Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht. Ludgerus Magazine. Hemelvaart. 16 Mei Pinksteren

Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 31 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht Ludgerus Magazine Hemelvaart 16 Mei 2017 Pinksteren St. Antoniuskerk Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht; ma-vr: 9-12 uur
Transcript
R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht Ludgerus Magazine Hemelvaart 16 Mei 2017 Pinksteren St. Antoniuskerk Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht; ma-vr: 9-12 uur St. Dominicuskerk Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht; ma-vr: 9-12 uur St. Jacobuskerk Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht; ma-vr: 9-13 uur St. Josephkerk Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; (B.g.g.: centraal secretariaat: ) St. Nicolaas- en St. Monicakerk Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht; ma-do: 9-16 vr: 9-12 uur Rafaëlkerk Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht; ma-vr: uur Colofon Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar. Coördinatie: Robert Stok Tekstbijdragen: Charles Vrencken, Gerrit Jan Westerveld, Koos Smits, Ton Huitink, René Grootenhuis, Yosé Höhne Sparboth Vormgeving: Michel Dankers Druk: Van Horssen OJ Service BV Oplage: 3900 Contactadres: Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie Advertenties: Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal secretariaat. Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is mogelijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie en met bronvermelding. Mededelingen, berichten of andere copy voor Ludgerus Magazine zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo n 150 woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: Over aanlevering van kopij voor het volgende centrale nummer wordt u nader geïnformeerd. Het parochiebestuur Pastoor Huitink (voorzitter) Robert Stok (secretaris) Joop Schwartz (personeelszaken) Bert Vermeulen (gebouwen) 3 Vacatures Het secretariaat Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 9 12 uur Pastoor Drs. A.J. Huitink: ; telefonisch via centraal secretariaat. Priester-assistent: Koos Smits: tel.: Pastoraal werker: Gerrit Jan Westerveld: tel.: B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal secretariaat Voor noodgevallen kunt u ook contact leggen via uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer (zie hierboven). 2 IBeste parochianen, Pinksteren Sprookjes beginnen met er was eens lang geleden en eindigen met en ze leefden nog lang en gelukkig. Menig Bijbelverhaal is ook volgens een bepaald patroon geschreven. In het verhaal van Lucas over het Pinksterfeest in Jeruzalem (Handelingen 2) klinkt een echo van verhalen uit het Oude Testament. Wind en vuur zijn daar beelden voor de verschijning van de Eeuwige bij Zijn volk (lees Exodus 3:1-6 en 19:17-20 en Ezechiel 43:1-2). Er is ook een weerklank hoorbaar over profeten die door de Geest buiten zinnen, in extase, raken (1 Samuel 10:1-12) om het nieuwe elan van de leerlingen van Jezus in Jeruzalem te beschrijven. Mensen uit alle hoeken van de wereld verstaan in hun eigen taal wat mannen uit Galilea meldden over God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Er komt volgens Lucas door Jezus leerlingen een eind aan de Babylonische spraakverwarring die de mensheid uit elkaar heeft gedreven(genesis 11:1-11). Lucas ziet een nieuwe gemeenschap ontstaan waarin traditionele grenzen tussen mensen verbleken. In Jeruzalem wordt de kerk, dat is in het Grieks letterlijk wat van de Heer is, geboren. Deze gemeenschap omvat de hele bewoonde wereld, d.i., weer in het Grieks, oecumene. In een brief aan de gemeente in Corinthe (1 Corinthe 12:3-13) spreekt de apostel Paulus uitgebreid over de betekenis van de kerk. Het is de plaats waar God, de Geest, in deze wereld aan het licht komt. Het is de gemeenschap waarin alle mensen met hun eigen kwaliteiten meetellen. Door de doop zijn we opgenomen in deze kring, waarin niet gekeken wordt naar wat je doet of bent. Paulus gebruikt het beeld van het lichaam dat uit allerlei verschillende delen is opgebouwd. Juist door de verscheidenheid van armen en benen, ogen en oren wordt het geheel compleet. De verscheidenheid van mensen is een rijkdom, een gave van de Geest. Zo laat de veelheid van de schepselen Gods grootheid zien (Psalm 104). Deze visie kost ons wel eens moeite. Het is voor ons vaak lastig om verder te kijken en te denken dan wat ons vertrouwd is. Je ziet het op zondagmorgen in de kerk bij het koffiedrinken, waar we niet echt raad weten met die meneer of mevrouw die duidelijk niet van hier is. Dat zag Johannes ook bij de leerlingen van Jezus in Jeruzalem. Ze hadden de deuren op slot uit angst voor de leiders van het volk. Bij hen breekt de Heer in en Hij maakt nieuwe, vrije, mensen van hen. Door Zijn Geest gedreven zullen ze, als de Heer zelf, anderen vergeven: een kans op leven bieden (Johannes 20:19-23). Ik wens ons Zijn Geest toe, die de ogen opent voor elk nieuw begin en leert met hoop te leven. Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker St. Ludgerusparochie 3 Nol van Beek is een ervaren pianist met een zeer brede muzikale belangstelling. Waar mensen in een informele sfeer bijeen zijn zorgt hij voor onderhoudende en muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek Telefoon: Mail : Scan deze QR code 4 Stadsparochie Utrecht: Weten wat er speelt Het samengaan van de Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochies is ook een flinke uitdaging voor de communicatie. Hoe zorgen we in de nieuwe grote parochie dat we weten wat er speelt? Hoe laten we naar buiten toe zien wat we als katholieke gemeenschappen doen en hoe spelen we in op het internet-tijdperk? Onlangs heeft de werkgroep communicatie haar eindadvies gepresenteerd. Dat is gericht op de interne communicatie binnen de (grote) parochie én op de communicatie naar buiten. De eerste pijler van de communicatie is één gezamenlijk parochieblad voor de nieuwe parochie. Met daarin informatie over de parochie als geheel en informatie over de afzonderlijke geloofsgemeenschappen, voor zover die informatie voor de andere geloofsgemeenschappen van belang is. De tweede pijler is de communicatie binnen de eigen geloofsgemeenschap. Elke ge-loofsgemeenschap is daar zelf verantwoordelijk voor en brengt een eigen nieuwsbrief uit. Digitaal én op papier. Daarin staat alles wat de parochianen en de vrijwilligers over de eigen gemeenschap moeten weten. De derde pijler is digitaal: een internetplatform waar zowel de stadsbrede parochie als de verschillende geloofsgemeenschappen zich presenteren in één huisstijl. De geloofsgemeenschapen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de eigen pagina binnen die website. De vierde pijler is een wekelijkse digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers en belangstellenden. Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door leden van het pastoraal team en het centraal secretariaat van de parochie. Daarnaast willen we proberen van parochianen te weten te komen waarin ze geïnteresseerd zijn (bijzondere liturgische vieringen, diaconale projecten, catechetische activiteiten, speciale activiteiten voor jongeren of voor ouderen), zodat we hen regelmatig gericht op de hoogte kunnen houden van activiteiten en initiatieven van de parochie. Een aangekondigde verbetering van het registratiesysteem van parochianen moet ons daartoe in staat stellen. Inmiddels is de groep gestart die de komende maanden het nieuwe parochieblad gaat voorbereiden. Adeline Riesselmann trekt die kar. De bedoeling is dat het parochieblad in de nieuwe opzet na de zomer van start gaat. En verder De stuurgroep werkt intussen aan plannen voor een stabiel en voor de toekomst duurzaam perspectief voor wat betreft het aantal gebouwen en de financiële basis. Ook in de tweede werkconferentie over financiën en gebouwen is erop aangedrongen daar nuchter en toekomstgericht naar te kijken: het gaat om wat we nodig hebben voor die toekomst, niet om wat we vroeger hadden of wat we nu hebben. De besturen zullen eind mei over die plannen praten en het toekomstperspectief bepalen. 5 Afscheid Rogér van Dijk -Door Charles Vrencken- Binnen afzienbare tijd moet de Joseph-gemeenschap helaas afscheid nemen van Rogér van Dijk. Rogér verhuist begin zomer naar het Arnhemse. Rogér was jarenlang de vaste organist en locatiemanager van de Joseph. Roger is bescheiden en wil geen gedoe rond zijn afscheid. Hij is intussen onvervangbaar geworden. De dagelijkse beheertaken liggen voortaan bij de kosters, de pastorale aansturing zal uit de Woensdaggroep moeten komen. Vanuit de Vrienden van de Joseph groep (kunstminnaars en buurtbewoners) wordt druk uitgeoefend om een oplossing te vinden voor het behoud van het gebouw. Na het afscheid van Gerard vorig jaar begint de Joseph-gemeenschap toch wel fragiel te worden. Joseph-Terugkomdag -Door Charles Vrencken- De terugkomdag afgelopen 18 maart werd goed bezocht door 15 à 20 mensen. Op de vraag van pastoor Huitink hoe het nu ging kwam er een schuchter: niet best! Mensen hebben hun draai nog niet allemaal gevonden. Men had meer begeleiding verwacht in dit proces! Waarom moest uitgerekend de Joseph dicht en niet de Rafael? De pastoor gaf aan dat hij niet in wilde gaan op beslissingen die vóór hem genomen waren. Dat hij het soms ook niet wist. Er zouden nog veel meer kerken dichtgaan. De pastoor liet een beetje doorschemeren de parochiekerken een beetje een oude gepasseerde formule te vinden. Men wilde nu naar een nieuwe formule. Daartoe was de Stadssynode ingericht en later de bijeenkomsten met René Grotenhuis. Hij riep ons op vooral deel te nemen aan alle bijeenkomsten om mee te praten! Mensen waren verbaasd geweest dat er nog kerkbijdrage werd gevraagd voor de Joseph. Ze gingen nu naar de Rafael en hadden verwacht daar kerkbijdrage te gaan betalen. De pastoor gaf aan dat er voor de Joseph nog steeds kosten worden gemaakt en dat er dus nog steeds geld nodig is. De meeste mensen van de Joseph zouden graag zien dat de kerk op een of andere manier doorgaat als kerk voor de Serviërs en/of Ukraïners. Pastoor vroeg hoe mensen het vonden als de kerk voor een symbolisch bedrag verkocht werd? Hij was blij dat de Jacobus goed verkocht was, al is de gemeenschap dáár niet blij: er was kritiek op de Best Life Church. Pastor Smits was er geweest en het ging heel veel over Jezus. Veel jongeren, grote opkomst, niets mis mee. Volgens de pastoor was er altijd maar kritiek op ambtsdragers in de RK-kerk (inclusief de kardinaal) en dat was in de Protestantse kerken nooit het geval. Katholieken waren weinig trots op hun kerk. Kwamen nog opmerkingen dat de moskeeën blijven groeien in aantal, kerken blijven sluiten, het katholiek onderwijs niets meer voorstelt en een vraag of de Dom ook aan de eredienst was onttrokken? 6 Verslag bijeenkomst op 25 maart Het Joseph-kerkgebouw -Door Charles Vrencken- Wij waren verrast door de grote opkomst. Het gros van de mensen was niet-parochiaan. Er waren kunstminnaars uit het hele land, mensen uit de museumwereld, van de gemeente, sluitingsdeskundigen, buurtbewoners en een delegatie van de Servische gemeenschap. Pastor Westerveld was er, maar verhinderd na de pauze. We misten iemand van het bestuur. Zelf was ik er vanaf uur en maakte zo de discussie en de vragen mee. Mijn conclusie : het wordt niet makkelijk. Wat me trof was de grote waardering voor de Joseph als kunstwerk (vooral het interieur + orgel): het altaar werd zelfs uniek genoemd, nationaal en internationaal. De kerk is ook nog eens een trekpleister voor zwaluwen en vleermuizen. Meerdere malen werd genoemd dat het echt een kerk-kerkgebouw is. Alle aanpassingen zullen afbreuk doen aan het gebouw. Verbouw tot luxe woningen? Wordt moeilijk in een volksbuurt. Verder staat er al veel onroerend goed leeg en te koop in Utrecht. Er zijn best gegadigden voor het gebouw: vooraan de Servische gemeenschap. Een deskundige schat verwarmingen onderhoudskosten toch wel op een tot per jaar. Wie kan dat betalen? Verwezen werd naar de Metaal Kathedraal in de Meern aangekocht door een particulier, die haar hele vermogen zag verdwijnen in de kerk: een ongelooflijke druk op haar gezin. In het begin waren er nog vrijwilligers, dat werd allengs minder, zodat er toch betaalde krachten moesten worden ingehuurd. Onderschat het niet. Aangenomen mag worden dat het Catharijne-convent geen belangstelling heeft: de Willibrord is meerdere malen aangeboden (openstaande schuld van 1,5 miljoen). Een dependance is gewoon te kostbaar voor het museum. Buurtbewoners zien het zitten als een mogelijke ontmoetingsplek voor de buurt (gebouw en mogelijk openbaar park)+ religieuze functie. Mensen vroegen zich af of er contact was geweest met scholen in de buurt. (Die contacten zijn er in het verleden geweest en waren zeer teleurstellend. De scholen in de buurt zijn ook nog eens openbare scholen. Activiteiten altijd ván ouders of mét ouders). Aan het einde van de middag was er toch weer verwarring over wie nu de eigenaar is. Formeel het kerkbestuur. Ervaring zou echter leren dat je linksom of rechtsom toch met het Bisdom te maken krijgt, dat bijzonder star werd genoemd. 7 De Gans, de Zwaan en de Duif Het klinkt als een sprookjestitel: de Gans, de Zwaan en de Duif. Onder deze titel zou een creatief schrijver ongetwijfeld een prachtig sprookje kunnen schrijven met een wijze moraal. Maar hier is het de titel boven een bloedserieus hoofdstuk uit de geschiedenis, waar inderdaad rijkelijk veel bloed gevloeid heeft. Maar goed, laten wij de drie vogels maar eens gaan beschrijven. -Door priester Koos Smits- De Gans van Ludger Toen Jezus rondtrok door het land Israël en de Blijde Boodschap verkondigde, bracht Hij eens een hele kudde zwijnen in beweging, overigens met nogal tragische afloop (Markus 5). Vergelijkbaar bracht ook Ludger op een van zijn missiereizen een groep ganzen in beweging, maar gelukkig met een veel positievere afloop. Het moet rond het jaar 800 geweest zijn, toen deze wonderlijke gebeurtenis plaats vond. Eén van de versies van deze legende vertelt ons: Ludger werd gevraagd een dorp te helpen dat geteisterd werd door een ganzenplaag. Ludger maakte korte metten. Hij pakte een gans bij de nek en begroef het dier levend en wel in de grond. Echter, de gans kwam een paar meter verderop weer uit de grond te voorschijn. En daar ontstond de bron waaruit de rivier de Berkel is ontstaan. Zo wordt Ludger nog steeds met een gans afgebeeld. De Zwaan van Luther Terwijl wij van de gans van Ludger spreken, tellen wij intussen het jaar Dat is het jaar waarin herdacht wordt, dat Maarten Luther met zijn 95 stellingen aan de slotpoort te Wittenberg een begin maakte aan de Reformatie. Het is nu dus het jaar van Refo 500. In Nederland zijn het weliswaar de Protestanten van Calvinistische huize, maar het is Luther die de Reformatie in beweging zette. Wie een Lutherse kerk binnenloopt (zoals de kleine barokke Lutherse kerk in Utrecht), ziet wellicht ergens in een glasin-loodraam of houten sculptuur een zwaan. Een zwaan? Hoe bijbels Luther ook was, in de hele Bijbel is geen enkele verwijzing naar deze imponerende en sterke zwemvogel. Zou de zwaan dan wijzen op Luther, die zijn sterke vleugels krachtig uitsloeg tegen al zijn kerkelijke vijanden? Aardig bedacht, maar het klopt niet. De Gans van Hus De zwaan lijkt legendarisch, maar is misschien toch helemaal waar. Namelijk, honderd jaar voordat Maarten Luther zijn 95 stellingen aanplakte, was er in Tsjechië een kerkhervormer opgestaan die soortgelijke vernieuwende ideeën had uitgesproken. Dat was met de heiligen Gregorius, Bernardus en Franciscus al eerder gebeurd, maar Hus oefende daarbij ook pittige kritiek uit op de Kerk van zijn tijd. Tja, dán wordt het gauw problematisch. Bovendien kreeg Hus ook nog eens vele volgelingen. Ja, toen werd hij echt gevaarlijk. Daarom werd hij door de Kerk als ketter 8 gebrandmerkt en veroordeeld tot de brandstapel. Hus stierf een pijnlijke dood. Maar wat heeft dat nou met de zwaan van Luther en de gans van Ludger te maken? Wel, toevallig betekent de naam Hus in het Tsjechisch gans. Vlak voordat Hus werd verbrand, zou hij gezegd hebben: Gij braadt nu een gans (= Hus), maar over honderd jaar zult gij een zwaan horen zingen. De Lutherse traditie verklaart natuurlijk zelfbewust: Hus is de gans en Luther de zwaan. De Duif van God. En wat doet de duif nu ineens in dit verhaal? Wel, het beroemde boek van Klaes Sierksma over Ludger eindigt met een bijdrage van priester Jan van der Wal in de Friese taal: De wylde guozzen fan Liudger. Niet de duif, maar de gans wordt daar als symbool van de Heilige Geest genoemd. De laatste alinea luidt dan: De Ieren seagen yn e wylde goes it byld fan e Hillige Geast, dy t ús ropt op de pylgerreis fan it libben. Bliuw net hingjen op ien plak, mar lit de Geast yn dy wurkje om aloan wer niuje fierten te sykjen. Liudger, ús hillige Patroan, dy restleaze swalker en pylger. Of in het Nederlands: De Ieren zeggen, een wilde gans is het beeld van de Heilige Geest, die ons roept tot de pelgrimsreis van het leven. Blijf niet hangen op één plek, maar laat de Geest in je werken om alleen weer nieuwe verten te zoeken. O Ludger, onze heilige Patroon, gij rusteloze zwerver en pelgrim. Beste Ludgerus-liefhebbers, ik wens jullie allen de Heilige Gans van Ludgerus. In Holy Trinity Anglican Church op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017 Psalmen in de Nacht tijdens Kerkennacht De Kerkennacht begint op zaterdag 24 juni in Utrecht oost wordt dit jaar bijzonder in de Engelse Kerk. De drie kerken rondom het Wilhelminapark beginnen om uur met een oecumenische Vesper in de Antoniuskapel van de R.K. St. Aloysiuskerk. Om uur gaan de deuren open van deze kerk alsook van de Protestantse Wilhelminakerk en de Anglicaanse Holy Trinity Church. Van twee kerken sluiten de deuren om uur maar niet in Holy Trinity Church. Daar zingen we (net als in Job 35 en Handelingen 16) Psalmen in de Nacht en het koor van de kerk wil dat doen in de 12 uren na de opening van de deuren op zaterdagavond uur. Daarbij ziet het er naar uit, met de medewerking van anderen, alle Psalmen te zingen in de grote variatie die we in Nederland kennen. Ongetwijfeld zong Jezus ook Psalmen in de Synagoge en thuis. Het thema van de landelijke Kerkennacht 2017 Meer dan een dak wordt zo Meer dan een Psalm en daarmee een oecumenisch missionair evenement in de stad! De Kerkennacht wordt op zondagmorgen om uur afgesloten met Choral Mattins. 9 Terugblik Twee jaar pastoor van de S - Door Pastoor Ton Huitink- In dit laatste nummer van het Ludgerus Magazine wil ik terugkijken op de afgelopen twee jaar dat ik in Utrecht werkzaam ben als pastoor van de St Ludgerus parochie. Ik vertel u geen geheim dat ik ben aangetreden onder niet zo heel gunstig gesternte. Het besluit om vijf van de zes kerken af te gaan stoten was reeds genomen. Voor mij betekende dat; opstappen op een rijdende trein. De eerste kennismakingsgesprekken met lokale gemeenschappen waren allerhartelijks maar het werd me ook al snel duidelijk dat er veel onvrede en onrust heerste. Geen prettig begin Ik hoop dat u begrijpt dat het voor mij geen prettig vooruitzicht was om als nieuw aangetreden pastoor binnen 6 maanden vijf van de zes kerken in de Ludgerus parochie te sluiten. Na rijp beraad en overleg heb ik toen besloten om deze datum op te schuiven naar 1 juli Vanaf die datum kwam een einde aan de zondagse viering van de eucharistie en communievieringen. Daar de kerken nog niet aan de Goddelijke eredienst werden onttrokken kon er, na goedkeuring van de pastoor, in bijzondere gevallen toch nog eucharistie worden gevierd. Deze uitzonderingen betrof met name jubilea van de kerken. Indien de gemeenschap het wenst zou men wel woord en gebedsvieringen kunnen houden. De kerken zouden beschikbaar blijven voor rouwen trouw en doop vieringen. Aan alle gemeenschappen is nadrukkelijk gevraagd om toch vooral met nieuwe concrete plannen te komen hoe men denkt als gemeenschap toch bij elkaar te kunnen blijven komen ook al heeft men niet meer de beschikking over een eigen kerkgebouw. Wat kan worden voortgezet en wat is daarvoor voor nodig? Voortvarend of schoorvoetend De ene gemeenschap is hiermee voortvarend aan het wer
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x