Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie STOMA ZORG. rkz.nl

Category:

Maps

Publish on:

Views: 31 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Patiënteninformatie STOMA ZORG rkz.nl U heeft van uw behandelend arts te horen gekregen dat er bij u een stoma moet worden aangelegd. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. In deze folder
Transcript
Patiënteninformatie STOMA ZORG rkz.nl U heeft van uw behandelend arts te horen gekregen dat er bij u een stoma moet worden aangelegd. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. In deze folder leest u hoe de stomaverpleegkundigen u hierin kunnen begeleiden. Een stomaverpleegkundige is deskundig op het gebied van de verzorging van een stoma, geeft voorlichting en begeleidt u en/of uw naasten bij problemen die kunnen ontstaan door het dragen van een stoma. Wat is een stoma? Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine en wordt aangelegd als de ontlasting of urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten. De reden dat u een stoma krijgt kan te maken hebben met een ontstekingsziekte, een gynaecologische operatie, kanker of een andere, dringende aanleiding. Een stoma kan tijdelijk of blijvend zijn. Een tijdelijk stoma wordt bijvoorbeeld aangelegd om een deel van de darm rust te geven. Een blijvend stoma wordt onder andere aangelegd wanneer de hele dikke darm verwijderd wordt. Afhankelijk van uw situatie krijgt u een tijdelijk of een blijvend stoma. Uw behandelend arts informeert u over de bijzonderheden van de operatie. STOMA ZORG Wat doet de stomaverpleegkundige? Voorafgaand aan de operatie Voor een geplande operatie wordt voor u een afspraak gemaakt bij de stomaverpleegkundige voor een voorlichtingsgesprek. Dit gesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen. Belangrijk is dat u een partner of familielid meeneemt naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek wordt u uitgelegd wat een stoma is en hoe u er in uw dagelijks leven mee kunt omgaan. U krijgt ook stomaopvangmateriaal te zien. Daarnaast zal de stomaverpleegkundige samen met u de plaats bepalen van de stoma. De stoma wordt meestal op de rechter- of linkeronderbuik geplaatst. De stomaverpleegkundige zal o.a. rekening houden met uw kledingwensen. Een goede plaatsbepaling is van belang voor het draaggemak. De chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeursplaats, maar dat is niet altijd mogelijk. Soms kan er geen gesprek voor de operatie plaatsvinden. Bijvoorbeeld als iemand acuut geopereerd moet worden. De stomaverpleegkundige komt dan na de operatie langs om informatie te geven. Na de operatie Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt u door zowel de stomaverpleegkundige als de afdelingsverpleegkundige begeleid. Zij leren u en uw partner of naasten met de stoma om te gaan. Het streven is dat u voor het ontslag geheel of gedeeltelijk de stoma zelfstandig kunt verzorgen. Indien nodig, wordt de thuiszorg ingeschakeld om u thuis te begeleiden. Stomamateriaal De stomaverpleegkundige adviseert u bij de keuze van het stomamateriaal. Ook verzorgt zij voor u de machtiging voor de ziektekostenverzekeraar, die nodig is om het materiaal vergoed te krijgen. Tevens schakelt zij de medisch speciaalzaak in, die in het vervolg uw stomamateriaal zal leveren. Nazorg De stomaverpleegkundige blijft voor u ook een aanspreekpunt in de periode na het ontslag uit het ziekenhuis. Zij kan u informatie geven over de volgende onderwerpen: Het aanleren van vaardigheden, zoals het verzorgen van uw stoma en het verwisselen van stomamateriaal Advies en informatie over materiaalkeuze en hulpmiddelen Waar is het materiaal verkrijgbaar en welke kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar Informatie over de Nederlandse Stoma Vereniging Gevolgen voor de seksualiteit of voor een eventuele zwangerschap Informatie over voeding Psychosociale begeleiding/ondersteuning Sporten met een stoma Medicijngebruik Waar u op moet letten als u op vakantie gaat Bestraling en chemotherapie bij een stoma En: alle onderwerpen waarover u graag met de stomaverpleegkundige wilt spreken. Nacontrole bij de stoma verpleegkundige Wilt u als u voor een controle komt altijd uw stomamateriaal meenemen? Verschoont u juist niet het stomamateriaal voordat u op bezoek komt. De stomaverpleegkundige kan soms veel afleiden uit de huidplaat die al een tijdje op uw huid zit. Wanneer contact opnemen met de stomaverpleegkundige? Bij roodheid van de huid rondom het stoma, huidirritatie Bij lekkage rond het zakje of de huidplaat Uitpuilen van de stoma of als de stoma groter wordt Verstopping van de stoma Overmatig bloeden van de stoma Een zwelling in de huid rond de stoma Ook bij klachten van psychische aard bieden wij u ondersteuning en kunnen wij u, indien nodig, doorverwijzen naar andere hulpverleners. STOMA ZORG Bereikbaarheid Er zijn in het ziekenhuis een aantal gespecialiseerde stomaverpleegkundigen werkzaam. de stomaverpleegkundigen zijn bereikbaar via: Telefoon: of via het algemene ziekenhuisnummer: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot Mail: Waar vindt u de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis? U vindt de stomaverpleegkundigen in de informatie/behandelkamer op de vijfde etage van het, u kunt zich melden bij de afdelingssecretaresse. Wij streven ernaar dat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van uw stoma, schroomt u dus niet ons te bellen bij problemen, ook niet wanneer u al langer dan twee jaar een stoma heeft. Vragen Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt kunt u bellen met de stomaverpleegkundigen ( ) Redactie: Afdeling Communicatie Vondellaan LE Beverwijk T : +31 (0) W : rkz.nl /RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk /RodeKruisZH /company/rode-kruis-ziekenhuis Zorg van de Zaak Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. HD NL
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x