Please download to get full document.

View again

of 95
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Politiezone Lommel Zonaal Veiligheidsplan

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 25 | Pages: 95

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Politiezone Lommel Zonaal Veiligheidsplan INHOUDSTAFEL INLEIDING Voorwoord 4 Leeswijzer 5 HOOFDSTUK 1 : MISSIE VISIE WAARDEN 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Onze belanghebbenden
Transcript
Politiezone Lommel Zonaal Veiligheidsplan INHOUDSTAFEL INLEIDING Voorwoord 4 Leeswijzer 5 HOOFDSTUK 1 : MISSIE VISIE WAARDEN 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Onze belanghebbenden & hun verwachtingen Missie Visie Waarden 7 HOOFDSTUK 2: SCANNING & ANALYSE Getrokken lessen uit het vorige plan Socio-economische en demografische beschrijving van de zone Beeld van veiligheid en leefbaarheid Objectieve gegevens Totale geregistreerde criminaliteit Inbreukcategorie (top 5 inbreuken op nationaal niveau) Criminele figuren/fenomenen Meldingen/interventies/geregistreerde feiten Verkeersveiligheid Openbare orde Overlast Subjectieve gegevens Veiligheidscan Hoorzittingen /Idee Puur Middenstand Verwachtingen en doelstellingen van de overheden en de andere 24 belanghebbenden 2.5. Inrichting van het korps Personeelscapaciteit Organogram Beeld van de dienstverlening en de werking Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking 33 Minimale werkingsnormen Wijkwerking Het onthaal Interventie en algemeen toezicht Slachtofferbejegening Lokale opsporing en onderzoek Handhaving openbare orde Verkeer 39 Andere operationele diensten Taakaccenthouders Lokaal informatiekruispunt. 41 Opdrachten en taken van federale aard 43 Bijdrage aan het nationaal veiligheidsplan 46 Opdrachten en taken ten voordele van derden De interne werking 50 Management van medewerkers Verwachtingen van de medewerkers Het medewerkersbeleid (organiseren) Het ontwikkelen van competenties (investeren) Respect en waardering (respecteren) 51 Management van middelen financieel beleid Kennis en technologie Materiaal en diensten 52 Management van processen Samenwerking 56 2 Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking Andere protocollen of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners en 59 derden 2.8. Synthese van de bestede capaciteit 61 HOOFDSTUK 3: DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De vorige strategische doelstellingen evaluatie en te trekken lessen Het domein van de veiligheid en leefbaarheid Prioriteit 1: zware diefstal in woningen eigendomsdelicten Prioriteit 2: drugs Prioriteit 3: verkeersveiligheid Prioriteit 4: Overlast Prioriteit 5: Jeugdproblematiek in al zijn facetten Het domein van de dienstverlening en werking Prioriteit 6: Kwaliteitsverbetering De strategische doelstellingen Synthese van de argumentatie Argumentatiematrix Motivering van de prioriteiten De strategische doelstellingen 73 Veiligheid en leefbaarheid Maatregelen om te voldoen aan de minimale werkingsnormen Prioriteit 1: Verkeersveiligheid Prioriteit 2: Beheersbaar houden van inbraak in woningen Prioriteit 3: Beheersbaar houden van drugs Prioriteit 4: Beheersbaar houden van maatschappelijke overlast 78 Dienstverlening en werking Prioriteit 5: Het uitputten van samenwerkingsverbanden De operationalisering van het ZVP Bijdrage van de lokale politie aan de prioritaire criminele fenomenen en andere 85 belangrijke veiligheidsproblemen, opgenomen in het NVP : beknopte beschrijving. HOOFDSTUK 4: HET COMMUNICATIEBELEID Externe communicatie Te trekken lessen over de externe communicatie van het politiebeleid Intenties betreffende de externe communicatie van het politiebeleid Interne communicatie Te trekken lessen over de interne communicatie van het politiebeleid Intenties betreffende de interne communicatie van het politiebeleid HOOFDSTUK 5: GOEDKEURING VAN HET PLAN Verbeteren en vernieuwen Goedkeuring 92 HOOFDSTUK 6: ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN 93 VERSPREIDINGSLIJST 94 BRONNEN EN BIJLAGEN 95 3 INLEIDING Voorwoord Voor u ligt het Zonaal Veiligheidsplan voor de periode Het werd opgesteld rekening houdend met de verwachtingen van onze belanghebbenden en geeft een duidelijk beeld van onze dagdagelijkse werking en de extra inspanningen die geleverd zullen worden in het domein van de veiligheid en leefbaarheid. We duiden erop dat onze externe prioriteiten met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. Op vlak van dienstverlening en interne werking gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar de uit te diepen samenwerking met onze omliggende politiezones. Met dit plan willen we het lange en korte termijn denken op mekaar af te stemmen en er een praktijkgerichte aanpak (acties) aan koppelen. Om van in het begin draagvlak voor, en betrokkenheid met dit plan te creëren, werden zoveel mogelijk medewerkers betrokken bij de opmaak ervan. De opmaak van een Zonaal Veiligheidsplan is telkens een moment van reflectie omtrent de werking van de politiezone. Vanuit persoonlijk standpunt, en vanuit mijn functie als korpschef van de politiezone Lommel, ben ik in het belang van de bevolking uitermate geïnteresseerd in het bereiken van resultaten, het controleren, evalueren en het bijsturen ervan. Het is een uitdaging om de komende jaren met de balanced scorecard en performante indicatoren de realisatie van de gekozen strategische doelstellingen op te volgen. Op die manier wordt het ZVP geen éénmalig werk, maar een leidraad en toetssteen voor ons handelen gedurende de volgende beleidscyclus. Willen we continu hoogstaande resultaten bereiken, dan staat het ganse korps ook in de komende jaren ongetwijfeld voor veel uitdagingen. Denken we maar aan: - de voortdurende aanpassingen aan de korpsstructuur en het organogram om aan de verwachtingen te voldoen; - het zoeken naar manieren om de efficiëntie en productiviteit op te voeren; - de steeds hogere eisen van de klanten en ketenpartners; - het meer moeten doen met dezelfde of mindere middelen; - het leveren van de gevraagde resultaten; - het binden van goede werknemers aan de organisatie. Met dergelijke eisen is het ontwikkelen van personeel tot effectieve, gemotiveerde en zelfstandige krachten de sleutel tot succes. De oude manier van leidinggeven of managen op een taakgerichte of een controlerende manier zullen we moeten laten varen. Het is een evidentie dat de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan niet het werk kan zijn van één persoon, maar het resultaat wordt van het volledige team. Ik wil daarom geen afbreuk doen aan het werk van mijn collega s, en aan de hulp en ondersteuning van de externe partners. Ik wens hen nu al te bedanken voor hun steun, inzet en vertrouwen. Stuk voor stuk eigenschappen die in dit plan en de rapportering er rond niet terug te vinden zijn (omdat ze niet te meten zijn), maar wel de basis zullen vormen van ons succes Bart Voordeckers Hoofdcommissaris - korpschef PZ 5371 Lommel 4 Leeswijzer Dit Zonaal veiligheidsplan heeft een inleiding, zes hoofdstukken en een aantal bijlagen (zie inhoudstabel). Elk hoofdstuk begint met de te trekken lessen uit het vorige plan en er wordt steeds aandacht besteed aan de verwachtingen van de belanghebbenden van de zone. Het continu verbeteren en vernieuwen en mee evolueren met de veranderende maatschappij impliceren zulke ingesteldheid. Niet alleen wordt binnen elk hoofdstuk een logische volgorde gerespecteerd (extern intern), ook de opbouw van het plan zelf volgt een logische structuur. Missie-visie en waarden vormen de basis voor dit plan, zonder M-V-W is er geen fundament (hfdst 1). Zowel de omgeving van de zone als de criminaliteitscijfers én de geïnventariseerde verwachtingen van de belangrijkste belanghebbenden (hfdst 2) vormen het tweede noodzakelijke fundament alvorens men strategische doelstellingen kan bepalen (hfdst 3). Nadat er geweten is wat men gaat doen, en waarom men dit gaat doen, is het moment gekomen om de communicatiestrategie hier rond naar de belanghebbenden te bepalen (hfdst 4), nadat er hieromtrent uit het vorige plan goede praktijken werden geborgd of lessen getrokken. Het hoofdstuk betreffende de goedkeuring (hfdst 5) geeft, alvorens de ZVR tekent, eerst een synthetisch overzicht betreffende de goedkeuring van het vorige plan in zijn totaliteit en de eventueel genomen maatregelen ter zake. In het laatste hoofdstuk (hfdst 6) krijgen de strategische doelstellingen en prioriteiten operationeel vorm door middel van actieplannen die jaarlijks worden bijgestuurd. 5 HOOFDSTUK 1: MISSIE - VISIE WAARDEN 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan De korpsmissie, -visie en - waarden werden voorafgaand aan de opmaak van het eerste zonaal veiligheidsplan in de schoot van het beleidsondersteuningsteam vastgelegd. De belanghebbende partijen werden toen bevraagd, en er werd zo veel mogelijk met hun verwachtingen rekening gehouden. Tot op heden dekken M - V- W nog steeds de lading , alhoewel wij er van overtuigd zijn dat ze nog beter intern en extern kunnen worden uitgedragen. In tegenstelling tot het vorige ZVP willen wij in het ZVP komen tot een sterkere vertaling en verankering van missie, visie en waarden in de beleidsvoering en de korpsstrategie. Missie- visie en waarden vormen immers het uitgangspunt van de werking van onze organisatie en dus per definitie ook van de beleidskeuzes die verder in dit document worden besproken. Om de doelstellingen, prioriteiten en actieplannen van het ZVP te kunnen uitvoeren, en de eraan gekoppelde, verwachte resultaten te bereiken, werd vertrekkend vanuit onze visie, missie en waarden in 2013 een gepaste korpsstrategie met verschillende kritieke succesfactoren uitgedokterd (strategiekaart). Onze politiezone is een missie - gedreven organisatie, waarbij de dienstverlening voor, en het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid van de Lommelse bevolking centraal staan. Nadere toelichting vindt u verder onder punt De operationalisering van het ZVP 1.2. Onze belanghebbenden & hun verwachtingen Uit onze contacten met de bevolking, het bestuurscollege, de gemeenteraad, het parket, de federale politie, de medewerkers...kortom onze belanghebbenden bleek nergens dat onze visie - missie en waarden niet in overeenstemming met hun verwachtingen zou zijn. Derhalve werd er ook geen nieuwe bevraging georganiseerd, en werden de visie - missie en waarden dan ook niet bijgestuurd. Op verzoek van de vroegere Dirco Marcel Jacobs, werden de waarden wel duidelijker omschreven. U vindt dit hieronder terug Missie Visie Waarden Wij verzekeren binnen ons grondgebied de basispolitiezorg. Dit behelst de uitvoering van alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, die noodzakelijk zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en verschijnselen. Deze opdrachten situeren zich in de drie veiligheidsdomeinen, te weten criminaliteit, de openbare orde en het verkeer. Naast de lokale taken staan wij ook in voor het uitvoeren van politieopdrachten van federale aard. Missie De missie verwijst naar de bestaansreden van de organisatie. Voor publieke organisaties, zoals onze PZ, ontstaat de missie vanuit een hoger principe, namelijk de bijdrage die de organisatie denkt te moeten leveren om te komen tot de ideale maatschappij Wij geloven in een gemeenschapsgerichte, kwalitatief hoogstaande politiezorg, en willen hierdoor bijdragen tot de veiligheid en leefbaarheid van de maatschappij. Visie De visie verwoordt hoe de organisatie de missie wil waarmaken, waar ze op middellange termijn wil staan. Wij werken samen om onze basisfunctionaliteiten: Wijk; Interventie; Lokale recherche; Onthaal; Slachtofferzorg; Handhaving openbare orde; Verkeer, doelmatig in te richten en het korps beleidsmatig te sturen. Waarden In de waarden legt men vast wat van elke medewerker verwacht wordt. De waarden zijn essentieel en niet onderhandelbaar. Onze organisatie richt zich op : Rechtvaardigheid We streven, zonder onderscheid naar een rechtvaardige behandeling voor iedereen. Niet alleen voor de burgers, maar ook voor de medewerkers. Positieve ingesteldheid Iedere medewerker van de PZ Lommel werkt ten dienste van de bevolking. Een lakse, negatieve houding wordt hierbij niet getolereerd. We zullen onze energie in positieve dingen steken. In plaats van te zoeken naar redenen waarom we iets niet zouden (kunnen) doen, of waarom iets niet zou lukken, zullen we zoeken naar een manier om wel in onze opdracht te slagen. 7 Transparantie Een klantgerichte politiedienst die burgers efficiënt bedient, is transparant zodat iedereen weet waar het korps mee bezig is. Daarom lichten wij de burgers en het bestuur via verschillende kanalen over onze werking in. Verantwoordelijkheid Binnen het korps willen we af van de cultuur van uitvoering waar men zich steeds kan verschuilen achter het bevel van een meerdere. Elk korpsniveau heeft verantwoordelijkheden waarvan we mogen verwachten dat de medewerkers die verantwoordelijkheid ook kennen, op en ter harte nemen. Verantwoordelijkheid hangt ook samen met een zekere autonomie en onafhankelijkheid in het werk. Initiatief, creativiteit en het vermogen om problemen op te lossen zijn sleutelbegrippen. Vernieuwing Stilstaan is achteruitgaan. Het korps speelt in op de continue veranderingen die zich op alle vlak (maatschappelijk, wetgevend, ICT ) voordoen. De voorbeeldfunctie De kracht van het goede voorbeeld mag niet onderschat worden. Wij zullen voor onszelf strenger zijn dan voor de bevolking. 8 Hoofdstuk 2 : Scanning & Analyse Dit hoofdstuk beschrijft het beeld van veiligheid en leefbaarheid, met andere woorden de externe omgeving, en het beeld van de dienstverlening en werking, met andere woorden de interne omgeving van onze politieorganisatie. Achtereenvolgens trekken we lessen uit het vorige ZVP, beschrijven we de socio-economische en demografische toestand, schetsen we de veiligheid en leefbaarheid aan de hand van objectieve en subjectieve gegevens, formuleren we de verwachtingen van al onze belanghebbenden en gaan we dieper in op de inrichting, de dienstverlening en de werking van het korps en haar samenwerking met politionele en niet-politionele partners. We eindigen met een sythese van de bestede capaciteit in het jaar Getrokken lessen uit het vorige plan Bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan gebruikten we tijdens onze scanning en analyse al heel wat bronnen. Een aantal van die bronnen raadpleegden of hernamen we, andere werden ondertussen bijgevoegd (cursief). Hieronder een niet limitatief overzicht. Nationaal veiligheidsplan Objectieve gegevens/ang-statistiek o Criminaliteitsbarometer o Verkeersveiligheidbarometer o Opvolging woninginbraken Csd-Hasselt o Eigen ISLP cijfers o Overlastbarometer o Ophelderingsbarometer Subjectieve gegevens/bevraging bevolking o Veiligheidsscan Bevraging externe partners o Bestuurlijke overheid o Procureur des Koning o Dirco o Dirjud. Bevraging medewerkers o Uitgebreide risicoanalyse IDEWE/MTO o Fenomeenbevraging. Net zoals in 2009 werd het resultaat van de belangrijkste bronnen in een prioriteitenmatrix gegoten waarbij aan elke informatiebron een weegfactor werd toegekend. Hierdoor werden de gegevens op een evenwaardige manier geïnterpreteerd. De veiligheidsscan werd in 2011 opnieuw georganiseerd door het provinciebestuur Limburg met de medewerking van de Universiteit Hasselt. Er werden in het totaal 445 inwoners bevraagd door middel van een face-to-face enquête omtrent leefbaarheidsproblemen, slachtofferschap, (on)veiligheidsgevoelens, de lokale verkeerssituatie en de werking van de politie. Hierdoor kregen we een goed zicht op de verwachtingen van de Lommelse inwoner. Verder hebben we in deze scanning en analyse getracht rekening te houden met de opmerkingen of aanbevelingen op het ZVP We concluderen dat de prioriteiten van het ZVP en ZVP in grote mate overeenkomen. 9 2.2. Socio-economische en demografische beschrijving van de zone Geografische ligging : De stad Lommel is gelegen in Noord-Limburg. Ze grenst ten noorden aan Nederland (Luyksgestel) en ten westen aan de provincie Antwerpen (Balen en Mol). De ons omringende politiezones zijn de politiezone Hano (Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt), politiezone Kempenland (Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Peer) en de politiezone Balen, Dessel en Mol. De oppervlakte van Lommel bedraagt 102,34 km². Lommel heeft een handelscentrum met verschillende kerkdorpen of gehuchten. Sedert 02/02/1991 is Lommel een stad. Het feit dat Lommel een grensgemeente is, heeft geen invloed op drugs/weed trafiek zoals in het zuiden van de provincie. Vermoedelijk omdat er in onze grensstreek geen coffeeshops bestaan in Nederland. We hebben wel de indruk dat er criminele bendes zijn die in onze grensregio opereren (vanuit het woonwagenpark in Nederland). Demografische aspecten : (bron: website apps.vlaanderen) Op telde Lommel inwoners waarvan niet-belgen. Als grensgemeente is het significant dat Lommel inwoners heeft met Nederlandse nationaliteit. Het feit dat Lommel een grensgemeente is, speelt duidelijk een rol. In 2010 werd er in samenwerking met FGP-Hasselt een grootschalig onderzoek gedraaid ivm een Nederlandse crimineel die in Lommel verbleef. Daarbuiten mogen we stellen dat het aantal weedplantages de laatste jaren in onze zone is gestegen. Vermoedelijk werd dit mee veroorzaakt door de recente wijziging in de Nederlandse drugswetgeving, waardoor er een verschuiving plaatsvond. Het aantal meldingen inzake overlast door Nederlanders ligt ook vrij hoog. De meeste Nederlanders komen in Lommel wonen omdat het er volgens hen vrij rustig is, en klagen dan ook snel wanneer hun rust wordt verstoord. De bevolkingsdichtheid bedraagt km². 10 Lommel kent een relatief jonge bevolking. Toch ondergaat de bevolkingssamenstelling een sterke wijziging. Momenteel vindt er tegelijkertijd een ontgroening en vergrijzing plaats. Sociale aspecten : Op sociaal vlak kent de stad Lommel weinig problemen. Onderwijs In de zone liggen verscheidene grote scholen, die zowel basis- als secundair onderwijs verstrekken. Deze scholen trekken leerlingen aan uit de wijde omgeving, die zowel per fiets, met het openbaar vervoer als per auto komen. In het totaal betreft het 23 scholen met een populatie van 5806 leerlingen. Instellingen/ bijzondere verblijfplaatsen Op het grondgebied van onze politiezone bevinden zich het jongenstehuis Pieter Simenon, tehuis Tamar voor ongehuwde moeders, opvangtehuis Elkeen, en IPO de Veerkracht (vroeger MPI Den Heuvel). Het gros van onze dossiers inzake weggelopen jongeren en/of verdwijningen kan hieraan gekoppeld worden. Economische aspecten : Lommel beschikt over een stadscentrum dat een bruisend middenstands- en horecaleven kent. Op vrijdag- en zaterdagnacht is er een zeer druk uitgangsleven. De toonzaaldistributiezone langs de Ringlaan, de druk bezochte markten, kermissen, winkels, restaurants en café s trekken vele bezoekers aan. Het aanbod en de mogelijke ontsluiting van zeer goed uitgeruste bedrijventerreinen zorgen voor de ontwikkeling van de Lommelse economie. In totaal bedraagt de huidige oppervlakte van de industrieterreinen ongeveer ha. De voornaamste bedrijven in Lommel zijn, Ford Werke AG, Sibelco, Farm frites, Teepak, Z.F. Windpower, Polypreen. Een aantal hiervan zijn Seveso-bedrijven. Toerisme : Hoewel Lommel niet de naam heeft een toeristenstad te zijn, evenaart Lommel wat betreft het aantal overnachtingen met (cijfers 2011) verblijfstoeristen sommige echte toeristensteden. De overnachtingen vinden vooral plaats in het vakantiepark De Vossemeren en de campings Blauwe Meer en Parelstrand. In het weekend zakken deze verblijfstoeristen af naar het centrum wat bijdraagt tot de uitgangsoverlast (nachtlawaai, wildplassen, vechtpartijen ) 11 Mobiliteit : Weg Lommel wordt doorsneden door verscheidene gewestwegen (N715, N712, N746 en N769). Verder geeft de expresweg A24 en de relatief korte afstand van de E313, E314, E31 en E25 een aansluiting op het Europees autowegennet. Het Maas-Scheldekanaal ten noorden van Lommel geeft aansluiting op het Albertkanaal en dus met de industriepolen van Antwerpen en Luik. Diverse bedrijven in Lommel zorgen voor een druk vrachtwagenverkeer. Spoor Ten zuiden van Lommel doorkruist de spoorlijn Hasselt Antwerpen de politiezone, met één spoorwegstationnetje te Kattenbos. Het station wordt vooral bij festivals op de evenementenweide veelvuldig gebruikt. De aanwezigheid van een spoorlijn kan niet gelinkt worden aan het aantal zelfmoorden op het grondgebied van de politiezone. 12 2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid Deze rubriek gee
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x