Please download to get full document.

View again

of 219
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Prof. Dr. W. Bill RYAN ve Prof. Dr. Cecilia MCHUGH a bu çalışmaya bilimsel ve eleştirisel düşünceleriyle büyük katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 101 | Pages: 219

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÖNSÖZ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri Anabilm Dalı, Yer Sistem Bilimi programında hazırlanan bu doktora çalışması, Marmara Denizi nde Orta Pleyistosen den günümüze deniz seviyesi
Transcript
ÖNSÖZ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri Anabilm Dalı, Yer Sistem Bilimi programında hazırlanan bu doktora çalışması, Marmara Denizi nde Orta Pleyistosen den günümüze deniz seviyesi değişimleriyle ilgili problemleri çözmek amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle bu çalışmanın hazırlanmasında tez yürütücülüğümü üstlenen ve yönlendiren, tezimin her aşamasında bilgi ve deneyiminden yararlanıp, bilimsel hayatımda bana ilerleme fırsatı yaratan ve bu konuda her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Hocam Prof.Dr. Namık ÇAĞATAY a çok teşekkür ederim. Lisans üstü eğitimime başladığım Jeoloji Mühendisliği, Genel Jeoloji Anabilim Dalı üyelerinden Prof. Dr. Naci GÖRÜR, Prof. Dr. Celal ŞENGÖR, Prof. Dr. Remzi AKKÖK ve Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ ın yarattıkları çok değerli bilimsel ortamın bu çalışmaya katkısı büyüktür. Ayrıca bana bilimsel ve eleştirisel düşünceleriyle katkıda bulunan tüm Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. Yarattıkları çalışma ortamı ve bilimsel katkıları açısından da Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine de ayrıca teşekkür ederim. Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı nda kariyerim ilk günlerinden itibaren bana çalışmalarımda ve ilerlememde her türlü yardımları ve manevi desteklerinden dolayı Prof. Dr. Mehmet KARACA ve şuan aramızda olmayan Prof. Dr. Aykut BARKA ya teşekkür ederim. Çalışmamın ilk aşamalarından itibaren ve özellikle 2003 yılında eğitim amaçlı gittiğim Lamount Doherty (Kolombiya Üniversitesi) enstitüsünde çalışmakta olan i Prof. Dr. W. Bill RYAN ve Prof. Dr. Cecilia MCHUGH a bu çalışmaya bilimsel ve eleştirisel düşünceleriyle büyük katkılarından dolayı teşekkür ederim. Özellikle Marmara Denizi nde yeraldığım deniz seferleri sırasında MTA gemi personeli ve özellikle Dr. Yavuz HAKYEMEZ ve Kerim SARIKAVAK A çalışmalarımda bana sağladıkları bilimsel ortam ve imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında bana destek ve yardımlarından dolayı Araş. Gör. Ümmühan SANCAR, Araş. Gör. Sena AKÇER ve Demet Biltekin e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu güne kadar hayatımın her aşamasında maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime, tüm zorluklara ve çektiğim tüm sıkıntılara rağmen beni destekleyen ve her zaman arkamda hissettiğim sevgili eşim Hatice ERİŞ e sonsuz teşekkür ederim. Mayıs, 2007 İstanbul K.Kadir ERİŞ ii İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ ÖZET SUMMARY Sayfa No v vi vii xv xvi xix 1. GİRİŞ Çalışmanın Amacı Marmara Denizi Kuvaterner Evrimi İle İlgili Önceki Çalışmalar 3 2. MARMARA DENİZİ NİN BATİMETRİSİ, OŞİNOGRAFİSİ VE JEOLOJİSİ Morfoloji-Batimetri Güncel Oşinografi Jeoloji KULLANILAN YÖNTEMLER Karot Çalışmaları Karot alınması ve örnekleme yöntemleri Oksijen ve karbon izotop analizleri Karbon-14 tarihlendirme analizleri Toplam karbonat analizi Organik karbon analizi Sismik Yöntemler Sismik profillerin alınması Sismik stratigrafi yöntemleri SİSMİK STRATİGRAFİ, KAROT SEDİMENTOLOJİSİ VE KRONOSTRATİGRAFİ Giriş Silivri ve Çekmece şelfleri Sismik stratigrafi Karot sedimentolojisi Yorum-Tartışma Adalar Sismik Stratigrafi 77 iii Karot Sedimentolojisi Yorum-Tartışma İstanbul Boğazı Girişi Sismik Stratigrafi Karot Sedimentolojisi Yorum-Tartışma TARTIŞMA Marmara Denizi nde G.Ö bin yılları arasında deniz seviyesi değişimleri Marmara Denizi nde G.Ö bin yılları arasında deniz seviyesi değişimleri Marmara Denizi nde Holosen döneminde deniz seviyesi değişimleri SONUÇLAR 180 KAYNAKLAR 185 ÖZGEÇMİŞ 198 iv KISALTMALAR KAF KAFZ EİE RV AMS Corg LGM YD G.Ö. B.S. MTA DSİ S.Y.Y. İ.K. O.K. KD GB G K D B : Kuzey Anadolu Fayı : Kuzey Anadolu Fay Zonu : Elektirik İdaresi Enstitüsü : Research Vessel : Atomic Mass Spectrometry : Organic carbon profile : Last Glacial Maximum : Younger Dryas : Günümüzden önce : Birim sınırı : Maden Tetkik Arama : Devlet Su İşleri : Sismik yansıma yüzeyi : İnce kum : Orta kum : Kuzey doğu : Güney batı : Güney : Kuzey : Doğru : Batı v TABLO LİSTESİ Sayfa No Tablo 4.1. Projede incelenen karotların koordinat ve derinlik bilgileri Tablo 4.2. İncelenen karotlarda yapılan radyokarbon ( 14 C) tarihlendirme analizleri...36 Tablo 4.3. Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bazı nehirlerin debi ve taşıdığı asılı sediman miktarları vi ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1 :Marmara Denizi nin batimetrisi (MTA, 2001)..11 Şekil 2.2 :Marmara Denizi nin batimetrisi ve aktif faylarını gösterir harita (Le Pichon vd., 2001; Armijo vd., 2002; Çağatay vd., 2003) 12 Şekil 2.3 :İstanbul Boğazı batimetrisi (A) (Gökaşan vd., 1997). İstanbul Boğazı nın deniz tabanının morfolojisini gösteren enine kesit (B) (Algan vd., 2001) 14 Şekil 2.4 : Marmara Denizi nin İstanbul Boğazı girişinin ve Sarayburnu, Beşiktaş ve Kabataş mevkileri arasında kalan alanların batimetrisi (Allavi vd., 1987).15 Şekil 2.5 : Marmara Denizi ve çevreleyen boğazlarda taşınan yıllık ortalama toplam süspansiyon sediman miktarları (A). Marmara Denizi ve onu çevreleyen boğazlarda çift akıntı sisteminin varlığında tuzluluk ve sıcaklık değişimleri (B) (Ünlüata vd., 1990; Ergin vd., 1991).17 Şekil 2.6 : Haliç ve İstanbul Boğazı güneyinin batimetrisi (Allavi vd., 1987) 18 Şekil 2.7 : Haliç nehri profili boyunca güncel su sirkülasyonu (Ergin vd., 1990)...18 Şekil 2.8 :Marmara Denizi batimetrisini ve çevre bölgelerin topoğrafyasını gösteren harita (IFREMER, 2001).20 Şekil 2.9 :Marmara Denizi nde üst su akıntı sistemi (Beşiktepe vd., 1994)...21 Şekil 2.10 :Marmara Denizi nde alt su akıntı sistemi (Beşiktepe vd., 1994)...22 Şekil 2.11 : Marmara Bölgesinin jeolojik haritası (Çağatay vd., 2006)...25 Şekil 3.1 :Sismik yansıma yüzeylerinin geometrik terminolojileri (Vail vd., 1977a)..33 Şekil 3.2 :Sismik profillerde gözlenen sismik yansıma yüzeyi paketlerinin gösterdikleri geometrik ve yapısal özellikler (Vail vd., 1977a).34 Şekil 4.1 :Bu çalışma kapsamında incelenen karotların ve bazı karotların üzerinde yer aldığı sismik hatların yerlerini gösteren Marmara Denizi batimetri haritası (Marione Dufresne, 2001) 38 Şekil 4.2 :Bu çalışma kapsamında Marmara Denizi nde Silivri, Büyük ve Küçük Çekmece arasında kalan şelf alanlarında incelenen karot ve sığ-sismik profilleri gösteren batimetri haritaları. Üstte yeralan vii batimetri haritaları R/V Marione Dufresne (2001) gemisiyle ve altta yeralan batimetri haritası ise R/V Odinfinder (2000) gemisiyle elde edilmiştir.40 Şekil 4.3 :Büyük ve Küçük Çekmece arasında kalan şelf alanında karot C-1 in üzerinde yeraldığı Marm-14 sığ-sismik profili. Sismik profil 2000 yılında R/V Odin Finder gemisiyle alınmış ve sismik stratigrafik yorumlamalar Çağatay vd. (2003) den sonra yeniden gözden geçirilmiştir.41 Şekil 4.4 :Büyük Çekmece şelfinde karot C-17 nin üzerinde yeraldığı Marm-18 sığ-sismik profili. Sismik profil 2000 yılında R/V Odin Finder gemisiyle alınmış. Profil ve sismik stratigrafik yorumlamalar Çağatay vd. (2003) den sonra yeniden gözden geçirilmiştir...44 Şekil 4.5 :Büyük Çekmece şelfinde Medex01-04 karotlarının üzerinde yeraldığı Medex07 sığ-sismik profili. Profil 2005 yılında R/V Mediterrenean Explorer teknesiyle alınmış ve sismik stratigrafik yorumlamalar Ryan vd. (2005) den sonra gözden geçirilmiştir..47 Şekil 4.6 :Silivri şelfinde karot Tsu02-7 nin üzerinde yeraldığı Si-3 sığ-sismik profili. Profil 2005 yılında R/V Urania gemisiyle alınmıştır..48 Şekil 4.7 :Küçük Çekmece şelfinde karot Tsu03-10 nun üzerinde yeraldığı Marm-15 sığ-sismik profili. Profil 2000 yılında R/V Odin Finder gemisiyle alınmış olup sismik stratigrafik yorumlamalar Çağatay vd. (2003) den sonra gözden geçirilmiştir...50 Şekil 4.8 :Silivri şelfinde Si-4 sığ-sismik profili. Profil 2005 yılında R/V Urania gemisiyle alınmıştır..52 Şekil 4.9 :Silivri şelfinde Si-6 sığ-sismik profili. Profil 2005 yılında R/V Urania gemisiyle alınmıştır..53 Şekil 4.10 :Büyük ve Küçük Çekmece arasında şelfden alınan karot C-1 in litoloji tanımlaması (A) (Çağatay vd., 2003). Karot boyunca yaş modellemesi (B). Karot boyunca belirlenen radiyokarbon yaşları kalibre edilmemiş 14 C yaşlarıdır...55 Şekil 4.11 :C-1 karotunda yüksek bolluktaki foraminifer türlerinin sayısal dağılımı (Biltekin, 2003; Çağatay vd., 2003)...57 Şekil 4.12 :C-1 karotunda bivalve kavkılarının oksijen ve karbon izotop profilleri (Biltekin, 2003; Çağatay vd., 2003)...59 Şekil 4.13 :Silivri şelfinde karot Tsu02-7 nin litolojik tanımlaması (Çağatay vd., 2003)..60 Şekil 4.14 :Büyük Çekmece şelfinde karot C-17 nin litoloji tanımlaması (Çağatay vd., 2003)...62 Şekil 4.15 :Karot C-17 de denizel bivalve ve Dreissena kavkılarının oksijen ve karbon izotopu profilleri ve Mg/Ca ile Sr/Ca oranları (Biltekin, 2003; Çağatay vd., 2003)..63 Şekil 4 16 :Büyük Çekmece şelfinde Medex01-04 karotlarının litoloji tanımlaması (Ryan vd., 2005). Karot boyunca belirlenen radiyokarbon yaşları kalibre edilmemiş 14 C yaşlarıdır.66 Şekil 4.17 :Küçük Çekmece şelfinde karot Tsu03-10 nun litoloji tanımlaması...68 viii Şekil 4.18 :Bu çalışma kapsamında Marmara Denizi nde incelenen sığ-sismik profillerde ayırtlanan başlıca sismik stratigrafik birimlerin genel fasiyesleri ve çökelme dönemleri.71 Şekil 4.19 :Çalışma kapsamında incelenen karot ve sığ-sismik profillerde ayırtlanan başlıca litostratigrafik ve sismik stratigrafik birimlerin çökelme süreçlerinin kapsadığı deniz izotop dönemleri ve bu dönemlerde dünya deniz seviyesi değişimleri (Shackleton, 1989 a göre).73 Şekil 4.20 :Marmara Denizi kuzey şelfinden Odin Finder gemisiyle 2000 yılında alınan sığ-sismik profillerden elde edilen -85 m eski kıyı çizgisi.76 Şekil 4.21 :Marmara Denizi Adalar güneyinde yeralan MD-2745, PIC-40 ve Tsu02-1 karotlarının üzerinde buluduğu Tocin-3 sığ-sismik profili.79 Şekil 4.22 :Marmara Denizi Adalar güneyinde yeralan MD-2745, PIC-40 ve Tsu02-1 karotlarının üzerinde buluduğu Tocin-3 sığ-sismik profili.80 Şekil 4.23 :Marmara Denizi Adalar güneyinde yeralan Tsu03-11 karotunun üzerinde buluduğu Tocin-1 sığ-sismik profili..85 Şekil 4.24 :Marmara Denizi Adalar güneyinde yeralan Pic-110 karotunun üzerinde buluduğu Pi-47 sığ-sismik profili...87 Şekil 4.25 :Marmara Denizi Adalar güneyinde Pi-124 sığ-sismik profili..88 Şekil 4.26 :Marmara Denizi Adalar güneyinde PIC-40 karotunun litoloji tanımlaması...90 Şekil 4.27 :Marmara Denizi Adalar güneyinde PIC-40 karotunda yüksek bolluktaki foraminifer türlerinin sayısal dağılımı (Akçer, 2003)..92 Şekil 4.28 :Marmara Denizi Adalar güneyinde Tsu02-1 karotunun litoloji tanımlaması...94 Şekil 4.29 :Marmara Denizi Adalar güneyinde Tsu02-1 karotunda denizel bivalve ve Dreissena kavkılarının oksijen ve karbon izotopu profilleri.95 Şekil 4.30 :Marmara Denizi Adalar güneyinde MD-2745 karotunun litoloji tanımlaması...98 Şekil 4.31 :Marmara Denizi Adalar güneyinde MD-2745 karotu boyunca Corg (ağırlık %) dağılımı..99 Şekil 4.32 :Marmara Denizi Adalar güneyinde Tsuo3-11 karotunun litoloji tanımlaması..100 Şekil 4.33 :Marmara Denizi Adalar güneyinde PIC-110 karotunun litoloji tanımlaması ve karotda boyunca yapılan manyetik süsseptibilite analizi 102 Şekil 4.34 :Marmara Denizi Adalar güneyinde bu çalışma kapsamında incelenen karot ve sığ-sismik profillerde ayırtlanan başlıca litostratigrafik ve sismik stratigrafik birimlerin çökelme süreçlerinin kapsadığı deniz izotop dönemleri ve bu dönemlerde dünya deniz seviyesi değişimleri (Shackleton, 1989 a göre) 104 Şekil 4.35 :Marmara Denizi Adalar güneyinde bu çalışma kapsamında incelenen karot ve sığ-sismik profillerde ayırtlanan başlıca litostratigrafik ve sismik stratigrafik birimler ve bunların genel fasiyesleri 105 ix Şekil 4.36 :Marmara Denizi Adalar güneyinde Urania gemisiyle 2005 yılında alınan sığ-sismik verilerden elde edilen -85 m deki eski kıyı çizgisinin uzanımı.110 Şekil 4.37 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişi batimetrisi ve üzerinde yeralan sığ-sismik profileri (SHOD, 1993, 1995). K4 ve K3 sismik profilleri üzerinde MD-2750 ve TSU03-13 gravite karotları yeralmaktadır. Yaklaşık doğrultusu KD-GB olan profillerden kuzeyden güneye sırasıyla K2, B7, K3, B8, K4 ve B9 profillerinde sismik stratigrafik çalışmalar yapılmıştır. Batimetri haritasında derinlikler metre cinsinden verilmiştir..112 Şekil 4.38 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde çalışılan sığ-sismik profillerde ayırtlanan sismik stratigrafik birimler ve bunların şelf ve İstanbul Boğazı nın paleo-kanalı içerisinde gözlenen fasiyesleri 113 Şekil 4.39 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan K2 sığ-sismik profili ve sismik stratigrafik yorumlaması.115 Şekil 4.40 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde MD-2750 karotunun üzerinde yeraldığı K4 sığ-sismik profili ve sismik stratigrafik yorumlaması. Sismik profilde ayırtlanan birim sınırı karakterindeki sismik yansıma yüzeyleri A dan K ya kadar değişen harf sembolleri ile adlandırılmıştır. Profildeki derinlik metre cinsinden verilmiştir Şekil 4.41 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan B9 sığ-sismik profili ve sismik stratigrafik yorumlaması. Sismik profilde ayırtlanan birim sınırı karakterindeki sismik yansıma yüzeyleri A dan K ya kadar değişen harf sembolleri ile adlandırılmıştır. Profildeki derinlik metre cinsinden verilmiştir..117 Şekil 4.42 :İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde G ve E sismik yansıma yüzeylerinin arasında kanal-bank kenarı olarak tanımlanan Birim-S1f e ait kalınlık (isopach) haritası. Haritada birime ait kalınlıklar metre cinsinden verilmiştir Şekil 4.43 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde Tsu03-13 karotunun üzerinde yeraldığı K3 sığ-sismik profili ve sismik stratigrafik yorumlaması. Sismik profilde ayırtlanan birim sınırı karakterindeki sismik yansıma yüzeyleri A dan K ya kadar değişen harf sembolleri ile adlandırılmıştır. Profildeki derinlik metre cinsinden verilmiştir..120 Şekil 4.44 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan B7 sığ-sismik profili ve sismik stratigrafik yorumlaması. Sismik profilde ayırtlanan birim sınırı karakterindeki sismik yansıma yüzeyleri A dan K ya kadar değişen harf sembolleri ile adlandırılmıştır. Profildeki derinlik metre cinsinden verilmiştir Şekil 4.45 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan B8 sığ-sismik profili ve sismik stratigrafik yorumlaması. Sismik profilde ayırtlanan birim sınırı karakterindeki sismik yansıma yüzeyleri A dan K ya kadar değişen harf sembolleri ile adlandırılmıştır. Profildeki derinlik metre cinsinden verilmiştir Şekil 4.46 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan K3 sığ-sismik profili üzerinden R/V MTA Sismik-1 gemisiyle alınan Tsu03-13 karotunun x litololik tanımı. Karotun en alt seviyesinde belirlenen radiyokarbon yaşı kalibre edilmemiş 14 C yaşlarıdır 126 Şekil 4.47 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan K4 sığ-sismik profili üzerinden R/V Marione Dufresne gemisiyle alınan MD-2750 karotunun litololik tanımı. Karot boyunca belirlenen radiyokarbon yaşları kalibre edilmemiş 14 C yaşlarıdır 128 Şekil 4.48 :K4 sığ-sismik profili üzerinde yeralan MD-2750 karotunda farklı litostratigrafik çökel birimlerin görünüşleri..129 Şekil 4.49 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde K4 sığ-sismik profili üzerinde yeralan MD-2750 karotunda ölçülen MSCL (yoğunluk, P-dalga hızı ve manyetik suseptibilite), kum/silt yüzdesi ve organik karbon analizi sonuçlarının karotun litolojik özellikleri ile karşılaştırılması (Marione Dufresne, 2005) Şekil 4.50 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan sismik birimlerin kronolojileri, çökelme fasiyesleri ve refleksyon özellikleri 133 Şekil 4.51 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan K sismik yansıma yüzeyinin kontur haritası Şekil 4.52 :G.Ö. son 15 bin yılda dünya deniz seviyesi değişimi eğrisi (Fairbanks, 1989). Çanakkale Boğazı eşiği (mavi çizgi) -85 m kabul edildiğinde dünya deniz seviyesi bu derinliğe G.Ö bin yıl önce ulaşır. Eğri üzerinde gösterilen yıldız şeklindeki simgeler sismik profillerde ayırtlanan B ve E sismik yansıma yüzeylerinin en sığ derinliklerini temsil etmektedir. Yaşları 14 C analizine göre kesin bilinen bu yüzeylerin minumum derinlikleri ile deniz seviyesi arasında yaklaşık 5-6 m bir fark çıkmakta ve bu Marmara Denizi ndeki dalga tabanını temsil etmektedir (Eriş vd., 2007).137 Şekil 4.53 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan F sismik yansıma yüzeyinin kontur haritası. Derinlikler metre cinsinden verilmiştir Şekil 4.54 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan E sismik yansıma yüzeyinin kontur haritası. Derinlikler metre cinsinden verilmiştir Şekil 4.55 :İstanbul Boğazı kanalı içerisinden alınan MD-2750 karotunda 14 C tarihlendirme analizlerine göre elde edilen yaş modellemesi (Eriş vd., 2007). Karotda 14 C yaşların bulunduğu seviyeler siyah noktalarla belirtilmiştir. Karotda ayırtlanan litostratigrafik birimler dikdörtgen kutular (gri) şeklinde gösterilmiş ve bunları sınırlayan litolojik sınırlar (A-E) sihay oklarla gösterilmiştir. Birim L1e ile b arasında kalan çökeller Erken Holosen Sapropeli nin çökelme zamanı içerisinde yeralmaktadır.141 Şekil 4.56 :MD-2750 karotunda yüksek bolluktaki foraminifer türlerinin karot boyunca yüzde değerleri 143 Şekil 4.57 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan D sismik yansıma yüzeyinin kontur haritası üzerinde -63 m eski kıyısına ait taraça düzlüğü ve plaj ortamları..143 xi Şekil 4.58 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde Hiscott vd. (2002a) ile bu çalışmada yorumlanan sığ-sismik profiller. Haritada Hiscott vd. (2002a) tarafından çalışılan profil hatları kesikli çizgilerle gösterilmiştir..145 Şekil 4.59 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde bu çalışmada ayırtlanan sismik birimlerin kronolojileri ile Hiscott vd. (2002a) ne ait kronolojik çalışmaların karşılaştırılması. Yaşlar kalibre edilmemiş 14 C yaşlarıdır 146 Şekil 4.60 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan delta çökellerine ait bu çalışmada yapılan kalınlık haritası (sürekli çizgi) ile Hiscott vd. ne (2002a) ait kalınlık haritasının (kesik çizgiler) arşılaştırılması. Kalınlıklar metre cinsinden erilmiştir..147 Şekil 4.61 :Marmarmara Denizi nin İstanbul Boğazı girişi doğusunda Kurbağalıdere nin drenaj alanı ve çevresinin topoğrafyası Şekil 4.62 :Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bazı akarsuların debi ve taşıdığı asılı sediman miktarlarının oransal grafiği. Akarsulara ait debi ve taşıdığı asılı sediman miktarları Tablo 2 de verilmiştir 149 Şekil 4.63 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan B sismik yansıma yüzeyine ait kontur haritası. Derinlikler metre cinsinden verilmiştir 150 Şekil 4.64 :Marmara Denizi İstanbul Boğazı girişinde yeralan sismik profillerde ayırtlanan A sismik yansıma yüzeyine ait kontur haritası. Derinlikler metre cinsinden verilmiştir 151 Şekil 5.1 :Bu çalışma kapsamında Marmara Denizi nde ayırtlanan Orta Pleyistosen-günümüz zaman aralığında çökelmiş birimler ile Karadeniz de çökelen birimlerin kronolojileri ve her iki denizde göreceli deniz seviyesi değişilerine bağlı olarak gelişen transgresyon ve regresyon dönemleri..154 Şekil 5.2 :Karadeniz in doğusunda 2171 m su derinliğinden alınan 379 nolu sondajında (ODP, 1974) Orta Pleyistosen-Günümüz zaman aralığını temsil eden litostratigrafik birimler ve bu birimler üzerinde yapılan kronolojik ve paleontolojik çalışmaların derlenmesi 156 Şekil 5.3 :Karadeniz in İstanbul Boğazı girişi şelf yamacında 2107 m su derinliğinden alınan 380 nolu sondajında (ODP, 1974) Orta Pleyistosengünümüz zaman aralığını temsil eden litostratigrafik birimler ve bu birimler üzerinde yapılan kronolojik ve paleontolojik çalışmaların derlenmesi.157 Şekil 5.4 :Marmara Denizi nde Orta Pleyistosen de G.Ö bin yılları arası deniz seviyesini, Akdeniz ve Karadeniz ile olan su geçişlerini gösteren şematik harita (A) ve Çanakkale-İstanbul Boğazları arasında Marmara Denizi ni temsil eden blok diyagram (B)..158 Şekil 5.5 :Marmara Denizi nde Orta Pleyistosen de G.Ö bin yılları arası deniz seviyesini, Akdeniz ve Karadeniz ile o
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x