Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 37 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KULLANMA TALİMATI LEVEBRAİN 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kısmen prejelatinize mısır nişastası, talk, polivinil
Transcript
KULLANMA TALİMATI LEVEBRAİN 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kısmen prejelatinize mısır nişastası, talk, polivinil propilen K30, magnezyum stearat, kolloidal susuz silika, Opadry II Beyaz 85F18422 [Polivinil alkol-kısmi hidrolize, titanyum dioksit (E171), makrogol 4000, talk]. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: 1. LEVEBRAİN nedir ve ne için kullanılır? 2. LEVEBRAİN i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. LEVEBRAİN nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. LEVEBRAİN in saklanması Başlıkları yer almaktadır. 1. LEVEBRAİN nedir ve ne için kullanılır? LEVEBRAİN, beyaz renkli, oval, bikonveks, bir yüzü çentikli film tabletler halindedir. Her kutuda 50 tablet bulunur. LEVEBRAİN, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır. 1/9 LEVEBRAİN, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır. LEVEBRAİN, hali hazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak: 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler) 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler) 12 yaş ve üzeri adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır. 2. LEVEBRAİN i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LEVEBRAİN i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer LEVEBRAİN in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz). LEVEBRAİN i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir. Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız. Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (Örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız. LEVEBRAİN gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. 2/9 LEVEBRAİN in yiyecek ve içecek ile kullanılması LEVEBRAİN'i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, LEVEBRAİN i alkol ile almayınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz. LEVEBRAİN kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. LEVEBRAİN in doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. Levetirasetam hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedavi süresince emzirme önerilmez. Araç ve makine kullanımı LEVEBRAİN uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. LEVEBRAİN tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız. LEVEBRAİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler LEVEBRAİN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karsı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 3/9 3. LEVEBRAİN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz size kaç tablet LEVEBRAİN kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız. LEVEBRAİN i, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız. Monoterapi (LEVEBRAİN ile tek başına tedavi) Yetişkinler, 16 yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım: Genel doz: günde 1000 mg (1 tablet)-3000 mg (3 tablet) arasıdır. Eğer LEVEBRAİN ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz LEVEBRAİN reçete edecektir. Örneğin, eğer günlük dozunuz 2000 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız. Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi) Yetişkinler ( 18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım: Genel doz: günde 1000 mg mg arasıdır. Örneğin, eğer günlük dozunuz 2000 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız yaş arası çocuklarda ve 50 kg ın altındaki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım: Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg vücut ağırlığı arasıdır. Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve doza göre en uygun levetirasetam farmasötik formunu reçete edecektir. Örneğin, günlük 20 mg/kg lik genel bir doz için, 25 kg lik çocuğunuza sabah ve akşam birer adet LEVEBRAİN 250 mg tablet vermelisiniz. Uygulama yolu ve metodu: LEVEBRAİN tabletler ağızdan kullanım içindir. LEVEBRAİN tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz. 4/9 Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı: LEVEBRAİN film tablet 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir. Yaşlılarda kullanım: Yaşlı hastalarda (65 yaş ustu), böbrek fonksiyonu azalmış ise LEVEBRAİN dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa, LEVEBRAİN dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır. Eğer LEVEBRAİN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVEBRAİN kullandıysanız: Aşırı dozda LEVEBRAİN alımının olası yan etkileri uyuklama hali, aşırı huzursuzluk hali, düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve komadır. Doktorunuz doz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır. LEVEBRAİN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. LEVEBRAİN i kullanmayı unutursanız: Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. LEVEBRAİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: LEVEBRAİN kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece LEVEBRAİN tedavisine devam etmelisiniz. 5/9 Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. LEVEBRAİN tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.doktorunuz, LEVEBRAİN tedavisinin kademeli bir doz azatlımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir. İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi LEVEBRAİN in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. Yaygın : 10 hastanın 1 inden az, fakat 100 hastanın 1 inden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın 1 inden az, fakat 1000 hastanın 1 inden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın 1 inden az, fakat hastanın 1 inden fazla görülebilir. Çok seyrek : hastanın 1 inden az görülebilir. Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Çok yaygın: Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı ) Uyuklama hali (Somnolans) Baş ağrısı Yaygın: İştahsızlık (Anoreksi) Depresyon Düşmanca davranış/saldırganlık Kaygı (Anksiyete) Uykusuzluk (İnsomni) Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite) İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon) 6/9 Denge bozukluğu Sersemlik hissi İstemsiz titreme (Tremor) Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji) Dönme hissi (Vertigo) Öksürükte artış Karın ağrısı İshal Hazımsızlık (Dispepsi) Bulantı Kusma Döküntü Yorgunluk (Asteni/halsizlik) Yaygın olmayan: Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma Kanda akyuvar sayısında azalma Kilo artışı Kilo kaybı İntihar girişimi ve intihar düşüncesi Mental bozukluk Anormal davranışlar Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı) Kızgınlık Zihin karışıklığı (Konfüzyon) Panik atak Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon) Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı) Unutkanlık (Bellek yetmezliği) Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi) İğnelenme hissi (Parestezi) 7/9 Çift görme Bulanık görme Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik Saç dökülmesi Deri iltihabı (Ekzama) Kaşıntı Kas zayıflığı Kas ağrısı (Miyalji) Yaralanmalar Seyrek Enfeksiyon Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS) (Ciltte kızarıklık ve döküntüler, yüzde şişme, kan tablosunda bozulma, lenf nodlarında büyüme vb.) Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma İntihar Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu) Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama) Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz) Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi) Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi) Pankreas iltihabı (Pankreatit) Karaciğer yetmezliği Karaciğer iltihabı (Hepatit) Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (Papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarla belirgin durum (Multiform eritem) Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu) Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30 undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz) Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya 8/9 doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri sitesinde yer alan İlaç Yan Etki Bildirimi ikonuna tıklayarak ya da numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 5. LEVEBRAİN nin Saklanması Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LEVEBRAİN i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVEBRAİN i kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş. Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, P.K.:34212, Güneşli, Bağcılar, İstanbul Üretim yeri: World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş. Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, K:1B-Zemin-4-5-6, Güneşli, Bağcılar, İstanbul Tel: Faks: Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır. 9/9
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x