Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

SÄKERHETSDATABLAD May Grunwald

Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
May Grunwald Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD May Grunwald SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
Transcript
May Grunwald Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD May Grunwald SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning Produktnamn May Grunwald 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde Laboratoriekemikalie 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagsnamn Solveco AB Postadress Tallbacksgatan 10 Postnr. S Postort Rosersberg Land Sverige Telefon Fax E-post Webbadress Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Giftinformationen:112 Giftinformationscentralen: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Märkningsuppgifter Faropiktogram (CLP) Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 3; H301 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 3; H331 H370 Signalord Faroangivelser Fara H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H301 Giftigt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H331 Giftigt vid inandning. H370 Orsakar organskador May Grunwald Sida 2 av 8 Skyddsangivelser 2.3. Andra faror Andra faror P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P307 + P311 Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ej relevant AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Metanol CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: X Synonymer: Metanol Metylenblått CAS-nr.: EG-nr.: Eosin Y dinatriumsalt CAS-nr.: EG-nr.: Beskrivning av blandningen Summan av alla max-koncentrationer = 100% Flam. Liq. 2; H % Acute tox. 3; H331 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 3; H301 STOT SE 1; H370 Acute tox. 4; H302 1 % Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H335 Eye Irrit. 2; H319 1 % AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft eller syrgas, och för snarast till sjukhus. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Kontakta läkare. Tag av förorenade kläder. Tvätta med tvål och mycket vatten. Kontakta omedelbart läkare/sjukhus. Skölj grundligt med mycket tempererat vatten i minst 15 minuter och kontakta ögonläkare/sjukhus. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Skölj munnen med vatten. Drick genast ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Allmän symptom och effekter De viktigaste kända symptomen och effekterna beskrivs i märkningen (se avsnitt 2.2) och / eller i avsnitt Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Medicinsk behandling ingen tillgänglig data AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder May Grunwald Sida 3 av Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. Bland vanliga släckmedel finns inga som är direkt olämpliga. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Farliga förbränningsprodukter Lättantändlig. Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid). Observera att förbränningsgaserna kan innehålla giftiga ämnen. Vid brand kan giftiga ämnen spridas Råd till brandbekämpningspersonal Brandsläckningsmetoder Släckning ska ske på stort avstånd på grund av utveckling av stark värme. Särskild skyddsutrustning för brandmän Andra upplysningar Vid brandsläckning använd heltäckande klädsel som skyddar mot giftiga ämnen. Vid brand använd friskluftsmask eller tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Använd vattensprej för att kyla oöppnade behållare. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Allmänna åtgärder 6.2. Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Använd andningsskydd. Undvik inandning av ånga/dimma/gas. Säkerställ god ventilation Avlägsna alla antändningskällor. Evakuera personal till säkra platser. Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden. För personligt skydd se avsnitt 8. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Undvik utsläpp till mark, vatten eller luft. Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Valla in utsläpp så att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar eller i marken Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetod Utrym området och ventilera bort ångorna. Observera risken för explosion. Inneslutning Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering. Sanera Även mindre spill av denna produkt bör saneras av professionell sanerare. Försök inte sanera själv om du inte har speciell utbildning för sanering av denna produkt. Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta säkerhetsdatablad. Andra upplysningar Utrym utsläppsplatsen, stäng till och kalla på räddningstjänsten (Nödtel 112). Observera risken för gasexplosion 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Ytterligare information Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering Arbete med farliga kemikalier bör utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga väl ventilerade utrymmen. Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö. Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras. Arbeta så att spill förebyggs. Om spill ändå skulle uppstå, åtgärda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta säkerhetsdatablad. Öppen eld, heta föremål, gnistbildning eller andra antändningskällor får inte May Grunwald Sida 4 av 8 förekomma i lokal där denna produkt hanteras. Förebygg statisk elektricitet genom halvledande golv och skosulor och en luftfuktighet över 50%. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Lagras ej över normal rumstemperatur. Hanteras i lokal med god ventilation. Hanteras i dragskåp eller utrymme med motsvarande säkerhet. Förvaras i väl ventilerat utrymme, ej över ögonhöjd. Utrymningsplan ska finnas och utrymningsvägarna får ej vara blockerade. Nöddusch och ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Förvaras ej i närheten av syrgas eller annan oxiderande gas. Förvaras endast i originalförpackningen. Med undantag från de användningsområden nämnda i avsnitt 1.2 är inga andra specifika anväöndningsområden fastställda. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde År Metanol CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: X Synonymer: Metanol 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Andningsskydd Handskydd Handskydd Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd Hudskydd Hudskydd (av annat än händerna) Begränsning av miljöexponeringen Begränsning av miljöexponeringen Nivågränsvärde (NGV): 200 ppm Nivågränsvärde (NGV): 250 mg/m3 KTV: 250 ppm KTV: 350 mg/m3 H 2011 För förebyggande av risker i arbetet enligt EU-direktiv 89/391, 98/24 och 2004/37 samt nationell arbetsmiljölagstiftning måste hänsyn tas både till de fysikaliska farorna och de allmänna hälsofarorna samt att denna produkt innehåller cancerframkallande och/eller mutagent ämne, se Avsnitt 2, 3, 10 och 11. Använd godkända skyddsglasögon, Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Lämpligt andningsskydd med filter B (grå) och/eller dammfilter IIb (P2) kan behövas. Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad. Arbete utan skyddshandskar bör endast förekomma vid hantering av mycket små mängder. Använd godkända skyddsglasögon och ansiktsskärm vid risk för stänk. Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förhindra utsläpp i avloppssystemet. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Vätska May Grunwald Sida 5 av 8 Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: -98 C Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 65 C Flampunkt Värde: 11 C 9.2 Annan information AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Ej angivet Kemisk stabilitet Stabilitet 10.3 Risk för farliga reaktioner Risken för farliga reaktioner Ej angivet Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas Oförenliga material Material som skall undvikas 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikologisk information Andra toxikologiska data Övriga upplysningar om hälsofara Allmänt Uppskattning av blandningens akuttoxicitet Oral Ämnet är akut giftigt. Dermal Ämnet är akut giftigt. Inandning av ånga Ämnet är akut giftigt. Fördröjda effekter / upprepad exponering Allmänt Sensibilisering Symtom på exponering Andra upplysningar Undvik värme, flammor, gnistor och andra antändningskällor. Extrema temperaturer och direkt solljus. Syror, Oxidationsmedel, Alkalimetaller, Sura klorider, Syraanhydrider, Reduktionsmedel. Andra farliga sönderdelningsprodukter - ingen tillgänglig data. I händelse av brand: Se avsnitt 5. Relevanta toxikologiska egenskaper METANOL LD50 kanin (Dermalt) 24h = mg/kg dermal. LC50 råtta (Inhalation) 4h = ppmv inhalation. LD50 råtta (Oralt) 24h = 5628 mg/kg oral. Den huvudsakliga risken med denna produkt är dess brandfarlighet. Den huvudsakliga risken med denna produkt är dess giftighet. Denna giftiga produkt skadar troligen även vid upprepad exponering under lång tid. Produkten innehåller inga allergiframkallande ämnen men kan förstärka effekten av naturliga allergener Synergism och antagonism: Förstärker allergirisken hos andra ämnen. Påverkan på omdömet och andra psykiska effekter: Vid höga halter bedövande eller narkotisk effekt Påverkan på människans mikroflora Inverkan på människans mikroflora kan ej påvisas eller är obetydlig. May Grunwald Sida 6 av 8 AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Akut vattenlevande, fisk Akut vattenlevande, alg Akut vattenlevande, Daphnia Akvatisk kommentarer 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet 12.3 Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga 12.4 Rörligheten i jord Rörlighet Värde: mg/l Testmetod: LC50 Fiskarter: Solabborre (Lepomis macrochirus) Varaktighet: 96h Värde: mg/l Testmetod: EC50 Algart: Alger (Selenastrum capricornutum Varaktighet: 72h Värde: mg/l Testmetod: EC50 Daphnia, art: Hinnkräfta (Daphnia magna) Varaktighet: 48h I de kvantiteter som denna produkt används kan man bortse från påverkan på miljön. Observera dock att närmiljön kan påverkas och att alla utsläpp i naturen kan påverka ekosystemen. Undvik allt utsläpp i luften. Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är svårnedbrytbar Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta. Uppgift om rörlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är miljöskadlig av denna anledning 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT-bedömning, resultat Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har utförts. Resultat av vpvb-bedömningen Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har utförts Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter / Anmärkning Ej angivet. AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Relevant avfallsförordning Produkten är klassificerad som farligt avfall Förpackningen är klassificerad som farligt avfall AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer ADR 1230 RID 1230 IMDG 1230 Produkten är giftig eller hälsoskadlig samt brandfarlig och avfallet ska därför betraktas som farligt avfall. Även förpackningar betraktas som farligt avfall. Hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Får ej släppas ut i avlopp utan skall tas om hand för destruktion. Beakta även lokala regler för avfallshantering. Frågor rörande allmän kemisk avfallshantering kan i regel besvaras av kommunen. Ja Ja May Grunwald Sida 7 av 8 ICAO/IATA Officiell transportbenämning ADR METANOL RID METANOL IMDG METHANOL ICAO/IATA METHANOL Anmärkning METANOL, LÖSNING 14.3 Faroklass för transport ADR 3 (6.1) Farlighetsnummer 336 RID 3 (6.1) IMDG 3 (6.1) ICAO/IATA 3 (6.1) Anmärkning FT1: Brandfarliga vätskor, giftiga 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID IMDG ICAO/IATA II II II 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-E, S-D Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden ADR / RID - övrig information Tunnelrestriktionskod Tunnelkategori: D/E. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Referenser (lagar/förordningar) 453/ KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) 1272/ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 AFS 2011:18 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden 89/391 - RÅDETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 98/24 - RÅDETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 2004/37 - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) 1907/ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, May Grunwald Sida 8 av Kemikaliesäkerhetsbedömning En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Kemikaliesäkerhetsbedömning godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilaga I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2011: :927 - Avfallsförordningen. MSBFS 2012:6 - ADR/ADR-S Nej AVSNITT 16: Annan information Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Ytterligare information Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Version 1 Ansvarig för säkerhetsdatablad Solveco AB Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts. Flam. Liq. 2; H225; Acute tox. 3; H301; Acute tox. 3; H311; Acute tox. 3; H331; ; H370; H370 Orsakar organskador H301 Giftigt vid förtäring. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H331 Giftigt vid inandning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserade på vår nuvaranade kunskap och är avsedd att beskriva produkten från säkerhetssynpunkt. Säkerhetsdatabladet är inte att betrakta som en kemisk specifikation. Det är således kundens ansvar att kontrollera att produkten är avsedd för kundens specifika ändamål. Solvecos säkerhetsdatablad samt leverantörs säkerhetsdatablad. Uppdaterad enligt ny lagstiftning.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks