Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark Wuustwezel uiterlijk op 1 maart PDF

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 31 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) DESKUNDIGE SECRETARIAAT voltijds contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) AANWERVINGSVOORWAARDEN: zie bijlage.
Transcript
GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) DESKUNDIGE SECRETARIAAT voltijds contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) AANWERVINGSVOORWAARDEN: zie bijlage. BIJZONDERE BEPALING: Het is het personeelslid niet toegelaten handel te drijven, ook niet door tussenpersonen die in feite voor rekening van het personeelslid optreden, of enige bijbetrekking te vervullen waarvan de uitoefening geacht wordt onverenigbaar te zijn met het ambt. BRUTOWEDDE: In bijlage vindt u de uitgewerkte weddenschalen. De bedragen in de eerste kolom zijn bruto jaarbedragen aan 100 % gekoppeld aan jaren anciënniteit. Het bruto maandbedrag bekom je door vermenigvuldiging met de huidige index (1,6084) en deling door 12. De berekening van het nettoloon is afhankelijk van de gezinssituatie. De jaren gepresteerd in overheidsdienst, in loondienst of als zelfstandige kunnen volledig worden overgenomen indien deze ervaring relevant wordt geacht voor de functie en indien de nodige attesten worden voorgelegd. Personeelsleden van het gemeentebestuur van Wuustwezel genieten volgende bijkomende voordelen: haard- of standplaatsvergoeding (afhankelijk van gezinssituatie & bedrag jaarwedde); maaltijdcheques met een waarde van 6,50 EUR; gratis hospitalisatieverzekering; fietsvergoeding: 0,22 EUR/km; overname van alle relevante anciënniteit; bijkomende verzekering tweede pensioenpijler. FUNCTIEBESCHRIJVING: zie bijlage. EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. De sollicitatiebrief, samen met a) standaard sollicitatieformulier; b) kopie van het gevraagde diploma én attesten van 4 jaar relevante beroepservaring in een openbaar bestuur; c) uittreksel uit het strafregister; d) kopie van het rijbewijs B moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark Wuustwezel uiterlijk op 1 maart 2016 AANDACHT: Stukken die nà sluitingstermijn toekomen hebben voor gevolg dat de kandidatuurstelling ONGELDIG is! De schriftelijke proeven vinden plaats op 10 maart 2016 om 18 uur en de mondelinge proeven op 22 maart 2016 vanaf 18 uur, de psychotechnische proeven op 7 of 12 april De psychotechnische proeven zullen doorgaan bij Ascento, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen. Meer inlichtingen omtrent de bezoldigingsregeling: zijn te bekomen bij de personeelsdienst, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, tel. 03/ Meer inlichtingen omtrent de jobinhoud: zijn te bekomen bij Luc Loos, gemeentesecretaris, tel. 03/ ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN AANWERVINGSVOORWAARDEN Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur moeten de kandidaten: 1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 2) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het passend gedrag vermeld in punt 1) wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3), moet in overeenstemming met artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1) voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; de taalvereisten dienen strikt nageleefd te worden. Indien een kandidaat zijn/haar diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs heeft behaald, is enkel SELOR (het Selectiebureau van de federale overheid) bevoegd om de taalkennis vast te stellen. Voor de functies waarvoor geen diplomavereiste wordt vastgesteld, wordt de taalkennis tijdens de selectieprocedure beoordeeld door het bestuur. 2) slagen voor de selectieproeven. 3) Voldoen aan de diplomavereiste. Functie Salarisschaal Deskundige secretariaat B1-B3 Aanvullende aanwervingsvoorwaarden: 1. Houder/houdster zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs en tenminste 4 jaar relevante beroepservaring in een openbaar bestuur. 2. Houder/houdster zijn een rijbewijs B. 3. Geslaagd zijn in een bekwaamheidsexamen bestaande uit: Examenprogramma Max. te behalen punten: Schriftelijk gedeelte 1ste proef 2de proef Toetsing van de kennis, inzicht en de vertrouwdheid met de regelgeving zoals vereist bij de uitoefening van de functie (zie functiebeschrijving). Samenvatten en kritisch becommentariëren van een voordracht/tekst of het uitwerken van een gevalstudie over een onderwerp dat aansluit bij de functiebeschrijving en het functieprofiel. Er wordt rekening gehouden met de inhoud, vorm en spelling. Mondeling gedeelte omtrent de persoonlijkheid, de algemene maturiteit, 40 kennis en culturele ontwikkeling. Gedeelte omtrent informaticatoepassingen (Word- Excel) en gebruik PC. 20 TOTAAL Om te slagen moet de kandidaat: Minimum 50 % van de punten behalen op elk gedeelte en op elke proef; Op het totaal: minstens 60 % van de punten behalen; Geschikt zijn bevonden in het psycho-technisch onderzoek teneinde het evenwicht en de geestelijke rijpheid van de kandidaat na te gaan. Deze proef is uitsluitend en wordt geëvalueerd met de uitspraak geschikt of ongeschikt zonder dat punten worden toegekend. Deze proef wordt afgenomen door een erkend extern selectiebureau. Functie Salarisschaal Niet-leidinggevend b-niveau: deskundige secretariaat B1-b3 Functiebeschrijving Plaats in het organigram: rapporteert aan de beleidscoördinator administratieve diensten. Hoofddoel functie: instaan voor secretariaatstaken en opstarten van nieuwe initiatieven Inhoud functie: Onder leiding van de beleidscoördinator administratieve diensten instaan voor: SECRETARIAATSTAKEN Inzake de bestuurlijke organen: o samenstellen van de agenda s van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad; o opmaak van agendapunten en beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad in verband met het secretariaat en de uitvoering ervan; o Ondersteuning aan gemeentelijke diensten bij opzoeken en opvragen van besluiten en dossiers van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad; behandeling van inkomende en uitgaande briefwisseling, ook in verband met specifieke bevoegdheden van de burgemeester; inzake het mailverkeer: het mailverkeer gericht aan de gemeente (in het algemeen), de secretariaatsdienst (in het bijzonder) en deze gericht aan de burgemeester doornemen, bespreken met de bevoegde personen en doorgeven aan de betreffende diensten voor verder gevolg; het beheren van de agenda van de bestuurlijke organen; opvolging van de politiereglementen inzake verkeer en manifestaties het voeren van de administratie aangaande de kermissen; het organiseren van recepties en het voeren van de administratie hieromtrent. SPECIFIEKE TAKEN: het opstarten en uitwerken van nieuwe initiatieven (in opdracht van de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke of federale overheid) om dit vervolgens over te laten aan een andere gemeentelijke dienst; zelfstandig een project/dossier opstarten, voorbereiden, adviseren, klaarmaken voor goedkeuring en verder afhandelen; het opvolgen van de regelgeving inzake intergemeentelijke samenwerking en de besluitvorming van de intergemeentelijke verenigingen waarvan de gemeente lid is; het opvolgen van de besluitvorming van de veiligheidsdiensten (politie en brandweer); het opvolgen van de gemeentelijke besluitvorming inzake het patrimonium (aan- en verkoop van gebouwen/grond, erfpacht- en huurovereenkomsten). ALGEMEEN enkele redactiewerkzaamheden van het informatieblad; uittypen van uitgaande briefwisseling; opvolging van de wetgeving terzake; bijhouden van klassement en archief van de dienst; vervanging van collega s wanneer deze afwezig of verhinderd zijn; verrichten van alle werkzaamheden kaderend in de doelstellingen van de dienst; uitwisselen van relevante informatie met collega s en andere diensten voor de wederzijdse functievervulling. Functieprofiel Kwalificatievereisten: zie aanvullende aanwervingsvoorwaarden. Kennis: 1) bij indiensttreding: basiskennis van de regelgeving eigen aan het vakgebied (gemeentedecreet, decreet intergemeentelijke samenwerking) (zie inzicht in de werking van de gemeentelijke bestuursorganen en de gemeentelijke diensten goede kennis hebben van informaticatoepassingen (word excel) 2) bij latere uitoefening van het ambt: zeer goede kennis van de regelgeving eigen aan het vakgebied (gemeentedecreet, decreet intergemeentelijke samenwerking); grondig inzicht in de werking van de lokale besturen en hun diensten grondige kennis hebben van informaticatoepassingen, eigen aan het vakgebied. Vereiste vaardigheden: punctueel werken kunnen typen; zin voor organisatie, planning en coördinatie analyseren van problemen en op een bevattelijke wijze kunnen overbrengen aan collega s en aan het gemeentebestuur zich snel wetten, reglementen en voorschriften kunnen eigen maken en juist interpreteren; zin voor initiatief en het aangaan van uitdagingen in verband met het implementeren van nieuwe regelgeving op lokaal niveau loyaal zijn t.o.v. het gemeentebestuur goede communicatieve vaardigheid; de nodige discretie in acht nemen; in teamverband kunnen werken; eigen werkzaamheden kunnen organiseren en systematisch aanpakken; taken zelfstandig, juist en snel kunnen afwerken; klantvriendelijke en behulpzame ingesteldheid. Verantwoordelijkheidsniveau: beleidsadviserende en beleidsuitvoerende functie. Aard uit te voeren taken: administratief. Voormelde functiebeschrijving en functieprofiel zijn niet beperkend en kunnen te allen tijde aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de gemeente. Opmerking: zolang de functie van beleidscoördinator administratieve diensten niet ingevuld is, wordt de administratief medewerker secretariaat hiërarchisch onder de gemeentesecretaris gerangschikt. UITGEWERKTE WEDDENSCHALEN salarisschalen B1 B2 B3 Minimum Maximum Verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 5x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x450 2x2x600 6x2x800 4x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x600 1x2x600 2x2x800 1x2x650 1x2x900 2x2x600 1x2x650 1x2x600 1x2x
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x