Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 in Nieuwleusen op 13 maart PDF

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 38 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 in Nieuwleusen op 13 maart 2017 Utrecht april 2017 V Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Doelstelling Methode
Transcript
Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 in Nieuwleusen op 13 maart 2017 Utrecht april 2017 V Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Doelstelling Methode Toetsingskader Beschrijving locatie 4 2 Conclusie en onderbouwing Samenvatting van de scores per thema Conclusie: geboden zorg voldoet vrijwel niet aan de normen en is daardoor zeer risicovol Bevindingen inspectiebezoek 21 september 2016: 24-uurs zorg onder druk Op 13 maart 17 uitvoerig inspectiebezoek, hoge risico s kwaliteit van zorg Cliëntdossiers niet volledig, kwaliteitssysteem ontbrak Geen 24-uurs zorg conform de indicaties cliënten Deskundigheid en beschikbaarheidmedewerkers onvoldoende Cliëntgerichtheid krijgt beperkt vorm 9 3 Handhaving Inleiding Overzicht van normen waaraan de geboden zorg niet voldeed Vervolgacties inspectie Vervolgacties zorgaanbieder 11 4 Bevindingen inspectiebezoek Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid Inleiding Scores Thema 2: cliëntdossier Inleiding Scores Thema 3: deskundigheid en inzet medewerkers Inleiding Scores Thema 4: medicatieveiligheid Inleiding Scores Thema 5: vrijheidsbeperking Inleiding Scores 32 Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 36 Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten 37 Pagina 2 van 38 1 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) heeft op 13 maart 2017 een onaangekondigd bezoek gebracht aan Stichting Social Care 24/7 (hierna: Social Care) in Nieuwleusen. In het eerste hoofdstuk van dit rapport beschrijft de inspectie het kader waarbinnen zij het bezoek bracht. In de hoofdstukken hierna volgen de conclusie, de handhaving met daarin de maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen en ten slotte de bevindingen. 1.1 Aanleiding en belang De taak van de inspectie is het bevorderen van zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. Goede zorg is in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en tijdig. De zorgaanbieder stemt de zorg af op de reële behoefte van de cliënt en levert de zorg in overeenstemming met de professionele standaard. Hierbij neemt de zorgaanbieder de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht en borgt hij dat de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld. De inspectie vult haar taak in door erop toe te zien dat zorgaanbieders die onder toezicht staan, wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden naleven. Zij doet dit onder meer door het brengen van aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken. De inspectie oefent haar toezicht niet uit vanuit de opvatting regels zijn regels, maar vanuit de overtuiging dat regels en (beroeps)normen een onontbeerlijk kader vormen voor goede zorg, en daarmee bijdragen aan de preventie van onnodige risico s voor cliënten. Etra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen. Op 21 september 2016 vond een eerste bezoek plaats aan Social Care. Dit bezoek maakte deel uit van het toezicht van de inspectie op zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en die blijkens gegevens van de Kamer van Koophandel nieuw zijn op de zorgmarkt. Naar aanleiding van het bezoek op 21 september 2016 werd Social Care verzocht verbetermaatregelen te nemen op de onderdelen die niet voldeden aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. In januari 2017 stelde de inspectie een follow up rapport vast op basis van door Social Care toegestuurde documenten. Social Care had een gedragswetenschapper aangesteld die de zorgplannen zou gaan opstellen en de complee begeleiding ter hand zou gaan nemen. De inspectie constateerde dat door het grote werkgebied en de beperkte omvang van het aantal medewerkers de garantie op 24-uurs beschikbaarheid onder druk stond. De inspectie gaf aan dat Social Care mogelijk opnieuw bezocht zou gaan worden waarbij het onderzoek diepgaander van aard zou zijn en mogelijk andere uitkomsten zou opleveren. Op 13 maart 2017 toetste de inspectie de verbetermaatregelen ter plekke. Aanleiding voor dit bezoek waren signalen die de inspectie had gekregen inhoudende dat de gedragswetenschapper niet meer aan Social Care was verbonden. Bij het zorgkantoor en de gemeente Zwolle waren er signalen binnengekomen over de kwaliteit van de geleverde zorg door Social Care. De gemeente Zwolle had voor de Wmo cliënten een kwaliteitsonderzoek laten instellen door de GGD IJsselland. Op basis van deze signalen en gezien de eerdere bevindingen van de inspectie is daarom besloten om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de geleverde zorg. 1.2 Doelstelling De doelstelling van het inspectiebezoek was te beoordelen in hoeverre de door Social Care geboden zorg voldeed aan de relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico s bij cliënten beperken. Pagina 3 van 38 1.3 Methode Om tot een gefundeerd oordeel te komen, gebruikte de inspectie verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te vergelijken en te wegen, beoordeelde de inspectie of de door Social Care geboden zorg voldeed aan relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden. De inspectie raadpleegde de volgende informatiebronnen: cliënt, tevens lid van de cliëntenraad; uitvoerende medewerker; de beide bestuurders; cliëntdossiers; documenten, genoemd in bijlage 1; een rondgang door een woonlocatie op de Den Hulst te Nieuwleusen en een woonlocatie en de ruimte waar dagbesteding werd aangeboden op de Oude Wetering te Mastenbroek. Met dit instrument toetste de inspectie de geboden zorg aan de hand van de volgende thema s: sturen op kwaliteit en veiligheid; cliëntdossier; deskundigheid en inzet personeel; medicatieveiligheid; vrijheidsbeperking. Per thema heeft de inspectie een selectie gemaakt van normen waaraan zij de geboden zorg toetste op basis van één of meer beoordelingsaspecten. De beoordelingsaspecten omvatten niet altijd de hele reikwijdte van een norm. Incidenteel kan het voorkomen dat de inspectie feiten en risico s constateert die niet in de beoordelingsaspecten worden genoemd maar wel betrekking hebben op een norm. Dit kan reden zijn om die norm een score voldoet niet te geven. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat de inspectie beoordelingsaspecten bij een norm als voldoet niet beoordeelt, en die norm desondanks een score voldoet krijgt. Dit kan gebeuren als de zorgaanbieder andere maatregelen heeft getroffen die hebben geleid tot goede zorg. 1.4 Toetsingskader De normen en beoordelingsaspecten die de inspectie hanteerde, zijn gebaseerd op de weten regelgeving en de daarvan afgeleide normen van de koepelorganisaties en de brancheen beroepsverenigingen. Bij risico s waarvoor wet- en regelgeving en daarvan afgeleide normen ontbraken, hanteerde de inspectie indien nodig eigen handhavingsnormen. Een overzicht van het normenkader is opgenomen in bijlage Beschrijving locatie Stichting Social Care 24/7 is een kleinschalige organisatie die zorg levert aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Social Care staat sinds 16 oktober 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de activiteiten: huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten. Social Care is actief sinds eind 2015/begin 2016 en levert begeleiding en verblijf in de vorm van gescheiden wonen en zorg. Social Care biedt zorg aan cliënten die wonen in verschillende locaties in Zwolle, Nieuwleusen, Kampen, Hasselt, Vinkebuurt en Lelystad. Het kantoor van Social Care is gevestigd in het voormalige praktijkkantoor voor fysiotherapie van een van de bestuurders. Social Care huurt panden waar cliënten kunnen verblijven. Er is een locatie waar cliënten voor dagbesteding kunnen komen in Mastenbroek. Dit is een voormalige boerderij waar cliënten meubilair sorteren en opknappen. Pagina 4 van 38 Cliënten tekenen, naast een zorgovereenkomst, een huurcontract voor de woning waarin een zorgclausule is opgenomen, inhoudende dat het huurcontract verbonden is aan zorgverlening door Social Care. Ten tijde van het inspectiebezoek hadden meerdere cliënten een huurschuld omdat een deel van deze cliënten, ondanks het aanvragen, nog geen uitkering had ontvangen. Ten tijde van het inspectiebezoek had Social Care vijftien cliënten. De bestuurder gaf tijdens het inspectiebezoek aan dat in totaal negen cliënten een indicatie hadden op basis van de Wet langdurige zorg: zes cliënten met een zorgprofiel Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG6) en drie cliënten met een zorgprofiel Wonen met begeleiding en verzorging. Op 18 maart 2017 ontving de inspectie een overzicht van de Wlz-cliënten en bleek dat er vijf cliënten waren met een zorgprofiel VG6 en twee cliënten met een zorgprofiel VG3. Het was niet duidelijk hoe het kwam dat er één cliënt met een VG6 en één cliënt met een VG3 minder in het overzicht stonden. De Wlz-cliënten kregen een persoonsgebonden budget (PGB). In de cliëntdossiers was in de zorgovereenkomsten informatie vastgelegd over zorgprofielen waarvoor de cliënten waren geïndiceerd: wonen met begeleiding en verzorging, wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering LVG en wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep. De overige cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Social Care werkt als onderaannemer van Meesterwerk uit Zwolle voor twee cliënten en deze cliënten krijgen de zorg vanuit Zorg in Natura. Er konden geen inhoudelijke afspraken en contracten overgelegd worden tussen Social Care en Meesterwerk over de kwaliteit van de te leveren zorg. Meesterwerk voerde geen audits uit om de zorg aan de twee cliënten te controleren. Het bestuur van Social Care bestond ten tijde van het inspectiebezoek uit twee personen. Een van de bestuursleden is ook werkzaam als begeleider en belast met de dagelijkse leiding en zorgcoördinatie. De tweede bestuurder is de schoonvader van de eerste bestuurder en vervult voornamelijk de rol van adviseur en is zelf werkzaam als fysiotherapeut. De zoon van de tweede bestuurder en tevens partner van de eerste bestuurder, is ook werkzaam als begeleider bij Social Care. De zoon van de tweede bestuurder en de eerste bestuurder hebben een Erkenning van Verworven Competenties voor specifieke doelgroepen, afgegeven in juni Naast deze twee begeleiders is een derde medewerker werkzaam als begeleider. Deze medewerker heeft een diploma als helpende zorg en welzijn. Daarnaast werkt er een vrijwilliger in de dagbesteding en een cliënt maakt, als vorm van dagbesteding, schoon in een woning van cliënten. Social Care is geen erkend leerbedrijf, heeft geen stagiaires en heeft geen andere vrijwilligers. Ten tijde van het inspectiebezoek was de psycholoog/gedragswetenschapper, die eind 2016 was aangetrokken, niet meer werkzaam bij Social Care. Ook de kwaliteitsmedewerker was daar niet meer werkzaam. Volgens de bestuurder zijn beide medewerkers op staande voet ontslagen na een intern conflict. Social Care had geen contracten met eterne behandelaren. De bestuurder was in onderhandeling met twee beoogd nieuwe medewerkers voor de begeleiding. Social Care heeft geen Wtzi toelating, geen contract met het zorgkantoor of met een gemeente inzake de Wmo. Het toezicht op de cliënten met een Wmo indicatie ligt bij de gemeente. Recent had deze toezichthouder van de GGD op verzoek van de gemeente Zwolle een kwaliteitstoets gedaan bij Social Care. De bestuurder was nog in afwachting van het rapport hiervan. Pagina 5 van 38 In de reactie op feitelijke onjuistheden in het conceptrapport stuurde de bestuurder informatie mee waaruit bleek dat de bestuurder die ook werkzaam is als begeleider, zich per 22 maart 2017 in de kamer van koophandel als bestuurder heeft uitgeschreven. De tweede bestuurder is nu de enige bestuurder (schoonvader/fysiotherapeut). Pagina 6 van 38 2 Conclusie en onderbouwing Dit hoofdstuk start met een samenvattend overzicht van de scores per thema. Vervolgens geeft de inspectie haar conclusie. De inspectie onderbouwt haar conclusie daarna in één of meer beschouwende subparagrafen. Deze onderbouwing beschrijft de grote lijnen en de belangrijkste risico s. Een toelichting op de scores per norm staat in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk beschrijft de inspectie op basis van welke bevindingen de scores op de normen zijn gegeven. In alle thema s zit het onderwerp cliëntgerichtheid verweven. In dit 2 e hoofdstuk wijdt de inspectie ook een paragraaf aan dit onderwerp. In deze paragraaf beschrijft de inspectie haar overkoepelende beeld over de cliëntgerichtheid van Social Care. De inspectie besteedt epliciet aandacht aan dit onderwerp, omdat goede zorg staat of valt met de mate waarin de cliënt invloed heeft op de invulling van deze zorg. In kwaliteitskaders en wetgeving krijgt cliëntgerichtheid een steeds prominentere plaats. 2.1 Samenvatting van de scores per thema De onderstaande tabel biedt per thema een samenvatting van de scores op de normen waaraan de inspectie de geboden zorg toetste. Als de inspectie hierbij naast de geselecteerde normen ook andere normen heeft gehanteerd, zijn de bevindingen daarvan beschreven in hoofdstuk 4 en niet zichtbaar in deze tabel. Thema's Voldoet Voldoet niet N.v.t. Niet beoordeeld Sturen op kwaliteit en veiligheid: 8 normen Cliëntdossier: 6 normen Deskundigheid en inzet van personeel: 9 normen Medicatieveiligheid: 9 normen Vrijheidsbeperking: 10 normen Aantal normen 2.2 Conclusie: geboden zorg voldoet vrijwel niet aan de normen en is daardoor zeer risicovol De zorg die Social Care biedt, voldoet niet aan 23 normen en leidt op die punten tot ernstige risico s voor cliënten. Om deze risico s te beperken verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder verbeteringen realiseert op de punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldoet. In hoofdstuk 3 staan de te nemen maatregelen en de vervolgacties aangegeven. Pagina 7 van 38 2.2.1 Bevindingen inspectiebezoek 21 september 2016: 24-uurs zorg onder druk Op 21 september 2016 bezocht de inspectie Social Care voor het eerst. Omdat Social Care voor de inspectie een nieuwe en onbekende aanbieder was, toetste de inspectie op randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. In januari 2017 volgde op basis van schriftelijk verkregen documenten een follow up rapport. Social Care was aan de slag gegaan met verbetermaatregelen. Een gedragskundige was aangenomen voor het opstellen van zorgplannen en de complee begeleiding van cliënten. De inspectie zag een blijvend risico in de 24-uurs beschikbaarheid. Het grote werkgebied en de beperkte omvang van het aantal deskundige medewerkers, maakte dat de 24-uurs beschikbaarheid voor Wlz-cliënten geïndiceerd voor intensieve 24-uurs zorg, onder druk stond. Er werd zorg verleend aan een kwetsbare doelgroep met veel gedragsproblematiek. Specifiek bij onverwachte situaties en onrust op meerdere plaatsten tegelijkertijd, zag de inspectie risico s Op 13 maart 17 uitvoerig inspectiebezoek, hoge risico s kwaliteit van zorg Omdat de inspectie na het bezoek op 21 september 2016 meerdere signalen binnen kreeg over de kwaliteit en continuïteit van de zorg, besloot de inspectie om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de daadwerkelijke uitvoering van de geleverde zorg. Op 13 maart 2017 toetste de inspectie de inhoud van de kwaliteit op meerdere thema s Cliëntdossiers niet volledig, kwaliteitssysteem ontbrak De inspectie constateerde dat meerdere cliëntdossiers niet volledig waren en op inhoud niet aansloten op de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Er werd onvoldoende navolging gegeven aan de afspraken die in de zorgovereenkomsten waren overeengekomen. Het ontbrak aan een methodische manier van werken. Er vonden nauwelijks rapportages plaats. Rapportages die digitaal hadden plaatsgevonden waren niet meer beschikbaar. Social Care had na het eerste bezoek meerdere documenten ontwikkeld maar deze waren niet geïmplementeerd. Zo vonden er geen MIC meldingen plaats en waren medewerkers onbekend met wanneer gemeld moest worden. Het ontbrak aan een werkend kwaliteitssysteem Geen 24-uurs zorg conform de indicaties cliënten Nog steeds droeg Social Care geen zorg voor 24-uurs zorg passend bij de indicaties van de cliënten. De begeleiding bestond voornamelijk uit het weg brengen van cliënten naar afspraken bij instanties of artsen en telefonische bereikbaarheid. Van een inhoudelijke begeleiding, aansluitend bij de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, was geen sprake. Een vrijwilliger gaf samen met een cliënt de begeleiding op de dagbesteding vorm. De inspectie bezocht een vervuilde woning van cliënten met een intensieve zorgvraag wat het beeld gaf van weinig sturing en begeleiding. De inspectie ziet dit als een vorm van zorgverwaarlozing Deskundigheid en beschikbaarheidmedewerkers onvoldoende Van medewerkers was geen geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) aanwezig. Een begeleider met een achtergrond als helpende werd zelfstandig ingezet als achterwacht/bereikbaarheidsdienst bij calamiteiten en incidenten. De zelfstandige inzet van een helpende als achterwacht is niet passend bij deze kwetsbare doelgroep. Alle beschikbare medewerkers zijn onvoldoende geschoold voor het signaleren van risico s, zoals in gedrag en het toepassen van specifieke interventies bij cliënten om bepaald gedrag te voorkomen en te beïnvloeden. Pagina 8 van 38 Ook zelfstandige inzet van een goedwillende niet geschoolde vrijwilliger op de dagbesteding kan niet worden beschouwd als het nemen van verantwoordelijkheid door Social Care. Ten tijde van het inspectiebezoek waren er slechts drie medewerkers werkzaam, de gedragswetenschapper en de kwaliteitsmedewerker waren niet langer werkzaam bij Social Care. Het aantal en de deskundigheid van de beschikbare medewerkers waren onvoldoende voor het aantal en de compleiteit van de cliënten. Er had het afgelopen jaar geen (bij)scholing plaatsgevonden. De bestuurders waren in overleg met mogelijke nieuwe medewerkers maar er waren nog geen concrete afspraken. 2.3 Cliëntgerichtheid krijgt beperkt vorm Aan de cliëntgerichtheid van Social Care gaf de zorgaanbieder beperkt vorm. Van passende begeleiding die aansluit bij de wensen, de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, was geen sprake. Er was niet navolgbaar dat cliënten persoonlijk gerichte zorg krijgen aangeboden of hiervan gebruik maken. Pagina 9 van 38 3 Handhaving 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de normen waaraan de geboden zorg niet voldeed en waarvoor verbetermaatregelen noodzakelijk zijn. Vervolgens geeft de inspectie aan wat zij van de zorgaanbieder verwacht. Daarna beschrijft de inspectie haar vervolgacties. De inspectie gaat ervan uit dat de informatie in hoofdstuk 4 voldoende handvatten biedt om de verbeteringen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de normen in paragraaf Overzicht van normen waaraan de geboden zorg niet voldeed Sturen op kwaliteit en veiligheid: 1.2 De zorgaanbieder zorgt ervoor dat medewerkers (bijna) fouten systematisch en structureel melden. Hij verzamelt en analyseert de meldingen en gebruikt deze voor verbeteracties. 1.4 De zorgaanbieder regelt cliëntenmedezeggenschap. 1.5 De zorgaanbieder heeft in- en eclusiecriteria voor cliënten. 1.7 De zorgaanbieder heeft geborgd beleid op het terrein van intimiteit, vriendschap, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten. 1.8 De zorgaanbieder zorgt ervoor dat zinvolle/passende dagbesteding in voldoende mate aanwezig is. 1.9 De zorgaanbieder is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) van alle medewerkers die vanaf 1 januari 2016 in dienst zijn getreden en zorg verlenen of beroepsmatig met cliënten in aanraking komen. Cliëntdossier: 2.1 De cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger is/zijn aantoonbaar betrokken bij het opstellen van het zorgplan. 2.2 De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ondersteuningsdoelen. 2.3 In het cliëntdossier is zichtbaar dat relevante disciplines b
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x