Please download to get full document.

View again

of 90
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

M-BUS İLE SU SAYAÇLARININ OKUNMASI İÇİN ÇOK İSTASYONLU HABERLEŞME SİSTEMİ, FATURALANDIRMA YAZILIMI. Ali Rıza ERTEKİN

Category:

Journals

Publish on:

Views: 182 | Pages: 90

Extension: PDF | Download: 3

Share
Related documents
Description
M-BUS İLE SU SAYAÇLARININ OKUNMASI İÇİN ÇOK İSTASYONLU HABERLEŞME SİSTEMİ, FATURALANDIRMA YAZILIMI Ali Rıza ERTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Transcript
M-BUS İLE SU SAYAÇLARININ OKUNMASI İÇİN ÇOK İSTASYONLU HABERLEŞME SİSTEMİ, FATURALANDIRMA YAZILIMI Ali Rıza ERTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2012 ANKARA iv M-BUS İLE SU SAYAÇLARININ OKUNMASI İÇİN ÇOK İSTASYONLU HABERLEŞME SİSTEMİ, FATURALANDIRMA YAZILIMI (Yüksek Lisans Tezi) Ali Rıza ERTEKİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2012 ÖZET Geniş bir alana dağılmış olan sayaçların okunması dağıtım sistemlerinde önemli bir problemdir. Otomatik sayaç okuma sistemleri, sayaç bilgilerinin hatasız bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi problemine ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Otomatik sayaç okuma sistemlerine olan ilgi gelişen teknolojinin de yardımıyla her geçen gün biraz daha artmaktadır. Günümüzde hızla tükenen enerji kaynaklarının verimli yönetiminin Otomatik sayaç okuma sistemleri gibi gelişkin veri toplama ve yönetim sistemi ile uyumlu bir entegrasyonu yoluyla mümkün olabileceği anlaşılmıştır. M-Bus, düşük maliyetli, uzak mesafelerden veri okuyabilen seri haberleşme protokolüdür. M-Bus sayaçların uzaktan okunması ihtiyacını gidermek amacıyla geliştirilmiştir, bu sayede su ve gaz sayaçlarının tüketimlerinin ölçülmesi yapılabilmektedir. Sayaçların içindeki veriyi okuyarak ortak merkezi bir birimde toplar, istenildiğinde bilgisayar yardımıyla bağlantı kurularak periyodik aralıklarla bir binanın sayaçları okunabilir. Bu çalışmada, M-Bus tüketim sayaçlarının uzaktan okunması ve faturalandırılması için bir yazılım geliştirilmiştir. Ara yüz Visual Basic 2010 kullanılarak programlanmıştır. Bu yazılım M-Bus sayacını periyodik aralıklarla sorgulayacak, tüketim verilerini sayaçtan bilgisayara aktaracak ve v veri merkezinde tüketimleri hesaplayıp, gerekirse faturalandıracaktır. Diğer bir yandan tüketimin, abone bazında doğru hesaplanması sonrasında kullanıcıların tüketim bedellerine en adil şekilde katılımları sağlanacaktır. Bilim Kodu : Anahtar Kelime : M-Bus, otomatik sayaç okuma, veri merkezi, sayaç Sayfa Adedi : 74 Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Sabri KOÇER vi FOR READING WATER METERS VIA M-BUS, MULTI-STATION COMMUNICATION SYSTEM, BILLING APPLICATION (M.Sc. Thesis) Ali Rıza ERTEKİN GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF INFORMATICS JULY 2012 ABSTRACT In distribution systems, reading the meters of spread over a large area is an important problem. Automatic Meter Reading Systems provide an economic solution to problem of collecting and evaluating the meter data accurately. The interest in automatic meter reading systems is increasing by developing technology day by day. Nowadays, efficiently management of rapidly running out of energy resources are understood to be possible through the integration of compatible with improved data collection and management systems such as Automatic Meter Reading. M-Bus is a low cost, serial communication protocol that can read data from long distances. The M-Bus (Meter Bus) was developed to supply the need for remote reading of utility meters, for example, for measuring the consumption of gas or water meter in the home. When interrogated, the meters deliver the data they have collected to a common master, which can be a computer connected at periodic intervals to read all utility meters of a building. In this study, software has been developed for billing and remote reading utility meters. The interface has been programmed by being used Visual Studio This software will interrogate M-Bus utility meter at periodic intervals, will transfer consumption data from meter to computer, will calculate consumption vii and bill consumption if necessary in this data center. On the other hand, the most equitable way is ensured by the participation of users in the consumption grid operating owing to accurate calculation of consumption by subscribers. Science Code : Key Words : M-Bus, automatic meter reading, data center, meter Page Number : 74 Adviser : Doç. Dr. Sabri KOÇER viii TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla ben yönlendiren tez danışmanım Doç. Dr. Sabri KOÇER e, manevi destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileme teşekkürü bir borç bilirim. ix İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iv ABSTRACT... vi TEŞEKKÜR... viii İÇİNDEKİLER... ix ÇİZELGELERİN LİSTESİ... xiii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... xiv SİMGELER VE KISALTMALAR... xvi 1. GİRİŞ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA (OSO) SİSTEMLERİ Giriş OSO Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler OSO Sistemlerinin Genel Yapısı Türkiye de Otomatik Sayaç Okuma Uygulamaları SERİ VERİ YOLU SİSTEMİNİN TEMELLERİ Uygulamalar ve Tanımlamalar Veri Yolu Sisteminin Temel Fonksiyonları OSI Referans Modeli M-BUS PROTOKOLÜNE GENEL BAKIŞ M-Bus Sistemi Genel Bilgiler Sayaçlar İçin Veri Yolu Sistem Gereksinimleri OSI Model inde M-Bus Protokolü M-Bus Çalışma Prensibi... 20 x Sayfa 4.5. Veri Yolu Özellikleri Slave Tasarımı Veri Bağı Katmanı İletim parametreleri Telegram formatı Telegramlarda bulunan alanların anlamları İletişim Süreci M-BUS PROTOKOLÜ UYGULAMALARI Sisteme Genel Bakış Kullanıcı Faydaları M-Bus Teknolojisi İletişim Esasları M-Bus Sistem Mimarisi M-Bus Ağları İçin Sistem Bileşenleri M-Bus master M-Bus terminal (uçbirim) cihazları M-Bus çeviriciler M-Bus repeater (tekrarlayıcı) M-Bus uzaktan veri okuma M-Bus elle okuma M-Bus faturalama merkezi Yaygın Kullanılan Topolojiler M-Bus Hata Analizi... 43 xi Sayfa 6. M-BUS UYUMLU SU SAYAÇLARI VE ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ M-Bus Sıcak Su Sayaçları M-Bus su sayaçlarının avantajları M-Bus Kesme Vanası M-Bus Isı İstasyonu M-Bus Isı Gider Paylaşım Sistemleri Isı paylaşım sistemi yasal dayanağı Kalorimetre (Isı Sayacı) Bir ısı sayacı nelerden oluşur Kalorimetre çalışma prensibi Isı sayacının montajı Gövde montajı Kalorimetre m-bus sistemi Sistem ile ilgili bilinmesi gerekenler M-BUS UYUMLU SU SAYACI OKUMA UYGULAMASI Visual Basic Kullanımı M-Bus Su Sayacı Okuma ve Faturalandırma Yazılımı Ara Yüz Tasarımı Abone kayıt ekranı Sayaç kayıt ekranı Sayaç atama ekranı Okuma ayar ekranı Sayaç okuma ekranı Aylık veri ekranı... 66 xii Sayfa Aylık veri ekranı Faturalama ekranı SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 74 xiii ÇİZELGELERİN LİSTESİ Çizelge Sayfa Çizelge 3.1. OSI modeli katmanları Çizelge 4.1. OSI model inde m-bus katmanları Çizelge 4.2. OSI model inde yönetim katmanı Çizelge 4.3. M-Bus protokolü için telegram formatları Çizelge 4.4. Kontrol alanının kodlanması Çizelge 4.5. M-Bus protokolünün kontrol kodları Çizelge 5.1. M-Bus hataları ve muhtemel çözümler... 43 xiv ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil Sayfa Şekil 2.1. OSO sistemi birimleri...7 Şekil 2.2. Sayaç otomasyonu haberleşme yapısı...8 Şekil 3.1. Ağ topolojileri Şekil 3.2. Seri veri yolu sisteminin sınıflandırılması Şekil 3.3. OSI model inde veri iletimi Şekil 4.1. M-Bus sisteminin çalışma prensibini gösteren blog diyagram Şekil 4.2. M-Bus sisteminde bitler in temsili Şekil 4.3. M-Bus kablo bağlantısı Şekil 4.4. M-Bus cihaz sayısı Şekil 4.5. İstek ve cevap yönlerinde bir karakterin iletimi Şekil 5.1. M-Bus lı basit bir otomatik sayaç okuma uygulaması Şekil 5.2. M-Bus ile kurulmuş tipik bir sistem Şekil 5.3. Otomatik sayaç okuma sistemi topolojisi Şekil 5.4. M-Bus master cihazı Şekil 5.5. M-Bus master çeşitleri Şekil 5.6. M-bus terminal cihazları su sayacı, ısı sayacı, enerji sayacı Şekil 5.7. Pals girişli m-bus çeviricisi Şekil 5.8. Analog girişli m-bus çeviricisi Şekil 5.9. M-Bus ve intranet li otomatik sayaç okuma sistemi Şekil Tipik bir uzaktan sayaç okuma sistemi Şekil 6.1. M-Bus uyumlu su sayacı... 45 xv Şekil Sayfa Şekil 6.2. M-Bus kesme vanası Şekil 6.3. M-Bus ısı istasyonu Şekil 6.4. Kalorimetre çalışma prensibi şeması Şekil 6.5. Kalorimetre gövde montajı Şekil 6.6. Kalorimetre montaj şeması Şekil 6.7. Kalorimetre montaj şeması sembolleri Şekil 6.8. Merkezi ısıtma sistemi Şekil 7.1. Visual Basic te program oluşturmak Şekil 7.2. Su sayacı okuma ve faturalandırma yazılımı ara yüzü Şekil 7.3. Abone kayıt ekranı Şekil 7.4. Sayaç bilgileri görüntüleme ekranı Şekil 7.5. Cihaz ekleme ekranı Şekil 7.6. Sayaç atama ekranı Şekil 7.7. Okuma ayar ekranı Şekil 7.8. M-Bus uyumlu su sayacı Şekil 7.9. Sayaç okuma ekranı Şekil M-Bus cihazlarından elde edilen değerler Şekil Okuma kayıt ekranı Şekil Faturalama ekranı... 66 xvi SİMGELER VE KISALTMALAR Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. Kısaltmalar Açıklama OSO OSI ISO AMR GSM GPRS GAN WAN PC LSB DFC ACD DIB VIB FCB RF Otomatik Sayaç Okuma Open Systems Interconnection (Açık Sistem Bağlantısı) International Organization for Standardization (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) Automatic Meter Reading (Otomatik Sayaç Okuma) Global System for Mobile Communications (Mobil İletişim için Küresel Sistem) General Packet Radio Services (Genel Paket Radyo Servisleri) Global Area Networks (Küresel Alan Ağları) Wide Area Network (Geniş Alan Ağı) Personal Computer (Kişisel Bilgisayar) Least Significant Bit (En Az Önemli Bit) Data Flow Control (Veri Akış Kontrolü) Access Demand (Erişim Talebi) Data Information Blog (Veri Bilgi Bloğu) Value Information Blog (Değer Bilgi Bloğu) Frame Count Bit (Çerçeve Sayısı Bit i) Radio Frequency (Radyo Frekansı) 1 1.GİRİŞ Ekonomi ve toplumsal refah için enerjinin idareli kullanımı şarttır. Evlerdeki enerji kullanımını en iyi duruma getirmek ve kullanıcıları enerji kullanımı konusunda bilinçlendirmek önemlidir. Evlerde enerji tüketen değişik sistemler vardır. Bir taraftan modern cihazların kullanımının artması, diğer bir taraftan da enerji kaynaklarının kısıtlı olması, enerjiyi daha verimli ve akıllı yöntemlerle kullanmayı zorunluluk haline getirmiştir [1]. Tüketiciler enerjinin etkili ve idareli kullanımı konusunda bilinçli olmalıdırlar. Tüketiciler; gazeteler, seminerler, işyerleri aracılığıyla bilinçlendirilebilir veya kullanıcıların enerji tüketimini azaltıcı ve kullanıcıları enerji kullanımı konusunda uyaran, gelişmiş enerji izleme ve otomasyon cihazları kurulabilir. Bu izleme cihazlarının kurulumundaki temel prensip, Ne kullandığının daha çok farkında ol, nasıl daha verimli kullanabileceğini düşün ve daha verimli kullan, daha fazla koru [1]. Geniş bir alana dağılmış olan sayaçların okunması dağıtım sistemlerinde önemli bir problemdir. Otomatik sayaç okuma sistemleri sayaç bilgilerinin hatasız bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi problemine ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Otomatik sayaç okuma sistemleri günümüzde, klasik sayaç okuma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, enerjinin verimli bir şekilde üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve tüketimi gibi konularda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Buna ek olarak, bir bina veya yapıda, merkezi ısıtma sisteminde üretilen ısınma amaçlı sıcak su tüketiminin kalorimetre ile, yine aynı sistemden kullanılan sıcak suyun, sıcak su sayaçları ile, soğuk su tüketimlerinin soğuk su sayaçları ile uzaktan okunması gibi konularda da çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle, Otomatik sayaç okuma sistemlerine olan ilgi gelişen teknolojinin de yardımıyla her geçen gün biraz daha artmaktadır. Günümüzde hızla tükenen enerji kaynaklarının verimli yönetiminin 2 ancak Otomatik sayaç okuma sistemleri gibi gelişkin veri toplama ve yönetimi ile uyumlu bir entegrasyon yoluyla mümkün olabileceği anlaşılmıştır. Bu tez kapsamında; M-Bus (Meter Bus) uyumlu su sayaçlarının Otomatik sayaç okuma sistemi sayesinde okunması ve okunan değerlere göre bu sayaçların faturalandırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yazılım çalışmaları yapılmıştır. M-Bus, ağ sistemleri ve uzaktan sayaç okuma konusundaki ihtiyacı gidermek için geliştirilmiştir. M-Bus, tüketici sayaçları dahil, uzaktan enerji veya batarya ile çalışan sistemlerin özel gereksinimlerini karşılar. Sorgulandığı zaman, sayaçlar veriyi ortak merkezi bir birimde toplanmak üzere teslim eder. Bir binanın tüm sayaçlarını ölçmek amacıyla periyodik aralıklarla bağlanan, elde taşınabilir bir bilgisayar kullanılabilir [2]. Bu tez çalışması 8 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde enerjinin verimli kullanımı, Otomatik sayaç okuma (OSO) sistemleri ve M-Bus protokolü hakkında genel bir bilgi verilmiştir. İkinci bölümde OSO (Otomatik sayaç okuma) sistemleri ve uygulamaları, Otomatik sayaç okuma sistemlerinin sağladığı faydalar hakkında detaylı bir bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde M-Bus sisteminin temelini oluşturan seri veri yolu sistemleri, uygulamaları ve OSI katmanı hakkında detaylı bir bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde M-Bus protokolü hakkında genel bilgiler, M-Bus sisteminin çalışma prensibi ve veri yolu yapısı hakkında detaylı bir bilgi verilmiştir. Aynı zamanda M-Bus sisteminde kullanılan kablo yapısı, iletişim süreci, iletişim sürecinde kullanılan telegram'ların yapısı ve mesaj türlerinden de detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. 3 Beşinci bölümde M-Bus uygulamaları ele alınmıştır. M-Bus uygulamalarında Master-Slave yapısı ve Master-Slave cihazları arasındaki iletişim süreci detaylı bir şekilde incelenmiştir. M-Bus sistem mimarisi ve bu mimarinin içerisinde kullanılan sistem bileşenleri hakkında detaylı bir bilgi verilmiştir. Altıncı bölümde M-Bus uyumlu sayaç çeşitleri ele alınmıştır. M-Bus uyumlu ısı paylaşım sistemleri, bu sistemlerin yasal dayanakları ve montaj şekilleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Yedinci bölümde Visual Basic 2010 dili kullanılarak yazılan M-Bus sayaç okuma ve faturalandırma yazılımı ele alınmıştır. Yazılımın görsel tasarımı ve kodlanmasıyla ilgili bilginin yanı sıra, yazılımın kullanımı hakkında da detaylı bir bilgi verilmiştir. Sekizinci bölüm, sonuç ve değerlendirme bölümüdür. Bu bölümde yapılan çalışmanın değerlendirmesi yapılmıştır. 4 2. OTOMATİK SAYAÇ OKUMA (OSO) SİSTEMLERİ 2.1. Giriş Daha önceki zamanlarda, geleneksel elektromekanik sayaçların yardımı ile enerji izleme yapılabiliyordu. Fakat bu sistemin temel dezavantajı sadece tüketilen enerjinin gözlemlenebilmesiydi. Bundan dolayı, tüketiciler sadece toplam tüketim miktarını biliyorlardı ve kişisel cihazlarının tüketimlerinden habersizlerdi. Diğer temel sorunlardan bir tanesi de, Sayaçlarla Oynanması idi. Tüketiciler enerji tüketimini daha az göstermek için sayaçların mimarisini değiştirmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi, bu da kamu kuruluşlarının finansal kayıp yaşamasına neden olmaktaydı [1]. Akıllı sayaçlar, tüketicilerin geçmiş enerji kayıtlarını kendi hafızasında tutabilirler. Bu sayaçlar akım, gerilim, güç ve belirli bir zaman dilimindeki okuma kayıtlarını gösterebilir. Bu sayaçlar bir tüketicinin anında faturasını hesaplayabilecek kapasiteye sahiptir ve bu hizmeti sunan servis sağlayıcı ile otomatik olarak iletişim kurabilir [3]. İletişimin temelinde, akıllı sayaçlar 2 ana türe ayrılabilir [3] : Otomatik Sayaç Okuma : Burada iletişim sadece sayaçtan veri kayıt sisteminedir. Otomatik Sayaç Yönetimi : Burada daha işlevsel iki yönlü iletişim gerçekleştirilir. Yukarıdaki sıralamaya ek olarak, görüntüleme (izleme) sistemleri birbirleriyle haberleşme durumuna göre sınıflandırılabilir [3]. Bunlar: Kablolu/Sabit İletişim: Telefon hatları, Fiber optikler, M-Bus, Modbus, Çift bükümlü kablolar, v.b. Kablosuz İletişim: Gsm, Z-Wave, ZigBee, GPRS, v.b. 5 Microsoft gibi birçok büyük firma güç yönetimi konusunda yatırım yapmaktadır. Buradaki amaç, akıllı sayaçlar yardımıyla enerjinin toplanması ve kullanıcılara kendi enerji kullanımları hakkında bilgi vererek bilinçlendirmek, enerjiyi korumaktır OSO Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler OSO (Otomatik sayaç okuma), enerji ölçüm cihazlarından (elektrik, gaz, su vb. sayaçları) verilerin otomatik olarak okunması, okunan verilerin faturalandırılması ve veritabanı içeren merkezi bir istasyona analiz edilmek amacıyla iletilmesidir [6]. OSO sistemi, her türlü elektronik sayacın servisini sağlayan şirketlerin verimliliğini artırarak, müşteriye sunulan hizmetleri genişletme özelliğine sahiptir. Ayrıca sayaç okuma maliyetini düşürerek, kritik bilgilerin anında merkeze bildirilmesini de sağlar [4]. OSO sistemlerinin faydaları 3 kategoride ele alabiliriz; işletmeci, müşteri ve devlet perspektifleri. OSO sistemlerinin işletmelere sağladığı faydalar kısaca özetlenecek olursa [11-12]; 1. Gelişmiş faturalama doğruluğu, 2. Kısaltılmış gelir toplama çevrimi, 3. İyileştirilmiş yük yönetimi, 4. Kaçak ve kayıpların sıkı denetimi, 5. Uzaktan sayaç açma kapama, 6. Artırılmış müşteri bağımlılığı, 7. Şikâyetlerde azalma, 8. İnternet bağlantı hizmeti, ev güvenliği ve otomasyonu gibi ek hizmetler aracılığıyla yeni gelir kapılarının açılması. OSO sistemlerinin tüketicilere sağladığı faydalar kısaca özetlenecek olursa [11-12]; 1. Fiyatlarda ucuzlama, 2. Hizmet kalitesinde artış, 6 3. Hatasız faturalama (tahmine dayalı faturalama ortadan kalkar), 4. Ödeme seçeneklerinde çeşitlilik (önce ve sonra ödeme şekilleri, kredi kartı ile internet, telefon, sayaç veya ödeme noktası üzerinden anında ödeme v.s.), 5. Çeşitli ek hizmetler (otomatik yük kesme, ev güvenliği ve otomasyonu). OSO sistemlerinin kamuya sağladığı faydalar kısaca özetlenecek olursa [11]; 1. Ulusal boyutta enerji tasarrufu sağlanır, 2. Enerji sektörünün özelleştirilmesinde kolaylık temin edilir, 3. Enerji piyasasının etkin denetimine imkân sağlar, sağlıklı bir rekabet ortamı oluşur, 4. Üretimde verimlilik artışı sağlanır, 5. Açılacak yeni pazarlar sayesinde ekonomiyi canlandırır, 6. Yeni sektörler sayesinde istihdam artar, kalkınma hızlanır, 7. Enerji ağının etkin denetimi sayesinde ulusal güvenliği sağlamak kolaylaşır, ülke savunması güçlenir. OSO temel olarak üç ana birimden oluşur. Bu birimler; elektronik sayaç, iletim hattı (veri hattı) ve merkezi sistem birimi (veri tabanı) dır. Şekil 2.1 de OSO sisteminin birimleri görülmektedir [4]. 7 Şekil 2.1. OSO sistemi birimleri [4] OSO Sistemlerinin Genel Yapısı Günümüzde enerji sektöründeki ulusal ve uluslar arası boyuttaki hızlı yapılanma süreci, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında tam ve sıkı bir denetim altında olmasını zorunlu kılmaktadır. Rekabetçi piyasa koşulları ve hızlı değişen maliyet ve fiyatlar, enerjinin daha verimli bir şekilde yönetilmesini ve tüketiciye daha cazip koşullarda sunulmasını gerektirmektedir. Günümüzde, bilgi teknolojileri altyapılarının gelişkin yapısı sayesinde, enerji sistemleri hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak mümkün hale gelmiştir [5]. Bu durum sayaçların okunmasında ciddi değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur. Enerji üreticileri üretimlerini planlamak için, enerji tedarikçileri talebi eksiksiz karşılayabilmek için ve tüketiciler de tüketimlerini kontrol altına alıp, maliyetlerini azaltmak için enerjinin tüketimini yakından takip etmek ve geçmiş kullanım alışkanlıkları hakkında detaylı verilere sahip olmak isterler. Klasik bir düzende bu verilerin tüketiciden üreticiye doğru akışı gayet yavaş olmaktaydı. Dolayısıyla gelirlerin geri dönüş süresi gayet uzun olmaktaydı. Günümüzde sayaç 8 verilerini dakikalarla ifade edilecek bir sürede elde etme imkânı vardır. Bu iş ancak modern bir Otomatik sayaç okuma (OSO veya AMR Automatic Meter Reading) sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. OSO sistemi, sayaç verilerinin (elektrik- su gaz v.b.) uzaktan ve tamamen otomatik bir şekilde hatasız ve eksiksiz biçimde okunmasını sağlar [5]. Otomatik sayaç okuma sistemlerinin yapısının genel görünümü Şekil 2.2 de gösterilmiştir. Sisteme bakıldığında ilk katmanda sayaçlar görülür. Kullanılan sayaçlar, akıllı sayaç diye tabir edilen sayaçlardır. Akıllı sayaçlar kullanılan enerji miktarlarına ek olarak, enerji hattındaki birçok elektriksel parametreyle ilgili de ölçüm yapar. Bir başka özelliği ise çeşitli haberleşme çıkışları yardımıyla uzaktan okunabilmeleridir [5]. Şekil 2.2. Sayaç otomasyonu haberleşme yapısı [5]. İkinci katmanda ise haberleşme ekipmanları bulunur. Bu ekipmanlar haberleşme tipine göre GSM, GPRS, PSTN modem, veri toplayıcı üniteler vb. olabilir. Amaçları bağlı oldukları sayaçlarla haberleşme bağlantısını sağlamaktır. Bu katmandan sonra haberleşme katmanı vardır. Bu katman şehir telefon şebekesi, uydular vb. sistemler 9 olabilmektedir. Verilerin toplandığı merkezi üniteyle haberleşme ekipmanları arasında haberleşme için yol görevi g
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks