Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Overzicht Agile Lean - DevOps

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 32 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Overzicht Agile Lean - DevOps Lean Focus op end-to-end processen om maximale waarde te leveren aan de klant Adresseert bottlenecks en verspillingen in processen en biedt hulpmiddelen om deze weg te nemen
Transcript
Overzicht Agile Lean - DevOps Lean Focus op end-to-end processen om maximale waarde te leveren aan de klant Adresseert bottlenecks en verspillingen in processen en biedt hulpmiddelen om deze weg te nemen DevOps Focus op samenwerking en communicatie tussen development en operations Vermijdt over de schutting gedrag tussen ontwikkeling en beheer Agile Focus op korte iteraties, communicatie, feedback en werkende producten Implementatie door Agile werkwijzes zoals Scrum en Kanban De oplevering van waardetoevoegende producten ontstaat door synergie tussen Agile, DevOps en Lean. Deze principes zijn in veel gevallen complementair aan elkaar. Echter, zoals we in deze publicatie bespreken, kan de business-context invloed hebben op de (initiële) keuze voor Lean, Agile of DevOps. 1 Agile Praktische toepassingen Vereisten voor succes Hoe kan het ConsultancyHuis helpen? Gebaseerd op het Agile Manifesto: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan Iteratieve denkwijze ter bevordering van de feedback, communicatie en transparantie In situaties waar de klantwens nog niet vastligt (intern/extern) Indien directe feedback van klanten gewenst is Indien snel gereageerd moet kunnen worden op veranderende eisen van belanghebbenden Mandaat voor en beschikbaarheid van de Product Owner Een cultuur van empowerment (Project)management volgt ook de Agiledenkwijze Teamleden bij elkaar op één locatie Diverse specialisten op het gebied van Agile en Scrum: testers, ontwikkelaars en business analisten Gecertificeerde Scrum Masters en Product Owners Agile Coaching 2 Bron: Emaze.com Lean (Six Sigma) Praktische toepassingen Vereisten voor succes Hoe kan het ConsultancyHuis helpen? Business strategie gericht op het creëren van maximale waarde voor de klant Gericht op optimalisatie van de bedrijfsprocessen ten einde klantwaarde te creëren Focus op het elimineren van verspillingen (bijv. voorraden, overproductie) in bestaande processen In situaties waar doorlooptijden verminderd moeten worden In situaties waar de kwaliteit verhoogd moet worden, bijvoorbeeld het verhogen van het First- Time-Right ratio In situaties waar processen onlogisch zijn ingericht, bijvoorbeeld door sterke bedrijfsgroei Sterke sponsorship vanuit het management Empowered medewerkers: stimuleren van medewerkers om over verbeteringen na te denken Complete focus op de klant Gecertificeerde Lean Black Belts voor het implementeren van Lean en het sturen van de cultuurverandering die hiervoor nodig is Wij hebben een Lean Six Sigma Companion App ontwikkeld die te downloaden is vanuit de App-store 3 DevOps Praktische toepassingen Vereisten voor succes Hoe kan het ConsultancyHuis helpen? Bedoeld om de agile iteraties snel en ononderbroken bij de eindklant te krijgen Focus op samenwerking en integratie tussen development en operations gedurende de hele ontwikkelingslifecycle You build it, you run it Streeft naar frequente en betrouwbare releases: Continuous Delivery In situaties waar de release cycles lang duren In situaties waar een over de schutting - mentaliteit heerst tussen development en operations In situaties waarbij doorlooptijden voor incidenten hoog zijn In situaties waar deployments regelmatig leiden tot onderbreking van de service(s) Open communicatie tussen Quality- Assurance, Development en Operations Architectuur (bijv. micro-services) en tools die de principes van DevOps ondersteunen Multi-disciplinaire teams Focus op automatisering van onder andere test en deployment Professionals met kennis van DevOps, testautomatisering en ruime ervaring in multi-disciplinaire teams 4 Bron: Wikipedia Cynefin Framework Deepdive Toepassing op basis van context Wanneer kan ik welke methode het beste toepassen? Het Cynefin framework* wijst erop dat de werkwijze om een probleem op te lossen afhangt van de context van dat probleem In de volgende slides bespreken wij een mogelijke toepassing van het Cynefin Framework op werkmethoden binnen het IT-domein Cynefin onderscheidt een vijftal kwadranten (uitgelegd op de volgende slides): Obvious (Simple) Chaos Complex Complicated (Disorder) Centrum van het figuur situatie waarbij onbekend is wat de huidige context is. 5 * Snowden, David J.; Boone, Mary E. (November 2007). A Leader's Framework for Decision Making . Harvard Business Review, Kwadranten Cynefin Framework Obvious (Simple) Binnen deze context zijn problemen eenduidig en de oplossingen voor de hand liggend. De context van de werkzaamheden blijft relatief stabiel en is weinig onderhevig aan veranderingen. Voorbeelden: orderverwerking en fullfilment Aanpak Sense-Categorize-Respond P Categorie A O Categorie B Identificeren van een probleem, categoriseren en oplossen. Binnen deze context zijn er reeds bestaande best practices en het oplossen van problemen is feitelijk een kwestie van het categoriseren in het juiste bakje en het uitvoeren van een reeds bekende oplossing (zie routes van probleem (P) naar oplossing (O)). Er is weinig inhoudelijke discussie noodzakelijk. Aanbevolen werkmethode: Lean/Kanban. Binnen deze context zijn er bestaande werkprocedures waarop Lean kan worden toegepast om deze verder te optimaliseren. Bij een snel variërende werklijst die het proces ingaat, kan Kanban helpen om de workflow te prioriteren. 6 Kwadranten Cynefin Framework Complicated Binnen deze context zijn er meerdere goede oplossingen mogelijk en bekend. Er moet dan geanalyseerd worden welke het beste resultaat oplevert. Vaak is hiervoor expertise vereist. Dit is de context van de good practices en known unknowns. Voorbeeld: ontwikkeling van een app Aanpak Sense-Analyse-Respond Het is niet langer een kwestie van het categoriseren van een situatie en daarop inspelen, er moet een mate van analyse plaatsvinden om tot de best passende (veelal bekende) oplossing te komen. Door verschillende perspectieven te gebruiken kan synergie behaald worden. Aanbevolen werkmethode: Agile in wisselwerking met Lean. Agile Scrum biedt een goede methode om good practices toe te passen en daarop te itereren om meerwaarde te creëren. Op het moment dat het software ontwikkelproces onder controle is en de teams een grotere maturity hebben, ontstaat er ruimte om Lean toe te passen, en verspillingen (bijvoorbeeld: wachttijden) op te sporen en het ontwikkelproces efficiënter te maken. Over tijd, als het duidelijker wordt wat de eisen vanuit de operatie zijn, kan men DevOps toepassen om met vertrouwen in kwaliteit en regelmaat te kunnen releasen. A?? Oplossing A Oplossing B B? D Oplossing C 7 Kwadranten Cynefin Framework Complex Binnen deze context bevinden zich onder andere startups en nieuwe producten in bestaande bedrijven. Er zijn diverse (onbekende) variabelen die invloed uitoefenen op de situatie en die vaak pas achteraf te herkennen zijn. Experimentatie en uitproberen zijn noodzakelijk om verder te komen. Dit is de context van de unknown-unknowns. Voorbeeld: opzetten van een nieuw product in een nieuwe markt Aanpak Probe-Sense-Respond Binnen deze aanpak wordt er een pad gevolgd, bekeken wat daar de effecten en impact van zijn en dan bijgestuurd. De oplossing en het pad daar naar toe wordt duidelijker gedurende het proces. Aanbevolen werkmethode: Lean Startup. De focus van Lean Startup is build-measure-learn. Deze feedback-loop kan snel in gang gezet worden door een MVP (minimum viable product) te bouwen en uit te rollen. Over tijd, wanneer de productvisie meer gestalte krijgt, duidelijker wordt wat men wil, hoe het eruit moet zien en wat ervoor nodig is kan er een beweging plaatsvinden naar Agile-werkvormen. Vaak gaat dit gepaard met een beweging van een Complex-context naar een Complicated-context. In de vroege fases van een Complexcontext levert Lean of DevOps veelal weinig toegevoegde waarde, en ook heeft traditioneel project management hier geen zin: er zijn geen bestaande processen om te optimaliseren. A B D C 8 Kwadranten Cynefin Framework Chaos Binnen deze context zijn er geen directe patronen te herkennen of relaties te leggen tussen oorzaak en gevolg. Chaos is vaak het initiële gevolg van een crisis. Voorbeeld: een crisis waarbij een bedrijfskritische dienst uitvalt zonder een direct herleidbare reden. Aanpak Act-Sense-Respond A? Er moet direct actie ondernomen worden om een basale mate van grip op de situatie te krijgen (m.a.w.: het bloeden te stoppen). Van daaruit is het doel de situatie van de chaos-context naar de complex-context te krijgen. Deze context biedt veel ruimte voor innovatie. Aanbevolen werkmethode: Binnen deze context moet er zo snel mogelijk een mate van grip op de situatie komen en moet de rootcause blootgelegd worden. Werkvormen die hiervoor bijvoorbeeld bruikbaar kunnen zijn ontlenen zich aan Lean: visgraatdiagrammen en de 5-why s. Uiteindelijk is het cruciaal te vinden wat aan de situatie stabiel en onstabiel is om vervolgens zo snel mogelijk actie te ondernemen om het bloeden te stoppen. 9 Kwadranten Cynefin Framework Samenvattend Cynefin-framework Het Cynefin-framework biedt een kader om de context waarin gewerkt wordt te analyseren. Op basis van die vastgestelde context kunnen bepaalde methodieken efficiënter zijn dan andere methodieken. Anderzijds kan deze evaluatie ondersteunen bij het bepalen welke aspecten van de methoden, op welk moment het beste aansluiten. Zo is het toepassen van Agile-Scrum binnen een Simple-context een discutabele aanpak: er worden reguliere werkzaamheden uitgevoerd binnen een context van weinig verandering. Kanban is dan een logischere keuze. Bewegen tussen de contexten Het is overigens mogelijk om te bewegen tussen de verschillende contexten. Daar waar men eerst experts nodig heeft voor het implementeren van wijzigingen en het bepalen van de juiste oplossing (Complicated-context), kan later sprake zijn van het doen van eenvoudige aanpassingen op klantvraag binnen een gereguleerde omgeving (Simple-context). Daar waar men eerst omringd is door onbekende invloeden en experimentatie onvermijdelijk is (Complex-context), kan men later good practices toepassen om verschillende bekende opties te analyseren en uit te werken (Complicated-context). 10 Kwadranten Cynefin Framework Hoe Het ConsultancyHuis hierbij kan helpen Het ConsultancyHuis gelooft niet in de gouden hamer (1 methode die altijd werkt) waarmee we op zoek gaan naar spijkers (een willekeurig probleem). Om te helpen in de Chaos-context hebben wij verschillende werkvormen waarmee we kunnen helpen om de root-cause vast te stellen. Wij helpen onze klanten graag bij het vaststellen van de context en het selecteren van de beste aanpak daarbij. Voor innovaties en startups in de Complex-context, voeren wij workshops uit om het product op één pagina te definiëren, en met Lean Startup verder te ontwikkelen en uit te proberen. Wij hebben de Agile en DevOps expertise om te helpen bij teams en projecten in de Complicated-context. In de Obvious-context, helpen onze Lean Six Sigma experts organisaties met het efficiënter maken van processen en het verhogen van de kwaliteit. 11 Over de auteurs James De Mulder Business consultant Lean Six Sigma Consultant James heeft in zijn diverse projecten ruime ervaring opgedaan op het gebied van Agile en DevOps. Daarnaast is hij Lean Six Sigma black belt. Hij wordt enthousiast als hij bedrijven kan helpen hun processen te optimaliseren om zo maximale waarde te leveren voor hun klanten. Erik van Eekelen Innovation & Technology Leader De rode draad in Erik s carrière is het helpen veranderen van organisaties zodat ze beter reageren op snel veranderende klantvraag. Na te hebben gewerkt in Australie en Nederland als business analist, programma manager, Agile coach en CIO, adviseert en ondersteunt hij nu klanten bij innovatie en het omarmen van verandering. 12
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x