Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Keywords: Environmental problems, garbage 1. GİRİŞ. karşı olan olumsuz tutumları olumlu tutumlar haline birçok çevre problemlerinin temelini

Category:

History

Publish on:

Views: 39 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir 1 öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı 25.Ankara 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇÖPLERİN AZALTILMASI
Transcript
Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir 1 öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı 25.Ankara 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇÖPLERİN AZALTILMASI BİLİNCİNİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖĞRETİM MODELİ BY THE STUDY OF A TEACHING MODEL ON DEVELOPMENT OF AWARENESS ON GARBAGE REDUCTION FOR THE FIFTH CLASS STUDENTS Sinan ERTEN* Özet Keywords: Environmental problems, garbage Bu çalışmanın amaçlarından birincisi, 5. sınıf reduction, environmental awareness, fifty-class öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin students and their attitude. nasıl kazandırılacağı konusunda yeni bir ders planı oluşturmaktır. İkincisi, öğrencilerin çöplerin azaltılması konusundaki bilgilerinin, tutumlarının ve 1. GİRİŞ davranışlarının belirlenmesi ve aynı zamanda bunlar Dünyadaki endüstrileşme ile birlikte arasında tutarlı bir ilişkinin olup olmadığının insanoğlunun doğayı yağmalaması, doğayı araştırılmasıdır. Bu araştırmanın sonunda, kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca geliştirilmiş olan ders planı ile öğrencilerin çevreye kullanması bugün karşılaşmakta olduğumuz karşı olan olumsuz tutumları olumlu tutumlar haline birçok çevre problemlerinin temelini dönüşmüştür. Kalıcı olarak çevre bilinçleri artmış, çevre bilgileri, çevreye yönelik tutumları ve çevreye karşı olan davranışları arasında tutarsızlıklar tespit oluşturmaktadır. Bu çevre problemlerinden bazılarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz edilmiştir. (De Haan, 1989; Fellenberg, 1985; Anahtar Sözcükler: Çevre sorunları, Çöplerin azaltılması, Çevre bilinci, 5. sınıf öğrencileri ve tutumlar Abstract The ultimate aim of this study is to design a new Umweltbundesamt, 1996a,). Hava kirliliği Sebepleri: Tüketilen fosil yakıtlar, çöplerin yakılması, radyoaktif ışınlar schedule about the awareness of Garbage Sonuçları: Asit yağmurları, küresel ısınma, Reduction Secondly, to determine the behaviours, ozon tabakasının zarar görmesi, sis oluşumu knowledge of the students about the subject of Su kirliliği garbage reduction. Also the observation of their behaviours. if they change positively or negatively. at the and of this research, by the development of the new schedule it s observed that the students negative behaviours towards environment changed positively. Their awareness of environment has developed permanently. Additionally, their information about Sebepleri: Aşırı gübreleme, temizlenmeyen evsel ve endüstriyel atık sular, tanker kazaları, kimyasallar, denizlere bırakılan tüm zararlılar Sonuçları: Akarsuların kirlenmesi, denizde environment and their behaviours towards yaşayan canlıların toplu ölümleri, içme surrounding and misbehaviours on environment has been determined. sularının kirlenmesi, salgın hastalıkların artması Toprak kirliliği Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir 2 öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı 25.Ankara Sebepleri: Çöpler ve çöp yığınları, asit yağmurları, gübreleme çalışmaları, pestisitler Sonuçları: Topraktaki ağır metal konsantrasyonunun artması, toprağın PHdeğerinin değişmesi, hastalık yapıcıların kaynağını oluşturması, estetiğin bozulması Hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkması Sebepleri: Asit yağmurları, yağmur ormanlarının talan edilmesi, monokültür ziraatçılık ve ormancılık, doğrudan bitki ve hayvanları ortadan kaldırma, pestisitler Sonuçları: Birçok bitki ve hayvan türünün ortadan kalkması, ormanların yok olması, iklimlerin değişmesine bağlı olarak doğal afetlerin sürekli olarak artması İklimlerin değişmesi Sebepleri: Tropik yağmur ormanlarının yok olması, sınırsız bir şekilde fosil yakıtlarının tüketilmesi, FKC gazlarının kullanılması Sonuçları: Sera etkisinin oluşması (Küresel ısınma), ozon tabakasından yeryüzüne yani canlılara zararlı ışınların ulaşması Çöp Sorunları Sebepleri: Tüketim toplumu olma, kullanıp atma, savurganlık, yeterli derecede atıkların değerlendirilememesi, eğitim eksikliği Sonuçları: Enerji ve ham madde savurganlığına bağlı olarak doğal kaynakların aşırı derecede kullanılması sonucu bu kaynakların tükenme noktasına gelmesi, yer altı ve yerüstü sularının kirlilikten dolayı kullanılamaz hale gelmiş olması, toprakların çöplerden kaynaklanan zararlı maddelerce kirlenerek verimsizleşmesi ve toprak içinde veya üzerinde yaşayan canlıları tehdit eder duruma gelmesi, havanın kirlenmesine ve salgın hastalıkların oluşmasına neden olması. Tüm bu çevre sorunları insan varlığını tehdit ettiği gibi dünyamızı da yaşanmaz hale getirmektedir. Bu büyük felakete dur demenin bir yolu ise insanların şimdi ve gelecekte alışıla gelmiş düşünce ve davranışlardan vazgeçmesi olacaktır. Bu yüzden, hiç zaman kaybetmeden insanlar, söz konusu çevre problemlerine çözüm bulmak için üzerlerine düşeni yapmak zorundadırlar. Bu gün, çevre problemleri sadece teknoloji ile veya yasalarla çözülebilecek bir problem değildir. Bu, ancak bireysel davranışların değişmesi ile mümkündür. Davranışların değişmesi ise tutum, bilgi ve değer yargılarının değişmesini zorunlu kılar. Çevreye karşı pozitif tutum ve değer yargılarının oluşması ise çevre eğitimi ile mümkündür (Erten, 2000). Çevre eğitimi, bir yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer yandan da bireylerde çevreye yönelik tutumlarının gelişmesini ve bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlar. Çevre eğitimi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanlarına hitap eder (Unterbruner, 1991a). Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir 3 öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı 25.Ankara Bu araştırmada çöp sorununun ele alınması, özellikle büyük şehirlerde olmakla birlikte yaşamımızın her alanında birey olarak doğrudan karşılaştığımız ve bizi doğrudan olumsuz etkileyen sorun olması ve çöplerden kaynaklanan yukarıda sayılan nedenlerden dolayıdır. Hem çevre hem de sağlığımız için çöplerin sebep olduğu zararları azaltmak zorundayız. Bunun için takip edilmesi gereken yol şöyle olmalıdır. Bireysel olarak çöp üretimini azaltma ve çöplerin geri kazanılmasıdır. Çöplerin geri kazanılması çöplerin fiziksel, kimyasal ve yakma yöntemiyle ortadan kaldırılmasından daha iyidir. 1.1 İLKÖĞRETİMDE ÇEVRE EĞİTİMİ Çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar iyidir. Çünkü, okul öncesi ve okul çağlarında oluşan ilgiler ve tutumlar gelecekteki istendik davranışların temelini oluşturur (De Haan, 1991, 1989; Oerter, 1987). Özelikle çocukluk çağlarında ve genç yaşlarda oluşan değer yargıları ve tutumlar, erken yaşlarda doğayla olan ilişkilerde empatinin gelişmesi ve doğaya karşı sevginin oluşmasında oldukça önemlidir. Bunların oluşması çevrenin korunması için çevre dostu davranışların gösterilmesi demektir (De Haan, 1998). Bu gelişim dönemleri, göz önünde tutulması gereken ve daha sonra bireylerde çevreye yararlı bilinçli davranışların gelişmesine yardımcı olacak duyuşsal alandaki öğrenmeler olacaktır (Weiss, 1983). Bu yaşlarda çocuklara doğayı sevdirici oyunlar oynatılır. Bu oyunlarla çocuklar yaşantılar kazanır, olumlu duygular edinir ve çevre dostu davranmayı öğrenirler (Cornell, 1979, 1989). Doğanın bir değer olduğunu öğrenen öğrenci bütün duyu organlarıyla onun güzelliklerinin farkına varır ve onu korumak için çaba harcar (Lob & Desing, 1991). İlkokullarda çevre eğitimi yeri geldikçe belirli bir ders saatiyle sınırlandırılmayıp her derste verilmelidir (Erten, 2000). Bu çalışmada da görüleceği gibi gerekirse bir haftalık bir ders planıyla çevre problemleri ele alınmalı ve daha sonra yıl boyunca bu çalışmadan elde edilen bilgi, beceri ve davranışların kontrolü yapılmalıdır. Çöp konusu, çöplerin oluşumundan çöplerin yok edilmesine kadar olan kapsamlı bir süreci içine aldığından dolayı (Umweltbundesamt, 1996b) bu çalışmada sadece evsel atıklar, çeşitleri, ayrılması ve azaltılması ele alınmıştır. 2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 2.1 ANKET Bu araştırma, 2002 bahar ve yılı güz sömestresinde Ankara ilindeki biri Çevre bilincini geliştirme programına dahil (Eco-school) olan iki okuldaki 5. sınıflarda 7 ayrı şubedeki 230 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin %51 i kız, % 49 u erkektir. Geçerliliği ve güvenirliği (α= 78) yapılmış yabancı literatürde (Tenzer, 1992) yer alan Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir 4 öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı 25.Ankara bir anketten de yararlanılarak geliştirilen anketler yeterli zaman verilerek öğrencilere doldurtulmuştur. Öğrencilerin soruları okumadan cevaplamalarını önlemek için doldurma işlemi başlamadan önce konunun önemi öğrencilere açıklanmıştır. Daha sonraki kontrollerde yine de bazı öğrencilerin soruları okumadan cevaplandırdıkları ortaya çıkmış ve bu anketler değerlendirmeye alınmamıştır. Bunun yanında bazı sınıflara tekrar gidilerek bazı sorulara verilen cevapların kontrolleri sözlü olarak yapılmış ve gerekiyorsa düzeltme yoluna gidilmiştir. Bu anketler, öğrencilerin çevre hakkındaki bilgilerini, çevreye karşı olan tutumlarını ve çevreyi korumaya yönelik davranışlarını içeren soruları kapsamaktadır. Bu sorular ve verilen cevaplar sonuçlar kısmında yer almaktadır. Araştırmaya geçmeden önce çöp konusunda bir haftalık bir ders planı hazırlanmış ve bu ders planı teorik bilgiler yanında davranış kazandırıcı uygulamaları da kapsamıştır. Bir haftalık örnek ders planı şu şekildedir. 2.2 ÇÖPLER KONUSUNUN HAFTALIK DERS PLANI PAZARTESİ: Gelecek 30 yıl içerisinde çevremiz nasıl olacak konulu resim çalışması (1 ders saati). Çöp nedir? Nereye aittir? Çöp çeşitleri ve ait oldukları çöp bidonları hakkında bilgi. Çöpleri ayırma yada gruplandırmanın, atıkların değerlendirmesindeki pratik faydaları nelerdir? (2 ders saati). Atık kağıt, metal kutu, kullanılmış şişe, meyve veya yiyecek artıkları ve plastik şişe hepsi bir arada okulun yakınındaki bir ormana veya varsa okul bahçesine 50 cm metre derinlikte kazılmış bir çukura dağıtılarak gömülür. Birkaç ay sonra öğrencilerle birlikte açılır ve hangi çöplerin parçalanmakta olduğu ve hangilerinde bir değişme olmadığı öğrencilerle birlikte nedenleriyle tartışılır (1 ders saati). SALI: Çöplerin nasıl ortadan kaldırılabileceği, çöpleri yok etme yöntemleri, çöplüklerin tipleri (çöp depoları) çevre açısından en az zararlı olanlarının tespiti ve hangi çöplerin hangi bidonlara ait olduğu (2 ders saati). Çöplerin, çevreye en az zarar verecek şekilde nasıl ortadan kaldırılması gerektiği, çöplerin yakılmasının çevre açısından faydaları ve zararları veya açıkta bulundurulmasının zararları (2 ders saati). Serbest çalışma ; Bu çalışma öncesi gezi hakkında kısa bilgilendirme ve öğrencilerin yanlarına almaları gerekli malzemelerin tespiti, daha sonra hangi çöpün hangi bidona ait olduğu gibi konularda bulmaca veya kart oyunları (1 ders saati). Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir 5 öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı 25.Ankara ÇARŞAMBA: Çöplerin yok edilmesi ile bağlantılı olarak bulunulan şehrin çöplüğüne (burada Ankara çöplüğüne) bir gezi düzenleme, öğrenciler gezi esnasında notlar alacaklar (yarım gün yaklaşık 4 ders saati). PERŞEMBE: Çöplüğe yapılan gezi hakkında öğrencilerle görüş alış verişi (1 ders saati). Atıkların değerlendirilmesi, Çöplerin geri kazanılması (1 ders saati), kompost yapma hakkında bilgi (1 ders saati) ve atık kağıtlardan kağıt yaptırma (2 ders saati). CUMA: Çöplerden kurtulmanın en önemli yolunun, bireysel olarak çöp üretimini azaltmanın gerekliliğinin vurgulanması (1 ders saati). Bu çerçevede öğrencilere çevreye yararlı, çöpleri azaltma davranışlarından örnekler verilir, dedelerimiz ve ninelerimizin çöp üretimleri ile bizim çöp üretimimiz karşılaştırılır (2 ders saati). Bir haftalık dersin değerlendirilmesi ve isim yazdırılmadan öğrencilerin ders hakkındaki görüşleri (1 veya 2 ders saati). Hazırlanan haftalık ders planı, çocuklara kompleks çevre problemleri hakkında bilgi vermek ve çevre korumaya karşı davranış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Şimdi ve gelecekte, bireylerde çevreye yararlı davranışlar geliştirmek için, her şeyden önce çocukların geleceğe ait tutumlarının geliştirilmesi zorunludur. Bundan dolayı araştırmaya, ders planında gösterildiği gibi çocukların gelecekteki çevre tutumlarını en iyi şekilde gösteren resim çalışmalarıyla başlanmıştır. Hazırlanan haftalık ders planının etkinliğini ortaya koymak için çocukların tutumları, bilgileri ve davranışları uygulamadan 2 ay sonra tekrar ampirik olarak ölçülmüştür (bkz. Tab.I) 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1 RESİM ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI VE YORUMU Gelecek 30 yıl içerisinde çevrenizi nasıl görüyorsunuz? konulu resim çalışması sonucunda öğrencilerin çizdikleri resimler, %90 oranında karamsar tablolar içermektedir. Bu resimlerde yer alan bazı konular şunlardır: Çok katlı binalar, atıkları nehirlere verilen fabrikalar, bacalardan ve araba egzozlarından çıkan pis dumanlar, çevreye atılmış çöpler, Türkiye haritası üzerinde Türkiye nin gelecekte daha kötü olacağına dair resimler, çöp yığınları içerisinde boğulmakta olan çocuk resimleri, nehirlere verilen kanalizasyon suları ve içinde hiçbir şey olmayan siyah bir resim vb. Uygulama öncesi çizdirilen bu resimlerden anlaşıldığı gibi geleceğe karamsar bakan çocukların durumu, çevre eğitimi ve diğer alanlar açısından da hoş olmayan bir sonuçtur. Bir kimsenin çizdiği resim o kimsenin kişiliğinin göstergesidir. Çizilen resimler sayesinde duygular ortaya dökülür ve benlik kendini gösterir (Unterbruner 1991a). Çocuk resimleri, çocukların Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir 6 öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı 25.Ankara psikolojik durumlarını ve psiko-moto yeteneklerini ele verir ve bu yüzden de terapide bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Unterbruner in yaptığı bir araştırmaya göre gençlerin geleceğe ait çizmiş oldukları resimler aslında sadece onların geleceğe ait tasavvurlarını değil şu andaki durumlarını, korkularını ve arzularını da göstermektedir (Unterbruner, 1991a; 19991b). Genç nesillerde görülen bu tehdit korkusu, bölgesel olmayıp uluslar arası bir olgudur (Tenzer,1992 Petri, Boehnke, Macpherson, & Meador,1986). Hemen hemen bütün öğrencilerin geleceği kötümser olarak görmeleri Grefe / Jerger-Bachmann a (1992) göre de bütün çocukların ve gençlerin ortak yönüdür. Çocuklardaki çevrenin gelecekte daha kötü olacağı korkusu; aile içi sorunlar, okulun ağır yükü gibi olumsuz faktörlerin birleşmesi ile çocuklarda bilinçli veya bilinçsiz olarak strese sebep olmaktadır. Bu durumdaki çocuklar kendilerini zayıf ve yardımsız görmekte bunun sonucunda depresyona girmekte veya saldırgan olmaktadırlar. Bu da her şeyden vazgeçme reaksiyonuna sebep olmaktadır. (Goldenring / Doctor 1986, Unterbruner 1991a). Tablo 1: Uygulama öncesi ve uygumla sonrası Anket soruları ve % olarak verilen cevaplar Sorular Cevaplar Uygulama öncesi Uygulama sonrası 1. Bir hafta süresince işlenmiş olan çöplerle ilgili ders hoşuna gitti mi? Evet, biraz hoşuma gitti: Evet, çok hoşuma gitti: %1 %10 %89 2. Ailen ve arkadaşların ile çevre sorunları hakkında daha sık konuşuyor musun? 3. Çevre sorunları hakkında gazetelerde çıkan haberleri okuyor musun? 4. Çevre sorunlarının derslerde işlenmesini istiyor musun? 5. Çöplerin ayrı toplanması mantıklı mıdır? 6. Okulda kullanacağın eşyaları çevreye zarar vermeyenlerden seçmeye hazır mısın? 7. Ailen pazara giderken dayanıklı, uzun süre kullanılabilen Pazar çantası taşıyor mu? 8. Alışveriş sırasında satın alınan eşyaların gereksiz yere paketlendiğini fark ediyor musun? 9. Eskimiş yada bozulmuş eşyalarımızı... Konuşmuyorum: Ara sıra: Sıkça: Hiçbir zaman: Ara sıra: Sıkça: Evet, ara sıra: Evet, sıkça: Hayır, değildir: Evet, bazen: Evet, oldukça: Evet, ara sıra: Evet, her zaman: Evet, ara sıra: Evet, her zaman: Evet, ara sıra: Evet, her zaman: Hemen atarız: Başkasına veririz: Tamir ettiririz: %61.3 %33.4 %5.3 %9.5 %64.6 %22.4 %2.7 %25.3 %72 %3.9 %15.9 %80.2 %8.1 %12.6 %79.3 %62.3 %23.9 %13.8 %80.3 %45.7 %14 %58.4 %30.3 %45.8 %14.5 %66.1 %19.4 %8,5 %52 %39,5 %48,5 %32,5 %19 %40,2 %22,5 %37,3 Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik Çevreye yararlı davranışlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak ister misin? 11. Aşağıdaki okul eşyalarından hangisine sahipsin? 12. Evde bazı çöpleri ayrı ayrı topluyor musunuz? 13. En yakın cam kumbarası nerede biliyor musun? 14. Cam kumbarasına hangi çöpler atılmalıdır? 15. Kağıtları ayırıyor musun? Evet: 16. Kağıt kumbarasına hangi çöpler atılmalıdır? Evet, ara sıra: Evet her zaman: Geri dönüşümlü kağıtlar: Plastik dosyalar: Plastik, uçlu kurşun kalemler: Ağaç cetvel: Plastik cetvel: Kimyasal madde içeren yapıştırıcılar: Beslenme kabı: Plastik su şişesi: Evet, ara sıra: Evet, her zaman: Evet, Depozitosuz şişeler: Kırılmış porselen tabaklar veya bardaklar: Kırık aynalar: Depozitolu şişeler: Ampuller: Gazeteler: Klasörler: Fotoğraflar: Yazı kağıtları: Kartonlar: Plastik dosyalar: 17. Mutfak çöpleri ne yapılmalıdır? Kompost yapılmalı: Mavi çöp bidonuna atılmalı: Diğer çöplerle birlikte atılmalı: 18. Yeşil çöp bidonuna hangi çöpler atılmalıdır? 19. Kullanılan Pilleri ne yapıyorsun? 20. Aşağıdaki çöplerden hangileri özel çöpler olarak ayrılmalıdır? 21. Kullanmadığın oyuncakları ne yapıyorsun? 22. Çevre sorunların azaltılmasında tek tek kişilerin bir katkısı olacağına inanıyor musun? 23. Çevre koruma işaretlerini tanıyor musun? 24. Alışverişlerinizde bu işaretleri dikkat ediyor musunuz? Yemek artıkları: Saksı toprakları: Metaller: Yumurta kabukları: Çay ve kahve artıkları: Gri çöp bidonuna atıyorum: Özel çöp olarak ayırıyorum: Pil toplayan kurum veya kuruluşlara veriyorum: Diğer çöplerle birlikte atıyorum: İlaçlar: Camlar: Boya artıkları: Temizlik ürünleri: Piller: Motor yağları: Atıyorum: Başkasına hediye ediyorum: Satıyorum: Başkasıyla değiş tokuş yapıyorum: Evet, biraz: Evet, çokça: Evet: Hiçbir zaman: Arasıra: Her zaman: %11.1 %26.6 %24.5 %7.8 %65.7 %77 %37.4 %59.8 %66 %8.6 %82.5 %58.7 %28 %23.3 %65 %35 %34.5 %74.5 %47 %9.6 %53.5 %48.2 %52.8 %94.7 %56 %22.5 %87 %76.1 %18.2 %12 %18.2 %63.7 %38.6 %19.4 %16.8 %22 %25.5 %17.5 %35.5 %12.5 %77.9 %82 %45.5 %45 %23 %39.7 %24.5 %44.6 %35 %2.8 %2.3 %54.1 %33.2 %12.7 %56 %44 %72 %21 %7 %4.2 %34.5 %61.3 %11.1 %66.2 %63,5 %35.9 %62.4 %63 %12.7 %80.3 %15,5 %54,5 %30 %20 %80 %95.4 %11.1 %12 %7 %16.3 %72.2 %27.8 %97 %7.4 %3 %92 %87 %2.4 %68.7 %8.1 %5.2 %89.4 %47.9 %3.2 %82.5 % 79.1 %9.7 %55.6 %66.6 %53.5 %94.4 %3.3 % 67.6 %64.5 %92.3 %93.4 %29.8 %45.4 %3.5 %3.2 %35.5 %28.8 %35.7 %92.2 %7.8 %8.4 %48.8 %35.5 Erten,S. (2003): 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik Gelecek 20 yıl içinde çevremiz Daha kötü olacaktır: nasıl olacaktır? Daha iyi olacaktır: 26. Niçin? Olumlu cevaplar: Olumsuz Cevaplar: 27. Çevremizin gelecekte daha iyi ve güzel olması için insanlar neler yapmak zorundadır? 28. Çöplerle ilgili ders haftasından sonra davranışlarında bir değişme oldu mu? Olduysa bu değişmeler nelerdir? %68.7 %31.3 %25.4 %74.6 % 76.3 %23.7 Cevaplar metin içersindedir Cevaplar metin içersindedir 3.2. DERS ÖNCESİ UYGULANAN ANKET SONUÇLARI VE YORUMU Her ne kadar öğrencilerin %61,3 ü ailesi ve arkadaşlarıyla çevre sorunları hakkında konuşmuyorsa da, Çevre sorunları hakkında gazetelerde çıkan haberleri okuyor musun?, Çevre sorunlarının derslerde işlenmesini istiyor musun? ve Çöplerin ayrı toplanması mantıklı mıdır? sorularına verdikleri cevaplar öğrencilerin çevre sorunlarıyla ne kadar ilgili olduklarını göstermektedir. Bu cevaplardan öğrenciler, çöplerin çevre için büyük bir sorun olduğunu ve çöplerin ayrı toplanması gerektiğini bildiklerini fakat bu bilgilerini davranışa dönüştüremediklerini görmekteyiz (Soru 12). 6. ve 10. sorularda öğrencilerin çevreyi korumaya karşı hazır olduklarını fakat 7. ve 8. sorulardan da görüleceği gibi ailelerinde pazara giderken dayanıklı bir çanta taşıma alışkanlıkları olmadığını ve gereksiz yere paketlemelerden haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır. Alı
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x