Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KEPESESE TARİH. Atatürk İlke ve İnkılapları. İlker AKBAŞ.

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 267 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 6

Share
Related documents
Description
KEPESESE TARİH Atatürk İlke ve İnkılapları İlker AKBAŞ İLETİŞİM https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının
Transcript
KEPESESE TARİH Atatürk İlke ve İnkılapları İlker AKBAŞ İLETİŞİM https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, yayının tamamının veya bir kısmının yazarın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve yayının hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. CUMHURİYET ÖNCESİ GELİŞMELERİ MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ SİYASİ PARTİ FAALİYETLERİ Başlangıçta kongrelerde alınan kararlarla siyasi parti oluşumları ve faaliyetleri yasaklanmıştır. I. TBMM de siyasi partilere yer verilmemiş ancak farklı fikirleri temsil eden gruplaşmalara yer verilmiştir. Bunlar; Müdafaayı Hukuk Grupları Birinci Grup: Mustafa Kemal tarafından kurulan ve Halkçılık Programı (sonradan 1921 Teşkilat-ı Esasi olarak yürürlüğe girecek) doğrultusunda ulusal egemenlik yanlısı faaliyet yürüten gruptur. İkinci Grup: Hükümete karşı muhalefeti oluşturan gruptur. Tesanüd (Dayanışma): Milliyetçi düşünceye sahip ve meclis içinde dayanışmayı amaçlayan vekillerden oluşan gruptur. Islahat Grubu: Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesini amaçlayan ve meclis üstünlüğünü savunan gruptur. İstiklal Grubu: Mecliste Mustafa Kemal Paşa ya hayranlık duyan, ileri görüşlü ve yenilikçi milletvekillerinden oluşan gruptur. Yeşil Ordu: İslam sosyalizmini savunan sol gruptur. Seyyare ve Yeni Dünya adıyla gazeteler çıkarmışlardır. Halk Zümresi: Halkçılık düşüncesi doğrultusunda örgütlenen ve sosyalist (bolşevizm) düşünceyi savunan gruptur. Ancak zaman içerisinde bu grupların bazıları partileşme faaliyetlerinin içine girmişlerdir. Bunlar; Türkiye Halk İştirakiyûn Fırkası: Yeşil Ordu Grubunun sol kanadını oluşturan Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü tarafından kurulmuştur. 2 Ekim 1922 de de İcra Vekilleri Heyeti (Hükümet) kararıyla Türkiye Halk İştirakiyûn Partisi tümüyle kapatıldı. Türkiye Komünist Fırkası: Meclis içindeki Bolşevik (sosyalist) düşünceye sahip Hakkı Behiç Bayiç, Tevfik Rüştü Aras, Mahmut Esat Bozkurt, Yunus Nadi ve Kılıç Ali Bey taraşından kurulmuştur. Halk Partisi: Milli mücadelenin sona ermesinden hemen sonra Dokuz Umde yayınlanarak kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM de oluşan siyasal düşünce gruplarından biri değildir? A) İstiklal Grubu B) Tesanüt Grubu C) Hizb-i Cedit D) Halk Zümresi E) Islahat Grubu SALTANAT IN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922) Saltanatın kaldırılmasına hukuki zemin TBMM nin açılması ile birlikte hazırlanmıştır. Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme ise Osmanlı Hükümetinin İtilaf Devletlerinin Lozan Konferansı görüşmelerine davet edilmesi olmuştur. Ayrıca Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa nın konferans görüşmelerine birlikte gitme çağrısını içeren telgrafları da etkili olmuştur. 1 Kasım 1922 de Dr. Rıza Nur tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM tarafından kabul edilerek saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılması ile birlikte Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları Devlet başkanlığı ve rejim boşluğu sorunları ortaya çıkmıştır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına yönelik ilk çalışma gerçekleştirilmiştir. 4. Kasım 1922 de Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa görevinden istifa etmiştir. 17 Kasım 1922 de Halife sıfatı ile Vahidettin İngiltere ye sığınmıştır. TBMM tarafından hanedandan Abdülmecit Efendi yeni halife olarak seçilmiştir. Ayrıca saltanatın kaldırılması Cumhuriyetin ilanına zemin hazırlamıştır. Saltanatın kaldırılmasının ardından istifa eden Osmanlı Hükûmetinin sadrazamı kimdir? A) Ahmet İzzet Paşa B) Tevfik Paşa C) Salih Paşa D) Damat Ferit Paşa E) Ali Rıza Paşa İtilaf Devletleri nin, Mudanya Ateşkes Anlaşması ndan sonra yapılacak barış görüşmelerine, TBMM Hükûmeti ile İstanbul Hükûmetini birlikte davet etmeleri, aşağıdakilerden hangisine gerekçe oluşturmuştur? A) Saltanatın kaldırılmasına B) Nisab-ı Müzakere Kanunu nun çıkarılmasına C) 1921 Anayasasının kabul edilmesine D) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına E) Meclis-i Mebusanın kapatılmasına TBMM nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine B) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine D) Tüm yetkilerin TBMM de toplandığına E) Devlet rejiminin adının konulduğuna İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (17 Şubat 1923) Kazım Karabekir başkanlığında toplanan kongre Mustafa Kemal in açılış konuşması ile başlamıştır. Kongre de ekonomi dışında sosyal, eğitim ve kültür alanlarında da kararlar alınmıştır. Kongre üyelerinin oy birliği ile 12 maddelik Misak-ı İktisadi kararları kabul edilmiştir. Ayrıca Kongrede ekonominin geliştirilmesine yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır; Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmektedir. El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir. Liberal ekonomi (özel teşebbüs) desteklenmelidir. Özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır. Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir Devlet Bankası kurulmalıdır. (Bu doğrultuda 1924 yılında İş Bankası kurulmuştur.) Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerekir. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır. Demiryolu inşaat programına bağlanmalıdır. İş erbabına amele değil, işçi denmelidir ve sendika hakkı tanınmalıdır. Okuma (Kitap) Bayramı kutlanmalıdır. Türkiye İktisat Kongresi nde ulusal ve tam bağımsız bir ekonomiyi esas alan öneriler ön plana çıkmıştır. İktisat Kongresi nde yapılan aşağıdaki önerilerden hangisinin bu doğrultuda olduğu söylenemez? A) Kambiyo merkezleri ile tahvil borsalarının millîleştirilmesi B) Tarım dışındaki işçiler için günlük çalışma süresinin 8 saat olması C) Yerli sanayiyi koruyucu önlemler alınması D) Kendi limanlarımızda bayrağımızı taşıyan gemilerin ticaret yapması E) Tekel hakkı tanınmış yabancı sermayenin kaldırılması İzmir İktisat Kongresi aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanmıştır? A) Ali Fethi Okyar B) Kazım Karabekir C) Refet Bele D) Celal Bayar E) Ali Fethi Okyar HALK FIRKASI (PARTİSİ) NİN KURULMASI (9 Eylül 1923) Müdafaa-i Hukuk Grubu tarafından 9 Eylül 1923 yılında Dokuz Umde yayınlanarak Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur. Cumhuriyet in ilanı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi adını alarak Cumhuriyet döneminin ilk siyasi partisi olmuştur. Türkiye yi 1950 ye kadar 27 yıl aralıksız yöneten CHP, birçok inkılabın gerçekleştirilmesine, yeni Türk devletinin çağdaşlaşmasına öncülük etmiştir. Dokuz Umde bildirisi aşağıdakilerden hangisidir? A) İkinci Grup un programı B) Misak-ı Milli beyannamesi C) Halk Zümresi nin siyasi programı D) Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluş bildirgesi E) Halk Fırkası nın dayanacağı ilkeleri içeren bildiri ANKARA NIN BAŞKENT OLUŞU (13 Ekim 1923) Ben Ankara yı coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Hakikaten Selçukî idaresinin parçalanması üzerine Anadolu da kurulan küçük hükûmetlerin isimlerini okurken birtakım beylikler ve yanında bir de Ankara Cumhuriyetini görmüştüm Ankara da hâlâ o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor... Mustafa Kemal Atatürk Ankara nın başkent olarak kabul edilmesinde; Milli Mücadelenin merkezi olması, Jeopolitik, jeostratejik açıdan önemli ve güvenli bir konuma sahip olması Lozan Konferansında boğazlarda bir komisyonun kurulması ve Boğazların iki yakasında belirli bir alan silahtan arındırılmış olması Osmanlı Devletinden ayrı ve bağımsız devletin kurulduğunun vurgulanmak istenmesi etkili olmuştur. Ankara nın yeni Türk devletinin başkenti olarak ilan edilmesine rağmen İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD gibi devletler büyükelçiliklerini ancak cumhuriyet ilan edildikten belli bir süre sonra Ankara ya taşımışlardır. Ankara nın başkent olduğu 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara da elçiliği bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere B) Afganistan C) İtalya D) Yunanistan E) Fransa II. MECLİSİN GÖREVE BAŞLAMASI VE HÜKÜMET BUNALIMI (EKİM BUNALIMI) 23 Nisan 1920 de açılmış olan I.TBMM olağan üstü şartlarda çalışmış ve daha çok bağımsızlığı sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Seçimlerin yenilenmesi amacıyla 1 Nisan 1923 yılında çalışmalarına son vermiştir. Yapılan seçimler sonrasında 11 Ağustos 1923 te II. TBMM çalışmalarına başlamıştır. İnkılapçı Meclis olarak da adlandırılan II. TBMM 1Ekim 1927 yılına kadar faaliyet yürütmüştür. Meclis hükümeti sisteminden kaynaklanan uygulamalar 25 Ekim 1923 te Hükümetin istifasına (Rauf Orbay ın istifası) ve yeni hükümetin kurulamamasına neden olmuştur. Ekim Bunalımı olarak da adlandırılan bu olay Cumhuriyet in ilanını hızlandıran gelişmelerden biri olmuştur. CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR CUMHURİYET İN İLANI Mustafa Kemal Paşa, 22 Eylül 1923 te Wiener Neue Freie Presse muhabirine bir demeç vererek cumhuriyet kelimesini ilk defa kamuoyu önünde açıkça dile getirmiştir. Milli Mücadele Döneminde Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ulusal egemenliğe yönelik ilk adımlar atılmış Anayasası nda yer alan Egemenlik kayıtsız şartsız ulusa aittir. hükmü ile de cumhuriyet yönetimi için önemli bir adım atılmıştı. Cumhuriyetin İlanının Sonuçları 1921 Teşkilat-i Esaside 1923 değişikliklerine gidilmiştir. Buna göre; Türkiye devleti bir cumhuriyettir maddesi ile rejim belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakanın görev, yetki ve nitelikleri anayasada düzenlenmiştir. Türkiye Devletinin dini İslam, resmî dili Türkçedir ibareleri anayasaya eklenmiştir. Kabine Hükümeti sistemine geçişi sağlayan düzenlemeler anayasaya eklenmiştir. Cumhuriyet in ilanı sonrasında ilk Başbakan İsmet İnönü ; ilk Meclis Başkanı ise Ali Fethi Okyar olmuştur. Atatürk Dönemi nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? A) İsmet İnönü B) Fethi Okyar C) Şükrü Saraçoğlu D) Celâl Bayar E) Rauf Orbay 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) İstiklal Marşı nın kabulü D) Halifeliğin kaldırılması E) Lozan Antlaşması nın onaylanması HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924) Mustafa Kemal in tarihi ve vicdani bir hatıra olarak nitelendirdiği halifelik makamı 3 Mart 1924 yılında TBMM tarafından kaldırılmıştır. Halifeliğin Kaldırılmasına Zemin Hazırlayan Gelişmeler Cumhuriyet rejiminin her türlü hanedancılığa karşı olması Dış ülkelere temsilci göndermek ve hükûmete danışmadan yabancı elçileri kabul etmek istemesi ve gösterişli saltanat törenleri düzenlemesi huzursuzluğa yol açması 24 Kasım 1923 tarihinde Londra dan Emir Ali ve Ağa Han ın imzalarıyla Başbakan İnönü ye gönderilen ancak ona ulaşmadan 5-6 Aralık 1923 te İstanbul basınında yer alan bir mektup ve son olarak Halife Abdülmecit Efendinin bütçeden kendisine ayrılan payın artırılmasını istemesi halifeliğin kaldırılması sürecini hızlandırmıştır. Halifeliğin kaldırılması sonrasında bütün Osmanlı hanedanı mensupları sınır dışı edilmiştir. Osmanlı hanedanın sınır dışı edilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonrasında olmuştur? A) Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması B) Lozan Antlaşmasının imzalanması C) Medeni Kanunun kabulü D) Saltanatın kaldırılması E) Halifeliğin kaldırılması 3 MART 1924 İNKILÂPLARI Halifeliğin kaldırılması Halifeliğin kaldırılması ile birlikte ümmet devleti anlayışından milli devlet anlayışına geçilmiştir. Şeriye Vekâleti ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması Dini kurumların yönetilmesi amacıyla Şeriye Vekâletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurularak başına Rıfat Börekçi getirilmiştir. Evkaf Vekâletinin yerine ise Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması Bu kurumun askeri yetkileri Genelkurmay Başkanlığına; siyasi yetkileri ise Milli Savunma Bakanlığına aktarılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması Bu kanunla birlikte; Bütün eğitim kurumları (medrese, yabancı ve azınlık okulları ile birlikte askeri ve sağlık eğitim kurumları) Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Din adamı yetiştirmek amacıyla Darülfünun a bağlı İlahiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırmıştır. Bütün Osmanlı Hanedanının Ülke Dışına Çıkarılmasına Dair Kanunun çıkarılması Bütün Osmanlı hanedanı İsviçre ye sığınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir? A) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi B) Osmanlı hanedanı üyelerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılması C) Şer iye ve Evkâf Bakanlığının kaldırılması D) Halifeliğin kaldırılması E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ORDUNUN SİYASETTEN AYRILMASI (3 Mart 1924) 3 Mart 1924 te Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması ve Genelkurmay Başkanının kabine dışına çıkarılması ile ordunun siyasetten ayrılma süreci başlatılmıştır. Bundan sonra askerlerin görevleri devam ederken milletvekili olamayacaklarına dair kanun 19 Aralık 1924 te kabul edilerek süreç tamamlanmıştır. İlk Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü ; ilk Milli Savunma Bakanı ise Fevzi Çakmak olmuştur. ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ TERAKKİPERVER CUMHURİYET PARTİSİ (1924) Kuruluşu Partinin kuruluş sürecini hızlandıran gelişme Nisab-ı Müzakere Kanununda ordu ve kolordu komutanları ordudaki görevlerine devam ettikçe meclis toplantılarına katılamayacaktır maddesine yer verilmesi olmuştur. Bu maddeye tepki gösteren Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar Eğilmez ordudan istifa ederek meclis toplantılarına katılmaya başlamıştır. Mustafa Kemal bu olayı paşalar komplosu olarak nitelendirmiştir. Ayrıca İsmet İnönü hükümetinin meclisten güvenoyu alması Halk partisinden istifaları başlatmış ve bu kişiler Terakkiperver Cumhuriyet Partisini kurmuşlardır. Kurucuları Kazım Karabekir Cafer Tayyar Eğilmez Rauf Orbay Ali Fuat Cebesoy Refet Bele Adnan Adıvar Parti Programı Parti beyannamesinde, halk hâkimiyeti (demokrasi), liberalizm, hürriyet ifadelerine ağırlık verilmiştir. Millî iradeye saygılıdır. Dinî görüş ve değerlere saygılıdır. Liberal ekonomiyi savunur. Tek dereceli seçimi savunur. Cumhurbaşkanın partisiz olmasını savunur. Partinin Kapatılması Şeyh Sait Ayaklanmasını kışkırttığı ve laiklik karşıtı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Takrir-i Sükûn Kanunu doğrultusunda İstiklal Mahkemesinin kararı ile kapatılmıştır. Çok partili hayata geçişin ilk denemelerinde, aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partilerin kurulmasında etkili olan muhalif grup arasında yer almamıştır? A) Rauf Orbay B) Refet Bele C) Kâzım Karabekir D) Ali Fuat Cebesoy E) Fevzi Çakmak Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin programının belirgin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Cumhuriyetçi - liberal B) Devletçi - milliyetçi C) Otoriter - liberal D) Hürriyetçi - devletçi E) Otoriter - devletçi SERBEST CUMHURİYET PARTİSİ (1930) Kuruluşu 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında hükûmetin ekonomi politikalarını eleştirecek ve denetleyecek kontrollü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu düşünen Mustafa Kemal Paşa nın isteği üzerine Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Kurucuları Ali Fethi Okyar Makbule Atadan Mehmet Emin Yurdakul Ahmet Ağaoğlu Adnan Menderes Parti Programı Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır. Ekonomide liberaldir. Tek dereceli seçimi savunur. Vergilerin yeniden düzenlenmesini savunur. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savunur. Yabancı sermayeye açıktır. Partinin Kapatılması Ali Fethi Okyar ın İzmir Mitingi sonrasında yaşanan laiklik karşıtı faaliyetler parti kurucularının partiyi feshetmelerine neden olmuştur. Partinin kapatılmasına tepki olarak Kubilay (Menemen) Olayı yaşanmıştır. Serbest Cumhuriyet Partisi, I. cumhuriyetçilik, II. milliyetçilik, III. devletçilik anlayışlarından hangileriyle, Cumhuriyet Halk Partisinden ayrı bir programı benimsemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III DİĞER SİYASİ PARTİLER Edirne de Türkiye Cumhuriyeti Amele ve İşçi Partisi, İstanbul da 1931 de Laik Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi Partisi Adana da Ahali Cumhuriyet Partisi MÜSTAKİL GRUP (1939) İsmet İnönü tarafından Hükûmetin faaliyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kontrol edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Müstakil grupta kurultay tarafından seçilecek 21 milletvekili görev almıştır. Grup üyeleri TBMM toplantılarında grubun görüşlerini dile getirip düşünceleri çerçevesinde oy kullanacaklardır. Parti genel başkanı müstakil grubunda başkanı olacaktır. TBMM de müstakil gurup kurulması Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ile denenmiş olan demokratikleşme çabalarına dönüşün bir işareti olarak değerlendirilebilir CHP Kurultayında seçmenlere belli bir tercih serbestliği sağlamak ve çok partili yaşamın eksikliğini gidermek amacıyla kurulması amaçlanan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Serbest Cumhuriyet B) Müstakil Grup C) Kadro Hareketi D) Yön Hareketi E) Müdafaa-i Hukuk MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (1945) Nuri Demirağ tarafından kurulan ve ekonomide liberal politikalar benimseyen ve bu açıdan CHP nin devletçi modelini eleştiren parti olmuştur. Parti 1946 ve 1950 seçimlerine katılsa da bir varlık gösterememiş ve meclise girememiştir. DEMOKRAT PARTİ (1946) Kuruluşu 1945 yılında meclis gündemine getirilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa bazı milletvekillerinin tepki göstermesi ve sonrasında aynı milletvekillerinin Bütçe Kanununa ret oyu vermesi CHP içerisinde muhalefetin belirginleşmesine zemin hazırlamıştır. 7 Haziran 1946 muhalifler tarafından parti grubuna sunulan Dörtlü Takririn reddedilmesi partinin Demokrat Partinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Kurucuları (Dörtlü Takriri İmzalayanlar) Celal Bayar Refik Koraltan Adnan Menderes Mehmet Fuat Köprülü Parti Programı Ekonomi başta olmak üzere her alanda liberalleşmeyi savunur. Tek dereceli seçimi savunur. Sloganları: Yeter söz milletin. Parti Faaliyetleri 1946 seçimlerine katılarak CHP nden sonra meclise giren ilk parti olmuştur seçimleri ile 27 yıllık CHP iktidarını devirerek iktidara gelmiştir. Böylece CHP den sonra iktidara gelen ilk siyasi parti olmuştur. İktidarda kaldığı dönemde muhafazakâr ve liberal politikaları ön plana çıkarmışlardır ve 1960 yılları arasında iktidarda kalmış ve bu esnada 1954 ve 1957 seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmıştır Askeri harekâtı sonrasında kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık 27 yıl süren iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur? A) Millet Partisi B) Millî Kalkınma Partisi C) Demokrat Parti D) Adalet Partisi E) Hürriyet Partisi İkinci Dünya savaşı sonrasında çok partili düzene geçiş aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur? A) Demokrat Parti B) Millet Patisi C) Vatan Partisi D) Milli Selamet Partisi E) Türkiye Partisi MİLLET PARTİSİ (1948) Kuruluşu Millet Partisi, Demokrat Parti içerisinde muhalif olduğundan partiden ihraç edilen ve ayrılan üyelerden oluşan bir grup tarafından 20 Temmuz 1948'de Ankara'da kuruldu. Kurucuları Fevzi Çakmak Enis Akaygen Osman Bölükbaşı Yusuf Hikmet Bayur Kapatılması Dini esasa dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır. KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME YAKKININ TANINMASI YEREL SEÇİMLER 1930 Belediye Seçimlerine Katılma Hakkı: Serbest Cumhuriyet Partisinin çalışmaları sonucunda 1930 yılında çıkarılan Belediye Yasası ile kadınlara da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Yine aynı yıl Sadiye Hanım, belediye başkanı seçilmiştir Muhtarlık Seçimlerine Katılma Hakkı: Aynı yıl yapılan seçim sonrasında Gül Esin ilk kadın muhtar olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kadın muhtarı seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gül Esin B) Afet İnan C) Afife Jale D) Halide Edip E) Makbule Atadan GENEL SEÇİMLER 1934 yılında yapılan anayasal düzenleme ile kadınlara milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. Kadınların ilk kez oy kullandığı TBMM 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk k
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x