Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ.

Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 309 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 2

Share
Related documents
Description
KEPESESE TARİH İslam Öncesi Türk Tarihi İlker AKBAŞ İLETİŞİM https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının
Transcript
KEPESESE TARİH İslam Öncesi Türk Tarihi İlker AKBAŞ İLETİŞİM https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, yayının tamamının veya bir kısmının yazarın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve yayının hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ORTA ASYA KÜLTÜR BÖLGELERİ Anav/Namazgâh: Orta Asya nın en eski ve temel kültür merkezidir. Afanesyova: Türklerin en eski kültür merkezidir. Andronova: İlk defa tunç ve altından yapılmış araç gereçlerin bulunduğu merkezdir. Karasuk: Demirin ilk işlendiği merkezdir. Tagar: Bu bölgedeki kültürlerin en yeni ve gelişmiş olanıdır. Diğer Kültür Bölgeleri: Kelteminar, Altay, Taştık Kültürü Orta Asya da Türklere ait en yeni ve en gelişmiş kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Taştık B) Tagar C) Karasuk D) Anav E) Altay Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür bölgeleri arasında yer almaz? A) Afanesyevo B) Abakan C) Karasuk D) Kelteminar E) Tagar TÜRK ADININ ANLAMI Tarihçi Nemeth tarafından Uygur metinlerinde güç, kuvvet, anlamında kullanıldığı ifade edilmiştir. Kaşgarlı Mahmut un Divan-ı Lügatit-Türk adlı eserinde olgunluk çağı, olarak ifade edilmiştir. Eski Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp Türk adının türeli (töreli), kanun nizam sahibi anlamına geldiğini belirtmiştir. İslamiyet i benimseyen Oğuz boyları ise Araplar tarafından Türkmen adı ile anılmaya başlanmıştır. Rus tarihçi Wlademir Bartholt tarafından törü (kanunla düzenlenmiş, birlik kazanmış halk) anlamında kullanılmıştır. Arminius Wambery ise türemek (çoğalmak) anlamında kullanmıştır. Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bunda Türklerin yazıyı Çinlilerden daha sonra kullanmaya başlaması etkili olmuştur. Bizans kroniklerinde ise Volga dan başlayarak Orta Avrupa ya kadar uzanan coğrafya için Türkiye ifadesini kullanmışlardır Pers (İran) kaynaklarında Turac (Turan) şeklinde kullanılmıştır. Türk adı Kaşgarlı Mahmut un Divan-ı Lügatit-Türk adlı eserinde aşağıdaki hangi anlamda ifade edilmiştir? A) Güç, kuvvet B) Miğfer C) Olgunluk Çağı D) Nizam sahibi E) Kanunla düzenlenmiş TÜRKLERİN ANAYURDU Kuzeyde Sibirya, Altay Dağları ve Baykal Gölü, Güneyde Hindikuş Dağları, Karanlık ve Tanrı Dağları Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ile çevrili alanda yaşamışlardır. Bölgenin ana akarsuları Amu Derya (Ceyhun Nehri) ve Siri Derya (Seyhun Nehri) dır. Ana su kaynakları Aral Gölü, Balkaş Gölü ve Hazar Denizi dir. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurdunda yer almaz? A) Ötüken B) Altay Dağları C) Aral Gölü D) İtil Irmağı E) Tanrı Dağları TÜRK GÖÇLERİ Göçlerin Nedenleri İklim değişikliği Hayvan hastalıkları Nüfusun artması ve yeni yurt arayışı Siyasi ve sosyal durum (Boylar arası mücadele ve dış baskılar.) Bağımsızlık duygusu Göçlerin Sonuçları Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya ya yerleştiler. Değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri etkilediler ve kendileri de o kültürlerden etkilendiler. Bu etkilenmeler sonucu Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi farklılıklar meydana geldi. (Bu değişikliğin en az olduğu alan askerlik ve sonrada egemenlik anlayışı olmuştur.) Göç ettikleri yerlerde Türkler değişik adlarla devletler kurdular. Göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askerî teşkilatlanma açısından örnek oldular. Tarihte pek çok Türk kavmi, Doğu ve Orta Avrupa ilebalkanlar a yerleşmiş, zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır. Türk kavimlerinin kimliklerini yitirmesinde; I. ana yurtlarından gelen göçlerin azalması, II. zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybetmeleri, III. bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişki kurmaları durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Kuruluşu İSKİTLER (SAKALAR) Yaşadıkları Coğrafya: Başlangıçta Orta Asya'da Altay Dağlarının doğusunda daha sonra ise Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyi En Önemli Özellikleri: Tarihte bilinen ilk Türk toplumudur. Özellikleri Bilinen ilk göçebe Türk toplumudur. En önemli hükümdarları Alp-Er Tunga dır. Tomris Hatun dünyanın bilinen ilk kadın hükümdarıdır. Ordularında Amazon denilen kadın askerler bulundurmuşlardır. Alper Tunga döneminde İranlılarla (Persler) yaptıkları savaşlar Şehnameye konu olmuştur. Ayrıca atı evcilleştirmişler, pantolon, kemer ve kemer tokasını kullanmışlardır. Gök Tanrı ve Şamanizm inançlarını benimsemişlerdir. Ahiret inancına sahip olan İskitler, ölülerini değerli eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Önemli Sanatsal Özellikleri Önemli edebi eserleri Alper Tunga Destanı ve Şu Destanı dır. Maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir. Bu nedenle İskitler Bozkırın Kuyumcuları olarak nitelendirilmektedir. Yaşam tarzlarının sonucunda Hayvan Üslubu adı verilen sanat tarzını oluşturmuşlardır. İskitler (Sakalar) ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Atı evcilleştiren ilk Türk topluluğudur. B) Ordularındaki kadın askerlere amazon adını vermişlerdir. C) Bilinen ilk hükümdarları Tomris Hatundur. D) Pantolon, kemer, kemer tokası gibi pek çok malzemeyi kullanmışlardır. E) İranlılar (Persler) ile yaptıkları savaşlar Firdevsî nin Şehnâme adlı eserine konu olmuştur. Kuruluşu ASYA HUN DEVLETİ Kurucusu: Teoman (Tu-man) Başkenti: Ötügen Önemli Hükümdarları: Teoman, Mete Han, Kiok, Çiçi ve Hohanye dir. En Önemli Özellikleri: Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devlet Teşkilatlanması İlk hükümdarı Teoman olsa da devlet teşkilatlanmasına yönelik çalışmalar Mete döneminde gerçekleştirilmiştir. Bunlar, İlk kurultayın toplanması Gök tanrı İnancından kaynaklanan ikili yönetim anlayışının benimsenmesi Onluk sistem esas alınarak ilk Türk ordusunun kurulması Boylar halinde örgütlenmeleri ve ikili yönetimden kaynaklanan federal yapının benimsenmesi Önemli Sanatsal Özellikleri Önemli edebi eserleri Oğuz Kağan Destanı dır. Pazırık ve Esik Kurganında yapılan kazılar sonucunda Hunlara ait dünyanın en eski halısı olan Pazırık Halısı ve Altın Elbiseli Adam bulunmuştur Siyasi Özellikleri Ve Yıkılması İpek yoluna hâkim olmak amacıyla en fazla Çin ile mücadele içinde olmuşlardır. Orta Asya'ya hâkim olmak amacıyla ise Çin, Moğol (Tunguz ve Yüeçi) ve Siyenpiler ile mücadele içinde olmuşlardır. Çinliler kendilerini Türklere karşı korumak amacıyla Çin Seddi ni inşa etmişlerdir. Kiok'un ölümü sonrasında Çin baskısı ve entrikası sonucunda Hun Devleti batı ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır (MÖ 58). Batıda bulunan Hunlar Çinlilerin hâkimiyetine girmişlerdir (MÖ 36). Güney Hunları ise tekrar kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır (MÖ 48). Bunlardan kuzeyde olanı Siyenpiler, güneyde olanı ise Çinliler tarafından yıkılmıştır. I. Teoman II. Mete Han III. Kutluk Kağan Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti ne hükümdarlık yapmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III KAVİMLER GÖÇÜ Asya Hun Devleti nin yıkılması sonrasında Çin hâkimiyetine girmek istemeyen Türklerin batıya doğru göç etmesiyle birlikte başlayan süreçtir. Kavimler Göçünün Önemli Sonuçları Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır (395). Batı Roma İmparatorluğu 476 da yıkılmış ve toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Avrupa nın etnik yapısı değişerek yeni milletler ortaya çıkmıştır. Alanlar, Vandallar ve Vizigotlar, İspanya Yarımadası na gelerek İspanyolların; Angıllar ve Saxonlar, Britanya adalarına yerleşerek İngilizlerin; Germen kavimleri, Ren Nehri kıyılarına yerleşerek Almanların oluşmasını sağlamışlardır. Bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya gibi Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır. Türkler, Avrupa da bir Hun Devleti kurmuşlardır. Türk kültürü Avrupa da yayılmıştır. İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır. Avrupa da kilise önem kazanmış, Skolastik düşünce egemen olmuştur. Avrupa da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır. Kavimler Göçünü başlatarak Avrupa nın siyasi, sosyal ve kültürel yapısında önemli değişikliklerin ortaya çıkmasında etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Avarlar B) Macarlar C) Göktürkler D) Hunlar E) Hazarlar Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçları arasında yer almaz? A) Türk kültürü Avrupa da yayılmıştır. B) İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır. C) Avrupa da kilise önem kazanmış, Skolastik düşünce egemen olmuştur. D) Avrupa da demokrasi rejimi ortaya çıkmıştır. E) Avrupa nın etnik yapısı değişerek yeni milletler ortaya çıkmıştır. AVRUPA HUN DEVLETİ Kurucusu: Balamir Kağan Başkenti: Segedin ve Sycambria Önemli Hükümdarları: Balamir, Uldız, Rua, Attila En Önemli Özellikleri: Avrupa da kurulan ilk Türk devletidir. Attila döneminde Bizans üzerine Balkan Seferleri düzenlenmiş ve sonrasında Margus ve Anatolius Anlaşmaları yapılmıştır. Batı Roma üzerine ise Galya ve İtalya Seferleri düzenlenmiş ancak papa'nın arabuluculuğu ile barış yapılmıştır. Attila'nın ölümü sonrasında devlet dağılma sürecine girmiştir. Hıristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve Tanrı nın Kamçısı olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mete B) Balamir C) Teoman D) Attila E) Bumin ATTİLA cesur kavimlerin efendisi Attila Hristiyanlar, günahlarından dolayı Tanrı nın kendilerini cezalandırmak maksadıyla, Attila yı gönderdiğini düşünürler ve ona Tanrı nın Kamçısı unvanını verirler. Germen efsanelerinde Attila, çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Attila nın sarayında birçok Germen hükümdarı yaşar. Nibelungen Destanı, Hun-Germen mücadelelerinden meydana gelir. Bu hikâyelerde Attila, Etzel adında büyük otoriteye sahip, barışsever ve yalnız asilere karşı kılıç kullanan asil ruhlu bir hükümdardır. Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attilâ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Doğu Roma Devleti ile Anatolios Antlaşması nı yapmıştır. B) Juan-Juanların İstanbul u kuşatmasında etkili olmuştur. C) Germenlerin Nibelungen Destanı nda Attilâ dan söz edilmiştir. D) Doğu Roma Devleti Attilâ ya suikast girişiminde bulunmuştur. E) Balkan, Gallia ve Roma üzerine seferler düzenlemiştir. I. KÖK TÜRK DEVLETİ Kurucusu: Bumin Kağan Başkenti: Ötügen (Toprak Ana) Önemli Hükümdarları: Bumin (İstemi Yabgu ile birlikte), Kolo, Mukan ve Tapo Kağan Önemli Özellikleri: Ergenekon Destanına göre Göktürk Devletini kuran kabile Aşına (Asena) dır. İpek Yoluna hakim olmak amacıyla Ak Hunlara karşı Sasanilerle iş birliği yapmış, Ak Hun Devleti nin yıkılmasını sağlamışlardır. Daha sonra Bizans ile ittifak kurarak Sasani Devleti ni yıkmışlardır. En güçlü dönemlerini yaşadıkları Mukan Kağan ın ölümü sonrasında devlet doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılmıştır. Birinci Göktürk Devleti ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mukan Kağan B) Bögü Kağan C) Tapo Kağan D) Bilge Kağan E) İlteriş Kağan Göktürk Devleti nin kurucusudur. Ötüken i devlet merkezi yapmıştır. Töles ayaklanmasını bastırmıştır. Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmuştur. Avarları etkisiz hâle getirmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki Türk hakanlarından hangisine aittir? A) Bilge Kağan B) Kutluk Kağan C) Mu-kan Kağan D) Bumin Kağan E) Bögü Kağan Orta Asya Türk devletleri için ticaret önemli bir gelir kaynağı olmuş, bu devletler bölgeden geçen İpek Yolu na hâkim olmak için mücadele etmekten kaçınmamışlardır. İpek Yolu nun bir kısmına hâkim olmak isteyen Göktürkler, Sasanilerle ittifak yaparak aşağıdaki devletlerden hangisine son vermişlerdir? A) Uygur B) Karluk C) Akhun D) Hazar E) Sabar KÜR ŞAD AYAKLANMASI I. Göktürk devletinin yıkılması sonrasında Türkler 50 yıl boyunca Çin hâkimiyetinde yaşamışlardır. Bu esarete son vermeyi amaçlayan Kür Şad ve 39 Alp Çin'e karşı isyan hareketi başlatmışlardır. (639) Ancak başarısız olmuşlardır. Kür Şad Ayaklanması, Türk tarihindeki ilk bağımsızlık mücadelesidir. Kür Şad'ın başlattığı bu bağımsızlık mücadelesi Kutluk Kağan tarafından devam ettirilmiş ve 682 yılında başarı sağlayarak Göktürk Devletini yeniden kurmuştur. Türkleri yeniden bir bayrak altında birleştirmesi nedeniyle Kutluk Kağan'a devleti derleyen, toplayan anlamına gelen İlteriş ünvanı verilmiştir. II. KÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ Kuruluşu Kurucusu: İlteriş Kutluk Kağan Başkenti: Ötügen ve Karakum Önemli Hükümdar ve Devlet Adamları: İlteriş, Kapgan, Bilge Kağan (Kül Tegin ve Vezir Tonyukuk ile birlikte) Önemli Özellikleri: Çine birçok sefer düzenlenmiş ve bunların en önemlisi Bilge Kağan döneminde gerçekleştirilen Şatvan Seferi dir. Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı örneği olan Orhon Yazıtları, II. Kök Türk Devleti zamanında yazılmıştır. Karluk, Basmil ve Uygurlar tarafından oluşturulan ittifak tarafından yıkılmışlardır Önemli Edebi ve Sanatsal Özellikleri Önemli Destanları: Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı Yazıyı kullanan ilk Türk devleti olarak bilinen Köktürkler Orhon Alfabesini ve Orhon Kitabelerini oluşturmuşlardır. Kuruluşu UYGUR DEVLETİ Kurucusu: Kutluk Bilge Kül Kağan Başkenti: Ötügen ve Karabalgasun (Ordu Balık) Önemli Hükümdarları: Kutluk Bilge Kül Kağan, Moyen (Bayan) - Çur Kağan, Böğü Kağan ve Bağa Tarkan Yıkılması: Kırgızlar tarafından yıkılmıştır. Devletin yıkılması sonrasında Kansu (Sarı) Uygur Devleti ve Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti'ni kurmuşlardır. Moğolların Türkleşmesi: Turfan Uygurları Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Önemli Özellikleri Uygur Devleti siyasi başarılarından çok kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile ön plana çıkmıştır. Bögü Kağan döneminde Gök-tanrı inancını ilk kez terk ederek Maniheizm (Işık) ve Budizm gibi dinlere inanmışlardır. Çin kültürünün ve bu dinin etkisiyle balık adını verdikleri şehirler kurarak yerleşik hayata geçmişlerdir. Özellikle yerleşik kültürün gelişmesi ile savaşçı atlı göçebe özelliklerini kaybetmişlerdir. Yine yerleşik kültürle birlikte tarım ve tarıma bağlı ticari faaliyetler Türklerde ilk kez görülmeye başlamıştır. Töreyi yazılı hale getiren ve yazılı hukuk kuralları oluşturmuşlardır. Önemli Edebi, Sanatsal ve Kültürel Özellikleri Mimarî eserler bırakan ilk Türk devletidir. Bunun sonucunda Türk tarihinin ilk şehirlerini kurmuşlardır. (Beşbalık, Ordubalık, Turfan) Mimariye bağlı olarak çini, fresk ve minyatür gibi sanatlar gelişmiştir. Mimarîde Türk üçgeni olarak da bilinen kubbe tarzını geliştirmişlerdir. Hareketli harf sistemine dayanan Uygur Alfabesini kullanmışlar ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti olmuştur Baskı tekniğine gelişmeleri sonucunda ilk kez kütüphane kurmuşlardır. Önemli destanları Türeyiş Destanı ve Göç Destanı dır. Günümüze kadar ulaşan yazılı eserleri ise Karabalgasun, Sine-Uşi ve Moyen-çur yazıtlarıdır. Kültürel açıdan gelişmeleri Moğolları etkilemelerinde ve Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuştur. Türk tiyatrosunun ilk örneği olan Orta Oyununu oluşturmuşlardır. Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken i terk edip güneye göçtüler. Bögü Kağan Dönemi nde Maniheizm dinini kabul ettiler. Matbaanın Avrupa ya gidişinde rol oynadılar. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar B) Göktürkler C) Kumanlar D) Karahitaylar E) Hazarlar Türk tarihinde fiziki bir mekân olarak kütüphane kuran ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlılar B) Göktürkler C) Hunlar D) Büyük Selçuklular E) Uygurlar Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Turfan Urgurları B) İtil (Volga) Bulgarları C) Avarlar (Juan Juan) D) Hazarlar E) Kırgızlar AVAR (JUAN JUAN) DEVLETİ Kurucusu: Bayan Han Önemli Özellikleri: Hem Asya hem de Avrupa da devlet kurmuşlardır. Bayan Han döneminde Sasaniler ile ittifak yaparak İstanbul'u iki defa kuşatmışlardır. Günümüz Slav ve Rus toplumlarını etkileyerek kültürel ve siyasal açıdan gelişmelerini sağlamışlardır. Üzengi ve birçok savaş aletini Avrupalı toplumlara tanıtmışlardır. Hristiyanlığı benimsemeleri sonucunda milli benliklerini kaybetmişler ve Frank Krallığı tarafından yıkılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir? A) Dede Korkut Hikâyeleri nin ortaya çıkması B) Anadolu nun kapılarının Türklere açılması C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi D) Türkler arasında İslamiyet in yayılmaya başlaması E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi BULGARLAR Orta Asya dan batıya göç eden Ogurlardan geldikleri tahmin edilmektedir. Karadeniz in Kuzeyinde devlet kursalarda Hazarların saldırısı sonrasında Tuna ve İtil (Volga) olarak iki kola ayrılmışlardır. Zamanla Hristiyanlaşarak benliklerini kaybeden Tuna Bulgarları XI. yüzyılda Bizans ın, XIV. yüzyılda Sırplar ın sonrada Osmanlıların egemenliği altına girdiler. İtil (Volga) Bulgarları ise İslamiyet i benimseyen ilk Türk devleti olmuştur. Günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde Tataristan ve Başkurdistan toplumunu oluşturmaktadırlar. İBNİ FADLAN Abbasi halifesi Muktedir in 921 de İdil Bulgarları hükümdarı Almış Han a gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını sunmaktı. Önemli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen İbn Fadlan, bu yolculuğunu Rihla (Seyahatname) adlı eserde toplamıştır. İbni Fadlan ın eserinde yer verdiği Türk toplumları İdil Bulgar Hakanlığı ve Hazar Hakanlığı dır. Abbasî Halîfesi El-Muktedir, İtil Bulgar hükümdarı İlteber Almış ın talebi üzerine yıllarında İslamiyet i öğretmek amacıyla bir heyet göndermiştir. Bu heyette bulunan ve Türk ülkelerinde gördüklerini, duyduklarını seyahatnamesinde anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Battuta B) Mesudî C) İdrisî D) İbn Fadlan E) Enverî MACARLAR IX yüzyılda Orta Avrupa da teşkilatlı bir krallık kurmuşlardır. Almanlarla (Germenlerle) mücadele içine girerek Balkanların Germenleşmesini engellemişlerdir. Zamanla içerisinde Hristiyanlaşarak milli benliklerini kaybetmişlerdir. Dünyadaki ilk Türkoloji Enstitüsünü kurarak Türk dili ve tarihi üzerindeki araştırmaları başlatmışlardır. TÜRGİŞLER (TÜRGEŞLER) Köktürklerden Orta Asya'da devlet kurmuşlardır. Köktürklerin etkisiyle parayı ve alfabeyi kullanmışlardır. Uygurların etkisiyle de yerleşik yaşama geçmişlerdir. Müslümanlarla mücadele ederek Orta Asya'nın İslamlaşmasını engellemişlerdir. En önemli hükümdarları Bağa Tarkan ve Sulı Kağan dır. OĞUZLAR (UZLAR) En kalabalık Türk boyu olan Oğuzlar Orta Asya'da Köktürkler ve Uygurların hâkimiyetinde yaşadılar. Bu devletin yıkılması sonrasında Oğuz Yabgu Devletini kurdular. Batıya göç eden Oğuzlar Hristiyanlığı benimsediler. Güneye inen Oğuzlar ise İslamiyet'i benimsemişlerdir. Araplar Müslüman Oğuzlara Türkmen adını vermişlerdir. Oğuzlar tarihte sırasıyla Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletini kurdular. Balkanlara yerleşen Oğuzlar günümüzde Moldova sınırları içinde Gagauz bölgesinde yaşamaktadır. AK HUNLAR (EFTALİTLER) Büyük Hun Devletinin yıkılması sonrasında Hindistan ın kuzeyinde kurulmuşlardır. İran da ortaya çıkan Mazdek İsyanı nı bastırmışlardır. Göktürkler tarafından yıkılmışlardır. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra daha çok aşağıdakilerden hangisiyle anılmaya başlanmıştır? A) Kölemen B) Türkmen C) Tatar D) Kıpçak E) Memlûk PEÇENEKLER Avrupa ya göç eden toplumlardan biri olan Avarlar bulundukları bölgelerde bir devlet teşkilatlanması oluşturamamışlardır. Bizans Devletinde, orduda paralı asker olarak görev almışlardır. Malazgirt Savaşı esnasında Büyük Selçuklu safına geçerek savaşın kazanılmasında etkili olmuşlardır. Çaka Bey ile de İstanbul kuşatmasına katıldılar (1091). Bizans ordusunda ücretli asker iken Malazgirt Savaşı nda Sultan Alp Arslan tarafına geçerek Bizans ordusunun mağlup olmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Türgişler B) Karluklar C) Peçenekl
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x