Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 43 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.
Transcript
Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır. Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Saygı ve sevgilerimle sınavınızın başarılı geçmiş olmasını dilerim. 21.Aşağıdaki moleküllerden hangisi amfipatik özelliktedir? A) Glukoz B) Pirüvat C) Amonyak D) Fenilalanin E) Glisin Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 17. 22.Aşağıdakilerden hangisi glikolizi hızlandıran allosterik bir modülatördür? A) ATP B) Glukoz 6-fosfat C) Fruktoz 2,6-bifosfat D) Sitrat E) Alanin Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 123. 23.Aşağıdakilerden hangisi kronik alkol tüketimi sonrasında gelişen metabolik bir sonuçtur? A) Yağ asidi oksidasyonunun aktivasyonu B) Laktik asidoz gelişimi C) Ketogenezin inhibisyonu / NADH oranının artması D) NAD E) Glukoneogenezin artması Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 127. 24.Fizyolojik sıvılarda az çözünen ve daha çok hidrofobik R grubu olan aminoasitler içeren yapısal proteinler aşağıdakilerden hangisidir? A) Globüler proteinler B) Fibröz proteinler C) Şaperonlar D) İmmünoglobulinler E) Protein yapıdaki hormonlar Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 25.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobine bağlanan bir ligand değildir? A) Amonyak B) 2,3-difosfogliserat C) Karbondioksit iyonları D) H E) Karbonmonoksit Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 26.Aşağıdakilerden hangisi kreatin fosfat sentezinde kullanılmaz? A) ATP B) Arjinin C) Metionin D) Glisin E) Histidin Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 35. 27.Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin doğrudan etkileri arasında yer almaz? A) Glukoneogenezin artması B) Kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesi C) Protein metabolizmasının artması D) İmmün yanıtın baskılanması E) Karaciğerde glikojen depolanması Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 273. 28.Aşağıdakilerden hangisi glukozaminoglikan yapıda bir molekül değildir? A) Hiyalüronik asit B) Kondroitin sülfat C) Sialik asit D) Heparan sülfat E) Keratan sülfat Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 29.Yüksek dansiteli lipoproteinlerin fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekzojen triaçil gliserolleri taşımak B) Endojen triaçil gliserolleri taşımak C) Apo CII enzimini aktive etmek D) Dokudan karaciğere kolesterol taşımak E) LDL sentezini başlatmak Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 219. 30.Niemann-Pick hastalığı aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliğinde ortaya çıkar? A) Hekzosaminidaz A B) Alfa-galaktozidaz C) Kolesterol esteraz D) Sfingomiyelinaz E) Seramidaz Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 203. 31.Aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum düzeyi kolestazda yükselir? A) 5'- nükleotidaz B) Laktat dehidrogenaz C) Aldolaz D) Kolinesteraz E) Lipaz Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 32.Aşağıdakilerden hangisi plazmadaki fonksiyonel enzimlerden biridir? A) Laktat dehidrogenaz B) Psödokolinesteraz C) Sitrat sentaz D) Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz E) İzositrat dehidrogenaz Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 33.Aşağıdakilerden hangisi kompleman sistemini aktive eder? A) α1-antitripsin B) Seruloplazmin C) α1-asit glikoprotein D) C-reaktif protein E) Tümör nekrozis faktör Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 73. 34.ATP kullanılan reaksiyonlarda gerekli olan mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalsiyum B) Sodyum C) Lityum D) Potasyum E) Magnezyum Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 86. 35.Aşağıdakilerden hangisi paratiroid hormonun etkilerinden biri değildir? A) Böbreklerden kalsiyum geri emilimini artırma B) Böbreklerde 25-OH kolekalsiferolün 1α hidroksilasyonunu artırma C) Böbreklerden fosfat geri emilimini artırma D) Plazma kalsiyum seviyesini artırma E) Kemikte osteoklastik rezorpsiyonu artırma Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 308. 36.Sitokin reseptörlerinin ligand-bağımlı aktivasyonundan sonra, reseptörün sitoplazmik kısmı ile etkileşerek aktifleşen sitoplazmik kinaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Reseptör tirozin kinaz (RTK) B) Protein kinaz A (PKA) C) Protein kinaz C (PKC) D) Janus kinaz (JAK) E) MAP kinaz (MAPK) Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 250. 37.DNA daki CTG dizisinin trna daki antikodon karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) CUG B) CTG C) CAG D) GAC E) GCC Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 355. 38.De novo pürin nükleotidlerinin sentezi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Glutamin analogları, sentezi inhibe eder. B) Riboz-5-fosfat yapıya en son katılır. C) Glisin, öncül bileşiklerden biridir. D) Formil tetrahidrofolat, formil grubunu verir. E) Pürin halkasına sahip ilk ürün inosin monofosfattır. Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 39.Aşağıdaki inhibitörlerden hangisi elektron transfer tepkimelerinde adenin nükleotid translokazı inhibe eder? A) Karbonmonoksit B) Antimisin A C) Aurovertin D) Atraktilozid E) Termogenin Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 155. 40.Doku zedelenmesini takiben plazmada aşağıdaki proteinlerden hangisi artmaz? A) Transferrin B) Haptoglobin C) α1-antitripsin D) Fosfolipaz A2 E) Plazminojen Referans: e-tus İpcucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa: 71.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x