3 B) C) D) E) 27. Aşağıdakilerden hangisi /hangileri meme kanseri için doğrudur? I. Evreleme hem klinik hem patolojik olarak yapılmalıdır. II. Meme kanseri patolojik ve prognostik değerlendirme için ince iğne aspirasyon biyopsisi yeterlidir. 28. Tomografide ve makroskopik incelemede santral fibröz skar görüntüsü karakteristik olan benign karaciğer tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Hemanjiyom B) Adenom C) Fokal nodüler hiperplazi D) Mezenkimal hamartom E) Nodüler rejeneratif hiperplazi III. En sık görülen fenotip hormon reseptörü pozitif HER2 reseptörü negatif olan tipdir. IV. Genç ve triple negatif meme kanserinde BRCA mutasyonu araştırılmalıdır. V. En iyi prognozlu meme kanseri tipi triple negatif meme kanseridir. 29. Rektum tutulumuna spesifik GİS semptomu hangisidir? A) Hematokezya. B) Mukuslu dışkılama. C) Diare. D) Tenesmus. E) Steatore. VI. Meme kanseri radyolojik taraması 50 yaşından itiberan başlamalıdır. A) II, III, V B) I, II,VI 30. Doğru olanı işaretleyiniz? A) Vagotomi sonrası diyare etyolojisinde hiperasidite vardır. B) Diyare vagotominin erken komplikasyonlarındandır. C) Vagotomi sırasında %3 oranında dalak travması oluşur D) Vagotomi sırasında iatrojenik komplikasyonlar olguların %15-20 sinde görülür. E) Gastrik staz vagotominin intraoperatif komplikasyonudur. C) Sadece IV D) II,IV, VI E) I,III,IV 6 31. Aşağıdakilerden hangisi septik şokunhiperdinamik döneminin belirtilerinden değildir? A) Azalmış A-V oksijen farkı B) Siyanotik ekstremiteler C) Normal veya yüksek SVP D) Düşük periferik direnç E) Yüksek kardiak out put 32. Peptik ülser komplikasyonlarına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) En seyrek görülen komplikasyon pilor stenozudur 34. Doğruları işaretleyin. a) Bozulmuş açlık glukozu, erken faz insülin sekresyon kusuru ve periferik insülin direnci sonucu gelişir b) Glukoz alımı insülin ve somatostatin sekresyonunu arttırır ve bunlar da parakrin etki ile glukokagonu baskılar c) Pankreas adacıklarında parakrin sinyal iletici GABA yı sentez eden nöronal enzim Glutamik Asit Dekarboksilazdır. d) Erken faz insülin salınımının değerlendirilmesinde mixed meal testi kullanılır. e) Growth hormon ve glukokortikoid aşırılığı insülin hipersensitivitesinin nedenlerindendir. A) a+e B) a+b C) b+c D) a+d E) d+e B) Perforasyon duodenal ülserlerde daha sık görülür C) Penetrasyon arka duvar ülserlerinde daha sıktır D) Sigara tedaviye direnç yaratan nedenlerden birisidir E) Ayakta direkt karın grafisinde serbest havanın görülmemesi ile perforasyon net olarak ekarte edilmiş olur 35. Her türlü şokta ilk yapılacak işlem nedir? A) Yeterli IV sıvı vermek B) Beta bloker verilmesi C) Vazokonstriktör verilmesi D) Alfa Bloker verilmesi E) Adrenerjik ilaç verilmesi 33. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sekonder hipertansiyona neden olmaz? A) Akromegali B) Hipotiroidi C) Prolaktinoma D) Feokromositoma E) Primer hiperaldosteronizm 7 36. Herhangi bir nedenle yapılan tüm karın içi organ incelemeleri sırasında en sık rastlanan karaciğerde yer kaplayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Karaciğerin basit kistleri B) Metastatik karaciğer tümörü C) Hepatik adenom 38. Alkole bağlı tekrarlayan akut pankreatit atakları öyküsü olan 55 yaşındaki erkek hasta alkolü bıraktığı halde yemek sonrası sırta vuran epigastrik ağrılar, şişkinlik, iştahı yerinde olmasına rağmen kilo kaybı ve kötü kokulu, yapışkan ishal nedeniyle başvuruyor. Direk batın grafisinde pankreasda kalsifikasyonlar saptanan bu hastada aşağıdakilerden hangisinin de olması beklenir? A) Diabetes mellitus B) Hipertansiyon C) Gaytada Gizli kan pozitifliği D) Courvoisier bulgusu E) Belirgin yüksek kan Amilazı D) Karaciğer hemanjiyomları E) Primer karaciğer tümörü 37. Karaciğer kist hidatik hastalığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mebendazol ve albendazol gibi ilaçlarla yapılan tedavi küratiftir. B) Küçük ve multipl ise cerrahi yapılmaz 39. Pankreasın duktal adenokanserleri için yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? A) En sık pankreas başını tutar ve periampüller bölge tümörleri içinde en sık görülen ve prognozu en kötü tümörlerdir B) Sıklıkla kilo kaybı, ağrısız sarılık ve hidropik safra kesesi kliniği ile başvurular C) Diyabet pankreas kanseri için risk faktörüdür D) İlk tercih edilmesi gereken tanı yöntemi bilgisayarlı tomografidir E) Pankreasın gövde ve kuyruk kesiminde gelişen tümörlerin prognozu daha kötüdür. C) En sık komplikasyonu safra yollarına rüptürüdür D) Sıklıkla asemptomatiktir E) En sık karaciğer sağ lobunda görülür 40. Kırk altı yaşında erkek hasta. Aile hikayesi yada baş-boyun bölgesine radyoterapi öyküsü yok. Multinodüler guatr nedeniyle totale yakın tiroidektomi yapılan hastanın patoloji raporunda 8 mm'lik mikroinvaziv foliküler ca odağı belirtiliyor. Bu hastada hangisi yapılır? A) I-131 tedavisi vermeden hasta takip edilir. B) F-18 FDG PET/CT yapılmalı. C) 100 mci I-131 ile rezidü doku ablate edilmelidir. D) I-131 tüm vücut tarama sintigrafisi yapılmalı. E) Kemik sintigrafisi yapılır. 8 41. Özefagus skuamöz kanserleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En çok üst özofagusda gelişirler B) En sık kadınlarda görülürler C) En sık semptom ilerleyici disfajidir D) Baryumlu Özofagus grafisi tanıda en güvenilir yöntemdir E) Tedavide endoskopik stent yerleştirme erken evrelerde uygulanırsa etkili bir yöntemdir 44. Erişkinlerde karaciğer transplantasyonun en sık uygulandığı hastalık hangisidir? A) Alkolik siroz B) Wilson hastalığı C) Viral hepatitler D) Hepatosellüler karsinom E) Primer biliyer siroz 42. GÖRH hastalığının en sık rastlanılan tipi hangisidir? A) Barret özofagusu. B) Eroziv GÖRH. C) Non - eroziv GÖRH. D) Alkalen reflü GÖRH. E) İatrojenik GÖRH. 45. Tip 2 diyabet oluşumunda öne sürülen sebepler arasında olmayan hangisidir? A) Fetal beslenme bozukluğu B) Android obezite C) Glukokinaz gen defekti D) Glukotoksisite E) Lipotoksisite 43. Renal yetmezlikte hipoglisemi gelişmesinden sorumlu olmayan patoloji hangisidir? A) İnsülinin klirensi azalmıştır, endojen veya eksojen insülinin yarı ömrü uzamıştır B) Üremik toksinler karaciğerde glukoneogenezi baskılar C) Son dönem böbrek yetmezliğinde renal glukoneogenez azalmıştır 46. İnsülin ile glisemisi kontrol altında seyreden diyabetik olguda insülin duyarlık artışı gelişmesi nedeni ile hipoglisemiler yaşanıyorsa ayırıcı tanıda yer almaması gerekli seçenek hangisidir? A) Addison hastalığı B) Hipopituitarizm C) Hipotiroidi D) Fizik egzersiz E) Gastroparazi D) Üremik hastalarda KC de glukoneogeneze kaynak oluşturan alanin ve glutaminin kas dokusundan salınımları bozuktur E) Renal IGF-2 salınımı artmıştır 47. Aşağıdakilerden hangisi kadınlarda daha sık görülür? A) Epigastrik herni B) Femoral herni C) Direkt inguinal herni D) Umblikal herni E) Obturator herni 9 48. Verilen şıklardan hangisi Peptik ülser hastalığı için risk faktörü değildir? A) ASA kullanımı B) NSAi C) İleri yaş D) Kronik böbrek yetmezliği E) MEN Pankreas başı kanserinde en sık rastlanan hangisidir? A) Ateş, sarılık ve karın ağrısı B) Karında kitle ve sarılık C) Hidropik ele gelen ağrısız safra kesesi ve sarılık D) Üst GİS kanama E) Sağ üst kadran ağrısı ve ateş 50. Hepatorenal sendrom tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? A) Düşük GFR, serum Cre 1.5 mg/dl olması. B) Nefrotoksik ilaç kullanımının olmaması. C) Diüretik kesilmesi ve 1.5 lt salin solüsyonuna rağmen renal fonksiyonlarda düzelme olmaması. D) Proteinüri olması ( 500mg/gün), aktif idrar sedimenti saptanması. E) USG'de obstrüktif veya renal parankimal hastalık bulgusunun olmaması. 52. Erkek hastada etanol kullanımına bağlı kronik karaciğer parankim hastalığı tanısı koymak için aşağıdaki miktarlardan hangisinden daha fazla etanol kullanımı gereklidir? A) 80 gr/hafta. B) 120 gr/hafta C) 160 gr/hafta D) 200 gr/hafta E) 240 gr/hafta. 53. Whipple tiradıyla ilişki olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hipoglisemi semptom ve bulgularının olması, plasma glukozunun 50mg/dl olması, glukoz verilince semptomların ortadan kaybolması Whipple tiradıdır B) Hastalar Whipple tiradına sahip olmasalar da her hastada hipoglisemi nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. C) Whipple triadı sadece postprandiyal hipoglisemiler için tanımlanmıştır. D) Hiperinsülinism, insülin direnci ve diabetes mellitus Whipple triadını oluşturur. E) Kronik alkolism, kronik KC hastalığı ve siroz Whipple triadını oluşturur. 51. Terminal ileumdaki bir mekanik intestinal obstrüksiyonda kullanılması gereken en uygun sıvı aşağıdakilerden hangisidir? A) Human albümin B) %5 Dekstroz C) Plazma D) Tam kan E) %5 dekstrozlu ringer laktat 54. Benign prostat hipertrofisi, insülin direnci ve dislipidemisi olan hiporeninemik hipoaldosteronizmli diyabetik hastada hangi antihipertansif uygundur? A) Spironolakton B) Beta bloker C) ACE inhibitörü D) Alfa bloker E) Anjiyotensin reseptör blokeri 10 55. Aşağıdaki tedavilerden hangisinin familiyal hiperkolesterolemili bir hastada kullanılması uygun değildir? A)Statinler B)Safra asidi sekestranları(kolestiramin) C)Omega 3 yağ asitleri D)Ezetimib E)Diyet 11 59. Kolon kanserleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 56. Aşağıdakilerden hangisi crohn kolitin makroskopik görünümü ie uyumlu bulgu değildir? A) Duvar kalınlaşması B) Mezenterde kalınlaşma C) Segmenter tutulum D) Mezenterik lenfadenopati E) Serozal telenjektaziler A) Çıkan kolondaki tümörler yerleşim yerleri itibariyle daha erken tanı alırlar B) Prekürsör lezyon olan kolon poliplerinin çapları büyüdükçe malignite olasılığı artar C) Polip sıklığı yaşla arttığından 50 yaş üstünde kolonoskopik tarama önerilir D) Familiyal Adenomatöz Polipozis (FAP) sendromu otozomal dominant geçişlidir E) Gaytada Gizli Kan testi öncesi en az 3 gün kırmızı et tüketilmemelidir 57. Aşağıdakilerden hangisi kolonun divertiküler hastalık komplikasyonarından biri değildir? A) Apse B) Fistül C) Yaygın peritonit D) Obstrüksiyon E) Malignite 60. Trafik kazası sonrası uzun süre komada kalan hasta da beslenme için hangi yol seçilir? A) Nazogastrik B) Gastrostomi C) Jejunostomi D) TPN E) Periferik venöz beslenme 58. Retroskopi yapılarak biyopsi ile rektum karsinomu tanısı almış bir hastada cerrahi tedavi planlamada en uygun preoperatif değerlendirme kombinasyonu hangisidir? 1. BT 2. CEA 3. İVP 4. Transrektal USG 5. Kolonoskopi A) B) C) D) E) Karaciğer fokal veya diffüz lezyonlarının saptanmasında ilk kullanılacak görüntüleme yöntemi hangisidir? A) Röntgen B) MRG C) BT D) US E) Angiografi 62. Mamografideki lezyon nedeni ile meme biyopsisi yapılan kadın hastada aşağıdaki patolojik sonuçlardan hangisi yakın takibi gerektirir? A) Apokrin metaplazi B) Duktal ektazi C) Atipik duktal hiperplazi D) İntraduktal papillom E) Fibroadenom 12 63. Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi retroperitoneal fibrozis için geçerlidir? A) Enfeksiyon orijinlidir B) Metizerjid kullanımı ile ilişkilidir C) Eritrosit sedimentasyon seviyesi normaldir D) Görüntülemede en fazla bilgiyi piyelografi verir E) Üreterlerin lateral deviasyonu tipiktir 67. NSAİİ kullanımına bağlı gelişen bir peptik ülser tedavisinde aşa
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x