Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rapportage Erasmusweg Den Haag

Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 34 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Rapportage Erasmusweg Den Haag De bevindingen van de observaties op de Erasmusweg op een rij Datum 2 maart 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur
Transcript
Rapportage Erasmusweg Den Haag De bevindingen van de observaties op de Erasmusweg op een rij Datum 2 maart 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Gemeente Den Haag Arjen Reijneveld en Cyril Cappendijk Informatie rapport Robin Los Telefoon Uitgevoerd door Robin Los, adviseur Christa Knippenberg, adviseur Hanneke Welten en Marcel Kant, teambegeleiders Informatie GGT Erna Schol, afdelingshoofd Telefoon Projectcode Den_Haag_05_1 Datum 2 maart 2011 Status Definitief Versienummer 1.0 Pagina 2 van 76 Het Groene Golf Team geeft adviezen die er toe doen! Het Groene Golf Team biedt wegbeheerders ondersteuning op maat bij de zorg voor goed afgestelde verkeersmanagementsystemen (VM-systemen). Optimale doorstroming, verkeersveiligheid en milieu krijgen op die manier voortdurend aandacht. Voor wegbeheerders zou verkeerskundig functioneel onderhoud aan VM-systemen een automatisme moeten zijn, zo vindt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onderhoud van de VM-systemen is niet overal op orde. Vaak heeft dit te maken met instellingen die niet meer aansluiten op de huidige verkeerssituatie of met nieuw verkeersbeleid bij wegbeheerders. In de loop der tijd verandert de vraag naar mobiliteit en wijzigen verkeerspatronen. Maar ook liggen de prioriteiten van een wegbeheerder soms ergens anders: er zijn urgentere zaken of menskracht en middelen zijn niet of onvoldoende beschikbaar. De juiste afstelling van VM-systemen levert op veel manieren winst op: minder fijnstof, grotere verkeersveiligheid en minder wachttijden. In maatschappelijk opzicht is dit een aantrekkelijk rendement. Het Groene Golf Team helpt wegbeheerders met ondersteuning op maat, om ervoor te zorgen dat geactualiseerde VM-systemen een vanzelfsprekendheid zijn. Dit kan bijvoorbeeld door te adviseren over doorstroming en veiligheid. Ook adviseert het team wegbeheerders over de beleidsmatige aanpak van het onderhoud aan VM-systemen. De adviezen van het Groene Golf Team zijn niet gratis: ze worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en decentrale wegbeheerders. Het Groene Golf Team is een afdeling van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Het team is één van de zestig projecten uit het programma FileProof van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. FileProof is inmiddels afgerond, maar wegens succes is het voortbestaan van het Groene Golf Team verlengd tot Lag in de eerste jaren de focus op verkeersdoorstroming, vanaf 2010 ligt de aandacht op ondersteuning op maat aan wegbeheerders bij het functioneel onderhoud aan VM-systemen. Het Groene Golf Team bestaat uit ongeveer 20 afgestudeerde hbo ers en academici, die speciaal voor deze werkzaamheden zijn opgeleid. Zij worden vakkundig begeleid door professionals uit de markt. Het team werkt vanuit Delft. Zie voor meer informatie over het Groene Golf Team: Pagina 3 van 76 Pagina 4 van 76 Inhoud Managementsamenvatting 9 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1.3 Randvoorwaarden Werkwijze / Aanpak Kruispuntnummering Kanttekeningen vooraf 1.7 Leeswijzer Neherkade Hildebrandstraat (K189) Situatieschets Observatie Signaalgroep Invloed ongeregeld kruispunt Robuustheid van het kruispunt Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Troelstrakade (K191) Situatieschets Observatie Werkzaamheden Fasevolgorde Defecten en storingen Hiaattijden Ontruimingstijden Onduidelijke situatie Invloed OV Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Anna Bijnslaan (K064) Situatieschets Observatie Defecten en storingen Voorstart langzaam verkeer Vaste aanvraag langzaam verkeer Nalooptijden voetgangers Deelconflicten Roodlichtnegatie Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Moerweg (K225) Situatieschets 29 Pagina 5 van 76 5.2 Observatie Defecten en storingen Langzaam verkeer Roodlichtnegatie Hiaattijden 5.3 Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Betje Wolffstraat (K058) Situatieschets Observatie Veiligheid langzaam verkeer Extra drukknop Ontruimingstijden Conclusie Overzicht adviezen Defecten en storingen Hiaattijden Deelconflict auto s Erasmusweg Loevesteinlaan (K193) Situatieschets Defecten en storingen Busverkeer Stopstreep richting Lussen en hiaattijden Overige aandachtspunten Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Leyweg (K200) Situatieschets Observatie Defecten en storingen Langzaam verkeer Hiaattijden Overige aandachtspunten Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Dedemsvaartweg (K270) Situatieschets Observatie Defecten en storingen Hiaattijden Voorstart langzaam verkeer Tram in- en uitmelding Ingreep tram Overspraak Langzaam verkeer Overige aandachtspunten 54 Pagina 6 van 76 9.4 Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Vrederustlaan (K258) Situatieschets Observatie Conclusie Erasmusweg Beresteinlaan (K198) 11.1 Situatieschets Observatie Defecten en storingen Langzaam verkeer Deelconflicten gemotoriseerd verkeer Overspraak Conclusie Overzicht adviezen Erasmusweg Lozerlaan (K561) Situatieschets Observatie Defecten en storingen Doorstroming OV prioriteit Conclusie Rijtijdmeting Ochtend Avond Rijtijdmetingen Doorkijk Neherkade-Erasmusplein Erasmusplein-Lozerlaan Conclusie Toetsing beleidsnota Regeltechnische voorwaarden Deelconflicten Voetgangersoversteken Rijtijden Conclusie Conclusie en aanbevelingen Rijstrookindeling Defecten en storingen Ontbreken drukknoppen Deelconflicten Snelverkeer Snel en langzaam verkeer Hiaattijden en detectieveld 75 Pagina 7 van 76 16.6 Belijning 75 Pagina 8 van 76 Managementsamenvatting In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het Groene Golf Team (GGT) een onderzoek uitgevoerd naar de doorstroming op de Erasmusweg in Den Haag. De gemeente Den Haag wil in 2020 het doorgaande autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen bundelen. De Erasmusweg is aangemerkt als stedelijke hoofdweg en maakt (deels) deel uit van één van de voorkeursroutes voor het autoverkeer. De gemeente Den Haag wil inzicht krijgen in hoe de verkeersregelinstallaties (VRI s) op deze kruispunten nu functioneren en adviezen krijgen over eventuele verbeteringen. Anderzijds wil de gemeente weten of de kruispunten in de toekomst het verkeer kunnen blijven verwerken. In totaal zijn op de Erasmusweg elf met verkeerslichten geregelde kruispunten onderzocht. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de vorm van een quick scan. Hierbij wordt op basis van observaties tijdens de dalperiode en de ochtend- en avondspits de huidige situatie in kaart gebracht. Per kruispunt zijn aanbevelingen gedaan. Ook is een reistijdmeting uitgevoerd op het gehele traject. Capaciteitsproblemen doen zich vooral voor aan de centrumzijde van de Erasmusweg tot aan het Erasmusplein. De kruispunten op het andere deel van de Erasmusweg hebben voldoende capaciteit. De rijtijden die door de gemeente nagestreefd worden, worden tijdens de uitgevoerde metingen gerealiseerd. Tijdens de observaties is een groot aantal defecten en storingen geconstateerd. Deze hebben een negatief effect op de doorstroming. Aanbevolen wordt technische storingen te verhelpen. Verder worden kleine verbeteringen voorgesteld, die de flexibiliteit of veiligheid van de regeling ten goede komen. Het betreft bijvoorbeeld het plaatsen van drukknoppen voor voetgangersoversteken. De onderzochte streng voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Haagse Nota Mobiliteit. Alleen de cyclustijden van de kruispunten Erasmusweg-Troelstrakade en Erasmusweg-Lozerlaan vallen niet binnen de gestelde norm. De overschrijding is echter niet groot. Als gekeken wordt naar de toekomstbestendigheid van de route wordt op basis van de observaties een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen richten zich op capaciteitsvergroting, omdat met een toename van het aanbod zeker aan de centrumzijde capaciteitsproblemen verwacht worden. Zo bestaat de Erasmusweg in zuid-westelijke richting volledig uit twee rijstroken. In noordoostelijke richting bestaat de weg uit één brede rijstrook. Aanbevolen wordt ook in deze richting twee rijstroken te realiseren. De kosten van de diverse maatregelen en de maatschappelijke baten zijn in het kader van deze quick scan niet bepaald, omdat dit buiten de scope van de opdracht valt. Wel kan worden aangegeven dat zowel de doorstroming als de veiligheid verbeteren, waardoor de maatschappelijke baten positief zullen zijn. Pagina 9 van 76 Pagina 10 van 76 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het Groene Golf Team (GGT) van het Rijkswaterstaat onderzoekt hoe met eenvoudige aanpassingen de doorstroming op met verkeerslichten geregelde kruispunten kan worden verbeterd. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het GGT een groot onderzoek gedaan naar een streng van kruispunten binnen de gemeente. In de Haagse Nota Mobiliteit staat beschreven dat de gemeente Den Haag in 2020 het doorgaande autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen wil bundelen. Den Haag gaat daarbij uit van voorkeursroutes. Deze routes zijn logisch en dragen bij aan de gewenste evenwichtige verdeling van het verkeer over de verschillende invalsroutes en openbaarvervoersverbindingen. Aan het bereiken van toplocaties van de stadspoorten via een voorkeursroute zijn reistijdeisen verbonden. De Erasmusweg is aangemerkt als stedelijke hoofdweg, waarbij een gemiddelde trajectsnelheid hoort van minimaal km/u. Dit vereist een goede doorstroming en voldoende capaciteit. De Erasmusweg maakt (deels) deel uit van één van de voorkeursroutes autoverkeer voor toplocaties in en rond het centrum en zone landzijde 1. De Dienst StadsBeheer (DSB) heeft aangegeven dat zij graag wil weten of bij de kruispunten op deze routes de basis op orde is. Dat wil zeggen, de DSB wil enerzijds inzicht in hoe de VerkeersRegel Installaties (VRI) op deze kruispunten nu functioneren en adviezen krijgen over eventuele verbeteringen. Anderzijds wil de DSB weten of de VRI s op deze kruispunten in de toekomst het verkeer op een ring- en hoofdroute kunnen verwerken. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, wil de DSB adviezen over aanpassingen om die functie wel te kunnen vervullen. 1.2 Doelstelling Omdat het niet mogelijk is om alle hoofdroutes van de gemeente te onderzoeken, heeft de gemeente er voor gekozen om het GGT onderzoek te laten verrichten op de Erasmusweg. Doelstelling van hierbij is het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de VRI s op de Erasmusweg, de toekomstige S105, in de huidige (2010) en in de toekomstige situatie (2020). Ten gevolgen daarvan wordt geadviseerd over verbetermogelijkheden voor de doorstroming van het doorgaande autoverkeer met inachtneming van de gevolgen voor het overige verkeer. 1.3 Randvoorwaarden De randvoorwaarden voor de aanbevelingen die worden gedaan in dit rapport, worden gevormd door de beleidsnota van de gemeente Den Haag. Hierin staat beschreven aan welke normen kruispunten moeten voldoen en welke verkeerssoorten prioriteit krijgen boven andere. Ook staat hier bijvoorbeeld in dat per kruispunt gestreefd dient te worden naar een cyclustijd onder de 100 seconden. De beleidsnota van de gemeente is in dit onderzoek dus leidend. 1 Hfdst. 4.4 van de Haagse nota mobiliteit Pagina 11 van 76 1.4 Werkwijze / Aanpak Dit is een rapportage van de door het GGT op 14 september 2010 uitgevoerde observaties op de Erasmusweg tijdens de dalperiode en de ochtend- en avondspits. Doel van dit rapport is om de huidige situatie op de Erasmusweg in kaart te brengen. Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeente om de doorstroming op de kruispunten te verbeteren. Omdat geen betrouwbare telgegevens van de streng beschikbaar zijn, zijn deze aanbevelingen uitsluitend gebaseerd op de observaties. Het betreft hier dus een kwalitatief onderzoek. In dit rapport wordt elk kruispunt individueel behandeld. Vervolgens volgt een doorkijk naar de toekomstbestendigheid van de streng (tot 2020). Daarnaast wordt het straatbeeld getoetst aan de beleidsnota van de gemeente Den Haag. 1.5 Kruispuntnummering De gemeente Den Haag hanteert een nummering voor haar kruispunten. Bij het schrijven van dit verslag is gekozen om af te wijken van deze nummering en een eigen nummering te gebruiken. Dit is gedaan omdat de nummers van de gemeente Den Haag geen regelmatig patroon hebben als men kijkt naar de Erasmusweg. In de onderstaande tabel is te zien dat het GGT er voor heeft gekozen om het eerste kruispunt in de streng, gelegen het dichtst bij het centrum in het noordoosten, kruispunt 0 te noemen. Vanaf hier is vervolgens in zuidwestelijke richting over de Erasmusweg doorgeteld tot en met kruispunt 10. Kruispunt Kruispunt naam (code Den Haag) 00 Neherkade Hildebrandstraat (K189) 01 Erasmusweg Troelstrakade (K191) 02 Erasmusweg Anna Bijnslaan (K064) 03 Erasmusweg Moerweg (K225) 04 Erasmusweg Betje Wolfstraat (K058) 05 Erasmusweg Loevesteinlaan (K193) 06 Erasmusweg Leyweg (K200) 07 Erasmusweg Dedemsvaartweg (K270) 08 Erasmusweg Vrederustlaan (K258) 09 Erasmusweg Beresteinlaan (K198) 10 Erasmusweg Lozerlaan (K561) 1.6 Kanttekeningen vooraf Tijdens de observaties waren er wegwerkzaamheden op de Erasmusweg en omliggende straten. Zo was er bij kruispunt 2 één rijstrook afgesloten (richting Eramusplein) en werd de overgebleven rijstrook s ochtends regelmatig gebruikt door werkverkeer. Ook bij kruispunt 6 werd aan de weg gewerkt. Deze wegwerkzaamheden hebben zonder twijfel invloed gehad op de verkeersdoorstroming op deze punten. Het is duidelijk dat dit de representativiteit van de observatie op deze punten enigszins aantast. Bij de observaties en in het verslag is hier rekening mee gehouden. De resultaten van de observatie komen in dit rapport per kruispunt aan bod. In de separate bijlage zijn alle kruispunttekeningen opgenomen. Het wordt aanbevolen om deze er bij het lezen van het rapport bij te pakken ter verduidelijking. 1.7 Leeswijzer De volgende 11 hoofdstukken zijn ieder gewijd aan één kruispunt op de Erasmusweg, beginnende bij het kruispunt het dichtst bij het centrum. Vervolgens zal in Pagina 12 van 76 hoofdstuk 13 beschreven worden wat de reistijd op het traject was en hoe dit verlopen en gemeten is. In hoofdstuk 14 wordt een doorkijk gemaakt naar 2020 en de toekomstbestendigheid van de streng. Vervolgens wordt in hoofdstuk 15 de situatie op straat getoetst aan de hand van de beleidsnota van de gemeente. Tot slot bevinden zich in hoofdstuk 16 de overkoepelende conclusies. Pagina 13 van 76 Pagina 14 van 76 2 00- Neherkade Hildebrandstraat (K189) 2.1 Situatieschets Het Hildebrandplein is een vierarmig kruispunt met vrijliggende fietspaden. De Neherkade is de doorgaande verbinding. Op een afstand van 25 meter ten oosten van het Hildebrandplein ligt een ongeregeld kruispunt. Hier sluiten de Ferrandweg en de Stastokstraat aan op de Hildebrandstraat en voegt een dubbel tramspoor in. Drie toenaderende takken van het Hildebrandplein bereiken het kruispunt via een slingerbeweging waardoor de snelheid van het verkeer gematigd is. Nabij het kruispunt zijn een brandweerpost en een ambulancepost. Bij het uitrukken krijgen deze prioriteit. Richting 8 maakt gebruik van Opticom om de hulpdiensten te detecteren. De regeling staat voor alle richtingen alternatieve en versnelde realisaties toe. De richtingen 05 en 11 zijn voorzien van selectieve detectie voor de afhandeling van openbaar vervoer. Er zijn geen halterende bussen en parkeerbewegingen nabij het kruispunt. De fasevolgorde van het kruispunt bestaat uit vier blokken: Blok 1: 4, 5, 11, 26, 35, 36, 90 en 91 Blok 2: 6, 7, 12, 92 en 93 Blok 3: 3, 28, 29, 37, 38, 90 en 91 Blok 4: 2, 8, 92 en 93 Figuur 2.1 Luchtfoto Pagina 15 van 76 Figuur 2.2 Schematische weergave 2.2 Observatie Het kruispunt verwerkt het verkeer op het eerste gezicht prima. De capaciteit van het kruispunt is voldoende voor het aanbod van het verkeer. Een enkele keer ondervindt het doorgaande verkeer oponthoud bij het verderop gelegen kruispunt van de Erasmusweg met de Troelstrakade (01), waardoor het kruisingsvlak geblokkeerd raakt. Binnen 2 cycli is dit verkeer echter verwerkt. 8.00u is het drukste moment in de ochtendspits. De cyclustijd loopt dan op tot +/- 90 seconden u is het drukste moment in de avondspits met een cyclustijd tot +/- 100 seconden. Langzaam verkeer is zowel in de ochtend- als in de avondspits aanwezig op alle richtingen. Er zijn geen onveilige situaties waargenomen Signaalgroep 09 Signaalgroep 09 is niet aanwezig in de regeling terwijl het verkeer van deze linksaf beweging wel een eigen rijstrook heeft. De verkeersafwikkeling is gebaat bij het loskoppelen van deze linksafbeweging van de rechtdoorgaande beweging richting 08, omdat de regeling dan flexibeler kan zijn. Nog meer voordeel levert een aparte richting 09 wanneer de linksaf beweging gelijktijdig kan rijden met de linksaf beweging van richting 03. Op het oog lijkt hier genoeg ruimte voor te zijn. Het GGT adviseert signaalgroep 9 toe te voegen aan de regeling. Het verdient daarbij aanbeveling de mogelijkheid te onderzoeken de boogstraal van richting 03 en 09 zodanig te maken dat de richtingen veilig voor elkaar langs kunnen bewegen en dit op het wegdek ook aan te geven. Pagina 16 van 76 2.2.2 Invloed ongeregeld kruispunt Op het drukste moment in de spits kan het naastgelegen ongeregelde kruispunt een chaotisch verkeersbeeld opleveren. Het komt dan neer op het zelfoplossend vermogen van verkeersdeelnemers en dit kan tot onduidelijkheid leiden. Voor de verkeersafwikkeling van het Hildebrandplein heeft dit 2 gevolgen: Richting 05 (en in mindere mate richting 06) raakt geblokkeerd. Richting 04 raakt namelijk stroomafwaarts belemmerd. De tram en het invoegend verkeer vanuit zuidelijke richting van het ongeregelde kruispunt veroorzaken dit. Omdat de opstelcapaciteit van richting 04 klein is (4 voertuigen) gaat deze verkeersstroom richting 05 (en 06) belemmeren. De onduidelijke verkeerssituatie van het ongeregelde kruispunt is hier debet aan. Richting 02 en vooral richting 03 ondervinden hinder in de afwikkeling vanwege het ongeregelde kruispunt. Het verkeerslicht gaat namelijk snel naar rood terwijl de wachtrij er nog staat. Het kruisingsvlak van het ongeregelde kruispunt is gemarkeerd met een wit kruis. Automobilisten houden deze ruimte over het algemeen vrij. Gevolg is dat er een hiaat ontstaat op richting 03 en het verkeerslicht onterecht naar rood gaat. Advies is het plaatsen van tramlichten. De tramlichten verduidelijken de verkeersafwikkeling van het ongeregelde kruispunt voor gebruikers en berwerkstelligen dat richting 04 beter af rijdt. Daarnaast adviseert het GGT de hiaattijd op D03.3 en D03.4 te verhogen van 0 naar 1 seconde. Het hiaat op richting 03 valt dan minder snel waardoor de wachtrij beter afwikkelt. Voor de lange termijn wordt geadviseerd om beide lussen mee te nemen voor het verlengen van het groen. Momenteel gebeurt dit nog niet en valt één van beide lussen af zodra daarop een hiaat valt Robuustheid van het kruispunt De capaciteit van het kruispunt is momenteel voldoende om het aanbod verkeer te verwerken. Het kruispunt nadert echter haar maximale belasting. Een enkele keer moeten voertuigen twee of drie groentijden wachten. Het vergroten van de capaciteit van het kruispunt biedt dan mogelijkheden. Welke signaalgroepen het eerst in aanmerking komen voor capaciteitsvergroting moet blijken uit nadere studie. Het zuidelijk gelegen kruispunt Erasmusweg - Troelstrakade is momenteel een enkele keer maatgevend voor de verkeersafwikkeling van het Hildebrandplein. Een filelus stroomafwaarts van richting 03 en 11 kan toekomstige blokkade van het kruisingsvlak voorkomen. Richting 03 en 11 kunnen dan gedoseerd worden. Dit voorkomt overlast voor de richtingen 05, 08, 09 en 12. Het GGT benadrukt dat het belangrijk is de filelus op straat goed in te regelen. 2.3 Conclusie Het kruispunt verwerkt het verkeer snel, efficiënt en veilig. Kleine verbeteringen hebben voornamelijk betrekking op de invloeden van twee naastgelegen kruispunten. Ook adviseert het GGT over een aanpa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x