Please download to get full document.

View again

of 91
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften 25 maart PDF

Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 37 | Pages: 91

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften 25 maart 2004 Colofon Opdrachtgever: Provincie Antwerpen Project: PRUP regionaal bedrijventerrein Holven Opdrachthouder: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
Transcript
PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften 25 maart 2004 Colofon Opdrachtgever: Provincie Antwerpen Project: PRUP regionaal bedrijventerrein Holven Opdrachthouder: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/ fax: 014/ Projectteam: IOK plangroep Datum: 25 maart 2004 stedenbouwkundige VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Gezien en definitief vastgesteld door de Provincieraad van de Provincie Antwerpen In zitting van / / De Provinciegriffier De Voorzitter D. Toelen G. Van den Bogaert Voor eensluidende kopie De Planoloog L. Janssens Gezien en goedgekeurd door de Vlaamse regering op / / Algemene bepalingen ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorschriften met betrekking tot de inrichting Er wordt door de ontwikkelaar-beheerder een inrichtingsplan opgemaakt alvorens de eerste stedenbouwkundige vergunning verleend wordt. In dit inrichtingsplan wordt o.m. de precieze ligging en inrichting vastgelegd van: de wegenis en aansluitpunten van de wegenis de buffer de gemeenschappelijke voorzieningen het gemengd regionaal bedrijventerrein de zone met voorrang voor watergebonden activiteiten de kadefaciliteiten Het inrichtingsplan wordt ter advies voorgelegd aan de brandweer. Algemene voorschriften met betrekking tot het beheer Alvorens de eerste stedenbouwkundige vergunning verleend wordt, aanvullend bij de stedenbouwkundige voorschriften een beheersovereenkomst opgemaakt, overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen: De beheersovereenkomst wordt opgemaakt tussen het Provinciebestuur Antwerpen, het gemeentebestuur van Balen, de ontwikkelaar beheerder. In de beheersovereenkomst worden de taken verdeeld onder de verschillende leden. In de beheersovereenkomst worden o.m. volgende aspecten geregeld: De oprichting van een beheerscomité De betrokkenheid van de bedrijven bij het beheer De aanleg en het onderhoud van de interne wegenis en laanbeplanting De aanleg en het onderhoud van de gemeenschappelijke parkeervoorzieningen en fietsvoorzieningen De aanleg en het onderhoud van alle systemen voor gemeenschappelijk waterbeheer in het bedrijventerrein zoals grachten, waterpartijen en bekkens, eventuele leidingen, pompen en toezichtapparatuur. De aanleg en het onderhoud van de buffers Er worden afspraken gemaakt m.b.t. toelaatbare mobiliteitsprofielen van bedrijven, in overeenstemming met het bereikbaarheidsprofiel. De uitgiftepolitiek van de gronden Aspecten van zuinig ruimtegebruik Algemene voorschriften met betrekking tot de onteigening Gelijktijdig met dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt er door de beherende instantie een onteigeningsplan opgemaakt. Algemene voorschriften met betrekking tot de ontsluiting De wegontsluiting van het bedrijventerrein gaat via het aansluitpunt Puttestraat-Hoolst en via de insteekweg Puttestraat. De ontsluiting over het water gebeurt via het kanaal Dessel- Kwaadmechelen. Algemene voorschriften m.b.t. het mobiliteitsprofiel en het bereikbaarheidsprofiel De bedrijven moeten aantonen dat hun mobiliteitsprofiel past binnen het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. Het bereikbaarheidsprofiel laat geen sterk verkeersgenererende bedrijven toe. Bedrijven tonen dit aan op basis van gegevens over: Aantal werknemers PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 0 Algemene bepalingen Woonplaats werknemers Werkuren Auto- en vrachtwagengebruik tijdens de werkuren Maatregelen van het bedrijf om duurzame vormen van vervoer (bijv. fietsgebruik of collectief vervoer) aan te moedigen In de beheersovereenkomst worden hierover concrete afspraken gemaakt. Algemene voorschriften met betrekking tot de waterbuffering Betreffende de lozing van oppervlaktewater dienen de geloosde debieten en de lozingsfrequenties zodanig te worden beperkt dat zij geen wateroverlast, schade of kwaliteitsverlies in de waterloop veroorzaken. Het oppervlaktewater afkomstig van verharde oppervlakken moet in eerste instantie zoveel mogelijk herbruikt worden. Het resterende gedeelte van het hemelwater moet worden geïnfiltreerd of gebufferd. Slechts een beperkte hoeveelheid mag worden afgevoerd. Het maximaal toegelaten lozingsdebiet op oppervlaktewater bedraagt 5 liter per seconde en per hectare aangesloten verharde oppervlakte voor een bui met een terugkeerperiode van 2 jaar. Per hectare verharde oppervlakte die afwatert op oppervlaktewater, dient een buffering van oppervlaktewater en/of hemelwater voorzien te worden met een minimum capaciteit van 200m³. PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 1 Art. 1 Gemengd regionaal bedrijventerrein Art. 1 Gemengd regionaal bedrijventerrein GRB Het gemengd regionaal bedrijventerrein is bestemd voor de inplanting van economische activiteiten met een regionale reikwijdte en een aangepast mobiliteitsprofiel, waarbij een differentiatie aan economische activiteiten wordt vooropgesteld. De precieze inrichting gebeurt in het inrichtingsplan, rekening houdend met onderstaande voorschriften. 1.1 Bestemmingsvoorschriften hoofdactiviteiten De zone dient ingericht te worden als een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter, waardoor het enkel kan ontwikkeld en beheerd worden hetzij door de overheid, of hetzij onder toezicht van de overheid. Het mobiliteitsprofiel van de bedrijven moet afgestemd zijn op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. Concreet wil dit zeggen dat bedrijven die door de aard van hun activiteiten sterk verkeersgenererend zijn niet aanmerking komen. De zone is bestemd voor de vestiging van bedrijven met volgende hoofdactiviteiten: Productie, verwerking en recyclage van goederen Bouwnijverheid Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten Volgende hoofdactiviteiten zijn niet toegelaten: Kleinhandel of commerciële functies Autonome kantoren Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de in bijlage I, delen 1 en 2, kolom 3, van de SEVESO II-richtlijn (samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999) vermelde hoeveelheid. Activiteiten die sterk verkeersgenererend zijn. nevenactiviteiten Bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen, inherent aan het functioneren van het gemengd regionaal bedrijventerrein, zijn toegestaan. Kantoren, verkoopruimten en beperkte toonzalen gekoppeld aan de productieactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten voor zover deze activiteiten geen intensieve loketfunctie hebben. De toonzalen en verkoopruimten mogen maximum 20% van de bebouwde gelijkvloerse oppervlakte innemen ongeacht op welk niveau zij worden ingericht. Per bedrijfsvestiging is één bedrijfswoning voor conciërge of directie toegelaten op voorwaarde dat de bedrijfswoning fysisch geïncorporeerd wordt in het complex van bedrijfsgebouwen. De maximum toegelaten grondoppervlakte van de bedrijfswoning bedraagt 150m². Bovendien is het volume van de woning beperkt tot 1.000m³. De woning kan niet los van het bedrijf bestaan. PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 2 Art. 1 Gemengd regionaal bedrijventerrein Bestaande bedrijvigheid De stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan vormen op zichzelf geen weigeringsgrond bij de beoordeling van aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot bestaande bedrijfsgebouwen en infrastructuur voor buitenactiviteiten, voor zover de aanvraag betrekking heeft op: het uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de stabiliteit het verbouwen van niet-verkrotte gebouwen of infrastructuur binnen het bestaande bouwvolume het uitbreiden van een bedrijfsgebouw of infrastructuur als deze uitbreiding het noodzakelijk gevolg is van een voorwaarde opgelegd door de wetgeving ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid, de flora, de dierengezondheid of het dierenwelzijn het voortzetten van de uitbating het veranderen van de uitbating zonder vermeerdering in oppervlakte of volume het uitbaten in een gebouw of op een infrastructuur waarvoor bij toepassing van dit voorschrift definitief een stedenbouwkundige vergunning voor instandhouding, onderhoud, ver- of herbouwen of uitbreiden van het gebouw of infrastructuur is verleend Bij wijzigingen van gebruik of herbouwen dienen de bestemmingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan steeds nageleefd te worden. 1.2 Inrichtingsvoorschriften Algemeen Terreinbezetting Het bedrijventerrein dient optimaal benut te worden in functie van de bedrijfsdoeleinden. De aanvrager dient op zijn perceel bedrijfsgebouwen en/of infrastructuur voor buitenactiviteiten op te richten die minstens drie vierde van de bebouwbare oppervlakte van het terrein moeten beslaan. De infrastructuur voor buitenactiviteiten omvat onder meer verharding ten behoeve van op- en afritten, de aanleg van parkeervoorzieningen, het stapelen in open lucht en interne ontsluiting. Het stapelen in de open lucht moet uit het zicht van het openbaar domein worden onttrokken. De gezamenlijke breedte van de op- en afritten is beperkt tot ca. 40% van de perceelsbreedte. Perceelsgrootte De perceelsoppervlakte per bedrijf mag maximaal m² bedragen en moet minimaal 5000 m² bedragen. Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen of voor een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen. De percelen dienen dermate te worden ingericht dat latere uitbreiding van de bedrijfsgebouwen op het perceel mogelijk blijft, indien daartoe de behoefte zou bestaan. Bouwvrije stroken Om een duurzaam en zuinig ruimtegebruik te garanderen moet aaneengesloten gebouwd worden. Vrijstaande bebouwing wordt uitzonderlijk toegelaten als dit uitdrukkelijke gemotiveerd wordt op basis van de aard van de activiteiten van het bedrijf, of op basis van verplichtingen vanuit een andere regelgeving. Ten opzichte van de perceelsgrenzen dient een bouwvrije afstand te worden gerespecteerd van hetzij minimum 4 m, hetzij 0 m in het geval van gekoppelde of aaneengesloten bebouwing.. Tussen de voorgevel en de rooilijn wordt een bouwvrije strook of groenstrook van minimum 5m en maximum 20m voorzien. Bij de inrichting van de bouwvrije stroken dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid voor hulpdiensten. In geval van gekoppelde bebouwing dient het advies van de brandweer ingewonnen te worden. PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 3 Art. 1 Gemengd regionaal bedrijventerrein Bouwhoogte De hoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt minimum 7m voor de kroonlijsthoogte en maximum 12m voor de totale bouwhoogte. Voor bijzondere constructies mag een hogere hoogte gehanteerd worden, voor zover ze niet meer dan 10% van de bedrijfsoppervlakte innemen. Waar de zone voor regionale bedrijvigheid paalt aan de achtertuinen van woningen, gescheiden door een zone voor buffer, i.c. de zuidelijke en oostelijke rand, dient de bouwhoogte alleszins begrepen te zijn binnen een hoek van 45 op de uiterste zuidelijke en oostelijke grens van het gebied voor groenbuffer. Dakvorm De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de bouwhoogte gerespecteerd wordt. Materiaalgebruik, architectonische kwaliteit en beeldkwaliteit De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning moet aantonen dat de aanvraag aan volgende principes voldoet: Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde en aantrekkelijke architectuur. Bij de materiaalkeuze staat een integratie van kleur en materiaal in de omgeving en afstemming ten opzichte met andere gebouwen voorop. Per gebouwengroep wordt gestreefd naar het gebruik van één dominant esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal. Afsluitingen Enkel afsluitingen, die bestaan uit levende hagen en/of draadafsluitingen, al dan niet begroeid met klimplanten, van maximaal 2,60m zijn toegelaten. Parkeren Er kunnen gemeenschappelijke parkings voorzien worden voor een groep van bedrijven. Individueel per bedrijf mogen maximum 10 parkeerplaatsen, aansluitend bij het bedrijfsgebouw voorzien worden. Afwijkingen hiervan zijn toegestaan op gemotiveerde basis. Deze motieven hebben betrekking op verplichtingen vanuit andere regelgeving, vanuit de aard van de bedrijvigheid en de aard van de activiteiten, en vanuit een gefaseerde oprichting van bedrijfsgebouwen. Afwatering De afwatering van hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een volledig gescheiden stelsel Het hemelwater moet maximaal opgevangen worden in functie van hergebruik. Hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, moet in eerste instantie kunnen infiltreren in de bodem. In het andere geval wordt het hemelwater indien mogelijk afgeleid naar het oppervlaktewater en in het laatste geval naar het hiertoe bestemde rioleringsstelsel. Alle (bedrijfs-) afvalwater en water afkomstig van de parkeerplaatsen voor vrachtwagens en wasplaatsen, wordt volgens de geldende milieuwetgeving afgevoerd naar de openbare riolering die aansluit op de waterzuivering. Per ha verharde oppervlakte die aangesloten is op het oppervlaktewater, dient minimaal 200 m³ buffercapaciteit voorzien te worden, hetzij individueel per bedrijf, hetzij gemeenschappelijk in overleg met de beheerder. Het maximaal toegelaten lozingsdebiet op oppervlaktewater bedraagt 5 liter per seconde en per hectare aangesloten verharde oppervlakte voor een bui met een terugkeerperiode van 2 jaar. Verhardingen De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater de mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van het hemelwater naar de onverharde delen of door het gebruik van waterdoorlatende materialen, tenzij dit vanuit andere regelgeving niet is toegestaan. In het aanvraagdossier moet door de aanvrager worden aangetoond dat de voorziene verhardingen en erftoegangen functioneel noodzakelijk zijn. De functie (oprit, parkeerplaats, stapelplaats, laad- en PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 4 Art. 1 Gemengd regionaal bedrijventerrein loskade, terras, ) en materiaalomschrijving dienen duidelijk te worden weergegeven op de bouwplannen. Groenaanleg Ten opzichte van de rooilijn dient, met uitzondering van de op- en afritten, binnen de voortuinstrook een strook van 3m breedte met groenaanleg te worden voorzien. Bij de bouwaanvraag dient een beplantingsplan van de niet-verharde delen en de voortuinstrook te worden gevoegd. De groenaanleg heeft een afschermende en esthetische functie en moet gerealiseerd worden ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen volgend op de datum van de voltooiing van de bouwwerken. De beplanting dient te worden aangelegd op een uniforme wijze met streekeigen soorten, die afgestemd zijn op de plaatselijke bodemcondities. Reclame Reclame ten behoeve van de publiciteit van het eigen bedrijf is toegestaan. De publiciteit wordt maximaal geïntegreerd in de architectuur van het gebouw. Alle specificaties en afmetingen betreffende reclame maken integraal deel uit van het aanvraagdossier. 1.3 Beheersvoorschriften Het beheer van het bedrijventerrein wordt geregeld in de beheersovereenkomst. PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 5 Art. 2 Specifiek regionaal bedrijventerrein met voorrang voor watergebonden bedrijvigheid Art. 2 Specifiek regionaal bedrijventerrein met voorrang voor watergebonden bedrijvigheid SRBW De contour van het specifiek regionaal bedrijventerrein met voorrang voor watergebonden bedrijvigheid is indicatief weergegeven op het grafisch plan. De precieze zonering en inrichting moet worden vastgelegd in een inrichtingsplan, rekening houdend met onderstaande voorschriften. 2.1 Bestemmingsvoorschriften De zone dient ingericht te worden als een specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter, dat enkel kan ontwikkeld en beheerd worden hetzij door de overheid, of hetzij onder toezicht van de overheid. Het gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang en geeft voorrang aan bedrijven die een belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de basisgrondstoffen en/of (half-) afgewerkte producten over de waterweg laten gebeuren: bedrijven die niet aan deze voorwaarde voldoen, kunnen enkel op het terrein toegelaten worden indien op het gemengd regionaal bedrijventerrein geen nuttige ruimte meer beschikbaar is. Verder gelden dezelfde bestemmingsvoorschriften als in artikel Inrichtingsvoorschriften Kadefaciliteiten (symbolische aanduiding) Aan de kanaalrand kan een laad- en loskade worden voorzien, waarvan de precieze inplanting wordt vastgelegd in een inrichtingsplan. Verder gelden dezelfde inrichtingsvoorschriften als in artikel Beheersvoorschriften Het beheer van het bedrijventerrein wordt geregeld in de beheersovereenkomst. PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 6 Art. 3 Ontsluiting en interne wegenis Art. 3 Ontsluiting en interne wegenis Weerstand (symbolische aanduiding) De ontsluiting binnen het plangebied gebeurt via de bestaande wegenis van de Puttestraat en de Ambachtstraat. Het tracé van de Nagelsberg wordt herbeken en aan de grenzen van het gemengd regionaal bedrijventerrein wordt een weerstand ingebouwd voor vrachtverkeer. De aansluiting op Hoolst gebeurt ter hoogte van het aangeduide aansluitpunt. De interne ontsluiting van het gemengd regionaal bedrijventerrein wordt nader uitgewerkt in een inrichtingsplan waarin, indien nodig, bijkomende insteekwegen kunnen worden voorzien. Langs de insteekwegen wordt laanbeplanting aangelegd. Fietsvoorzieningen zullen worden geïntegreerd in het inrichtingsplan. Art. 4 Gebied voor groenbuffer GB (symbolische aanduiding) Het gebied voor buffer heeft als doel een integratie van de zone voor bedrijvigheid t.o.v. aangrenzende bestemmingen te bevorderen. De omvang en inrichting van de buffer wordt afhankelijk gesteld van de aangrenzende bestemming en bodemgebruik. De precieze afbakening van de zone voor buffer gebeurt in het inrichtingsplan. 4.1 Bestemming Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen, verpakkingen, enz. verboden. Enkel verhardingen in functie van het onderhoud van de buffer zijn toegestaan. Een doorkruising van het gebied voor buffer door een fietsdoorsteek is toegestaan voor zover de landschappelijke integratie hierbij voorop staat. Inzake de voorschriften voor bestaande woningen die binnen het gebied voor buffer gelegen zijn, wordt verwezen naar de geldende wetgeving voor zonevreemde woningen. 4.2 Inrichtingsvoorschriften Afmetingen De groenbuffer dient aangelegd over de volledige lengte zoals symbolisch aangeduid op het grafisch plan. De breedte van de buffer is afhankelijk van de locatie en het aangrenzende bodemgebruik, met een minimum breedte van 25 m ter hoogte van de bewoning en tuinen van Hoolst. De buffer zal precies worden afgebakend in een inrichtingsplan. PRUP Holven stedenbouwkundige voorschriften IOK 7 Art. 5 Groenscherm Beplanting De zone heeft een esthetische en een afschermende functie. Om deze afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte structuur hebben, opgebouwd uit een bodembedekkende kruidlaag, heesters en hoogstammig groen. De beplanting moet permanent zijn over de volledige oppervlakte van de zone met de noodzakelijke verscheidenheid om haar functie te vervullen. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn toegelaten. De beplanting dient te worden aangelegd op een uniforme wijze met streekeigen soorten, die afgestemd zijn op de plaatselijke bodemcondities. Afsluitingen Enkel afsluitingen, die bestaan uit levende hagen en/of draadafsluitingen, al dan niet begroeid met klimplanten, van maximaal 2,60m zijn toegelaten. Constructies In deze zone zijn geen constructies toegestaan. Verhardingen Voor de aanleg van verhardingen dient ermee rekening gehouden te worden dat het hemelwater de mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van het hemelwater naar de onverharde delen, hetzij door waterdoorlatende materialen te gebruiken, tenzij dit vanuit andere regelgeving niet is toegestaan. Enkel verhardingen noodzakelijk voor het onderhoud van de zone zijn m
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x