Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

MALATYA/ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 58 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Öz MALATYA/ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sinan HAŞHAŞ *, Ünal İMİK **, Can AYDOĞDU *** Her yaşam bölgesinde farklı bir kültürel zenginliği yaşatan Anadolu insanı, barındırdığı kültürel
Transcript
Öz MALATYA/ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sinan HAŞHAŞ *, Ünal İMİK **, Can AYDOĞDU *** Her yaşam bölgesinde farklı bir kültürel zenginliği yaşatan Anadolu insanı, barındırdığı kültürel yapı içerisinde halkın duygu ve düşüncelerinin en güzel ifade biçimlerinden biri olan türkülere ayrı bir önem vermiştir. Arguvan yöresi bu anlamda, Anadolu insanının müziğe verdiği değerin her yönü ile hissedildiği ve müziğin kültürel, sanatsal ve dinsel bir öğe olarak ön plana çıktığı kendine özgü bölgelerin başında gelmektedir. Arguvan yöresi, kendine has yorumlama teknikleri ve türkülerine yüklediği manevi anlam özellikleriyle de özgün bir yapı sergilemektedir. Bu araştırma, Arguvan yöresi müzik kültürünü irdelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada karma bir desen kullanılmasına karşın daha çok nitel araştırma yöntemlerinden istifade edilmiştir. Konu ile ilgili olarak halk müziği kültürüne yönelik yazılı ve dijital kaynak taraması, metodolojik eser analizleri, kişisel görüşmeler ve gözlemler yapılmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda elde edilen sonuçlardan bazıları sıralanacak olursa; Arguvan halk müziğinin yörede İçeri Makamı ve Dışarı Makamı olmak üzere iki farklı şekilde kategorize edildiği. İçeri makamındaki türkülerin dini konuları kapsamasına karşın, dışarı makamındaki türkülerin dünyevi konuları içerdiği, yörenin, özellikle uzun havalarındaki ağız/şive özellikleri ve katma sözleri yönü ile ulusal ölçekte oldukça belirleyici karakteristik özelliklere sahip olduğu aklımıza ilk gelenler olacaktır. Anahtar Kelimeler: Arguvan, halk kültürü, Türk halk müziği Abstract A STUDY ON THE FOLK MUSIC CULTURE OF MALATYA/ ARGUVAN The people of Anatolia, who have harbored and given life to a great cultural wealth in every aspect of daily life, gave particular importance to folk songs, which are considered as one of the best and most direct expressions of the emotions and thoughts of people living within a certain culture. In this respect, the region of Arguvan is one of the leading places in Turkey where the importance given to music by the people of Anatolia can be felt, and where the cultural, artistic and religious aspects of music are very prominent. With its own regional * Öğr.Gör., İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Malatya/Türkiye, ** Doç.Dr., İnönü Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Malatya/Türkiye, *** Yük.Lis.Öğr., İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya/Türkiye, DOI: /hbvd TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2015 / Sinan HAŞHAŞ - Ünal İMİK - Can AYDOĞDU rendition techniques, and with the spiritual meaning given to its folk songs, the region of Arguvan possesses a very unique and authentic music culture. The aim of this study was to examine the music culture of the region of Arguvan. Rather than using a mixed study design, this study mainly relied on qualitative study methods. Concerning the study subject; written and digital sources relating to the local folk music culture were reviewed, methodological analyses were performed on existing musical works, interviews were performed, and observations were conducted. Some of the results obtained based on study findings can be listed and summarized as follows: In the region of Arguvan, folk music is categorized into two groups as the İçeri Makam and Dışarı Makam. The İçeri Makam is used for folk songs on religious subjects, while the Dışarı Makam is used for folk songs on earthly subjects. One of the most notable characteristic of the region which, in fact, distinguished it from the rest of the country was the dialects and the lyrics used in the region have unmetered folk songs. Keywords: Arguvan, folk culture, Türkish folk music 1. Giriş Türk Halk Müziği (THM); Anadolu coğrafyasındaki kültürel çeşitlilikler paralelinde zenginleşen, bu coğrafyada yaşayan halkın gelenek-görenekleriyle şekillenen ve dinamizmini koruyarak engin bir birikimle günümüze kadar süregelen ortak halk verileridir. THM nin en önemli özelliklerinden biri genellikle ait olduğu yörenin kültürel özelliklerini bünyesinde barındırıyor olmasıdır. Daha açık bir ifadeyle THM ürünlerinde, ait olduğu yörenin gelenek-göreneklerinden, şive özelliklerine kadar birçok özelliği bulabilmek mümkündür. Türküleri, bir anlamda Anadolu halkının yaşam biçiminin müziksel bir form yapısına dönüşmüş hali olarak tanımlamak mümkündür (İmik, 2014:183). Bu bağlamda, Malatya iline bağlı olan Arguvan ilçesi de kendine özgü geliştirdiği çeşitli karakteristikler ile THM için önem arz etmektedir. Arguvan ilçesi yüzölçümü ve nüfusu ile küçük bir ilçedir, ancak ulusal ölçekte THM nazariyatı ve repertuvarında özel bir tür olarak değerlendirilen Arguvan türkülerini kazandırması açısından önemli bir değere sahiptir. Arguvan denildiğinde akla gelen ilk olgunun Arguvan Havası adıyla bilinen türkülerin olduğunu söylemek mümkündür. Arguvan türküleri, özellikle söylenişindeki karakteristikler ile (ağız-şive, üslup-tavır, melodik yapı vb.) kendi şahsiyetlerini belirlemekte ve bu özellikler ile THM deki diğer türkü türleri arasında kendine özgü dokularını hissettirebilmektedirler. Bu araştırmada; Arguvan yöresi halk müziği kültürü ve türküleri genel olarak incelenmiş ayrıca yöre türkülerindeki önemli özellikler genel hatlarıyla belirlenerek sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmada daha çok nitel araştırma yöntemlerinden istifade edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Türk halk müziği kültürüne yönelik yazılı ve dijital kaynak taraması, kişisel görüşmeler ve gözlemler yapılmıştır. Araştırmanın; Arguvan yöresi halk müziği kültürünün genel özelliklerinin belirlenerek THM literatürüne kazandırılması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. 202 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2015 / 75 MALATYA/ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2. Arguvan İlçesinin Tarihçesi Malatya İline bağlı Arguvan İlçesi; yüzölçümü 1037 km 2 olup, doğusunda Elazığ ili Baskil ilçesi ve Malatya nın Arapkir ilçesi, kuzeyinde Arapgir ile Sivas İli Divriği ilçesi, batısında Hekimhan ilçesi ve güneyinde Yazıhan ilçesi ile çevrilidir. Arguvan İlçesi Malatya ya 71 km uzaklıktadır (Arguvan Kaymakamlığı, 2014). İlçenin denizden yüksekliği 1150 metre olup genel konumu bakımından engebeli bir arazi üzerinde yerleşim oluşturan Arguvan ın en yüksek dağı Arapkir-Arguvan ilçeleri arasında sınır oluşturan Göldağı dır. Ayranca dağları ise ilçe topraklarının kuzeybatı bölümünde yer alır. Arguvan-Arapgir-Divriği sınırları arasında kalan Sarıçiçek Yaylası ile Gacer, Çakmak gibi yaylaları vardır. Bölgede karasal iklim tipi hüküm sürmektedir (Şahin-Özerol, 2004: 14). Arguvan şehir nüfusu ve Arguvan belde ve köy nüfusu olup, Arguvan ın toplam nüfusu son verilere göre dir (Malatya Belediyesi web sitesi, 2014). Arguvan halkı genel geçimini tarım, hayvancılık ile sağlamaktadır. Ayrıca 2003 yılından beri Arguvan da uluslararası boyutta Türkü Festivali düzenlenmektedir. Bu festival, iki gün sürmekte olup, Arguvan yöresi ve türkülerini tanıtma fırsatının yanı sıra yörenin ekonomik canlılığına da katkı sağlamasından dolayı yöre halkı ve esnafı tarafından desteklenmektedir. Arguvan ın ilk kuruluşu ile ilgili olarak yazılı kaynaklarda kesin bilgi yer almamaktadır. Ancak ilçenin Morhamam (Uzunoğlan Höyük), İsa Höyük ve Kara Höyük adlarındaki üç höyük üzerinde yapılan yüzey araştırmalarına göre, çevrede yerleşimin Eski Tunç Çağı na kadar uzandığı görülmektedir. Karababa yöresinde Kaletepe de Kalkolitik Çağ a özgü kırmızı astarlı çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Morhamam (Uzunoğlan Höyük) da yerleşimin Ortaçağ da da sürdüğü yüzey buluntularından tahmin edilmektedir. Özellikle Armutlu yöresindeki Roma Tümülüsleri yörede Romalıların da bir dönem yerleşim yaptıklarını gösterir (Şahin, Kişisel Görüşme). İlçe ile ilgili kesin bilgiler, Osmanlı döneminde 1560 yılında yazılan Kanuni Dönemi Tahrir Defteri nde bulunmaktadır. Kayıtlara göre, Arguvan büyük bir bucaktır ve merkezin 1668 nüfusu vardır. Köylerinin sayısı 48 dir. Toplam nüfusu bin dolayında olduğu ve vergi veren erkek nüfusun 1654, bütün köylerdeki ev sayısı ise 1061 olarak kaydedilmiştir. Bu yıllarda adı Arguvan olarak söylenirken, daha sonraları Tahir adıyla bucak olmuş ve Arapkir e, sonra da ilçe olarak Diyarbakır iline bağlı kalmıştır yılında tekrar Tahir adıyla Keban a bağlı bucak haline getirilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Malatya ya bağlanan Arguvan; Tahir bucağı merkez olmak üzere 1 Nisan 1954 tarihinde Malatya iline bağlı bir ilçe haline getirilmiştir (Şahin-Özerol, 2004: 14). Arguvan, 4. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Argaous adıyla görülmektedir. 8. yüzyıla ait Arapça kaynaklarda Argaûn TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2015 / Sinan HAŞHAŞ - Ünal İMİK - Can AYDOĞDU adı kaydedilmiştir. Osmanlı Dönemindeki adının Argavun olduğu, bir anlatıma göre de Arguvan adının Orta Asya daki Argun Türklerinden geldiği yönündedir (Şahin, Kişisel Görüşme). 3. Yöntem Bu araştırma, Arguvan yöresi halk müziği kültürünün incelenmesine odaklanmaktadır. Araştırmada, Malatya/Arguvan yöresi halk müziği kültürü genel karakteristik yönleriyle incelenmiştir. Bu incelemelerin bölgeye ait farklı sosyo-kültürel, sanatsal ve dinsel özellikleri ortaya koyması ve ifade etmesi bakımından araştırma, betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırmada daha çok nitel araştırma yöntemlerinden istifade edilmiştir. Bölgeye ait veri toplanmasında sahaya ait yazılı ve dijital literatür taraması, gözlem ve kaynak kişilerle birebir görüşme yöntemlerinden faydalanılmıştır. 4. Arguvan Yöresi Halk Müziği Kültürü ve Özellikleri THM her yörede kendine özgü geliştirdiği, yöresel üslup-tavır, ağız-şive, hançere vb. özellikler ile ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Arguvan yöresinin de özellikle uzun havalarında kendine has bir ağız yapısı geliştirmiş olması açısından, ulusal ölçekte genel olarak Arguvan Havası adıyla belleklere yerleştiğini söylemek mümkündür. Kılıç, Arguvan türkülerindeki ağız (söz) konusunun önemini şu şekilde özetlemiştir; İnsanın ürettiği her şeyi içine alan kültürün, Arguvan da en önde duranı sözel kültürdür. Bunların başında da türküleri gelmektedir (Kılıç, 2008: 44). Arguvan türkülerinin en önemli özelliği olarak öne çıkan ağız/şive kavramı, ulusal ölçekte genel olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belirli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dilidir (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Erişim: 2014). Öztaş, Arguvan yöresi türkülerindeki ağız/şive özellikleri hakkında şunları belirtmiştir: Bence Arguvan türkülerinin en önemli özelliği söylemedeki yöre şivesinde gizlidir Bu türküleri yöre şivesiyle okumazsanız hiçbir tadı kalmaz. Arguvan türkülerini veya kendi yaktığım (bestelediğim) bir türküyü söylerken yörede kullandığımız ağız ve şive özelliklerinin dışına çıkmam, yani nasıl konuşuyorsam öyle okurum çünkü Arguvan türkülerinin ancak o şekilde söylendiği zaman aslını yansıttığını düşünüyorum (Öztaş, kişisel görüşme). Konuya yönelik olarak Emnalar, Köksal Coşkun un ders notlarından yaptığı derlemeleri şu şekilde özetlemiştir; Malatya özellikle Arguvan ilçesi ve Maraş ın bazı kesimlerinde yaygın, Alevi Türkmenlerine özgü bir uzun hava türüdür. Sözlerinde doğa, aşk, sevda, öğüt ve gurbet konuları işlenmiştir. Hece ölçüsünün 7 ve 11 li kalıpları kullanılmıştır Söyleyişte en önemli özellik sözlerin konuşurcasına (resitatif) müzikle uyumudur Sözlerin başında aralarında ya da sonunda, loy, diloy, vay, 204 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2015 / 75 MALATYA/ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA aman, ah, vah gibi katma sözler kullanılır. Kimi zamanda uzun havanın hüzünlü etkisini ortadan kaldıran hareketli türkülere bağlantı yapılır. Arguvan Havaları, Arguvan Ağzı denilen yöresel ağız, tavır ve üslupla seslendirilir (Emnalar, 1998: 332). Arguvan yöresi halk müziği ve özelliklerini genel olarak iki ana başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Bunların birincisi Arguvan Ağzı veya Arguvan Havası olarak bilinen, yörenin ağız yapısını yansıtan ve genellikle dünyevi konuları işleyen türkülerdir. Yörede bu türkülere Dışarı Makamı adı da verilmektedir. İkincisi ise, yörede Alevî-Bektaşî inancının yoğun bir şekilde yaşanmasından dolayı Semah, Deyiş, Tevhid, Duvaz-ı İmam, Mersiye vb. türleri olan ve yörede İçeri Makamı olarak da adlandırılan, Alevî-Bektaşî müziğidir. Daha açık bir ifadeyle Arguvan yöresi halk müziği genel olarak dinî ve dünyevî olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmekte, dinî konuları işleyen türküler İçeri Makamı, dünyevî konuları işleyen türküler ise Dışarı Makamı olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir husus, Arguvan yöresine özgü olarak şekillenmiş olan İçeri Makamı veya Dışarı Makamı gibi adlandırmaların Türk Sanat Müziği (TSM) kuramındaki makam olgusuyla karıştırılmaması gereğidir. Çünkü Arguvan yöresinde İçeri Makamı veya Dışarı makamı olarak yapılan bu adlandırmalar türkülerin yalnızca konuları açısından dinî veya dünyevi içeriklerde olup olmadıklarını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle örneğin Hüseyni makamı denildiği zaman akla hemen o makamın hususiyetleri (dizi, seyir, donanım, güçlü, yeden vb.) gelmektedir ancak Arguvan yöresindeki bu adlandırmalar makamsal özellikleri ifade etmek için değil, yalnızca yörede söylene gelen türkülerin konuları açısından (dinî veya dindışı) türlerini belirlemek için kullanılmaktadır Arguvan Yöresi Dışarı Makamı Dışarı makamı, Arguvan Ağzı ve Arguvan Havası olarak bilinen, kendine has bir ağız yapısı ve söyleyiş üslubu olan, kırık havalar ve uzun havalardan oluşmaktadır. Bu türküler genellikle aşk, sıla özlemi, ölüm, ayrılık, gurbet gibi dünyevî konulardan oluşmaktadırlar. Bu nedenle de bazı kaynaklarda Dışarı Makamı, Dünyevî Müzik (din dışı müzik) olarak da tanımlanmaktadır. Bulgan ın, Arguvan yöresindeki din dışı müzik (dışarı makamı) hakkındaki tespitleri şu şekildedir; Arguvan müzik kültürünün asıl güçlü tarafının din dışı müzikte olduğunu görmekteyiz. Din dışı müziğin tarafsız konumda oluşu, onun geniş kitlelere yayılmasını kolay kılmıştır. Arguvanlı bu doğrultuda din dışı müziği kendi ağız ve üslubuyla harmanlayarak geniş kitlelere yayabilmiş, bunun sonucunda da Türk Halk Müziği içerisinde farklı bir renk ve katmana sahip olmuştur (Bulgan, 2010: 11). Mutlu ise yöre türkülerinin söyleme özelliklerine değinerek, Arguvan türkülerindeki söyleme biçimleri yöresel dilin etkisinin yanında, özellikle uzun hava TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2015 / Sinan HAŞHAŞ - Ünal İMİK - Can AYDOĞDU formundaki özgün ezgisel ifade biçimiyle de şekillenir. diyerek konuyu başka bir açıdan ifade etmiştir (Mutlu, 2011: 31). Bu anlamda, yörede Dışarı Makamı olarak adlandırılan türkülerin dil yapısının (ağız), Arguvan yöresinin günlük konuşma dili ile örtüştüğünü söylemek mümkündür. Arguvan Ağzı uzun havaları yörede genellikle solo olarak söylenmekle birlikte bu uzun havaların koro şeklinde söylendiği de bilinmektedir. Konuya ilişkin olarak Ataş şu tespitlerde bulunmuştur: Arguvan yöresi uzun havalarının hemen hepsi zaman zaman birlikte söylenebilmektedir. Bu birliktelik daha çok bağlantılar/katmalarda görülür. Toplulukta bulunanlar birkaç saniye farkla katılırlar ve içgüdüsel olarak birliktelik sağlanır, öz bozulmadığı gibi bir tür kanon oluşturulur. (Ataş, 2009: 22). Arguvan yöresinde Dışarı Makamı olarak adlandırılan türkülerin başında, ortasında veya sonunda, ölem, neydem, oy oy, oy gader, derdi güzel, aman aman, neydem, vb. gibi yöreye özgü katma sözlere rastlamak mümkündür. Girişlerdeki katmalar daha çok iniltili bir seslenişle başlar. Hatta söyleyenleri coşturmak amacıyla da katmalar yapılır ki bu bir tür yol göstermedir. Teeeeeee-y, Ah amaaaan, Hı hım, Öleeeeem, Oyyyy, Adaaaam (Ataş, 2009: 21). Halk ezgilerinde bağlantıların ve katma sözcüklerin ülke genelinde en çok Arguvan uzun havalarında kullanıldığını belirtebiliriz. Özellikle katma sözcükler; ezgilerin söz bütünlüğü dışında unutma, pekiştirme, yineleme, kendisi ya da yakınlarının sorunlarını dile getirme, hitap etme gibi nedenlerle söyleyiş zenginliği ve bütünsellik kazandıran harf, hece, sözcük, cümle-dize ya da dizeler biçimindedir. (Ergün, 2010: 15). Arguvan türkülerinin önemli özelliklerinden biri olan katma sözler için Mete, şu tespitlerde bulunmuştur; Hece ölçüsünün 7, 8 ve 11 li kalıpları kullanılan dizeler seslendirilirken aboo abo, aman, ah aman, ahoo, dağlar duman, derdi güzel, oy, haksız, ölem, nidem, uy türünden ünlemler ve katma sözcüklere yer verilir ki bu durum, yöre türkülerinin karakteristik bir özelliğidir (Mete, 2014: 22). Arguvan yöresinde Dışarı Makamı olarak adlandırılan türkülerin makamsal özellikleri hakkında Eroğlu şu tespitlerde bulunmuştur: Arguvan Dışarı Makamı ezgileri daha çok Uşşak veya Hüseynî beşlisi içerisinde şekillenir. Dışarı Makamı ezgileri nadir de olsa Hicaz dizisi içinde şekillendiği de görülmekte olup, bu örneklerde Barak ağzının etkilerine rastlamak mümkündür. Ancak eserlerin seslendirilmesi sırasında kullanılan katma sözler ve yöresel tavır, onların Arguvan yöresinde icra edildiğine işaret eder (Eroğlu, 2011: 4). Konu ile ilgili bir diğer görüşte ise Kılıç: Son yıllarda Arguvan türkülerinin müziğinde değişiklikler olmuştur. Olumsuz değişiklikler yanında müzik eğitimi görmüş Arguvanlılar müzik bilgilerini Arguvan türkülerine katarak Arguvan türkü- 206 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2015 / 75 MALATYA/ARGUVAN HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA lerini geliştirmekte ve güzelleştirmektedir. Genellikle Uşşak ve Hüseyni makamlarında söylenen Arguvan türküleri son yıllarda Hicaz ve Garip te söylenmektedir. şeklinde görüş belirtmektedir (Kılıç, 2008: 54). Konuya yönelik olarak Yılmaz şu açıklamalarda bulunmuştur: 1970 li yıllara kadar Arguvan da hicaz türkü yoktu. Ancak 1970 li yıllardan sonra Arguvanlıların köylerden şehirlere göçe başlaması ile birlikte müzik konusunda tahsil yapan Arguvanlılar hicaz türküleri özümseyerek bu türküleri yörede seslendirdiler. Ben de bu durumdan etkilenerek 1991 yılında Malatya Arguvan Ezgileri-1 isimli albümümde Engine Yolladım, Hasretim Yârime, Dağlarına Daşlarınan isimli Arguvan uzun havalarını hicaz makamında okuyarak, hicaz türküleri ilk kez Arguvan yöresine taşıdım. (Yılmaz, Kişisel Görüşme). Şekil 1: Pınar Seni Neydip Neydip Netmeli (TRT-THM Repertuvar No:2825) TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ / 2015 / Sinan HAŞHAŞ - Ünal İMİK - Can AYDOĞDU Şekil 1 deki türkünün sözleri üzerinde yapılan incelemelerde, Arguvan yöresinde kullanılan yöresel dil özellikleri ile bu türkünün sözleri arasında paralellik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kaynaklarda Arguvan türkülerinin önemli bir özelliği olan katma sözcüklerin ise 3. ve 14. ölçülerde oy oy neydem şeklinde yer aldığı görülmektedir. Yine türkünün sözleri üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir dini içeriğe rastlanılamamıştır. Dolayısıyla şekil 1 deki türkünün sözleri üzerinde yapılan incelemelerden hareketle bu türkünün Arguvan yöresi Dışarı Makamı olarak adlandırılan türe bir örnek teşkil edebileceği sonucuna ulaşılmıştır Arguvan Yöresi İçeri Makamı Alevî-Bektaşî inancının, Arguvan yöresinin büyük bir bölümüne hâkim olması ile ilişkili ortaya çıkan; Deyiş, Semah, Duvaz-ı İmam, Tevhid, Mersiye ve Mihraçlama gibi türlerden oluşan inançsal müzikler, Arguvan yöresinde İçeri Makamı olarak adlandırılmaktadırlar. İçeri Makamı adlandırması altında değerlendirilen türküler, genellikle Alevi-Bektaşi inancına sahip olan Alevi topluluklarının gerçekleştirdiği cemlerde, zakir veya dede tarafından icra edilen müziklerdir. İçeri Makamı olarak adlandırılan türkülerde Arguvan yöresinin yöresel ağız dokusunu görebilmek mümkündür. Fakat İçeri Makamı türkülerinde, Dışarı Makamı türkülerindeki gibi yoğun bir şekilde yöresel dil kullanılmaz. Eroğlu konuya yönelik olarak şu tespitlerde bulunmuştur: İçeri Makamı içerisinde yer alan eserlerde, Arguvan yöresinin yerel ağzı Dışarı Makamındaki gibi yoğun bir şekilde kullanılmaz. Ancak b
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x