Please download to get full document.

View again

of 123
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

Category:

Technology

Publish on:

Views: 107 | Pages: 123

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI İçindekiler 1. KAYSERİ OSB STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Planlama Süreci... 5
Transcript
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI İçindekiler 1. KAYSERİ OSB STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Planlama Süreci Paydaş Anketleri Çalışması Kurum İçi -Dış Çevre ve Paydaş Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Taslak Stratejik Planının Oluşturulması Mevcut Durum Analizi Dış Çevre Analizi Genel Bakış: Dünya ve Türkiye I Ekonomik Durum II Eğilimler Genel Bakış: Kayseri İli I Tarihçe II Endüstrinin Gelişimi III Ekonomik Durum Kurum İçi Analiz Dünyada Organize Sanayi Bölgelerinin Tarihçesi Türkiye de Organize Sanayi Bölgelerinin Tarihçesi Mevzuat Analizi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi I Kuruluşu ve Tarihçesi II Coğrafi Konum ve Ulaşım III Rakamlarla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi IV Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı V Organizasyon Şeması VI Yönetim VII Denetim VIII Birimler ve Görev Tanımları IX İnsan Kaynakları Altyapısı X İş Birliği Kurum ve Kuruluşları XI Teknoloji ve Makine-Teçhizat Altyapısı XII Faaliyetler/Projeler XII Finansal Yapı ve Analizi 3.Paydaş Analizi Yöntem Sonuçlar SWOT Analizi Yöntem Sonuç Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Stratejik Yol Haritası Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Alanlar Stratejik Amaç Hedef ve Faaliyetler/Projeler Öncelikli Hedef Faaliyetler/Projeler KAYNAKÇA KISALTMALAR DİZİNİ OSB: Organize Sanayi Bölgesi GES: Güneş Enerji Santrali SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi KGYS: Kamera Görüntü Yönetim Sistemi ETM: Endüstriyel Tasarım Merkezi METEM: Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi CRM (Customer Relationship Management ): Müşteri İlişkileri Yönetimi OVP: Orta Vadeli Program İSG: İş sağlığı ve Güvenliği AKİP: Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu UR-GE: Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi AR-GE: Araştırma ve Geliştirme KÜSİ: Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 2 GPS (Global Positioning System):Küresel Konumlama Sistemi GSM: Gayri Sıhhi Müesseseler İŞ-KUR: İş ve İşçi Bulma Kurumu TRT: Türkiye Radyo Televizyon TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu TPE: Türk Patent Enstitüsü KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DHMİ: Devlet Demir Yolları İstatistiği ORAN: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı TR72: KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT BÖLGESİ MÜSİAD: Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ABD: Amerika Birleşik Devletleri AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu GSYİH: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla AB: Avrupa Birliği IMF (International Monetary Fund): Uluslararası Para Fonu GSMH: Gayri Safi Millî Hasıla TÜFE: Tüketici Fiyatları Endeksi E-OSB: Elektronik Organize Sanayi Bölgesi ISO(International Organization for Standardization): Uluslararası Standartlar Teşkilâtı KDV: Katma Değer Vergisi STK: Sivil Toplum Kuruluşları KKD: Kişisel Koruyucu Donanım SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu OHSAS(Occupational Health and Safety Management Systems): İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu DTM: Dünya Ticaret Merkezi TÜYAP: Tüm Fuarcılık Yapım OSBÜK: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu PEST: Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik MOBESE: Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu 3 1. KAYSERİ OSB STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 4 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Kayseri OSB 13. Genel Kurul unda ilk defa seçimle göreve gelen Yönetim Kurulu, geleceğe yönelik plan ve projelerini, kurumsallaşmayı, kaynakların doğru kullanılmasını içeren ve 40 yıllık geçmişinin gelecek nesillere aktarılması için yıllarını kapsayan bir stratejik plan oluşturma kararını almıştır. Mevzuatta organize sanayiler için stratejik plan hazırlanması konusunda hüküm bulunmamaktadır. Ancak Kayseri OSB nin geleceğinin tasarlanması ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm katılımcılarla paylaşılması amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile stratejik planlama çalışmasına başlanmıştır. Stratejik planın hazırlık, planlama, organizasyon, koordinasyon ve sonuçlandırma aşamaları Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Stratejik planın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yapısına ve gerçeklerine uygun ve uygulanabilir bir plan olması yönünde büyük çaba harcanmış, her aşamada ilgili birimler, sorumlular, paydaşlar sürece dahil edilmiş, görüşleri alınmış ve gönülden katkı sağlamışlardır. 1.1 Stratejik Planlama Ekibi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planlama çalışmasında, Bölge Müdürlüğü ndeki birim yöneticileri ile ilgili konularda tüm çalışanlar stratejik planlamaya katkıda bulunmuşlardır. Stratejik Planlama Bölge Müdürlüğü liderliğinde Eğitim ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün sorumluluğunda ihtisaslarına göre özel bir ekip yapılanmasıyla ancak tüm birimlerin katılımıyla oluşturulmuş, ekip yapılan çalışmaları ve alınan kararları 4 Yönetim Kurulu na sunmuş, görüş ve onayını alarak ilerlemiştir. Yönetim Kurulu tüm çalışanların ve katılımcıların azami ölçüde sürece dahil edilmesi konusunda son derece titiz davranmıştır. 1.2 Stratejik Planlama Süreci Paydaş Anketleri Çalışması Şubat 2017 de stratejik planlama sürecinin başlamasıyla; bilimsel yöntemlere başvurularak, objektif koşullar altında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü çalışanlarına yönelik ilk paydaş anketi online sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Akabinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü hizmet alt müdürlüklerine yönelik yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımın % 100 olduğu ilk paydaş anketi ve görüşmeleri ile tüm hizmet alt müdürlüklerinin ve personelin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hakkındaki düşünceleri, hizmetlerde yaşanan sorunlar ile iyileştirme geliştirme önerileri alınmış, bunlarla sınırlı kalmayıp Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin üretim, istihdam, kaynak yönetimi konularında da görüş ve paylaşımları değerlendirilmiştir Şubat ve Mart ayı süresince Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin firmalarına yönelik ikinci paydaş anketi çalışması yürütülmüştür. Yine online-dijital ortamda gerçekleştirilen ikinci paydaş anketi ile tüm katılımcı firmalarımızdan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin hizmetlerini değerlendirmeleri istenmiş, planlanan yatırımlar hakkındaki görüşleri sorulmuş, gördükleri yeni, farklı ihtiyaçlar, işbirlikleri hakkındaki fikirleri sorulmuş, eğitim konularındaki fikirlerine ve önerilerine başvurulmuştur. Bununla birlikte tüm katılımcı firmalarımızdan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin tüm paydaşları ile birlikte geleceğe taşıyacak konularda vizyonları sorulmuş, nasıl bir OSB hayal ettikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Gelecek 3 yıl içinde hangi alanların birincil öneme sahip olduğu, hangi problemlere 5 odaklanılması gerektiği ve öncelikli yatırımlar konusu süreç içerisinde uygulanan anket ve görüşmeler ile bir bütün haline getirilmiştir Kurum İçi -Dış Çevre ve Paydaş Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin tüm birim yöneticilerinin kendi birimleri ve bölge hakkında verdikleri bilgiler ve çalışmalar ile diğer tüm paydaşlarla yapılan anket ve birebir görüşmeler sonucu elde edilen verilerle; İnsan Kaynakları Gelişimi, Kurumsallaşma, Hizmette Kalite ve İş Birliği, Öncelikli Yatırım Alanları, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler, tespit edilerek Yönetim Kurulu na sunulmuştur. Bunlarla beraber politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevre faktörleri dikkate alınmış, değerlendirilmiş, yatırım ve planlanan faaliyetler analiz edilmiştir. Sonuç olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı oluşturulurken bölge firmaları ve müdürlük çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen paydaş anketleri analiz sonuçları, hizmet müdürlükleri ile birebir görüşmeler ile politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevre analizleri bir bütün olarak değerlendirilmeye alınmıştır Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı nın merkezinde birincil olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin üreten, ülkemize, bölgemize ve Kayseri mize değer katan firmalarımızın ortak çıkarları ve yine bu firmalarımıza hizmet sunan müdürlüğümüzün kalifiye, azimli ve odaklı çalışanlarının hizmetler ve birlikte gelişim için sunduğu fikirler bulunmaktadır. 6 Taslak Stratejik Planının Oluşturulması Kayseri OSB Stratejik Planı vizyon, misyon, temel değerler, stratejik alanlar, amaç, hedef ile faaliyet planları oluşturularak, stratejik amaç ve stratejik hedeflere ulaşma noktasında tespiti yapılmış faaliyetlerin olası bütçe projeksiyonları belirlenerek ayrıntılı bir tablo halinde plana eklenmiştir. Plan taslağı 31 Mart 2017 tarihinde Yönetim Kurulu na sunulmuştur. 2. Mevcut Durum Analizi 2.2 Dış Çevre Analizi Çevredeki değişme ve gelişmeler, kurum ve kuruluşlara bir takım fırsat ve imkânlar sunduğu gibi, tehlike ve güçlüklerin kaynağı da olabilmektedir. Dolayısıyla, kurum ve kuruluşların yönetim, sevk ve idare üst yapıları; dış çevrenin koşullarını doğru tespit etmek ve böylece karşılaşılabilecek güçlüklere karşı önlem almak ile yükümlüdür. Kurum ve kuruluşların sürdürülebilirliği ve başarıları sistematik olarak dış çevre analizinin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu bakış açısı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin karşılaşabileceği tehdit ve fırsatları öngörmek amacı doğrultusunda dış çevre analizi tamamlanmıştır Genel Bakış: Dünya ve Türkiye I Ekonomik Durum Küresel ticaret ve yatırımlarda belirginleşen yavaşlama eğilimi, uzun süredir devam eden zayıf küresel talep, azalan verimlilik artış hızı, düşük ücret seviyeleri, düşük ve istikrarsız emtia fiyatları, artan özel sektör borçluluğu, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizlikler ile bankacılık sistemindeki sorunlar küresel 7 ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği nden referandumla ayrılma kararı (Brexit), bankacılık ve finansal piyasalardaki devam eden kırılganlıklar ve artan gelir eşitsizliği gibi etkenler küresel ekonomiye ilişkin kaygıları daha da artırmaktadır. Söz konusu gelişmeler neticesinde Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin 2016 yılında yüzde 3,1 oranında, 2017 yılında ise bir miktar toparlanarak yüzde 3,4 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir. Gelişmiş ekonomilerde büyüme, potansiyelinin altında seyretmektedir. Ekonomiyi canlandırmakta yetersiz kalan parasal genişleme politikalarının yanı sıra ABD de ekonomik aktivitenin yılın ilk yarısında beklenenin altında gerçekleşmesi ve Brexit kararının getirdiği aşağı yönlü riskler gelişmiş ekonomilerin 2016 yılı büyüme beklentilerini aşağıya çekmiştir. Gelişmiş ekonomilerin 2016 yılında yüzde 1,6 ve 2017 yılında yüzde 1,8 oranında büyümesi beklenmektedir. ABD ekonomisi 2016 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 1,0 ile beklentilerin altında büyümüştür. Söz konusu düşük büyüme performansında iç ve dış faktörler etkili olmuştur. Sermaye harcamalarında ve stoklarda yaşanan düşüş, güçlü dolar ve zayıflayan dış talep nedeniyle azalan dış ticarete ek olarak 2016 yılı Kasım ayında yapılmış olan ABD seçim sürecinin getirmiş olduğu belirsizlik ortamı büyümeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, 2016 yılı ABD büyüme tahmini yüzde 2,2 den yüzde 1,6 ya indirilmiştir. Diğer taraftan, ABD ekonomisi diğer gelişmiş ekonomilerden olumlu yönde ayrışmaya devam etmektedir. İstihdamın artması ve petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak reel harcanabilir gelirin yükselmesi büyümenin itici gücü olan özel tüketim harcamalarını desteklemeye devam etmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde, ABD ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2,2 oranında büyümesi beklenmektedir. ABD Merkez Bankası (Fed) in politika normalizasyon süreci beklenenden daha yavaş ilerlemektedir. 16 Aralık 2015 tarihinde faiz oranını 25 baz puan artıran Fed, 2016 yılında yapılan altı toplantısında da politika faiz oranında değişikliğe gitmemiştir. 8 Avro Bölgesi nde geçtiğimiz iki yıl içerisinde uygulanan varlık alım programını ve uzun süredir devam eden genişletici para politikasının etkisiyle büyüme desteklenmiştir. Bununla birlikte, küresel finansal kriz kaynaklı sorunlar hala aşılamamıştır. Bölge ülkelerinde işsizlik yüksek ve enflasyon yüzde 2 olan hedefin altında seyretmekte, kredi talebi ve yatırımlar düşük düzeyini sürdürmektedir. Diğer taraftan Brexit kararı, kemer sıkma politikaları ve mülteci sorunu Birlik içinde politik gerilimi artırmakta ve Avrupa Birliği nin geleceğine güveni azaltmaktadır. Avro Bölgesi nin 2017 yılında yüzde 1,5 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Yükselen ve gelişmekte olan bu ekonomilerde büyüme dinamikleri zayıf seyretmekte ve ülke ekonomileri farklılaşan bir görünüm sergilemektedir. Azalan küresel ticaret, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve emtia fiyatlarındaki dalgalanma gibi etkenler bu ekonomilerde potansiyelin altında gerçekleşen büyüme hızlarına neden olmaktadır. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin 2017 yılında yüzde 4,6 oranında büyüyeceği beklenmektedir. Çin in 2017 yılında yüzde 6,2 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Yüksek oranlı sermaye çıkışları ve artan dış finansman maliyeti nedeniyle sıkılaşan finansal koşullar, düşük emtia fiyatları, sınırlı kamu mali alanı, cari işlemlerdeki dengesizlikler ve para politikasındaki sıkılaştırma baskısı gelişmekte olan ekonomilerde büyüme görünümünü olumsuz etkilemektedir. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin 2017 yılında yüzde 4,6 oranında büyüyeceği beklenmektedir. Çin in 2017 yılında yüzde 6,2 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. Küresel kriz sonrasında ivme kaybeden dünya ticaret hacmi büyümesi, 2015 ve 2016 yıllarında keskin bir şekilde yavaşlamıştır. Kırılgan küresel ekonomi ve düşük küresel ticaret birbirini olumsuz etkilemeye devam etmektedir yılında dünya ticaret hacmi artışının yüzde 3,8 olması beklenmektedir. Fed in para politikasındaki normalleşme süreci, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olası etkileri, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve yeniden dengelenme süreci, bölgesel jeopolitik gelişmeler ve riskler önümüzdeki dönemde küresel büyüme görünümünü etkileyecek unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Euro 9 Bölgesi nde Brexit başta olmak üzere yaşanan gelişmeler de ticaret ortaklarımızın ekonomik hareketliliğini zayıflatarak ticaret kanallarının genişlemesini etkilemiştir. Türkiye ekonomisi üst planlarda ifade bulan hedeflerle uyumlu olarak 2015 yılında yüzde 4,0 oranında büyümüştür yılında yüzde 4,0 oranında gerçekleşen büyüme hızına üretim faktörlerinin katkıları incelendiğinde, toplam faktör verimliliğinin büyümeye sınırlı düzeyde pozitif katkı sağladığı, istihdamın büyümeye katkısının ise azaldığı görülmektedir yılında ise, toplam faktör verimliliğinin büyümeye düşük düzeyde bir negatif katkı yapması beklenmektedir yılında Çin ve Hindistan hariç yükselen ekonomilerin ve gelişmekte olan ülkelerin ortalama büyüme hızı ise yüzde 1,8 dir. Jeopolitik gerginliklere ve küresel ekonomideki zayıflıklara rağmen 2016 yılının ilk yarısında GSYH yüzde 3,9 oranında artış kaydetmiştir. Tarımsal üretimin büyümesi olumsuz hava koşulları ve bir önceki yıldaki yüksek baz etkisi nedeniyle sınırlı kalmıştır. Sanayi sektörü ikinci çeyrekteki yavaşlamaya rağmen büyümeyi desteklemiştir. Hizmetler sektöründe ise ticaret ve inşaat alt kalemlerinde nispeten yüksek katma değer artışları kaydedilmiştir. Jeopolitik olumsuzlukların devam etmesi ve ticaret ortaklarımızda büyümenin beklentilerin altında kalması sonucunda 2015 yılında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında düşüş kaydetmiş ve 143,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat performansında gözlenen zayıflama da yakın coğrafyadaki siyasi gelişmeler, Euro/Dolar paritesindeki aşağı yönlü hareket ve gerileyen ticaret fiyatları ile petrol fiyatlarındaki düşüşün ticaret ortaklarımızda yarattığı gelir etkisi de önemli rol oynamıştır. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi, yurt dışı piyasalarda yaşanan durgunluk, Rusya krizi ve ihracat fiyatlarındaki azalma nedenleriyle ihracatın 2016 yılında 142,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk yarısında yurtiçi talep kaynaklı bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu dönemde, özel tüketim harcamaları güçlü seyrederken, özel kesim sabit sermaye yatırımları 10 gerilemiştir. Ticaret ortaklarındaki zayıf büyüme ve özellikle turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmelere bağlı olarak 2016 yılının ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı negatif 1,8 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında sanayi üretimindeki gerileme, tarımda özellikle hububat kaynaklı üretimin azalması ve turizm sektöründe yaşanan olumsuzlukların yanında 15 Temmuz menfur darbe girişimi büyüme üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Zamanında alınan tedbirlerle ekonomi hızla normalleşme sürecine girmiş olmakla birlikte, söz konusu gelişmelerin tüketici ve yatırımcı beklentilerine geçici de olsa negatif etkileri nedeniyle 2016 yılı üçüncü çeyreğinde büyüme nispeten zayıf (%1,8) gerçekleşmiştir yılında yüzde 4,0 oranında gerçekleşen büyüme hızına üretim faktörlerinin katkıları incelendiğinde, toplam faktör verimliliğinin büyümeye sınırlı düzeyde pozitif katkı sağladığı, istihdamın büyümeye katkısının ise azaldığı görülmektedir yılında ise, toplam faktör verimliliğinin büyümeye düşük düzeyde bir negatif katkı yapması beklenmektedir yılında yüzde 10,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2016 yılının ilk çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş verilere göre yüzde 10,1 seviyelerine kadar gerilemiştir. Büyümedeki kısmi yavaşlama, tarım istihdamındaki daralma ve işgücüne katılım oranındaki artışın etkisiyle artış eğilimine giren işsizlik oranı, yılın ikinci çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş verilere göre yüzde 10,3 seviyesine ulaşmıştır yılında işsizlik oranı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmiştir. Enerji fiyatları başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarının azalması, ekonomik hareketliliğin ılımlı seyri ve yurt içi üretimi teşvik edici politikaların uygulanması ile 2015 yılında ithalat yüzde 14,4 oranında gerileme kaydetmiş ve 207,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın ticaretinde yaklaşık 4 milyar dolar fazla verilmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak dış ticaret açığının milli gelire oranı 1,8 puan seviyesinde iyileşme kaydederken, seyahat gelirlerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen petrol fiyatlarındaki gerileme sonucunda 2015 yılında cari açığın GSYH ya oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 4,5 seviyesine gerilemiştir. 11 2016 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracat, olumsuz jeopolitik koşulların ve küresel ekonomideki zayıf büyümenin devam etmesi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında azalarak 93,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Hizmetler ticaretinde özellikle turizm sektöründe yaşanan yavaşlama, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen güvenlik sorunları ve emtia fiyatlarında görülen aşağı yönlü eğilimin devam etmesi, ihracat artışını sınırlandıran faktörler arasındadır yılının Ocak-Ağustos döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 seviyesinde azalarak 130,8 milyar dolar olmuştur. Büyümenin yavaşlaması, dış piyasalardaki durağan yapı, ithal fiyatlarının zayıf görünümü, ticareti engelleyen faktörlerin artması ve tüketimin iç piyasaya yönelmesi sonucunda 2016 yılında ithalatın 198,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki azalma ile 2016 yılı enerji ithalatı yüzde 28.2 azalarak 27,15 milyar dolara indirmiştir yılında TÜFE artış oranı yüzde 8,8 olarak kaydedilmiştir yılı TÜFE artış oranı yüzde 8,5 olmuştur. Bu gelişmede, yıl genelinde olumlu seyreden gıda fiyatları ve Türk Lirasındaki değer kaybının enflasyon üzerindeki etkilerinin azalması sonucu çekirdek enflasyondaki azalma etkili olmuştur. Sonuç olarak Ekonomik Eğilimlerin Bölgesel ve Ulusal Etkileri aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir: Kayseri sanayicileri ve çalışanlarının da faydalanacağı yeni fuar ve kongre merkezi ile yıldızlı otellerin yapımına hız verileceğinden, bölgede iktisadi hayatın çeşitleneceği beklenmektedir. Ortadoğu da yaşanan olumsuz gelişmelerin dış ticaret hacmini olumsuz etkilemeye devam edeceği varsayılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artacağı beklenmektedir. GSMH içindeki payı %1,01 olan AR-GE harcamalarının artması öngörülmekle birlikte, gelişmiş ülkelerdeki %3 üstü seviyeye ulaşması uzun vadeli hedef olarak korun
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x