Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

STRATEJİK PLAN

Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 56 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. ÇAN KAYMAKAMLIĞI ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN T.C ÇAN KAYMAKAMLIĞI Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. Konfüçyus
Transcript
T.C. ÇAN KAYMAKAMLIĞI ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLAN T.C ÇAN KAYMAKAMLIĞI Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. Konfüçyus Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK ÖĞRETMEN MARŞI Alnımızda bilgilerden bir çelenk, Nura doğru can atan Türk genciyiz. Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk; Korku bilmez soyumuz. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Candan açtık cehle karşı bir savaş, Ey bu yolda ant içen genç arkadaş! Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş; Durma durma koş. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. İsmail Hikmet ERTAYLAN ÇANAKKALE İL HARİTASI ÇAN İLÇE HARİTASI OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİ Cumhuriyet Mahallesi Etili Caddesi No:27 Çan/ÇANAKKALE TELEFON FAKS E- POSTA ADRESİ WEB ADRESİ ibodural.meb.k12.tr SUNUM : Okul; genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. (Mustafa Kemal Atatürk) Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk ün yukarıdaki sözünde vurguladığı eğitim de ancak planlı bir eğitimdir. Bu nedenle Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi olarak yılları arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Stratejik Planı ( ) de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Hepimizin gayreti ve halkımızın teveccühü ile okullarımızın geleceği daha da aydınlık olacaktır. Onları korumak, yaşatmak ve çağın icaplarına uygun hale getirmek de bize düşen önemli bir görevdir. Biz okulumuzu seviyoruz. Severek çalışmamızla bunu başaracağımıza inanıyorum. Cafer USLU Okul Müdürü GİRİŞ Sürekli değişen ve gelişen dinamik bir dünya içinde okulumuzun, ulaşmak istediği geleceğe giderken her liderin stratejik olarak düşünebilmesi için ve hareket edebilmesi için stratejik planlama yapılması gerektiği önemli bir gerçektir. Saygın bir kurum ve saygın paydaşlarının üst düzey performansla görevlerini ve sorumluluklarını yerine getireceği, doğru ve uygulayan yani stratejik düşünen bir kurum mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bu amaçlalar uzun dönemli, bütünleyici bir bakışta okulun şu andaki ve gelecekteki kaynaklarını dikkate alınarak ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda hedeflediğimiz noktaya ulaştırmak amacındayız. Planlı Okul Gelişimi Modelini benimseyici ve özverili bir çalışma gösteren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ali ESEN Psikoloik Danışman TKY Temsilcisi İÇİNDEKİLER ÇANAKKALE İL HARİTASI..7 ÇAN İLÇE HARİTASI..7 OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ..9 SUNUM..1 1 Giriş.1 3 İÇİNDEKİLER 14 EKLER LİSTESİ 1.BÖLÜM STRATEJİK PLAN SÜRECİ...15 A.Planın Amacı...15 B.Planın Kapsamı...16 C.Stratejik Plan Yasal Çerçeve ve Üst Politika Belgeleri...17 D.Stratejik Planlama Süreci BÖLÜM DURUM ANALİZİ 2.1.OKULUMUZUN TARİHÇESİ MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANI ÜRÜN HİZMET OKULUN TEŞKİLAT ŞEMASI OKUL BİNA ANALİZİ...23 2.5.1 Okul BilgiFormu Okulun Bina ve Donanım Durumu OKUL PERSONEL ANALİZİ Okul Personel Durumu Okulun Personel İhtiyacı Okul Personelinin Hizmet Durumu Okul Yardımcı Personel Durumu Çalışanların Görev Dağılımı Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler OKULUN ÖĞRENCİ ANALİZİ Okulun Öğrenci Sayıları Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları Devamsız Öğrenci ve Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları Okulun Akademik Başarısı Okulun Öğrenci Ders Başarı Durumu Okul Rehberlik Servisi Çalışmaları Okul /Kurum Rehberlik Hizmetleri...49 2.8.OKUL PERFORMANS ANALİZİ Sportif Etkinlikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Okul Kütüphanesi Ödül Durumu Disiplin Durumu Okulun Mali Durumu Okulun Tenolojik Alt yapısı Okul Memnuniyeti Sonuçları PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ MATRİSİ ETKİ ÖNEM MATRİSİ ÇEVRE ANALİZİ(PEST) GZFT ANALİZİ(SWOT ANALİZİ) BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ İLKE VE DEĞERLERİMİZ TEMALAR 3.5. STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİLER MALİYETLENDİRME 69 4.BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME 4.1. ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU FAALİYET SONU RAPORU...70 EKLER STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA SÜRECİ Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde stratejik yönetim yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; Ortaya konulan yeni anlayışa uygun bir şeklide geleceğe ilişkin tasarım geliştirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaçlara yönelik politika ve öncelikleri şekillendirme, Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, İnsan kaynaklarını geliştirme unsurları vurgulanmaktadır. Stratejik Yönetim Modeli Stratejik yönetim ile ilgili birçok model mevcuttur. Prof. Dr. Erol EREN üç evreli stratejik yönetim modelinden bahsetmektedir. Bu modelin birinci evresi, stratejik planlama evresidir. Bu evrede okulun vizyonu, misyonu, stratejileri ve politikaları oluşturulmaktadır. Bunların oluşturulmasında çevresel analizler ve içsel analizler yapılmaktadır. Buna SWOT (GZFT ya da FÜTZ) analizi denmektedir. İkinci evrede stratejilerin uygulanması söz konusudur. Burada okul kültürünün, yönetici tarzlarının ve liderliğinin, okul yapısının strateji ile uyumu sağlanmaktadır. Bir taraftan da uygulamalar ile ilgili olarak programlar, bütçeler ve süreçler oluşturulur. Stratejik yönetimde stratejik planlama okulda varsa okul kültürünü yansıtır. Okul kültürü yoksa yapılan stratejik plana uygun bir okul kültürü oluşturur. Sonuncu evre ise stratejik uygulamaların değerlendirilmesi ve kontrolü sürecidir. Bu süreçte eksiklikler ve aksayan taraflar her evrede belirlenerek düzeltici önlemler alınır. AMAÇ KAPSAM DAYANAK VE TEMEL İLKELER AMAÇ Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmak. KAPSAM Bu plan Çan İbrahim bodur Anadolu Lisesi nin yılları arasında yürüteceği faaliyetleri kapsar. DAYANAK İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği,Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı TD yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi- Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı TD yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi, 10 / 12 / 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi. TEMEL İLKELER Planlama OGYE tarafından yürütülür, Planlama sürecine Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi nde çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır, İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili Hizmetiçi Eğitim düzenlenir, Planlama Çan İbrahim bodur Anadolu Lisesi nin tüm faaliyetlerini kapsar, Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir Hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik Faaliyet ve Projeler, bütçeleme, Faaliyetlerin izleme-değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar YASAL ÇERÇEVE Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir sayılı Kanunun 9. maddesi şöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanan stratejik planlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ve diğer ilgili kurumların öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlüğe girmektedir. Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülmüştür. Bakanlığımız stratejik planı ile birlikte eş zamanlı olarak İl millî eğitim müdürlükleri stratejik planları da hazırlanmıştır. Bu kanun ve yönetmeliklerde başka DPT tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi ve 2010/14 Sayılı MEB Genelgesi Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yürütülmekte olan stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Plânlama süreci Okulumuz Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Stratejik Plânlama Üst Kurulu, stratejik planının oluşturulmasına sürecine yönelik toplantılar yaparak tüm öğretmenlerin katılımının sağlandığı toplantı düzenlemiştir.bu toplantıda okulun yapısı,amaçları ve mevcut durumu ile ilgili analizler yapılmış ve bir önceki stratejik planın değerlendirmeleri yapılmıştır.toplantı sonunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda yeni stratejik planın hazırlanması ile ilgili planlama yapmış ve planın oluşturulmasında şu başlıklar üzerinde durulması gerektiğini saptamıştır. Misyon, vizyon, temel değerler ve politikaların değerlendirilmesi. SWOT analizlerinin güncellenmesi. Stratejilerin güncellenmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi. Hedeflerin güncellenmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi. Performans göstergelerinin hedefler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi. Fikir birliğinin sağlanması 2.BÖLÜM DURUM ANALİZİ 1- OKULUN TARİHÇESİ ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ NİN TARİHÇESİ Okulumuz öğretim yılında Çan Lisesi binasının üst katında 72 öğrenci kapasitesi ile açılmış ülkemizin değerli işadamlarından Çanakkale Seramik ve Kale gurubu şirketleri kurucusu ve Murahhas Azası Dr. İbrahim Bodur tarafından 2 Şubat 1992 tarihinde temeli atılmış Çanakkale Seramik Fabrikalarının kuruluş yıldönümü olan 27 Temmuz 1992 tarihinde Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından hizmete açılmıştır ve törenle Milli Eğitim Bakanı Sayın Köksal Toptan a devredilmiştir öğretim yılında okulumuz kendi binasında eğitim ve öğretime başlamıştır. Okul binasının yetersiz kalması sebebiyle DR. İbrahim Bodur tarafından 8 derslik ilavesi yapılarak 16 Ekim 1996 tarihinde bitirilerek Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof.Dr. Mehmet Sağlam ın katıldığı törenle hizmete açılmıştır. Okulumuz, halen 19 derslik; 1 fizik, 1 kimya, 1 biyoloji ve 1 bilgisayar laboratuvarı, 6120 kitabı bulunan kütüphanesi, mini futbol sahası, basketbol ve voleybol sahası ile öğrencilerine hizmet vermektedir eğitim öğretim yılında 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 rehber öğretmen, 33 kadrolu öğretmen, 1 hizmetli, 2 ücretli hizmetli ile öğretimine devam etmektedir. Okulumuzda toplam 540 öğrenci eğitim görmektedir. Kişisel olarak birçok ekonomik ve sosyal hizmetlerde bulunan ülkemizde ve dünyada kendini kabul ettirmiş işadamı olan Sayın DR. İbrahim Bodur önemli ekonomik faaliyetlerinin yanında sosyal hizmetlerle de büyük önem vermekte gerek bölgemizde gerekse yurt genelinde hizmet veren birçok vakıf dernek gibi sosyal içerikli müesseselerinde kurulmasına ve çalışmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. MEVZUAT ANALİZİ ATAMA MEB Norm Kadro Yönetmeliği MEB Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge OKUL YÖNETİMİ 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği Okul - Aile Birliği Yönetmeliği MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği EĞİTİM VE ÖĞRETİM MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik PERSONEL İŞLERİ MEB Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği MÜHÜR, YAZIŞMA, ARŞİV Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği ÖĞRENCİ İŞLERİ Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği İSİM VE TANITIM Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği MEB na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği SİVİL SAVUNMA Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 24 Saat Çalışma Planı FAALiYET ALANLARI ile ÜRÜN ve HiZMETLER Okulumuz yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Bu kapsamda analiz edilerek faaliyet alanları boyutlandırılmıştır. Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Müdürlüğü faaliyet alanları; 1) Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 3) Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri 4) Yönetsel Görevler FAALİYET ALANI FAALİYET ALANI 1 Eğitim ve öğretim Öğretmene destek Öğrenme ortamı E-okul Öğrenciye destek FAALİYET ALANI 2 Okul yönetimi Eğitim yönetimi Öğretimin yönetimi Bütçe yönetimi Denetim FAALİYET ALANI 3 Temizlik ve sağlık bilgisi FAALİYET ALANI 4 Onarım Araç-gereç Donatım ÜRÜN HİZMET Eğitim ve öğretim, destek Yüksek öğretime gidebilen öğrenci yetiştirilmesi Öğretmenlerin mesleki yeterliğe sahip hale getirilmesi Öğrenme ortamlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılması Öğrenci işleri ve kayıtlar Öğrenciye rehberlik ve maddi yardım Yönetim/Denetim Okulun çalışmalarının ve gelişiminin yönetilmesi, Eğitimle ilgili mevzuatın düzenlenmesi Öğretimin amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi Okula ayni ve nakdi kaynak bulunması ve kullanılması Okul çalışmalarının denetimi Temizlik, bahçe, servis, kantin Okul ve çevresinin temizliği ve sağlığa uygunluğu Onarım, donatım Okulun onarımı için ödenek temini veya tahsisi Okula araç-gereç temini veya tahsisi Okula donatım temini veya tahsisi Tablo 2: Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Faaliyet Ürün Matristi (YÖNETİM VE ORGANİZASYON ŞEMASI) OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU OGYE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK OKUL AİLE BİRLİĞİ OKUL ÖĞRENCİ MECLİS BAŞKANLIĞI ZÜMRELER İYİLEŞTİRME EKİPLERİ KOMİSYONLAR Okul Müdürünün görevleri, yetkileri ve sorumlulukları MADDE 78- (1) Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir. (2) Müdür çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür. (3) Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek tutum ve davranış içinde bulunur; mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır. (4) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere ilişkin görevlerin dağılımını yapar. b) Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder. c) Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesislerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime hazır bulundurur. Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okullarla çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul ve çevre imkânlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır. Öğrencilerin sürekli eğitimlerini yürütmek için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak il sınırları içindeki bütün okul ve işletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda bina kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütür. ç) Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir. d) Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir defa dersini izler ve rehberlikte bulunur. e) Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okulun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç ve gereciyle donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir. f) Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır. g) Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve hizmetiçi eğitim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür. ğ) Personelin performans yönetimi ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür. h) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır. ı) Öğrencilere ders yılı içinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Bu yetkisini yardımcılarına devredebilir. i) Öğrencilerin askerlik ertelemesine ilişkin iş ve işlemlerinin 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre yürütülmesini sağlar. j) Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirler, onaylar ve uygulamaya koyar. k) Haftalık ders programlarının düzenlenmes
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x