Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAYIRALAN (YOZGAT) VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 57 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAYIRALAN (YOZGAT) VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR Tezi Hazırlayan Abdurrahman FİLİZ Tezi Yöneten Prof. Dr. Harun GÜNGÖR Felsefe ve
Transcript
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAYIRALAN (YOZGAT) VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR Tezi Hazırlayan Abdurrahman FİLİZ Tezi Yöneten Prof. Dr. Harun GÜNGÖR Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ocak 2006 KAYSERİ II ÖN SÖZ Çayıralan (Yozgat) ve Çevresinde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamalar konulu çalışmamız sırasında konu seçiminden başlayıp bütün çalışma boyunca yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Harun GÜNGÖR e, gerektiğinde bilgi ve desteğini bizden esirgemeyen Doç. Dr. Mustafa ÜNAL a, ayrıca çalışmamızı okuyarak gerekli düzenlemelerin yapılmasında yardımcı olan Dr. Ahmet AKMAZ a ve Araştırma Görevlisi Ramazan ADIBELLİ ye teşekkür ederim. Alan taraması yaparken zaman zaman bana köy gezilerinde eşlik eden öğretmen arkadaşım Şahin YILDIZ a, makine mühendisi yeğenim Sinan FİLİZ e, yazılı kaynakları bulmamda bana yardımcı olan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Haydar DÖLEK e, Dr. Ali SELÇUK a isimleri çalışmanın sonunda zikredilen ve bu araştırmanın ortaya çıkmasına temel katkıları olan kaynak kişilere gönül borcumu özellikle belirtmek isterim. ÖZET Çayıralan (Yozgat) ve Çevresinde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamalar Bilindiği gibi insan hayatının üç önemli dönemi vardır. Doğum, evlenme, ölüm; bu üç olayın etrafında toplanan pek çok âdet, tören ve dinî uygulamalar mevcuttur. Bu konunun seçilmesindeki amaç: Çayıralan ve çevresi halkının ölüme bakışı, ölümden kaçışı, ölüm sırasında ve sonrasındaki âdet ve uygulamalarını araştırmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Giriş bölümünde Çayıralan ın fizikî yapısı, tarihî ve coğrafi durumu, nüfus yapısı, eğitim ve kültür durumu, ekonomik yapısı, ulaşım ve alt yapısı ve inanç yapısı anlatıldı. Birinci bölümde ruhla ilgili inanışları, ölümün habercilerinden hayvanlarla ilgili inanışları, ev, ev eşyası, araç-gereç ve yiyecekle ilgili inanışları, astronomik, meteorolojik ve coğrafî olaylarla ilgili inanışları anlatıldı. Rüyalarda ölüm habercilerini, hastalardaki çeşitli değişikliklerle ilgili inanışları, mezar, tabut, kazma, kürek, kazan ve cesetle ilgili inanışları, ölümden kaçınmalarla ilgili inanış ve uygulamaları aktarıldı. İkinci bölümde ölümle ilgili uygulamaları, ölümün duyurulması, ölümden sonra yapılan işlemler, ölünün gömülmeye hazırlanışı, ölünün yıkanması, ölünün kefenlenmesi, cenaze namazı, tabut, tabutu süsleme, tabutlu ve tabutsuz gömme, cenazenin taşınması, mezar kazılması, mezara konması, telkin, ıskat ve devir anlatıldı. Yine aynı bölümde mezar taşlarına yazılanlar, süsler, semboller, ölüyle gömülen eşyalar, ölenin kimliğini, cinsini belirtme, mezar taşlarındaki dua ve fatiha istekleri ve çeşitli yazıları, mezar taşlarına yapılan resimler, meslek işaretleri, ölünün eşyasıyla gömülmesi, mezar üzerine araç-gereç, yiyecek-içecek konulması, mezar üzerine ateş yakılması anlatıldı. Ölenin IV geride bıraktığı giyim eşyasıyla ilgili işlem ve uygulamaları, ölünün belli günleri anlatıldı. Yas konusunda; yas süresi ve bu süreyi belirleyen faktörler, yas süresinde uyulması gereken kaçınmalar, yas giysisi ve yas belirtileri, yas kaldırma, yas alma anlatıldı. Ölü yemeği, baş sağlığı dileme ve avutucu sözler, ölümle ilgili atasözleri, deyimler, dualar, beddualar, ağıtlar derlendi. Üçüncü bölümde kutsallık kazanan ve ziyaret edilen mezarlardan: Çayıralan Çerkez Bey Türbesi, Çandır Şâh Sultan Hâtun Türbesi, Çokradan Hatip Evi, Çoban Dede Yatırı, Abdullah Hoca Efendi Mezarı, Dede Çalısı Mezarı, Mahrum Osman Efendi Mezarı, Danışık Yaylası Abdal Alanı, Samut Dede Mezarı, Halil Dedenin Mezarı, Dede yanı Mezarı, Sık Doruk Dede Yatırı, Kara Kütük Mezarı tanıtıldı. Çayıralan ve çevresi halkının ölümle ilgili âdetleri, inanmaları ve uygulamalarının köküne inilirken, bu âdet, inanma ve uygulamalarının İslam la ve Orta Asya Türk Kültürüyle bağlantısı kurulmaya çalışıldı. Bu çalışma yapılırken Çayıralan ın bütün köylerine gidildi zaman zaman cenaze törenlerinde bulunuldu, mezarlıkları gezildi ve fotoğrafları çekildi. Çalışmanın sonunda da kaynak kişilerin listesi ve köylerinin adı verildi. Anahtar Kelimeler: Ölüm, Defin, Mezar SUMMARY Beliefs and Practices Related to Funeral Customs in Çayıralan/Yozgat There are three important stages in a human's life; birth, marriage and death. There are numerous beliefs, traditions and ceremonies about these stages. The reason for this topic's being chosen is to investigate the public opinions and traditions before and after death in Çayıralan, so that this knowledge can be transferred to the next generations. In the introduction of the thesis, Çayıralan was introduced by mentioning about its geography, history, population distribution, cultural and economical condition, its substructures and common beliefs. In the first chapter, beliefs about spirits, the things that are believed to happen before death, related with animals, furniture, tools, food, astronomical, meteorological and geographical events were explained. Also dreams that are seen before death, changes in the patients, and traditions about graves, coffins, tools to dig the grave, boiler and corpse were transferred. In the second chapter, applications related with death, processes of after death, announcing death, preparing the corpse before it is buried, more specifically, cleaning the corpse, putting grave cloths on the corpse, funeral, coffin preparation, coffin traditions, carrying the coffin to the graveyard, digging the grave, putting the coffin into the grave, telkin, ıskat and devir were given. In the same chapter, traditions after death VI were also explained. These are about cemeteries; carvings on the gravestones like information about the person and his profession, prayers, decoration; things that are buried with the corpse; tools and food that are put on the grave and lighting fire on the grave. The traditions about the stuff that belongs to the person who passed away and traditions about the worship days after death were also included. Mourning related traditions like the mourning period, the factors that affect this period, rules that are followed, cloths that the relatives wear during the mourning period, and the relations with the neighbors in this period were investigated. Furthermore, funeral food, phrases that are used to decrease the pain of the loss, proverbs, expressions, curses, and dirge were also written in this chapter. In the third chapter, the holly graves that are visited by the public were introduced. Tomb of Çayıralan Çerkez Bey, Tomb of Çandır Şah Sultan Hatun, House of Çokradan Hatip, Tomb of Çoban Dede, Grave of Abdullah Hoca Efendi, Grave of Dede Çalısı, Grave of Mahrum Osman Efendi, Danışık Yaylası Abdal Field, Grave of Samut Dede, Grave of Halil Dede, Grave of Dede Yanı, Tomb at Sık Doruk, Grave at Kara Kütük were the ones mentioned in this chapter. The traditions and beliefs of the public of Çayıralan and its villages were written in this thesis by investigating them from their origin. The traditions and beliefs were tried to be related with Islam and the culture of Middle Asia. The comments and opinions of the people were included without changing them. A lot of time an effort was given to this study. It was visited all the villages of Çayıralan, and the cemeteries. It was attended to funerals and pictured the important parts. At the end of the study, it was given the information about the people who were interviewed and the villages that were visited. Key Words: Death, Burial, Grave İÇİNDEKİLER GİRİŞ ÇAYIRALAN HAKKINDA GENEL BİLGİ I. FİZİKÎ YAPI...1 A. TARİHÎ VE COĞRAFÎ DURUM...1 B. NÜFUS...4 C. İDARÎ YAPI...5 D. EĞİTİM VE KÜLTÜR...6 E. EKONOMİK YAPI...7 F. ULAŞIM VE ALTYAPI...7 II. İNANÇ YAPISI...7 BİRİNCİ BÖLÜM ÖLÜ VE ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR I. RUHLA İLGİLİ İNANIŞLAR...9 II. ÖLÜMÜN HABERCİLERİ...12 A. HAYVANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR...12 B. EV, EV EŞYASI, ARAÇ GEREÇ VE YİYECEKLERLE İLGİLİ İNANIŞLAR...14 C. ASTRONOMİK, METEOROLOJİK VE COĞRAFÎ OLAYLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR...15 D. RÜYALARLA İLGİLİ İNANIŞLAR...15 E. HASTALARDAKİ ÇEŞİTLİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ İNANIŞLAR...17 VIII F. MEZAR, TABUT, KAZMA, KÜREK, KAZAN VE CESETLERLE İLGİLİ İNANIŞLAR...18 G. ÖLÜMDEN KAÇINMALARLA İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR...19 İKİNCİ BÖLÜM ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMALAR I. ÖLÜMDEN SONRA YAPILAN İŞLEMLER...22 A. ÖLÜMÜN DUYURULMASI...24 B. ÖLÜNÜN GÖMÜLMEYE HAZIRLANIŞI Ölünün Yıkanması Ölünün Kefenlenmesi...27 a. Erkek Kefeni...27 b. Kadın Kefeni Cenaze Namazı Tabut, Tabutu Süsleme, Tabutlu ve Tabutsuz Gömme Cenazenin Taşınması, Mezarın Kazılması, Mezara Konulması ve Telkin Iskat ve Devir...34 II. DEFİN SONRASI YAPILAN UYGULAMALAR...34 A. ÖLENİN GERİDE BIRAKTIĞI GİYİM EŞYASIYLA İLGİLİ İŞLEM VE UYGULAMALAR...34 B. ÖLÜNÜN BELLİ GÜNLERİ...36 C. YAS Yas Süresi ve Bu Süreyi Belirleyen Faktörler Yas Süresinde Uyulması Gereken Kaçınmalar Yas Giysisi ve Yas Belirtisi Yas Kaldırma...41 IX 5. Yas Alma...41 D. ÖLÜ YEMEĞİ...42 E. BAŞSAĞLIĞI DİLEME VE AVUTUCU SÖZLER...43 III. MEZARLIKLAR, MEZAR TAŞLARINA YAZILANLAR, SÜSLER, SEMBOLLER...44 A. ÖLENİN KİMLİĞİ, CİNSİYETİ, ÖLÜM BİÇİMİ (YAZGISI)NIN BELİRTİLMESİ...47 B. DUA VE FATİHA İSTEĞİ...48 C. ÖLDÜĞÜ GÜNÜN, TARİHİN BELİRTİLMESİ...51 D. GERİDE BIRAKTIKLARIYLA YAKIN İLİŞKİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜN BELİRTİLMESİ...51 E. DÜNYANIN BOŞ OLDUĞUNDAN YAKINMALAR...53 F. FELEKTEN, TALİHTEN YAKINMA...54 G. KAZA SONUCU ÖLDÜĞÜNÜN BELİRTİLMESİ...56 H. MEZAR TAŞLARINA YAPILAN RESİMLER VE MESLEK İŞARETLERİ...56 I. FARKLI MEZAR SÜSLEMELERİNDEN ÖRNEKLER...58 J. MEZAR ÜZERİNE ARAÇ-GEREÇ, YİYECEK-İÇECEK KONULMASI, MEZAR ÜZERİNE ATEŞ YAKMAK...60 IV. ÖLÜMLE İLGİLİ ATASÖZLERİ, DEYİMLER, DUALAR, BEDDUALAR, AĞITLAR...61 A. ATASÖZLERİ...61 B. DEYİMLER...61 C. DUALAR...62 D. BEDDUALAR...62 X E. AĞITLAR...63 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KUTSALLIK KAZANAN VE ZİYARET EDİLEN MEZARLAR I. TÜRBELER...67 A. ÇAYIRALAN ÇERKEZBEY TÜRBESİ...67 B. ÇANDIR ŞAH SULTAN HATUN TÜRBESİ...68 II. YATIRLAR...68 A. ÇOKRADAN HATİP EVİ (HATİP OCAĞI)...68 B. ÇOBAN DEDE YATIRI...69 C. DEDE ÇALISI MEZARI...69 D. ABDULLAH HOCA EFENDİ MEZARI...70 E. MAHRUM OSMAN EFENDİ MEZARI...70 F. DANIŞIK YAYLASI ABDAL ALANI...70 G. SAMUT DEDE MEZARI...71 H. HALİL DEDENİN MEZARI...71 I. DEDENİN YANI...72 J. SIK DORUK DEDE YATIRI...72 K. KARA KÜTÜK MEZARI...72 SONUÇ...73 KAYNAKÇA...76 RESİMLER LİSTESİ...82 ÇAYIRALAN HARİTASI...84 GİRİŞ ÇAYIRALAN HAKKINDA GENEL BİLGİ I. FİZİKÎ YAPI A. TARİHÎ VE COĞRAFÎ DURUM Çayıralan, Yozgat topraklarının güney doğusundadır. Doğuda Sivas-Gemerek, güneyde Kayseri-Sarıoğlan, Felâhiye, batıda Çandır, kuzeyde Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçeleriyle çevrilidir. Çayıralan ilçesinin tarihi ilk çağlara kadar uzanır. Bu iddiayı yöremizde bulunan tarihi harabeler, yollar, han ve bunun gibi tarihi eserler belgelemektedir. Resim 1: Eski Çayıralan dan bir görünüş 2 İlçemiz; Anadolu tarihinde Kızılırmak Havzası nda etkin bir bölge olmuştur. Birçok topluluk değişik çağlarda bu bölgeye yerleşerek devlet kurmuş, kültür ve medeniyete belge olan eserler bırakmışlardır. Çayıralan ın doğal şansı, Orta Kızılırmak kavisinde bulunması, Özler dediğimiz hayata elverişli havzalardan birisi olmasıdır. Ayrıca Çayıralan tarihi önemi olan; Kayseri, Sivas illerine de çok yakındır. Çayıralan ın güneyinde Kızılırmak ın üzerinde tarihi beş köprü bulunmaktadır. Anadolu üzerinde kuzeyden-güneye, güneyden de kuzeye geçen yolların bu köprülerden geçtiği tespit edilmiştir. Yollar ve köprülerin bugün birçoğu ayakta olup, bazıları harabe haline gelmiştir. Yamula Barajı nın yapılmasıyla bu köprülerin birçoğu baraj altında kalmış yerine yenileri yapılmaktadır. Yine bu yerlerde l7-l8 tane han ismi söylenmektedir. En son araştırmalara göre de doğudan-batıya, batıdan-doğuya uzanan kervan yollarının bir tanesi ilçemizden geçmektedir. Kızılırmak ın kuzeyindeki yol Konya-Aksaray a doğru uzanmakta, buradan da Hacıbektaş ve ilçemiz vadisinden Sivas-Erzurum ve Tebriz e kadar gitmektedir. Bir Arkeolog un incelemeleri ile Çayıralan ın 2,5 km doğusunda Yassı Hüyük üzerinde tarihi Tuğulhan (Çayırşeyhi) bugünkü Çayıralan isminin alınmasında etken olmuştur. Yine Beypınarı mevkiinde Hanın inişi diye bilinen yerde bir han görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi nin ilk yerleşik halkı Hitit lerdir. Hititler Boğazkale yi merkez yapmakla beraber yöremizi askeri ön karakol olarak kullanmışlardır. Bu iddiayı l934-l935 yıllarında Çayıralan da çıkan Hitit Kraliçesi mezarı ve çeşitli eşyaları belgelemektedir. M.Ö Perslerin Anadolu hâkimiyeti ile bölgemize sahip oldukları bilinmektedir. Lidya ve Frigyalılarla M.Ö 552 yılında Kızılırmak üzerinde yapılan savaşta Persler yenilmiş, Kızılırmak sınır kabul edildiğinden, bölgemize hâkimiyetleri sürekli olamamıştır. Roma İmparatorluğu nun Bergama Krallığı nı ele geçirmesiyle bu imparatorluk bölgemize hâkim olmuş ve Doğu Anadolu ya kadar yayılmıştır. Bu gün o zamanlardan kalma köy harabeleri mevcut olup; mezar taşı kitabelerinde bu durum belirtilmektedir. Persler e karşı Makedonya Kralı İskender, Asya seferine çıktığında bölgemiz Orta Kapadokya Devleti nin elinde kalmıştır. l243 Kösedağ Savaşından sonra Selçuklular ve İlhan lı devletine bağlı valilerce idare edilmeye başlamış, Sivas ve Kayseri bölgemize merkezlik yapmıştır. Bölgemizde daha 3 sonra bölge valisi Eratna Bey in idaresine geçmiştir. Eratna Bey aslen Uygur Türklerindendir. Cengiz in ordusunda görev yaptığı bilinmektedir. Yöre halkının çoğunluğu Uygur Türküdür. Eratna Bey in ölümü ile kadısı olan Kadı Burhanettin idareyi ele geçirmiştir. Bu dönemde Çayıralan Kayseri ye bağlanmıştır. Çayıralan ın o günkü ismi Akdağ olarak görülür. Bu isim Uygur Türklerince verilmiştir. Oğuzların Gülhan kolu olan Dulkadiroğulları önce Maraş, Elbistan yöresine daha sonra bölgemize gelerek yerleşmişlerdir. Bozok asıllı bu obalar ve Uygurlardan sonra yörenin Bozok ismini aldığı görülmektedir. (XII-XIV Y.Y. ) Bozok un merkezi ikiye ayrılmıştır. Akdağ (Çayıralan) Bozok un merkezi olmuştur. Bu devrede Oğuzların Gülhan kolu olan Dulkadiroğluları nın geniş bir bölgeyi idare ettiklerini görüyoruz. Örneğin Yozgat, Kayseri ve Sivas bölgesinde Dulkadiroğluları nın 640 Çiftlik köyü olduğu kaydına rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti nin doğuya genişlemesi ve seferleri sırasında bölgemiz zarar görmüş ve Yavuz Sultan Selim tarafından l520 de imparatorluğun içine alınmıştır. Daha sonra burada eyalet oluşturulmuştur. Bu devrede bile Çayıralan bu eyalete merkezlik yapmıştır. Bu durumu açıklayan vakıf belgeleri, camiler, köprüler ve mezarlar vardır. Eyalet sistemi içinde bir ara Ankara eyaletine bağlı görülmektedir yılından sonra Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçe olmuş, uzun süre Çayıralan Boğazlıyan a bağlı Çayırşehri ismiyle nahiye olarak görülmektedir yılları Boğazlıyan idaresi Uzunlu da ikamet ettiği için Çayıralan da Uzunlu ya bağlı görülür. l948 de idari tanzimle tekrar ilçe haline getirilmiş, Yozgat iline bağlanmıştır. Resin 2: Çayıralan Çerkez Bey Türbesi 4 İlçe olarak Akdağ ların batı eteğinde denizden l400 metre yükseklikte kurulmuş olup; kışları soğuk, yazları sıcak geçen, karasal bir iklime sahiptir. İlçenin akarsuları yoktur. Ancak dağlık ve ormanlık yörenin özelliği olarak küçük akarsulardan beslenen Beypınarı Çay ı ilçenin doğusundaki Kaynarpınar ı sularının birleşmesinden meydana gelen akarsu ile Aşağıtekke köyü yöresinden gelen Karalı Suyunun birleşmesi ile Kozan Çay ı oluşmuştur. Çayıralan yerleşim yeri olarak bağlı köyleri ile birlikte çok dağlık bir araziye sahiptir. Doğudan Akdağlar, Batıdan Gevencik dağları ile çevrilmiştir. Güneyi, kuzeyi ve doğu yöreleri oldukça engebelidir. Çayıralan ın ikliminin özelliğine uygun olarak hâkim bitki örtüsü steptir. Dağlık alanları daha nemli ve daha yağışlı olması nedeniyle seyrek de olsa çam ve meşe türünden ağaçlarla kaplı olduğu görülür. İlçenin yüzölçümü 900 Km2 dir. B. NÜFUS İlçenin biri merkezde dördü kasabalarda olmak üzere 5 adet belediyesi, 18 adet köyü vardır yılı genel üüfus sayımına göre toplam nüfusu dir. İlçe merkezinin nüfusu , Çokradan Kasabası nın 2462, Konuklar Kasabası nın nüfusu 3321, Curali kasabası nın nüfusu 2.588, Evciler Kasabası nın dir kişi ise köylerde yaşamaktadır. YERLEŞİM YERİ ADI N Ü F U S U İLÇEYE UZAKLIK (KM) ÇAYIRALAN ALİDEMİRCİ KÖYÜ AŞAĞITEKKE KÖYÜ AŞAĞIYAHYASARAY KÖYÜ AVŞARALAN KÖYÜ CURALİ KASABASI ÇOKRADAN KASABASI DEREKEMAL KÖYÜ 5 ELÇİ KÖYÜ EVCİLER KASABASI FAHRALI KÖYÜ GÜNYAYLA KÖYÜ GÜZELYAYLA KÖYÜ İNÖNÜ KÖYÜ KALETEPE KÖYÜ KARAKIŞLA KÖYÜ KONUKLAR KASABASI KÜLEKÇİ KÖYÜ MENTEŞE KÖYÜ SÖBEÇİMEN KÖYÜ TURLAHAN KÖYÜ YUKARITEKKE KÖYÜ YUKARIYAHYASARAY KÖYÜ C. İDARÎ YAPI Çayıralan, Boğazlıyan ilçesine bağlı bir köy iken, l948 yılında ilçe teşkilatına dönüştürülmüştür. Merkezle birlikte 23 yerleşim yeri vardır. Bu yerlerin çoğu köydür. Bu köylerin bir kısmı orman sahası içinde olup; orman köyü statüsündedir. İş bulmak amacıyla ilçe merkezi ve köylerindeki vatandaşlardan yurt içinde ve yurt dışında çalışmak üzere göçler olmaktadır. Bundan dolayı ilçemizde belirgin bir ilerleme ve gelişme kaydedilmemiştir. Yurt dışında çalışan işçilerimiz de; para kaynaklarını ya konut yapımı ya da arazi alımında kullandıklarından bir iş sahası kurulamamıştır. Yöre halkı kanunlara saygılı bir yapıya sahiptir. Ancak yeterince devlet yatırımlarından yararlanamamasının şikâyeti ve iş sahasının bulunmayışı halkı Çayıralan dan göçe zorlamıştır. 6 Halk devlet yatırımlarına ve çalışmalarına her zaman yardımcı olmaya çalışan bir yapıya sahiptir. Vatandaşlık görevine bağlı insan tipi yöremizde bir hayli fazla görülür. İlçeye bağlı Konuklar köyü l992 yılında kasabaya dönüştürülmüş olup, l mahallesi mevcuttur. Curali Köyü l997 yılında yapılan nüfus sayımından sonra muhtarlığın talebi üzerine belediye teşkilatı ihdas edilmiş 2 mahallesi mevcut olup, mahalle muhtarlığı seçimleri 3 Ekim l999 tarihinde yapılmıştır. Yine ilçeye bağlı Evciler, Gülderesi, Karaazap ve Çukurören köyleri l997 yılında yapılan nüfus sayımından sonra birleşerek ilgili köy muhtarlıklarının talebi üzerine Evciler Kasabası adı altında Evciler Belediyesi ihdas edilerek 4 mahalle kurulmuş, mahalle muhtarlığı seçimleri 03.l0.l999 tarihinde yapılmıştır. İlçe merkezinde 6, Çokradan kasabasında 4 mahalle mevcuttur. Resmi kayıtlarda oba veya mezraya rastlanılmamıştır. D. EĞİTİM VE KÜLTÜR Çayıralan ın ilçe haline getirilmesinden sonra Maarif Memurluğu sonradan İlköğretim Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren kurum ll.02.l985 tarihinden itibaren İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak her derecedeki okul ve kurumları bünyesinde toplamıştır. l989 yılında Gençlik ve Spor Müdürlüğü ayrı birim oluşturulmak üzere ayrıldıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adı altında hükümet konağının bir bölümünde çalışmalarını sürdürmektedir. Her derecedeki eğitim birimlerinin sevk ve idaresi bu kurumca yürütülmektedir. Birim olarak l müdür, 2 şube müdürü, l personel şefi, 1 büro memuru, 1 hizmetli, l şoför ile görev yapmaktadır. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü hükümet konağında kendisine Resim 3: Yeni Çayıralan dan bir görünüş 7 tahsis edilen 2 odada 1 müdür, l müdür yardımcısı, l büro memuru, 3 usta öğretmen ile hizmet vermektedir. İlçe Merkezi ve köylerinde 14 adet İlköğretim Okulu olup, taşıma nedeniyle kapalı olan ilköğretim sayısı 7 dir. Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulu sayısı 6, taşımalı merkezi ilköğretim okulu sayısı 6, fiziki yapı yetersizliği nedeniyle l, sınıfları açık olan ilköğretim okulu 6, Yatılı İlköğretim Bölge okulu Sayısı l dir. E. EKONOMİK YAPI Köyleri ile birlikte 900 km2 alana sahip olan ilçemizin gelir kaynağı genellikle tarıma dayanır. Dağlık ve ormanlık olan yöremizde fazlaca mera alanı vardır. Bu meralarda hayvancılık ve besicilik yapılmaktadır. Çam ormanlarının kesim ve ıslahı bir kısım vatandaşların geçim kaynağını oluşturmaktadır. İlçemizde yurt dışında çalışan işçi sayısı bir hayli fazladır. Bu durum tarım ve besiciliği olumsuz yönde etkilemektedir. İlçenin kuruluşu ile birlikte halk geçimini orman kaçakçılığı ile sürdürmüş, daha sonra hayvancılığa yönelmiş, son zamanlarda da yurt dışına işçi göndererek gelir elde etmektedir. Çayıralan ın yurtdışında çalışan işçileri genellikl
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x