Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kurultayda öne çıkan bazı kararlar şöyle:

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 34 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
sayı 215 / 1 mart 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Deprem bahanesi ve kentsel dönüşüm 1 Mart projeleri de 1 TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı
Transcript
sayı 215 / 1 mart 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Deprem bahanesi ve kentsel dönüşüm 1 Mart projeleri de 1 TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı düzenlendi...9 da İMO Şubeleri...14 te genç-imo 5. Öğrenci Meclisi gerçekleştirildi...15 de Yeni şube binalarımız açıldı...16 da İlk İnşaat Mühendisliği Kurultayımızı gerçekleştirdik! İnşaat Mühendisleri Odası nın bir buçuk yıldır çalışmalarını yürüttüğü İnşaat Mühendisliği Kurultayı, Türkiye nin her yerinden gelen yüzlerce inşaat mühendisinin katılımıyla Ankara da gerçekleştirildi. Kurultay öncesi 7 bölgede tüm üyelerin katılımına açık düzenlenen çalıştaylardan süzülerek İnşaat Mühendisliği Kurultayı na aktarılan 114 önerge Kurultay delegeleri tarafından değerlendirildi ve zenginleştirilerek karara bağlandı. Kurultayda öne çıkan bazı kararlar şöyle: İnşaat Mühendisleri Odası mevcut yasalarda tarif edilen mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve mühendislerin güvenceli bir şekilde meslek hayatlarına devam edebilmeleri için özlük hakları konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası rant odaklı projeleri, çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katılmaksızın hazırlanan kentsel dönüşüm uygulamalarını engellemek için mücadele edecektir. İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendisliği mesleğinin nitelik kaybına uğratılmasına yol açan uygulamalar karşısında, mesleki yeterliliği esas alan yeni bir mühendislik yasasının hazırlanması için çalışacaktır. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu statüsü Anayasayla güvence altına alınmış TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası, tarihi boyunca birçok kez hedef tahtasına oturtulmuştur. Cunta dönemlerinde dahi kendisine yönelik saldırıları bertaraf etmeyi başarmış olan Birliğimiz ve Odamız siyasi iktidarın işlevsizleştirme çabalarını boşa çıkaracaktır 2 de 2 1 Mart 2012 İlk İnşaat Mühendisliği Kurultayımızı gerçekleştirdik nşaat Mühendisleri Odası nın tüm şube ve birimleriyle aylardır hazırlıklarını yaptığı İnşaat Mü- Kurultayı Ocak 2012 İhendisliği tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisleri Odası nın örgütlü olduğu tüm illerden davetli olan 558 delegeden olumsuz hava koşullarına rağmen 343 inşaat mühendisinin ve 37 konuğun katılımıyla düzenlenen Kurultayda, Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar, Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar, Siyasal Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanına Yansımaları, Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik ana başlıklar altında yer alan 114 önerge değerlendirilip karara bağlandı. İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu nda Cumartesi günü saat 9:30 da Divan Kurulu nun seçilmesiyle başlayan Kurultay ın açılış konuşmaları bölümünde sırasıyla İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp ve konuk katılımcılardan CHP Bursa Milletvekilleri Kemal Ekinci ile İlhan Demiröz söz aldılar. Konuşmasında Kurultay öncesi yapılan hazırlıklara değinen Serdar Harp, Kurultay boyunca ele alınacak konu başlıklarının inşaat mühendisliği mesleği ve inşaat mühendisleri için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kurultay öncesi 7 ayrı şubede tüm üyelerin katılımına açık bölgesel çalıştayların düzenlendiğini söyleyen Serdar Harp, iki gün sürecek Kurultay boyunca İnşaat Mühendisleri Odası nın ortak aklının harekete geçirileceğini vurguladı. İMO nun ülke çapında 154 noktada örgütlü olduğunu, 85 bini aşkın üyeye sahip olduğunu ve güçlenerek büyüdüğünü belirten Serdar Harp, Mesleğimiz ve toplumumuzun yararı için çıktığımız bu yolda, artan sorumluluklarımıza uygun bir çizgiye ve örgütlülüğe ulaşabilmemiz için ülkemizde değişen koşulları tanımlamamız ve mesleğimiz ile bağlantılarını doğru bir şekilde kurmamız gerekmektedir dedi. İnşaat mühendisliği alanını düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin güncellenmesi, mesleki bilgilerin ve uygulama esaslarının çağdaş normlara uygun hale getirilmesi gereğinin aciliyet taşıdığını belirten Serdar Harp, Kurultayın bu zaruri ihtiyacı karşılayacağını ve bu alanda yaşanan durağanlığa ve çözümsüzlüğe yanıt olacağını kaydetti. İnşaat Mühendisleri Odası nın sadece eleştiren değil aynı zamanda çözüm üreten bir kurum olduğuna da dikkat çeken Serdar Harp, mevcut sorunları dile getirenlerin çözümün de muhatabı olmaları gerektiğinin Kurultayda ifadesini bulacağını söyledi. İnşaat mühendislerinin hayatı kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir dünya adına üretmek için çabaladığını kaydeden Harp, ancak ülkenin içinde bulunduğu koşulların bu durumu tersine doğru işlettiğine ve her geçen gün olumsuzlukların giderek arttığına dikkat çekti. Türkiye nin son dönem siyasi ve toplumsal gündeminde öne çıkan konuları değerlendiren Serdar Harp, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Hrant Dink davası ile ilgili Tüm siyasi cinayetlerde ve faili meçhullerde olduğu gibi bu davada da adalet ortadan kaybolmuştur. Ancak bilinmelidir ki tüm sorular yanıt bulmadan ve sorumlular yargılanmadan bu dava bizler için bitmeyecektir diye konuştu. Harp son olarak İMO nun ilk kez düzenlediği kurultayın İMO nun bundan sonraki yol haritasını belirleyeceğine, özel, öncü ve özgün olan Kurultayda alınacak kararların inşaat mühendislerinin ve İMO nun geleceğine yön vereceğine olan inancının tam olduğunu belirtti. Serdar Harp in ardından söz alan CHP Bursa Milletvekilleri Kemal Ekinci, Türkiye de son dönem yaşanan anti demokratik uygulamalara dikkat çekerek, buna kaşı çıkılmazsa Türkiye nin geri kalacağını belirtti ve İnşaat Mühendisleri Odası nın üyesi olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Uzun yıllar TMMOB nin çeşitli organlarında görev alan Milletvekili İlhan Demiröz ise TMMOB ve bağlı Odaların dimdik ayakta durduğunu ve kentler ile toplum için taşıdıkları öneme dikkat çekti. Geniş katılım ve aktif kürsü kullanımının olduğu Kurultayda delegeler, İMO nun özellikle Yapı Denetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Anayasa çalışmaları, Özelleştirme ve Çevre Politikaları, Kentsel Dönüşüm, İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Etiği konularında daha etkin ve aktif rol almasını istediler. Anayasa ve Özelleştirme önergeleriyle ilgili aktif tartışmalar yapıldı 6 oturumda tamamlanan Kurultayın ilk günü Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar ve Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar, ikinci günü Siyasal Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanına Yansımaları, Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik konu başlıklarında yer alan önergeler değerlendirildi. Geniş katılım ve aktif kürsü kullanımının olduğu Kurultayda özellikle 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Anayasa çalışmaları, Özelleştirme Politikaları, Çevre Politikaları, Kentsel Dönüşüm, İnşaat Mühendisliği Eğitimi ile Mesleki Davranış İlkleri ve Meslek Etiği konu başlıkları altında yer alan önergelerle ilgili çok sayıda delege söz aldı ve bu konularla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası nın daha etkin ve aktif rol alması önerildi. Kurultayın ardından sonuç bildirgesi hazırlandı. 1 Mart İnşaat Mühendisliği Kurultayı Sonuç Bildirgesi İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği Kurultayı Ocak 2012 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası İMO Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk Salonu nda gerçekleştirilmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 7 ayrı bölgede tüm üyelerinin katılımına açık olarak düzenlenen çalıştaylar, Kurultaya zemin oluşturmuştur. İnşaat Mühendisliği Kurultayı süresince Mevzuattan Kaynaklı Sorunlar, Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunlar Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Meslek Alanımıza Yansımaları, Mühendislikte Kalite ve Güvenilirlik ana başlıkları altında inşaat mühendisliğini ilgilendiren her konu değerlendirilmiş ve Kurultay amacına ulaşarak İnşaat Mühendislerinin örgütü olan İMO nun önümüzdeki dönem yol haritası belirlenmiştir. Kurultayda toplam 114 önerge görüşülerek karar altına alınmıştır. İnşaat Mühendisliği sadece mesleği icra edenleri ya da akademik faaliyet yürütenleri değil, sokaktaki vatandaştan, en yüksek bürokrata kadar toplumun her kademesindeki kişi ve kurumları doğrudan etkileyen bir meslektir. Bu nedenle inşaat mühendisliği meslek alanındaki tahribat ve gerileme, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlardan bağımsız ele alınamaz. İnşaat Mühendisliği Kurultayı nın önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacak kararlarından bazılarını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz: 1. Küresel kapitalizmin neoliberal politikalar aracılığıyla yarattığı tahakküm, gelir dağılımı adaletsizliğini ve yoksullaşmayı her geçen gün büyütmekte, sosyal güvenceler ve kazanılmış haklar ekonomik kriz gerekçe gösterilerek gasp edilmektedir. Kamuya ait her tasarrufun ve kurumun özelleştirme politikaları aracılığıyla büyük sermaye gruplarına devredilmesi kamu alanındaki istihdamın daralmasına neden olmakta, kâr hırsı ve denetimsizlik, insan yaşamını, işçi sağlığını ve iş güvenliğini yok saymakta, yaşamın her alanı serbest piyasa ekonomisinin ilkeleri uyarınca hızla yeniden düzenlenmektedir. İnşaat mühendisliği mesleğini icra edenlerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar bu tablodan bağımsız değildir. Kamu kurumlarında mühendislik kadrolarının daraltılması mühendislerin işsiz kalmasına ve özel sektörün ağır çalışma koşullarına mahkûm edilmesine neden olmakta, işsiz mühendislerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası kamunun ülke yatırımlarında öncülük görevini tekrar üstlenmesi ve buna bağlı olarak kamu yatırımcısı kuruluşların güçlendirilmesi için mücadele edecek, bu doğrultuda mevcut yasalarda tarif edilen mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve mühendislerin güvenceli bir şekilde meslek hayatlarına devam edebilmeleri için özlük hakları konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışacaktır. 2. Neoliberal politikalar aracılığıyla her şeyin alınır satılır hale getirilmesi ülkemizin ve kentlerimizin doğal zenginliklerini tahrip etmektedir. Çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katılmaksızın yapılan Hidroelektirik Santraller, kar odaklı sermaye gruplarını güçlendirmekte ve bölge halklarını mağdur etmektedir. Yine aynı pervasızlıkla hakkaniyet ölçüsünden uzak ve sosyal boyutu gözardı edilerek uygulanan kentsel dönüşüm politikaları, dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde yaşayanların ihtiyaçlarını geri plana iten bir anlayışla, kentlerimizde yeni rant alanları yaratmakta, kamu yararı ilkesi göz ardı edilerek kentlerimiz sermayenin insafına bırakılmaktadır. Türkiye nin deprem gerçeği bahane edilerek hazırlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ülkemizin geleceğini ilgilendiren son derece önemli maddeler içermektedir. Yürürlükteki tüm yasal mevzuatı devre dışı bırakacak şekilde tasarlandığını bildiğimiz Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları, sağlıklı bir kentsel yenilenmeyi sağlayamayacağı gibi başta metropol kentlerimiz olmak üzere tüm ülkemizi bir rant alanı haline dönüştürecektir. İnşaat Mühendisleri Odası rant odaklı projeleri, çevresel ve sosyolojik etkileri hesaba katılmaksızın hazırlanan kentsel dönüşüm uygulamalarını engellemek için mücadele edecektir. 3. İnşaat Mühendisliği mesleği yenilenmeyi, değişimi, çağı ve teknolojiyi yakalamayı, mesleki potansiyeli bilimsel esaslar çerçevesinde açığa çıkarıp, üretimde hayata geçirmeyi gerektirmektedir. Ancak bugün mühendislik mesleği halen 1938 yılından kalma 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun a dayanılarak düzenlenmiştir. Mesleki faaliyetin yürütülmesinde diploma almış olmayı yeterli bulan bu kanun, çağın ihtiyaçlarına aykırı bir anlayışa işaret etmektedir. Söz konusu anlayış yeterli fiziki donanıma, yeterli akademik personele sahip olunmaksızın sürekli yeni üniversite açan mevcut siyasi iktidar tarafından da sürdürülmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği mesleğinin nitelik kaybına uğratılmasına yol açan uygulamalar karşısında, mesleki yeterliliği esas alan yeni bir mühendislik yasasının hazırlanması için çalışacaktır. 4. İnşaat Mühendisliği Mesleğinin gelişimi için yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak uzmanlık alanlarına göre belgelendirme ve bu belgeler çerçevesinde yetkilendirmenin yapılması son derece önemlidir. İnşaat Mühendisleri Odası uzun yıllardır Yetkin Mühendisliğin yasal bir çerçeveye oturtulması ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması için mücadele etmektedir. İnşaat mühendisleri odası Yetkin Mühendislik sisteminin oluşturulmasını ve meslek odaları tarafından belgelendirilmesini çağın gereksinmelerini karşılayacak mühendislik hizmetlerinin üretimi açısından bir gereklilik olarak görmektedir. Bu anlayışla Yetkin Mühendisliğin yasal bir çerçeveye oturtulması ve kurumsallaşması için çalışacaktır. 5. Türkiye topraklarının %96 sı deprem kuşağında ve nüfusunun % 98 i deprem tehlikesi altında yaşamaktadır. Öte yandan su baskınları, taşkın ve heyelanlar da ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçeğe rağmen uygulanan yanlış politika ve planlamalar doğa olaylarını afete dönüştürmekte, ciddi can kayıpları ve maddi zararlar yaşanmasına neden olmaktadır. Oysa her yurttaşın güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu hakkın uygulamada karşılık bulması için mevcut yapı stokunun envanter çalışması yapılmalı, elde edilen sonuçlar doğrultusunda gereken onarım ve güçlendirme uygulamaları yapılmalıdır. Yeni yapılacak yapılara ilişkin olarak ise acilen sağlıklı bir planlama yapılması, yapı denetim ve üretim sisteminin oluşturulması ve işler hale getirilmesi gerekmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası sağlıklı bir kentleşme ve yapılaşma oluşturulabilmesi için, TMMOB ve ilgili meslek odaları ile birlikte yeni bir yapı denetim yasa tasarısı hazırlamak için çalışma yapacak, bu çalışmasını ilgili kurumlarla paylaşarak uygulamaya geçmesi doğrultusunda ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için çalışacaktır. 6. Kamu ihale yasası mevcut haliyle adrese teslim ihale lerin yolunu açmış, özellikle mühendisleri ve mimarları ihale süreçlerinden uzaklaştıran hak gaspları sonucu yapı alanında işin ehli olmayan sermaye gruplarının ihale süreçlerinde etkin olmalarına yol açmıştır. Kamu ihaleleri sermayenin kar hırsına terk edilmiştir. Doğa katliamlarının önüne geçmek, Sağlıklı güvenli yaşam çevreleri oluşturmak ve afet risklerini en aza indirmek için, arazi kullanımı, yer seçimi, ruhsatlandırma, denetim ve kullanım süreçlerinin bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bu çerçevede mevcut İmar Yasası İnşaat Mühendisleri Odasının görüş ve önerileri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. İnşaat Mühendisleri Odası bu çerçevede Kamu İhale Yasası, İmar Yasası ve bu yönde Yerel Yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları düzenleyen yasalarda değişiklik yapılması doğrultusunda çalışmalar yapacaktır. 7. Sistemden kaynaklı sorunların yanı sıra İnşaat Mühendislerinin mesleki standartlara, mesleğe dair yönetmeliklere ve meslek etiğine uygun hareket etmeleri zorunludur. İnşaat Mühendisleri Odası, meslektaşlarının bir mühendislik ürününün kolektif bir çalışma sonucunda oluştuğunun bilinciyle hareket etmesi için ve birlikte çalıştığı meslektaşlarına, bağlı olduğu kuruma, meslek örgütüne karşı sorumluluk duyması için çalışacaktır. Ülkemizin Geleceği Mesleğimizin Geleceğidir! İnşaat Mühendisliği Kurultayı anti-demokratik uygulamalarıyla toplumun tüm kesimlerine gözdağı veren, kendisi dışında hiçbir görüş ve öneriye yaşam hakkı tanımayan bir siyasi iktidarla karşı karşıya olunduğunun bilincindedir. Kurultayımız TMMOB ve bağlı odaların işlevsizleştirilmesini hedefleyen Yetki Yasasına dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri de bu bağlamda ele almaktadır. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu statüsü anayasayla güvence altına alınmış TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odası, tarihi boyunca bir çok kez hedef tahtasına oturtulmuştur. Cunta dönemlerinde dahi kendisine yönelik saldırıları bertaraf etmeyi başarmış olan Birliğimiz ve Odamız siyasi iktidarın işlevsizleştirme çabalarını boşa çıkaracaktır. Bugün, özel yetkili mahkemeler aracılığıyla toplumun adalete ve hukuka duyduğu güven her geçen gün daha da fazla erozyona uğratılmaktadır. Toplumsal vicdanı yaralayan kararlar ve operasyonlar silsilesi ile gerçekleştirilen tutuklamalar hukukun askıya alındığı olağanüstü hal rejimlerini andırmaktadır. Böylesi bir ortamda toplumsal barışı ve kardeşliği savunmak, geleceğimiz için umut olmak anlamına gelmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye halklarının barış içerisinde ve kardeşçe yaşamasını sağlayacak bir toplumsal uzlaşıyı gerekli görmektedir. Türkiye 12 Eylül 1980 Askeri Cunta döneminde hazırlanan ve bu nedenle de askeri cunta yönetimlerine özgü unsurlar içeren bir anayasa ile yönetilmektedir. Anayasanın bazı maddelerinde yapılan değişiklikler 2010 yılında halk oylamasına sunulmuş Türkiye halkı değişiklik önerilerinin tamamına ya evet ya da hayır demek durumunda bırakılmıştır. Referandum sonucunda anayasada yapılmak istenen değişiklikler kabul edilmiş ancak darbe dönemine özgü içeriği aynen korunmuştur. Halkların barış içinde ve kardeşçe yaşayabileceği demokratik bir ülke için başta örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran mevcut anayasanın değiştirilmesi gerekmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası toplumsal kesimlerin katılımının sağlandığı, demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasanın hazırlanması için mücadele edecektir. 4 1 Mart 2012 İMK Delegelerinden Görüşler İnşaat Mühendisliği Kurultay ına Türkiye nin dört bir yanından gelen ve iki gün boyunca kurultayı takip edip görüşlerini bildiren bazı delegelerin Kurultayla ilgili değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz. Berrin Çiftçi İMO Eskişehir Şube Saymanı Kurultayı iki gündür takip ediyorsunuz, Kurultayı genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar yapılan çalıştaylarda ele alınan konular ciddi emek sarf edilerek gerçekten güzel toparlanmış. Tabii ki kurultayın amaçlarından bir tanesi de bunları biraz daha derleyip toparlayarak, şekil vererek, eklemeler yaparak olgunlaştırmak. O yüzden seçilen başlıklar doğru ve yerinde başlıklar. O nedenle ben bu çalışmaları değerli buluyorum ve beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Özellikle ilginizi çeken önergeler var mı? En son tartıştığımız teknolojik gelişmeler ve yenilikler konusu üzerinde biraz daha çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Daha çok geliştirilmesi ve içinin doldurulması gerektiğine inanıyorum. Mahmut Küçük Eski Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kurultayı, genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Zannedersem Kurultayda 114 önerge var, 114 önergede sorun alanlarının tespiti hususunda çok isabetli. Gerek dili, gerekse çıkartılacak talimatlar hususunda bir revizyona ihtiyaç var ama çok güzel tartışıldı. Bu öneriler birleştirilip daha alt gruplara ayrılabilir. Çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Genel değerlendirme üzerine değindiğim bir nokta var: Önergelerin hepsi aşağı yukarı bir mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmaları içeriyor. Dolayısıyla mevzuat hazırlama da kendi başına bir süreç, donanım ve teknik gerektiriyor. Bunun için yasaların ve yapılacak çalışmaların, ilk önce hangi tür ihtiyacı karşılayacağı, ne kadar kaynağa ihtiyaç olduğu ve karşılaşılacak sorunlarda kimlerin muhatap olacağı, nasıl koordinasyon kurulacağı gibi süreçlerdeki etapların da çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Onların akabininde de fayda-maliyet analiziyle, etkili değerlendirme analizlerinin yapılması ve pilot uygulamalarla bu getirilen düzenlemelerin nasıl bir geri dönüş, toplum tarafından nasıl tepki aldığının da tespit edilmesi lazım. Bunlar yapıldığı takdirde İnşaat Mühendisleri Odası na hem bir perspektif kazandıracak, hem de kamuoyunda bunlar tartışılırken bir ön çalışmanın yapılması ve toplum tarafından benimsenmesi hususunda çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Yani burada sorun alanlarının tespiti doğrudur, yerinde iş yapılmıştır, ama asıl süreç bundan sonra devam edecektir diyorum. Mesleki alanla ilgili önergeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Meslek alandaki önergeler pek bir yenilik getirmedi, ama o alanın çok iyi çalışılması lazım. Mesleğe müdahaleler var, meslekte yetkin mühendislik gibi, uzmanlık gibi sorunlar var. Zaten bunlar çok detay konular, bu noktada bunların tartışılması mümkün d
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x